Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Kypr

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Právnická povolání

Právnická povolání - úvod

Ostatní odborní pracovníci

Na Kypru neexistují žádná související povolání, jako jsou notáři. Vše, co se týká právních úkonů, spadá do pravomoci právníka a v rámci příslušných právních předpisů mohou jednat pouze členové Kyperské advokátní komory. Právníci, kteří přirozeně odešli do důchodu, mohou i nadále pracovat jako interní právní poradci jak ve stávajících úřadech, tak v jiných organizacích.

Kategorie osob, které by mohly být považovány za související povolání, je kategorie advokáta, pro kterou existují rovněž příslušné právní předpisy. Advokát se může stát osobou, která je držitelem osvědčení o ukončení středoškolského vzdělání a po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců pracovala v advokátní kanceláři a je nekvalifikovaná, a to poté, co předloží žádost tajemníkovi okresního soudu provincie, v níž se nachází advokátní kancelář, v níž je uchazeč nebo uchazeč zaměstnán.

Státní zástupci (státní zástupci)

Organizace

Obecné

Kromě toho, že je právním poradcem republiky, je nejvyšší státní zástupce republiky vedoucím právní služby a zároveň vykonává funkce ředitele státních zastupitelství.

Státní právní služba vedená nejvyšším státním zástupcem je obsazena právníky, z nichž někteří se specializují na trestní právo a zabývají se případy projednávanými Nejvyšším soudem. Ve všech případech je informován nejvyšší státní zástupce, který vydá příslušné pokyny.

Kromě členů státní právní služby vykonávají povinnosti veřejné péče osoby přijaté jako příslušníci kyperské policie, které jsou právnickými osobami a jsou kvalifikovány k výkonu advokacie. Navzdory totožnosti dotčených osob patří v době výkonu funkce státního zástupce k nejvyššímu státnímu zástupci a jsou mu odpovědni za práci vykonávanou jako státní zástupci. Nejvyšší státní zástupce má ve vztahu k práci vykonávané těmito osobami stejné pravomoci jako pro právníky právní služby.

Ve výjimečných případech má nejvyšší státní zástupce pravomoc delegovat a delegovat vyřizování konkrétních případů na kvalifikované právníky vykonávající povolání advokáta.

Úloha a úkoly státních zástupců

Státní zastupitelství před okresními kriminálními soudy řídí právníci pracující na státních zastupitelstvích policie, aniž by samozřejmě byla vyloučena možnost, že v konkrétních případech může být tento úkol svěřen jednomu z členů právní služby, zatímco před Asijskými soudy je adresa státního zástupce vykonávána právníky právní služby. Bez ohledu na to, kdo generálního prokurátora řídí, spadají všechny tyto osoby do pravomoci nejvyššího státního zástupce, který může kdykoli zasáhnout a někdy pozastavit trestní stíhání.

Jak bylo uvedeno výše, právní služba vede nejvyšší státní zástupce republiky, jemuž je nápomocen náměstek nejvyššího státního zástupce. Poté následují státní zástupci republiky, vyšší právníci republiky a právníci republiky. Jedním z státních zástupců republiky je vedoucí trestního oddělení, vždy s odkazem na nejvyššího státního zástupce.

Systém slyšení je kontroverzní. Státní zástupce předkládá materiál svědka, který má k dispozici, a svědci předvolaní státním zastupitelstvím jsou vyslýcháni, vyslýcháni a přezkoumáváni. Na konci předvolání svědků obžalobou musí soud rozhodnout, zda státní zastupitelství vytvořilo fumus boni juris. Je-li tomu tak, je obžalovaný předvolán k obhajobě a soud žalovanému sdělí, že může předvolat vlastní svědky a sám vypovídat pod přísahou, pokud v takovém případě budou vyslechnuti jak jeho svědci, tak sám obžalobou. V opačném případě může učinit nepřiměřené prohlášení z úmyslu žalovaného a v takovém případě nebude vyslechnut.

Na konci jednání vydá Soudní dvůr rozsudek. V případě zproštění obžaloby je obžalovaný zproštěn obžaloby a zproštěn obžaloby. V případě odsouzení se obhajoba dostane příležitost vyjádřit se ke zmírnění trestu a po ukončení celého řízení soud uloží přiměřenou sankci.

Soudci

Organizace

Struktura soudní funkce na Kypru je velmi jednoduchá.

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud byl zřízen na základě svých ustanovení o zákonu o soudních rozhodnutích (různá ustanovení) z roku 1964 [zákon 33/1964] po odstoupení a odvolání předsedů Nejvyššího soudu a Nejvyššího ústavního soudu, což vedlo k faktickému rozpuštění těchto dvou soudů, neboť zástupci tureckého společenství v různých státních orgánech se neúčastnili nezbytných rozhodnutí a neschválili je.

Členy Nejvyššího soudu jmenuje prezident Kyperské republiky a v současné době má 13 osob, z nichž jedna je jmenována prezidentem. Členové Nejvyššího soudu mohou být jmenováni členy Nejvyššího soudu s pravděpodobnou praxí advokátní komory nejméně 12 let a mohou být bezvýhradní.

Assize Courts (Κακουργιοδικεία)

Assize Court je vrchním trestním soudem republiky a skládá se ze tří soudců, předsedy, vrchního okresního soudce a okresního soudce. Členové Nejvyššího soudu jsou jmenováni Nejvyšším soudem na dva roky a patří do řad předsedů okresního soudu, vyšších okresních soudců a okresních soudců.

Okresní soudy

Okresní soudy s pravomocí soudního přezkumu v plné jurisdikci mimo jurisdikci Nejvyššího soudu a níže uvedené zvláštní soudy působí v každé provincii Kyperské republiky. Okresní soudci jsou rozděleni na předsedy okresních soudů, vyšší okresní soudce a okresní soudce. Okresní soudce jmenuje, převádí a povyšuje Nejvyšší soud.

Rodinné soudy

Rodinné soudy byly zřízeny na základě zákona o rodinných soudech (zákon 23/90), přičemž každý z nich je tvořen předsedou a dvěma přidělenými osobami. Tyto osoby mají právní kvalifikaci a musí před svým jmenováním úspěšně vykonávat povolání advokáta.

Tribunál pro kontrolu nájemného

Tento specializovaný soud se skládá ze tří soudců složených z předsedy a dvou předsedů. Předseda Soudu je advokát, který úspěšně vykonával povolání advokáta po dobu nejméně let, která je nezbytná pro jmenování do sídla okresního soudu.

Soud pro průmyslové spory

Stejně jako Soudní dvůr pro kontrolu příjmů se pracovní soud skládá ze tří soudců složených z předsedy a dvou předsedů. Předseda je právnickou osobou, která musí před svým jmenováním do sídla Soudního dvora vykonávat činnost advokáta po dobu 5 let.

Vojenský trestní soud

Posledním specializovaným soudem je vojenský soud, kterému předsedá uznávaná právnická osoba, která měla v době svého jmenování kvalifikaci ke jmenování do sídla okresního soudu. Předsedou vojenského soudu je čestný vojenský důstojník alespoň v hodnosti plukovníka. Předsedové vojenského soudu patří do vojenských tříd a jsou stálými vojáky.

Index

Existují internetové stránky Nejvyššího soudu, které poskytují některé obecné informace o kyperských soudech.

Úloha a úkoly

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud jedná jako odvolací soud v odvoláních podaných všemi ostatními soudy Kyperské republiky, ale rovněž působí jako Soud prvního stupně v různých oblastech, jako je správní právo a soukromé soudy. Zabývá se rovněž otázkami certiorariho, mandamu a dalších, přičemž dohlíží na řádné fungování všech ostatních soudů Kyperské republiky a vykonává mimo jiné disciplinární kontrolu nad soudci.

Assize Courts (Κακουργιοδικεία)

S výjimkou některých konkrétních velmi závažných trestných činů je každý Assize Court příslušný rozhodovat v prvním stupni o všech trestných činech, za něž lze uložit trest podle trestního zákoníku nebo jakéhokoli jiného zákona, které byly spáchány v rámci republiky nebo výsostných oblastí a které se týkají Kypřanů buď jako přestupků nebo obětí, nebo v kterékoli jiné zemi během doby, kdy byl obžalovaný ve službě v Republice nebo na lodi či letadle nacházející se v Republice nebo na těchto jiných místech a za takových podmínek.

Okresní soudy

Okresní soud složený z předsedy je příslušný rozhodovat v prvním stupni o všech žalobách spadajících do jeho místní příslušnosti.

Každý vrchní okresní soudce nebo okresní soudce (s určitými výjimkami) je příslušný rozhodovat o všech žalobách, u nichž částka sporu nebo hodnota sporu nepřevyšují 500000,00 EUR v případě vyššího okresního soudce a v případě okresního soudce 100000,00 EUR.

Trestní pravomoc okresních soudů se vztahuje na všechny trestné činy spáchané v provincii Soudního dvora, za něž zákonný trest nepřesahuje trest odnětí svobody na více než pět let nebo pokutu nepřesahující 50000,00 EUR nebo obojí, a může rovněž nařídit vyplacení odškodnění oběti do výše 6000,00 EUR.

Proti všem rozhodnutím okresních soudů, ať už trestních či politických, lze bez omezení podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.

Specializované soudy

Příslušnost soudů pro rodinné záležitosti se vztahuje téměř na všechny manželské věci. Příslušnost soudu pronájmy se omezuje na řešení sporů týkajících se nemovitostí, na které se vztahuje nájem. Pravomoc Labour Court se vztahuje pouze na vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zejména pokud je zaměstnanec propuštěn a tvrdí, že propuštění je protiprávní. Do pravomoci vojenského soudu spadají trestní věci týkající se příslušníků národní gardy nebo případy porušení pravidel národní gardy.

Proti všem rozhodnutím výše uvedených soudů lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.

Organizace právnické profese: Právníci

V Kyperské republice existuje jednotný systém pro poskytování právních služeb a všichni, kdo se podílejí na poskytování těchto služeb, se nazývají právníci bez ohledu na zemi, v níž studovali, a vysokoškolské vzdělání získané během jejich studia.

Je jistě k dispozici on-line průvodce právníkem, k němuž mají právníci a soudci volný přístup, ale také široká veřejnost s tím, že platí předplatné.

Právní informační banky

Neexistuje oficiální internetová stránka, kde jsou rozsudky zveřejňovány. Několik nedávných rozsudků je zveřejněno na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Existuje řada soukromých internetových stránek, které nabízejí přístup k judikatuře buď za poplatek, nebo bezplatně. Zejména Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránky leginetcy, které se týkají právních předpisů, judikatury, regulačních správních aktů a jsou zdarma pro právníky, soudce a vládní útvary. Každá jiná osoba, která si přeje přístup k výše uvedeným internetovým stránkám, musí zaplatit předplatné. Další internetovou stránkou je Odkaz se otevře v novém okně.zákon Cy, který se zabývá soudními případy a je zdarma pro všechny, kdo se k nim chtějí dostat.

Právníci/právní poradci

Jak již bylo uvedeno na Kypru, existuje jednotný systém pro výkon povolání právníka/právního poradce.

Notáři

Povolání notáře na Kypru není známo. Práci, kterou obvykle vykonávají notáři na Kypru, vykonávají právníci.

Další právnická povolání

V Kyperské republice jsou představena níže uvedená povolání, která souvisejí s povoláním advokátní komory.

Registrátoři

Vedoucí soudní kanceláře jsou jmenováni Nejvyšším soudem a jsou úředníky soudu obvykle z řad právníků a mají dobré právní vzdělání. Elektronické podatelny mají v souladu s příslušnými právními předpisy zvláštní povinnosti. Nejvyšší soudní úředník nebo tajemník jmenovaný pro tento účel Nejvyšším soudem je vedoucím zaměstnanců soudu a má obecný dohled nad Soudním dvorem.

Dárci

Existují dvě kategorie zadavatelů. Jedna třída spadá do soukromého sektoru a je omezena na doručování různých soudních písemností a druhá se týká osob, které patří k lidským zdrojům soudů a zabývají se především výkonem soudních rozhodnutí.

Referenti

Kvalifikace úředníka v advokátní komoře je získána po ukončení 6 měsíců zaměstnání v advokátní kanceláři a po předložení žádosti tajemníkovi okresního soudu provincie, v níž se nachází advokátní kancelář, v níž uchazeč nebo uchazeč pracuje.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší státní zastupitelství.

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/11/2020