Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - Belġju

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?

Din it-taqsima tippreżenta ħarsa ġenerali lejn id-diversi professjonijiet legali fil-Belġju.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali —
uffiċċju ta’
prosekutur
pubbliku — Imħallfin ta’#n04 avukati
Organizzazzjonijiet ta’ professjonisti

legali

oħra li jipprovdu konsulenza legali
lill-Banek li jipprovdu data legali

Il-professjonijiet legali — introduzzjoni

Din it-taqsima tippreżenta xi informazzjoni relatata ma’ professjonijiet legali bħal:

 • prosekuturi pubbliċi,
 • l-imħallfin,
 • avukati,
 • in-nutara, u
 • l-uffiċjali ġudizzjarji.

Uffiċċju tal-Prosekutur

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jikkonsisti f’uffiċjali tal-liġi li huma marbuta ma’ servizz ta’ prosekuzzjoni pubblika jew dipartiment ta’ prosekuzzjoni marbut mal-qrati tal-impjieg u li, fl-eżerċizzju ta’ din il-funzjoni, iwettqu d-dmirijiet tal-uffiċċju tagħhom fi ħdan il-qasam ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti fejn ikunu bbażati.

F’ kull distrett ġudizzjarju (arrondissement judiciare/gerechtelijk arrondissement) l-uffiċjali li jirrappreżentaw l-uffiċċju tal-avukati tal-istat quddiem il-qorti tal-ewwel istanza (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), u bl-istess mod quddiem il-qorti tal-minorenni (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank), li hija diviżjoni tal-qorti tal-ewwel istanza, huma l-konsulent legali tal-Istat (procureur du Roi /procureur des Konings), deputat kap avukat (sostituti tas-sostitut/epriant Sostituts) u deputat avukat (sostitwenti/subsituten). Huma jaġixxu wkoll quddiem il-qorti tal-pulizija jew quddiem il-qrati tal-pulizija (tribunal de police/politiechtbank) u l-qorti kummerċjali (tribunal de commerce/handelsrechtbank) dwar iż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħhom.

Quddiem it-tribunali tax-xogħol (tribunaux de travail /arbeidsrechtbanken) din il-funzjoni tiġi eżerċitata minn uffiċjal magħruf bħala awditur tax-xogħol (auditur du travail/arbeidsaudit), li jkun assistit bl-istess mod minn deputati u possibbilment deputati anzjani. Fi ħdan l-isfera ta’ kompetenza tagħhom dawn l-uffiċjali jaġixxu wkoll quddiem il-qorti kriminali (tribunal correctionnel/correctionele rechtbank), li huwa diviżjoni tal-qorti tal-prim’ istanza, jew tal-qorti jew il-qrati tal-pulizija.

Fil-livell tal-qrati tal-appell u l-qrati tax-xogħol, ir-rwol tal-prosekutur pubbliku huwa mmexxi mill-prokuratur ġenerali, li jidderieġi u jissorvelja l-uffiċjali tal-liġi tas-servizz ġenerali tal-prosekuzzjoni pubblika u d-dipartiment ġenerali tal-prosekuzzjoni mehmuż mal-qrati tal-impjieg. Fil-każ tas-servizz ġenerali tal-prosekuzzjoni pubblika, il-Prosekutur Ġenerali huwa assistit minn avukat ġenerali, avukati ġenerali u deputati avukati ġenerali. Fil-każ tad-dipartiment ġenerali tal-prosekuzzjoni, ikun hemm avukat ġenerali anzjan tal-avukat ġenerali, l-avukati ġenerali u l-avukati ġenerali.

Fil-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation/Hof van casstie) il-funzjoni tal-uffiċċju ta’ l-Istat hija mwettqa mill-Konsulent Ewlieni ta’ l-Istat fil-Qorti tal-Kassazzjoni, assistit minn avukat ġenerali u mill-avukati-ġenerali. Għalkemm tintuża l-istess terminoloġija, il-funzjoni tal-uffiċċju legali tal-Istat hawnhekk hija pjuttost differenti. Il-Qorti ta’ Kassazzjoni ma tiddeċidix dwar is-sustanza tal-każ, iżda tivverifika l-legalità u r-regolarità tal-proċedimenti.

L-Uffiċċju tal-istat huwa indipendenti fit-twettiq ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet f’każijiet individwali, soġġett biss għad-dritt tal-Ministru responsabbli li jordna l-prosekuzzjoni u li joħroġ linji gwida vinkolanti dwar il-politika kriminali, inklużi linji gwida dwar il-politika ta’ investigazzjoni u prosekuzzjoni.

Ir-rwol u d-dmirijiet

L-Uffiċċju tal-istat jagħti numru ta’ kompiti u dmirijiet. Dawn il-kompiti u d-dmirijiet huma fil-livell ta’ każistika u s-segwitu kemm ta’ każijiet kriminali kif ukoll ta’ każijiet ċivili.

 • F’materji kriminali l-uffiċjali tal-liġi tal-uffiċċju tal-avukati tal-istat jaġixxu fl-interess pubbliku, u jfittxu li jiżguraw it-tmexxija tajba u r-riżoluzzjoni tal-proċedimenti kriminali. Huma jagħmlu dan kemm fir-rigward tal-mod kif tiġi ttrattata s-sustanza tal-każ kif ukoll matul il-proċedimenti ta’ informazzjoni u ta’ investigazzjoni preċedenti (fil-każ ta’ qrati investigattivi: ċejmber ta’ qabel il-proċess u awla ta’ akkuża). Waqt is-seduta huma jitolbu l-applikazzjoni tal-liġi kriminali; fl-istess ħin, jiżguraw li jittieħdu l-miżuri meħtieġa għall-infurzar xieraq tas-sentenzi mogħtija. Quddiem il-qorti bil-ġurija r-rwol tal-prosekutur pubbliku huwa eżerċitat mill-prokuratur ġenerali tal-qorti tal-appell, li jista’, madankollu, jiddelega dan ir-rwol lil membru ta’ servizz tal-prosekuzzjoni pubblika.
 • F’materji ċivili, l-uffiċċju ta’ avukat jintervjeni fuq l-inizjattiva tiegħu stess f’ċirkostanzi previsti mil-liġi u kull meta l-ordni pubbliku titlob dan. F’każijiet bħal dawn, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku joħroġ opinjoni (bil-miktub jew orali) dwar il-każ.L-Uffiċċju tal-Prosekutur għandu jiġi nnotifikat b’kawżi relatati ma’ kwistjonijiet speċifiċi elenkati fl-Artikolu 764(1) tal-Kodiċi Ġudizzjarju għal opinjoni. Huwa jista’ jirċievi wkoll avviż tar-raġunijiet l-oħra kollha meta jqis li jkun xieraq, u jista’ wkoll jiġi ordnat mill-qorti jew tribunal fuq mozzjoni tiegħu stess (l-Artikolu 764(2) tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Flimkien mal-kompiti prinċipali li għadhom kemm ġew deskritti, l-uffiċċju ta’ konsulenza tal-istat jiżgura wkoll li d-deċiżjonijiet u l-linji gwida relatati mal-politika kriminali jiġu mmonitorjati u applikati kif suppost fil-qasam ta’ ġurisdizzjoni tagħha.

Id-Direttivi dwar il-politika kriminali huma stabbiliti mill-Ministru tal-Ġustizzja, wara li jikkonsultaw mal-Bord tal-Prosekuturi Ġenerali (li jikkonsisti minn ħames prosekuturi ġudizzjarji annessi mal-qrati tal-appell).

Dan il-bord huwa taħt l-awtorità tal-Ministru tal-Ġustizzja u jieħu deċiżjonijiet bil-ħsieb ta’ konsistenza massima fl-abbozzar u l-koordinazzjoni ta’ politika u l-funzjonament tajjeb ta’ l-uffiċċju ta’ l-istat b’mod ġenerali.

Il-ġurisdizzjoni tal-bord testendi madwar il-pajjiż u d-deċiżjonijiet tiegħu huma vinkolanti fuq l-avukat prinċipali tal-istat fil-qrati tal-appell u fuq il-membri kollha tal-uffiċċju tal-avukati tal-istat taħt l-awtorità u d-direzzjoni tagħhom.

Tista’ ssib aktar informazzjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafis-sit tal-offerta pubblika.

L-imħallfin

Organizzazzjoni

L-Istat Belġjan huwa bbażat fuq il-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat, jiġifieri s-setgħa leġiżlattiva, il-fergħa eżekuttiva u l-ġudikatura. Il-ġudikatura hija indipendenti.
Issir distinzjoni bejn il-bank (imħallfin fil-qrati inferjuri u fil-qrati tal-appell) u l-uffiċjali tal-liġi tal-Kuruna (l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jew is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika — ara hawn fuq).
Il-ġudikatura (il-kwartieri ġenerali) tiddeċiedi dwar it-tilwimiet u titwettaq mill-qrati u t-tribunali. Hija tikkontrolla wkoll il-legalità tal-atti tal-fergħa eżekuttiva.
B’mod ġenerali, dawk il-membri tal-bank li jpoġġu fil-qrati inferjuri jissejħu “imħallfin”, filwaqt li dawk li jpoġġu fil-qrati tal-appell jissejħu wkoll “counsellors”.
Ir-rwol tal-membri tal-bank huwa li l-liġi tiġi applikata għal sitwazzjoni/tilwima mressqa quddiemha fi kwistjoni ċivili, kif ukoll għal persuni li jkunu wettqu reat.
F’xi qrati, l-imħallfin mhux professjonali jpoġġu flimkien ma’ mħallfin fil-karriera. Imħallfin mhux professjonali jinstabu fil-qrati li ġejjin:

 • Qorti kummerċjali: Imħallfin professjonali u mħallfin professjonali (mhux professjonali).
 • Tribunal industrijali: Imħallfin professjonali u mħallfin (mhux professjonali)
 • Il-Qorti tal-eżekuzzjoni tas-sentenzi: Imħallfin u valutaturi dwar l-applikazzjoni tas-sentenzi.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jwettaq kompitu soċjali speċifiku fil-ġudikatura li, flimkien mal-konformità mal-istandards tal-liġi kriminali, jinkludi wkoll missjonijiet ta’ natura ċivili, inter alia fl-oqsma tal-liġi soċjali, taż-żgħażagħ u kummerċjali.

Ġestjoni u appoġġ

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kulleġġ tal-Qrati u t-Tribunali

Il-qrati huma parti mill-ġudikatura. Huma għandhom, fil-limiti tas-setgħat ikkonferiti lilha mil-leġislatur, jikkontribwixxu għar-riżoluzzjoni jew il-prevenzjoni ta’ kunflitti b’mod indipendenti, imparzjali u professjonali fil-limiti tas-setgħat konferiti lilhom mil-leġiżlatur, filwaqt li jirrispettaw ir-regoli legali u jużaw il-mezzi disponibbli sabiex jiksbu l-ogħla kwalità possibbli.
Il-Kulleġġ jassisti l-qrati u t-tribunali fit-twettiq tal-kompiti ewlenin tagħhom:

 • jitolbu, b’mod trasparenti, professjonali u b’mod ġustifikat, il-mezzi neċessarji u jiżguraw l-aħjar użu possibbli tagħhom;
 • jaġixxi bħala kelliem għall-ġestjoni tal-qrati u t-tribunali fir-rigward ta’ atturi esterni;
 • għoti ta’ appoġġ għall-ġestjoni ta’ qrati u tribunali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kulleġġ tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku

Minbarra l-ħames Prosekuturi Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku huwa magħmul mill-Prosekutur Federali, tliet membri tal-Kunsill tal-Prosekutur Pubbliku u membru tal-Bord ta’ l-Awdituri. Flimkien, huma jindirizzaw il-kwistjonijiet kollha relatati mal-governanza tajba tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku.
Il-President tal-Kulleġġ tal-Prosekuturi Ġenerali huwa wkoll il-President tal-Kulleġġ tal-Prosekutur Pubbliku.
L-ewwel nett, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jappoġġa, f’termini ta’ ġestjoni, l-eżekuzzjoni tal-politika kriminali kif determinata mill-Kulleġġ ta’ Prosekuturi Ġenerali. It-tieni nett, hija titlob il-kwalità sħiħa tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, b’mod partikolari fil-qasam tal-komunikazzjoni, il-ġestjoni tal-għarfien, il-kompjuterizzazzjoni, il-kejl tal-ammont ta’ xogħol, il-proċessi ta’ ħidma, l-istatistika u l-ġestjoni strateġika tar-riżorsi umani. Fl-aħħar nett, jipprovdi l-entitajiet legali — jiġifieri l-uffiċċji tal-prosekutur ġenerali, l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni pubblika tal-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Federali — b’appoġġ fil-livell tal-maniġment.
Sabiex iwettaq dawn il-kompiti, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jieħu l-miżuri neċessarji kollha u jista’ joħroġ rakkomandazzjonijiet u direttivi vinkolanti.
Membri oħra tal-persunal jistgħu jiġu eletti b’mod konġunt temporanjament fil-Bord b’deċiżjoni tad-Direttur. Torganizza regolarment konsultazzjonijiet mal-Ministru tal-Ġustizzja.

Opinjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Konsultattiv Ġudizzjarju

Il-Kunsill Konsultattiv għall-Ġudikatura (JCC) huwa l-interlokutur rappreżentattiv għall-ġudikatura dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-istatus, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-ġudikatura.

Entitajiet ġuridiċi awtonomi u federali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaConseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

Il-Kunsill Għoli tal-Ġustizzja għandu jgħin lis-sistema tal-ġustizzja Belġjana taħdem aħjar billi jkollha rwol deċiżiv fl-għażla u l-ħatra tal-imħallfin, billi teżerċita kontroll estern fuq il-funzjonament tagħha, b’mod partikolari permezz ta’ awditi, investigazzjonijiet speċifiċi u t-trattament tal-ilmenti u billi toħroġ opinjonijiet.
Is-CSJ huwa korp indipendenti tal-Parlament, il-Gvern u l-ġudikatura.

Istitut ta’Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida taħriġ ġudizzjarju

Taħriġ

IFJ huwa l-korp federali indipendenti responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika sħiħa ta’ żvilupp u taħriġ għall-imħallfin u l-membri tal-ġudikatura sabiex jikkontribwixxi għal ġustizzja ta’ kwalità.

Avukati

Ir-rwol u d-dmirijiet

L-Avukat huwa professjonist tal-liġi u tal-ġustizzja. Huma suġġetti għal regoli ta’ kondotta li jiggarantixxu l-indipendenza totali tagħhom. Barra minn hekk, huwa marbut bis-sigriet professjonali.

L-Avukat huwa mħarreġ biex jaġixxi f’diversi oqsma tal-liġi li ħafna drabi huma marbuta flimkien (il-liġi tal-kumpaniji, il-liġi amministrattiva, il-liġi dwar l-urbaniżmu, il-liġi fiskali, il-liġi tal-familja...). Matul il-karriera tiegħu, l-avukat jista’ jispeċjalizza f’wieħed jew f’diversi minn dawn l-oqsma fejn hu jkun kiseb kompetenza partikolari.

Ir-rwol tal-avukat huwa dak li jassisti lill-klijenti tiegħu mhux biss quddiem il-qrati iżda anke fi kwalunkwe sitwazzjoni li matulha dawn jista’ jkollhom bżonn ta’ appoġġ legali, ta’ kelliem, ta’ min jabbozza f’isimhom jew saħansitra ta’ sostenn morali.

Għalhekk, b’mod ġenerali, il-funzjoni tiegħu hija tripla:

 • L-Avukat jagħti l-pariri
 • L-Avukat jirrikonċilja
 • L-Avukat jiddefendi

Kwalunkwe avukat jista’ jinvoka u jirrappreżenta l-klijent tiegħu fi kwalunkwe qorti fil-pajjiż — il-qorti tal-pulizija, il-qorti tal-ġustizzja ċivili (justice de pax/vredeegerecht), il-qorti tal-ewwel istanza, il-qorti kummerċjali, it-tribunal tax-xogħol, il-qorti tal-appell, il-qorti tax-xogħol, il-qorti bil-ġurija, jew il-Kunsill tal-Istat (Conseil d’État/Raad van State) — u anki f’pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea.

Huwa jista’ jassistik ukoll matul il-proċeduri ta’ arbitraġġ jew ta’ medjazzjoni, fil-kuntest ta’ kull Metodu ta’ Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim (“M.A.R.C.”) jew fil-qafas ta’ kwalunkwe assemblea jew laqgħa.

L-Avukat ma jinvolvix ruħu biss fil-kuntest tat-tilwim. Permezz tal-pariri li jagħti jew tal-kuntratti li jfassal jew jadatta, ħafna drabi jirnexxielu jevita l-proċess quddiem qorti kriminali.

Dawn jistgħu jgħinu wkoll jekk ikollok bżonn tikri jew tixtri proprjetà immobbli, jekk tkun trid tistabbilixxi kumpanija, jekk tkun imvinta b’dejn, jekk tkun trid tikkonkludi kuntratt ma’ impjegatur ġdid, jekk tkun kont vittma ta’ aċċident jew attakk, jekk tkun qed titħarrek quddiem il-qorti, jekk tkun qed tissepara mis-sieħeb tiegħek, eċċ.

Avukat għal kulħadd:

Għal dawk l-individwi li jkollhom ftit riżorsi, il-liġi tipprevedi servizz ta’ għajnuna legali (li qabel kien jissejjaħ “pro deo”) u assistenza ġudizzjarja:

L-għajnuna legali tagħti l-possibbiltà li wieħed jibbenefika mis-servizzi ta’ avukat, li jingħataw kompletament jew parzjalment bla ħlas. Huwa organizzat fil-livelli tal-2:

 • L-għajnuna legali fil-1 linja hija aċċessibbli għal kulħadd mingħajr ebda kundizzjoni ta’ dħul. Din l-għajnuna tikkonsisti f’avukati fuq stand-by li jkunu għad-dispożizzjoni tiegħek għal konsultazzjonijiet li ma jieħdux fit-tul: L-ewwel linja ta’ konsulenza legali, talba għal informazzjoni,
  eċċ. Il-kumitati tal-għajnuna legali (C.A.J.) huma responsabbli għall-ewwel linja.
 • It-2-il linja ta’ għajnuna legali hija disponibbli għal persuni li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet finanzjarji jew f’ċerti sitwazzjonijiet. Din l-għajnuna, totalment jew parzjalment mingħajr ħlas, skont is-sitwazzjoni, tagħmilha possibbli li tinkiseb il-ħatra ta’ avukat biex jassistik fi proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi, biex jagħtik parir aktar dettaljat, jew anke fil-kuntest ta’ medjazzjoni. L-Uffiċċji tal-Għajnuna
  Legali (B.A. J.) huma responsabbli għall-għajnuna legali fit-2-il linja.

L-assistenza ġudizzjarja tagħti lok għal proċedura kompletament jew parzjalment mingħajr ħlas (l-imposti tar-reġistru, id-drittijiet tar-reġistrazzjoni, l-ispejjeż tal-Marixxalli, l-onorarji notarili, l-ispejjeż tal-esperti,...). Sabiex tikseb l-ispejjeż tal-qorti, il-klijenti għandhom jikkuntattjaw lill-uffiċċju tal-għajnuna legali huma stess jew permezz tal-avukat tagħhom.

Awtoritajiet responsabbli

L-avukati kollha huma membri ta’ bar (barreau/balie). Bħalissa hemm 25 bars fil-Belġju.

L-Ordre des Barreaux Francophones et germanophone (AVOCATS.BE) hija l-organizzazzjoni li tgħaqqad flimkien il-vireg kollha tal-komunitajiet li jitkellmu l-Franċiż u l-Ġermaniż (11 bil-Franċiż u 1 li jitkellmu bil-Ġermaniż).

L- “Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.)” hija l-organizzazzjoni li tiġbor fiha l-avukaturi kollha tal-komunità Fjamminga tal-pajjiż (13-il avukatura).

L-informazzjoni dwar il-professjoni ta’ avukat tista’ tinkiseb billi jiġu kkonsultati l-paġni tal-internet li ġejjin:

L-aċċess għal din il-bażi ta’ data huwa b’xejn.

In-nutara

In-nutara huma uffiċjali pubbliċi, maħtura mir-Re, li r-rwol partikolari tiegħu huwa li jawtentika l-istrumenti li jiġu eżegwiti quddiemhom. Bil-liġi xi strumenti jeħtieġu l-involviment ta’ nutar biex jirreġistra ftehim milħuq bejn il-partijiet (strumenti awtentiċi). Għalhekk, pereżempju, l-involviment ta’ nutar huwa meħtieġ meta tinbiegħ proprjetà. Minbarra li jaġixxi biex ifassal strumenti awtentiċi, nutar jista’ jintuża wkoll biex jillikwida l-proprjetà, jabbozza ftehim privat jew jikseb opinjoni, eċċ.

Il-kompetenzi tan-nutara jirrigwardaw prinċipalment tliet oqsma importanti:

 • Il-liġi dwar il-proprjetà (il-bejgħ ta’ proprjetà, it-teħid b’self, eċċ.),
 • Liġi tal-familja (kuntratt taż-żwieġ, wirt, divorzju, eċċ.) u
 • Liġi tan-negozju (twaqqif ta’ kumpaniji, eċċ.).

Teżisti Kamra nazzjonali tan-nutara. Il-kompiti ewlenin tiegħu huma:

 • Li tirrappreżenta lin-nutara tal-Belġju fir-rigward tal-poteri u tal-istituzzjonijiet fil-limiti tal-kompetenzi tagħha,
 • Li jistabbilixxu r-regoli ta’ kondotta professjonali,
 • Li jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-kmamar tan-nutara biex jgħinu fiż-żamma ta’ dixxiplina professjonali.

Fuq livell provinċjali, jeżistu wkoll Kmamar tan-Nutara, korpi dixxiplinarji tal-professjoni li l-għan prinċipali tagħhom huwa li jiżguraw li jiġu rrispettati r-regoli dwar l-etika u li jsolvu t-tilwim ta’ natura professjonali (pereżempju t-trattament tal-ilmenti). Fir-rigward tat-trattament tal-ilmenti, ġie stabbilit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaukoll servizz ta’ ombudsman nazzjonali għall-professjoni notarili (www.ombudsnotaire.be).

Fl-aħħar nett, in-nutara huma preżenti wkoll fil-Fédération Royale du Notariat Beltariat (Fédération Royale du Notariat/Fedings).Fednot hija l-assoċjazzjoni professjonali tan-notarjat, li tappoġġja studji billi tipprovdi pariri legali, pariri u rakkomandazzjonijiet rigward il-ġestjoni tal-istudju, is-soluzzjonijiet tal-IT, it-taħriġ u l-informazzjoni lill-pubbliku ġenerali. Fednot tikkonċerna netwerk ta’ 1.150 studji bi 1.550 nutar u 8.000 kollaboraturi.

Hemm aktar informazzjoni disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafuq is-sit tal-Internet tal-Federazzjoni Rjali tan-Nutara Belġjani.

Professjonijiet legali oħra

Uffiċjali ġudizzjarji

Is-servers tal-proċess huma uffiċjali professjonali u pubbliċi li jeżerċitaw il-funzjoni tagħhom bħala professjonisti li jaħdmu għal rashom. Fi kliem ieħor, huma għandhom identità professjonali doppja: minn naħa waħda, huma uffiċjali pubbliċi; Min-naħa l-oħra, huma jeżerċitaw il-funzjoni tagħhom b’mod indipendenti.

Huma uffiċjali pubbliċi minħabba li l-Istat iddelegalhom sehem ta’ awtorità uffiċjali. Għal dik ir-raġuni, ma jistgħux jirrifjutaw li jwieġbu għal talba għal intervent sakemm il-kodiċi ta’ kondotta professjonali tagħhom jew il-liġi ma tippermettilhiex, bħal fil-każ ta’ kunflitt ta’ interessi jew talba illegali. Għalhekk, is-servers ta’ proċess qatt ma jaġixxu fuq inizjattiva tagħhom stess iżda dejjem fuq talba ta’ xi ħadd li jkun inkarigahom b’kompitu formali. F’kull wieħed mill-kompiti li jridu jwettqu jridu jaderixxu ma’ diversi rekwiżiti legali. Barra minn hekk, jistgħu jiġu mħallsa servers ta’ proċess sabiex l-intervent tagħhom ikopri l-ispejjeż kollha tagħhom jew parti minnhom.

Bħala professjonisti li jaħdmu għal rashom, il-bailiffs jaġixxu b’mod indipendenti u imparzjali. Barra minn hekk, huma jeżerċitaw l-esperjenza professjonali tagħhom għas-servizz ta’ kulħadd. Dan ifisser li ma jirċievu l-ebda salarju jew allowance jew kwalunkwe tip ta’ akkomodazzjoni mill-awtoritajiet. Huma jridu jħallsu għal kollox huma stess.

L-oqsma ta’ intervent ta’ servers ta’ proċess jaqgħu f’żewġ kategoriji wiesgħa: Interventi magħrufa bħala “extraġudizzjarji” (irkupru volontarju ta’ dejn, rapporti) u “ġudizzjarji” (jiġifieri l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni). Meta l-uffiċjal ġudizzjarju qiegħed jieħu pass minn wieħed minn dawn it-tipi ta’ spiss ikollu d-dmir li jipprovdilek tagħrif dwar kif tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, u biex twieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar ir-rwol tal-bailiff, Ma tagħmel l-ebda differenza jekk tissolleċitax lis-servizzi tagħhom jew li tiġi avviċinata minnhom.

Kull distrett ġudizzjarju għandu kamra li tikkonsisti minn kull server tal-proċess fid-distrett. L-objettivi ewlenin tagħha huma li tiżgura li l-marixxalli fid-distrett josservaw ir-regoli ta’ dixxiplina professjonali u l-liġijiet u r-regolamenti li jikkonċernawhom, u li jsolvu t-tilwim li jista’ jinqala’ bejniethom.

Hemm ukoll il-Kamra Nazzjonali tal-Proċess Servers tal-Belġju, li għandha bħala l-kompiti ewlenin tagħha:

 • Biex tiġi żgurata l-uniformità tad-dixxiplina u r-regoli ta’ kondotta professjonali fost il-marixxalli,
 • Biex tiddefendi l-interessi tal-membri tagħha u
 • Biex jirrappreżentawhom.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Assoċjazzjoni Nazzjonali Belġjana tal-Bailiffs.

Oħrajn

L-imħallfin u l-uffiċjali tal-liġi tal-uffiċċju tal-avukati tal-istat huma assistiti minn firxa ta’ professjonisti amministrattivi u legali, bħal skrivani tal-qorti jew segretarji legali.

F’kull seduta, l-imħallef jiġi assistit minn skrivan tal-qorti (greffisir/ griffier). L-iskrivan iwitti t-triq għall-ħidma tal-imħallef, pereżempju billi jħejji l-fajls meħtieġa għas-smigħ. Waqt is-smigħ, l-iskrivan jirreġistra l-proċedimenti u jiżgura li d-dokumenti kollha meħtieġa jiġu mfassla tajjeb. L-iskrivan iwettaq u jikkoordina l-kompiti tar-reġistru tal-qorti (greffe/griffe). Kull qorti għandha reġistru, immexxi minn kap ta’ skrivan jew reġistratur (greffier en chef/hoofgriffier). Hemm wieħed jew aktar skrivani tal-qorti f’reġistru, skont id-daqs tal-qorti. Min-naħa tagħhom l-iskrivani tal-qorti jistgħu jkunu assistiti minn persunal amministrattiv.

Is-Segretarji Legali ( référendaires /referendarissen) huma avukati li jassistu lill-imħallfin fit-tfassil tas-sentenzi tagħhom. Jgħinu fit-trattament tal-każijiet, fuq l-istruzzjonijiet u taħt ir-responsabbiltà ta’ imħallef wieħed jew aktar. Jistudjaw il-fajl, iqisu l-mistoqsijiet legali mqajma, u l-abbozzi ta’ sentenzi.

L-uffiċjali tal-uffiċċju tal-avukati tal-istat jistgħu wkoll jinvolvu lill-avukati biex iħejju l-aspetti legali tal-każijiet tagħhom. Dawn l-avukati huma magħrufa bħala juristi du parquet/parketjuristen. Huma jwettqu riċerka legali, jiġġestixxu l-investigazzjonijiet, jew iħejju l-aspetti legali ta’ taħrikiet u sottomissjonijiet, fuq l-istruzzjonijiet u taħt ir-responsabbiltà ta’ wieħed jew aktar mill-uffiċjali tal-liġi tal-uffiċċju tal-avukati tal-istat.

Kull uffiċċju ta’ avukat għandu segretarjat immexxi minn segretarju prinċipali. Dawn is-segretarji jgħinu lill-uffiċjali tal-liġi fir-riċerka u x-xogħol ta’ dokumentazzjoni u fil-kompilazzjoni tal-fajls. Iżommu d-dokumenti u r-reġistri aġġornati tal-uffiċċju, iżommu r-rekords, eċċ. In-numru ta’ segretarji jiddependi fuq id-daqs tal-uffiċċju. Is-Segretarji jistgħu jkunu megħjuna wkoll minn persunal amministrattiv.

Ir-reġistri tal-qorti u l-uffiċċji ta’ avukati tal-istat jimpjegaw għadd kbir ta’ persunal amministrattiv. Il-persunal amministrattiv jimmaniġġja l-fajls dwar il-każijiet li jkunu qed jiġu ttrattati u d-dejta mdaħħla fil-bażijiet tad-dejta. Persunal amministrattiv ieħor jittratta posta u fajling, u viżitaturi diretti li jidħlu fl-uffiċċju.

Aktar informazzjoni dwar dawn il-professjonijiet tinsab f’ dan id-dokument (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aMT

Organizzazzjonijiet li jipprovdu parir legali mingħajr ħlas

Iċ-ċittadini kollha jistgħu jiksbu parir legali inizjali mingħajr ħlas, mogħti minn professjonisti tal-liġi. Din hija assistenza legali fl-ewwel linja:

 • informazzjoni prattika,
 • informazzjoni legali,
 • opinjoni legali inizjali, jew
 • riferiment għal organizzazzjoni speċjalizzata.

Il-kwistjoni mhijiex solvuta immedjatament iżda tingħata gwida inizjali. Il-helpdesks legali huma stabbiliti fil-qrati, il-qrati kantonali, iċ-ċentri tal-ġustizzja tal-komunità, xi awtoritajiet muniċipali u l-biċċa l-kbira taċ-ċentri pubbliċi tas-sigurtà soċjali u minn diversi assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ li għandhom servizz legali.

Aktar informazzjoni tinsab fil-fuljett online: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssistenza legali: Aċċess aħjar għall-ġustizzja.

Databases legali

L-informazzjoni hija disponibbli fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit ta’ l-Internet tas-Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja (Ministeru tal-Ġustizzja).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/08/2019