Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravniški poklici - Belgija

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Ta razdelek vsebuje pregled različnih pravniških poklicev v Belgiji.


Pravniški poklici

Pravniški poklici —
državno tožilstvo

— sodniki#n04
drugih pravnikov
,#n06 ki zagotavljajo brezplačne

pravne
nasvete bankam,
ki zagotavljajo pravne podatke

Pravni poklici – uvod

V tem delu je navedenih nekaj informacij o pravnih poklicih, kot so:

 • državna tožilstva
 • sodniki,
 • odvetniki,
 • notarji in
 • sodni izvršitelji.

Vrhovno državno tožilstvo

Organizacija

Državno tožilstvo sestavljajo uradniki, ki so zaposleni v državnem tožilstvu alitožilstvu na zavodu za zaposlovanje in ki pri opravljanju te funkcije opravljajo naloge svojega urada na območju pristojnosti sodišča, kjer imajo sedež.

V katerem koli sodnem okrožju (okrožje judicines/gerechtelijk arrondissement) uradniki, ki zastopajo državno tožilstvo pred sodiščem prve stopnje (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), in pred sodiščem za mladoletnike (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank), ki je oddelek prvostopenjskega sodišča, so državni tožilec (procureur du Roi/procureur des Konings), višji namestnik državnega tožilca (premierki/eerste substituten) in namestnik državnega tožilca (substituti/subjektiviten). Enako delujejo tudi na sodišču ali sodiščih za prekrške ter gospodarskem sodišču njihovega področja pristojnosti.

Pred delovnimi sodišči (tribunaux de travail, arbeidsrechtbanken) to funkcijo opravlja inšpektor za delo, ki mu pomagajo tudi namestniki in po možnosti visoki namestniki. V tej funkciji delujejo tudi na kazenskem sodišču, ki je eden izmed oddelkov sodišča prve stopnje, in na sodišču ali sodiščih za prekrške v kazenskih zadevah v njihovi pristojnosti.

Na ravni pritožbenih in zaposlitvenih sodišč vlogo državnega tožilstva opravlja generalni tožilec, ki usmerja in nadzira uradnike organov splošne državne tožilske službe, in generalni oddelek za državno tožilstvo, ki je del delovnega sodišča. V primeru splošne javne tožilske službe pomagajo generalni pravobranilci, generalni pravobranilci, generalni pravobranilci in generalni pravobranilci. Generalni državni tožilec so generalni državni generalni pravobranilci, generalni pravobranilci in namestniki generalnih pravobranilcev.

Na kasacijskem sodišču (Cour de cassation) funkcijo državnega tožilstva izvaja generalni tožilec pri tem sodišču, pomagajo pa mu generalni državni pravobranilec in generalni pravobranilci. Kljub terminološki enakosti je funkcija državnega tožilstva tu popolnoma drugačna. Kasacijsko sodišče ne odloča o vsebini, ampak preverja zakonitost in pravilnost postopka.

Državno tožilstvo je neodvisno pri posameznih preiskavah in postopkih pregona, brez poseganja v pravico ministra, pristojnega za odreditev pregona in določitev zavezujočih navodil na področju kazenske politike ter politike preiskave in pregona.

Vloga in dolžnosti

Državno tožilstvo je zadolženo za vrsto nalog in funkcij. Te naloge in dolžnosti so obravnavanje primerov kaznivih dejanj in civilnih zadev ter nadaljnje ukrepanje v zvezi z njimi.

 • V kazenskih zadevah državni tožilci zagotavljajo (v interesu družbe) pravilni potek in zakonitost kazenskega postopka. To storijo tako glede načina obravnave vsebine zadeve kot glede predhodnih informacij in preiskovalnih postopkov (v primeru preiskovalnih sodišč: senat za predkazenski postopek in senat za obtožnice). Na obravnavi zahtevajo uporabo kazenskega prava; hkrati zagotavljajo, da se sprejmejo potrebni ukrepi za ustrezno izvrševanje izrečenih kazni. Pred porotnim sodiščem vlogo državnega tožilstva izvršuje generalni tožilec, ki je podrejen pritožbenemu sodišču, ki pa lahko to vlogo prenese tudi na člana državnega tožilstva.
 • V civilnih zadevah državno tožilstvo uradno posreduje v primerih, določenih v zakonu, in vsakokrat ko njegovo posredovanje zahteva javni red. V takih primerih javno tožilstvo izda mnenje (pisno ali ustno) o zadevi.O vzrokih, ki se nanašajo na posebne zadeve, naštete v členu 764(1) sodnega zakonika, je treba obvestiti državno tožilstvo. Prav tako je lahko obveščen o vseh drugih razlogih, če meni, da je to primerno, lahko pa tudi po uradni dolžnosti (člen 764(2) sodnega zakonika).

Poleg glavnih nalog je državno tožilstvo na svojem področju pristojno tudi za spremljanje in ustrezno izvrševanje odločb in smernic v zvezi s kazensko politiko.

Direktive o kazenski politiki določi minister za pravosodje po posvetovanju z odborom generalnih državnih tožilcev (ki ga sestavlja pet generalnih tožilstev, priloženih pritožbenemu sodišču).

Ta kolegij je v pristojnosti ministra za pravosodje in sprejema odločitve za čim skladnejšo pripravo in usklajevanje politike in za dobro delovanje državnega tožilstva.

Pristojnost kolegija zajema celotno ozemlje kraljevine, njegove odločbe pa so obvezujoče za generalne tožilce pri prizivnih sodiščih in za vse člane državnega tožilstva pod njihovo pristojnostjo in upravljanjem.

Več informacij je na voljo Povezava se odpre v novem oknuna spletišču javne ponudbe.

Sodniki

Organizacija

Belgijska država temelji na načelu delitve oblasti, in sicer zakonodajne pristojnosti, izvršilne veje oblasti in sodstva. Pravosodje je neodvisno.
Razlikuje se med delovnimi skupinami (sodniki na nižjih sodiščih in pritožbenih sodiščih) in uradniki kronskega prava (državno tožilstvo ali državno tožilstvo – glej zgoraj).
Pravosodje (sedež) odloča o sporih, izvajajo pa ga sodišča. Nadzira tudi zakonitost aktov izvršilne veje oblasti.
Na splošno se člani senata, ki sedijo na nižjih sodiščih, imenujejo „sodniki“, medtem ko so tisti, ki sedijo na pritožbenih sodiščih, imenovani tudi „svetovalci“.
Vloga članov senata je, da se pravo uporabi za položaj/spor, ki so mu bili predloženi v civilno zadevo, in tudi za osebe, ki so storile kaznivo dejanje.
Nepoklicni sodniki na nekaterih sodiščih sedijo skupaj s sodniki, zaposlenimi na poklicni poti. Nepoklicni sodniki so na voljo na naslednjih sodiščih:

 • Gospodarsko sodišče: poklicni sodniki in poklicni sodniki (nepoklicni).
 • Delovno sodišče: poklicni sodniki in (nepoklicni) sodniki
 • Sodišče za kazenski pregon: sodniki in ocenjevalci pri uporabi stavkov.

Državno tožilstvo opravlja posebno socialno nalogo v sodstvu, ki poleg upoštevanja standardov kazenskega prava vključuje tudi civilne misije, med drugim na področjih socialnega, mladinskega in gospodarskega prava.

Upravljanje in podpora

Povezava se odpre v novem oknuKolegij sodišč

Sodišča so del sodstva. V mejah svojih pooblastil, ki mu jih podeljuje zakonodajalec, prispevajo k reševanju ali preprečevanju sporov na neodvisen, nepristranski in strokoven način v mejah pristojnosti, ki jih je podelil zakonodajalec, ob spoštovanju pravnih pravil in uporabi razpoložljivih sredstev za doseganje najvišje možne kakovosti.
Kolegiju pomaga sodiščem pri izvajanju njihovih glavnih nalog:

 • zahtevajo na pregleden, strokoven in utemeljen način na ustrezen način in ob zagotavljanju njihove najboljše možne uporabe;
 • kot uradni govorec za upravljanje sodišč v zvezi z zunanjimi akterji;
 • zagotavljanje podpore za upravljanje sodišč

Povezava se odpre v novem oknuKolegij državnega tožilstva

Državno tožilstvo poleg petih generalnih tožilcev sestavljajo zvezno tožilstvo, trije člani državnega tožilstva in član odbora za delo. Skupaj obravnavata vsa vprašanja, povezana z dobrim upravljanjem državnega tožilstva.
Predsednik kolegija generalnih tožilcev je tudi predsednik kolegija državnega tožilstva.
Prvič, državno tožilstvo podpira izvajanje kazenske politike, kot ga določi kolegij generalnih državnih tožilcev, kar zadeva upravljanje. Poleg tega si prizadeva za polno kakovost tožilstva, zlasti na področju komuniciranja, upravljanja znanja, računalniške analize, merjenja delovne obremenitve, delovnih procesov, statistike in strateškega upravljanja človeških virov. Zagotavlja tudi pravnim subjektom, tj. splošnim tožilstvom, javnim tožilstvom državnega tožilstva, državnim tožilstvom, državnim tožilstvom in zveznim tožilstvom, in sicer s podporo na ravni vodstva.
Za izvajanje teh nalog sprejme državno tožilstvo vse potrebne ukrepe in lahko izda zavezujoča priporočila in direktive.
Drugi člani osebja se lahko z odločitvijo direktorja začasno pridružijo upravnemu odboru. Redno organizira posvetovanja z ministrom za pravosodje.

Mnenje

Povezava se odpre v novem oknuSvetovalni odbor za pravosodje

Posvetovalni svet za pravosodje je predstavniški sogovornik za pravosodje v vseh zadevah v zvezi s statusom, delovnimi pogoji in pravicami sodstva.

Avtonomni in zvezni pravni subjekti

Povezava se odpre v novem oknuConseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

Visoki svet za pravosodje bi moral belgijskim pravosodnim sistemom pomagati, da bi bolje delovali, če bi imeli odločilno vlogo pri izbiri in imenovanju sodnikov, in sicer z izvajanjem zunanjega nadzora nad njegovim delovanjem, zlasti z revizijami, posebnimi preiskavami in obravnavanjem pritožb ter izdajanjem mnenj.
CSJ je neodvisen organ Parlamenta, vlade in sodstva.

Povezava se odpre v novem oknuZavod za izobraževanje v pravosodju

Usposabljanje

IFJ je neodvisni zvezni organ, odgovoren za oblikovanje in izvajanje celovite politike razvoja in usposabljanja sodnikov in članov sodstva, da bi prispeval k zagotavljanju kakovosti pravosodja.

Odvetniki

Vloga in dolžnosti

Odvetniki so strokovnjaki s področja prava in pravosodja. Upoštevati mora poklicna in etična pravila, ki jamčijo njegovo popolno neodvisnost. Varovati mora poklicne skrivnosti.

Odvetnik je usposobljen za ukrepanje na različnih pravnih področjih, ki se pogosto prepletajo (pravo družb, pravo urbanega načrtovanja, davčno pravo, družinsko pravo...). Odvetniki so lahko na poklicni poti specializirani za eno ali več področij, na katerih so pridobili posebno strokovno znanje.

Vloga odvetnikov je, da svojim strankam pomagajo ne le pred sodišči, temveč tudi v vsakem primeru, ko potrebujejo pravno pomoč, zastopnika, avtorja osnutka ali celo moralne podpore.

Na splošno je njegovo poslanstvo torej trojno:

 • Odvetnik svetovalec
 • Odvetnik iskalec sprave
 • Odvetnik branilec

Odvetnik lahko zagovarja in zastopa svoje stranke pred vsemi sodišči kraljevine (Tribunal de Police (sodišče za prekrške), Justice de Paix (mirovno sodišče), Tribunal de Première Instance (sodišče prve stopnje), Tribunal de Commerce (gospodarsko sodišče), Tribunal du Travail (delovno sodišče), Cour d’Appel (pritožbeno sodišče), Cour du Travail (višje delovno sodišče), Cour d’Assises (porotno sodišče), Conseil d’Etat (državni svet s sodnimi pristojnostmi) in v drugih državah Evropske unije.

Zagotavljajo tudi pomoč v postopkih arbitraže ali mediacije in za kakršno koli alternativno metodo reševanja sporov (Alternative de Résolution des Conflits – M.A.R.C.) ali sestanek.

Odvetniki ne posredujejo le v primeru sporov. Z nasveti ali pogodbami, ki jih pripravijo ali prilagodijo, je pogosto mogoče preprečiti, da bi šli na sodišče.

Prav tako vam lahko pomaga, če želite najeti ali kupiti nepremičnino, če nameravate ustanoviti družbo, če ne morete odplačati svojih dolgov, če želite skleniti pogodbo s svojim novim delodajalcem, če ste bili žrtev nesreče ali nasilja, če ste dobili poziv pred sodišče, če se ločujete od svojega zakonca...

Odvetnik za vsakogar:

Za osebe z nizkimi dohodki zakonodaja zagotavlja pravno pomoč (prej „pro deo“) in pravno pomoč.

Pravna pomoč omogoča popolnoma ali delno brezplačne storitve odvetnika. Organizira se na ravni iz leta 2:

 • Brezplačna pravna pomoč v 1. vrstici je vsem dostopna brez kakršnih koli prihodkov. Odvetniki so na voljo v določenih obdobjih (trajnost) za kratka posvetovanja: Prvi pravni svetovalec, zahtevek za informacije
  itd. Odbori za pravno pomoč (C.A.J.) so odgovorni za prvo progo.
 • Pravna pomoč v 2. postavki je na voljo osebam, ki izpolnjujejo določene finančne pogoje ali v nekaterih okoliščinah. Ta pomoč, v celoti ali delno brezplačna, glede na razmere omogoča pridobitev imenovanja odvetnika, ki vam bo pomagal v sodnih ali upravnih postopkih, za podrobnejše nasvete ali celo v okviru mediacije. uradi za
  pravno pomoč (B.A.J.) so odgovorni za pravno pomoč v 2. vrstici.

Pravna pomoč pomeni, da se honorarji, nastali med postopkom, (stroški vpisa v register), frais d’huissier/notaire/strokovnjak (honorarji sodnih uradnikov/notarjev/izvedenskih mnenj) ne bodo zaračunali. Stranka sama ali preko svojega odvetnika za pravno pomoč zaprosi pri uradu za pravno pomoč.

Odgovorni organi

Vsi odvetniki so člani odvetniške zbornice (barreau). Trenutno je v Belgiji 25 bara.

Ordre des Barreaux Francophones et germanophone (AVOATS.BE) je organizacija, ki združuje vse palice francoske in nemške govorjene skupnosti (11 frankofonske in 1 nemško govoreče skupnosti).

Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) je organizacija, ki združuje odvetniške pisarne nizozemsko govoreče skupnosti (13 uradov).

Informacije o odvetniškem poklicu se lahko pridobijo na naslednjih spletnih straneh:

Dostop do te podatkovne zbirke je brezplačen.

Notarji

Notarji so javni uslužbenci, ki jih imenuje kralj in katerih posebna naloga je overjanje aktov, ki so bili izvršeni pred njimi. Nekateri instrumenti z zakonom zahtevajo sodelovanje notarja pri beleženju dogovora med strankami (javne listine). Tako se je na primer treba za zagotovitev prodaje stavbe obrniti na notarja. Poleg tega, da lahko pripravi javne listine, se lahko notar uporabi tudi za likvidacijo zapuščine, pripravo zasebne pogodbe ali pridobitev mnenja itd.

Odgovornost notarjev zadeva predvsem tri glavna področja:

 • Nepremičninsko pravo (prodaja nepremičnine, najem,...),
 • Družinsko pravo (pogodba o sklenitvi zakonske zveze, dedovanje, ločitev itd.) in
 • Gospodarsko pravo (ustanavljanje podjetij,...).

Obstaja nacionalna notarska zbornica: Njene glavne naloge so:

 • Zastopati belgijske organe in institucije, da zastopajo belgijske organe v okviru svojih pristojnosti,
 • Določiti pravila poklicnega ravnanja,
 • Na notarske zbornice naslavljati koristna priporočila glede spoštovanja discipline.

Obstajajo tudi provincialne notarske zbornice – disciplinski organi stroke – katerih glavna naloga je zagotavljanje spoštovanja pravil poklicnega ravnanja in reševanje poklicnih sporov (na primer obravnavanje pritožb). V zvezi z obravnavo pritožb je Povezava se odpre v novem oknubila ustanovljena tudi služba varuha pravic za notarski poklic (www.ombudsnotaire.be).

Notarji so prisotni tudi v Fédération Royale du Notariing Belge (Fédération Royale du Notariing Belge/Fedon).Združenje Fedon je poklicno združenje notariata, ki podpira študije z zagotavljanjem pravnih nasvetov, nasvetov in priporočil v zvezi z upravljanjem študije, rešitvami IT, usposabljanjem in obveščanjem širše javnosti. Fedon se nanaša na mrežo 1.150 študij s 1.550 notarji in 8.000 sodelavci.

Več informacij je Povezava se odpre v novem oknuna voljo na spletni strani Belgijske kraljeve notarske zveze.

Drugi pravni poklici

Sodni izvršitelji

Procesni strežniki so poklicni in javni uslužbenci, ki opravljajo svojo funkcijo kot samozaposleni strokovnjaki. Z drugimi besedami, imajo dvojno strokovno identiteto: po eni strani so javni uslužbenci; Po drugi strani pa svojo funkcijo opravljajo neodvisno.

Država mu je namreč podelila del javne pristojnosti, tako da je sodni izvršitelj sodni in javni uradnik. Zato ne morejo zavrniti predloga za intervencijo, razen če je to v skladu z njihovim kodeksom o poklicnem ravnanju ali pravom, kot je to v primeru navzkrižja interesov ali nezakonitega zahtevka. Procesni strežniki torej nikoli ne delujejo na lastno pobudo, ampak vedno na zahtevo osebe, ki jim je zaupala formalno nalogo. Med vsako nalogo, ki jo mora opraviti, mora upoštevati različne zakonske obveznosti. Poleg tega se lahko za njihovo posredovanje plačajo procesni strežniki, ki krijejo del ali vse njihove stroške.

Kot izvajalec svobodnega poklica sodni izvršitelj deluje na neodvisen in nepristranski način. Poleg tega ponujajo svoje poklicne izkušnje v službi vseh. To pomeni, da od organov ne prejemajo nobene plače ali nadomestila ali kakršne koli nastanitve. Zato mora vse nositi sam.

Področja ukrepanja za procesne strežnike sodijo v dve širši kategoriji: Intervencije, ki se imenujejo „izvensodna“ (prostovoljna izterjava dolgov, poročila) in „sodna „(pomen izvršitve sodne odločbe). Pri postopkih je pogosto njegova dolžnost, da vam posreduje informacije o tem, kako lahko uveljavite svoje pravice, in da odgovori na vaša vprašanja glede njegove naloge. Ne razlikuje se ne glede na to, ali zahtevata svoje storitve ali se nanje obrneta.

Vsako sodno okrožje ima senat, ki ga sestavljajo vsi procesni strežniki v okrožju. Njegovi glavni cilji so zagotoviti, da sodni izvršitelji v okrožju spoštujejo pravila o poklicni disciplini, zakoni in predpisi, ki jih zadevajo, ter rešujejo spore, do katerih lahko pride med njimi.

Glavne naloge nacionalne zbornice so tudi strežniki nacionalne zbornice Belgije:

 • Zagotavljanje enotnosti reda in poklicnih pravil med sodnimi izvršitelji,
 • Brani interese svojih članov in
 • Zastopanje članov.

Več informacij je na voljo na spletni Povezava se odpre v novem oknustrani Belgijskega nacionalnega združenja sodnih izvršiteljev.

Drugo

Sodnikom in uslužbencem državnih tožilstev pomagajo različni upravni in pravni strokovnjaki, kot so: sodni uradniki ali strokovni sodelavci.

Sodniku na vsakem zaslišanju pomaga sodni tajnik (greffier/ grififier). Sodni uradnik opravlja naloge, ki omogočajo delo sodnikov, na primer pripravi spis za obravnavo. Med obravnavo sodni uradnik zapisuje njen potek in zagotavlja, da so vsi dokumenti pravilno sestavljeni. Poleg tega opravlja in koordinira upravne in računovodske naloge sodnega tajništva. Vsako sodišče ima svoje sodno tajništvo, ki ga vodi glavni sodni uradnik. Sodno tajništvo sestavlja eden ali več sodnih uradnikov, odvisno od velikosti sodišča. Sodnim uradnikom pomaga upravno osebje.

Strokovni sodelavci so pravniki, ki pomagajo sodnikom pri pripravi sodb. Pod vodstvom enega ali več sodnikov in na podlagi njihovih navodil strokovni sodelavci sodelujejo pri reševanju sodnih zadev. Preučijo spise in analizirajo pravne probleme ter s pravnega vidika pripravijo osnutek sodne odločbe.

Tudi državnim tožilcem lahko pri obravnavanju pravnih vidikov njihovih zadev pomagajo pravniki. Te pravnike imenujemo pravniki tožilstva („juristes de parquet“). Pravniki tožilstva pod vodstvom enega ali več tožilcev in na podlagi njihovih navodil opravljajo pravne raziskave, upravljajo z informacijami ter s pravnega vidika pripravljajo obtožbe in sodne pozive.

Vsako tožilstvo ima svoje tajništvo, ki ga vodi glavni tajnik. Tajniki tožilstva pomagajo državnim tožilcem, in sicer zlasti pri pripravi dokumentacije in raziskovanju ter pri pripravi spisov. Hranijo dokumente in registre urada do danes, vodijo evidenco itd. Število tajnikov je odvisno od velikosti pisarne. Tajnikom tožilstva pomaga upravno osebje.

V sodnih tajništvih in tajništvih tožilstva je zaposlenih veliko število upravnih sodelavcev. Administrativno osebje vodi spise o zadevah, ki se obravnavajo, in podatke, vnesene v zbirke podatkov. Upravni sodelavci vodijo korespondenco in razvrščanje zadev ter opravljajo naloge v sprejemni pisarni sodnega tajništva ali tajništva tožilstva.

Več informacij o teh poklicih je na voljo v tem dokumentu (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aSL

Organizacije, ki zagotavljajo brezplačne pravne nasvete

Vsi državljani lahko dobijo brezplačen začetni pravni nasvet, ki ga zagotovijo strokovnjaki. To je najbolj obsežna pravna pomoč:

 • praktične informacije,
 • pravne informacije,
 • prvo pravno mnenje ali
 • napotitev na specializirano organizacijo.

Zadeva ni takoj rešena, vendar so podane začetne smernice. Pravne službe za pomoč uporabnikom so ustanovljene na sodiščih, kantonskih sodiščih, pravosodnih centrih skupnosti, nekaterih občinskih organih in večini javnih socialnih centrov ter različnih nepridobitnih združenjih, ki imajo pravno službo.

Več informacij najdete v brošuri na spletni strani: Povezava se odpre v novem oknuPravna pomoč: Boljši dostop do pravnega varstva.

Pravne zbirke podatkov

Informacije so na voljo Povezava se odpre v novem oknuna spletni strani Zveznega ministrstva za pravosodje.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 23/08/2019