Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õigusvaldkonna ametid - Küpros

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Õigusvaldkonna ametid

Õigusvaldkonna ametid – Sissejuhatus

Muud abispetsialistid

Küprosel ei ole seotud kutsealasid, näiteks notareid. Kõik õigusaktidega seotud küsimused kuuluvad juristide pädevusse ja ainult Küprose advokatuuri liikmed võivad tegutseda asjaomaste õigusaktide raames. Loomulikult pensionile jäänud advokaadid võivad jätkata asutusesiseste õigusnõustajatena töötamist nii olemasolevates büroodes kui ka muudes organisatsioonides.

Isikute kategooria, keda võib pidada seotud kutsealaks, on jurist, kelle jaoks on olemas ka asjakohased õigusaktid. Advokaadist võib saada isik, kellel on keskkooli lõputunnistus ja kes on töötanud advokaadibüroos vähemalt 6 järjestikust kuud ning kes on oma olemuselt kvalifitseerimata, olles esitanud avalduse selle provintsikohtu kohtusekretärile, kus asub advokatuuriamet, kus kandidaat või kandidaat töötab.

Prokurörid (prokurörid)

Organisatsioon

Üldist

Lisaks sellele, et vabariigi peaprokurör on vabariigi õigusnõustaja, juhib ta ka õigusteenistust ja täidab samal ajal riigiprokuratuuri direktori ülesandeid.

Riigi õigusteenistuses, mida juhib peaprokurör, töötavad advokaadid, kellest mõned on spetsialiseerunud kriminaalõigusele ja tegelevad ülemkohtus menetletavate kohtuasjadega. Igal juhul teavitatakse peaprokuröri ja ta annab asjakohased suunised.

Lisaks riigi õigustalituse töötajatele täidavad riikliku hoolitsuse ülesandeid Küprose politseinikuks värvatud isikud, kes on juriidilised isikud ja kvalifitseeritud advokaadina praktiseerima. Hoolimata asjaomaste isikute identiteedist kuuluvad nad prokuratuuri ülesannete täitmise ajal peaprokuröri juurde ja annavad talle aru prokuröridena tehtud tööst. Vabariigi peaprokuröril on nende isikute töö suhtes samad volitused kui õigustalituse advokaatidel.

Erandjuhtudel on peaprokuröril õigus delegeerida konkreetsete juhtumite menetlemine kvalifitseeritud juristidele, kes tegutsevad advokaadi kutsealal.

Prokuröride roll ja ülesanded

Ringkonnakriminaalkohtute prokuratuuri juhivad politseijaoskondades töötavad juristid, välistamata loomulikult võimalust, et konkreetsetel juhtudel võib selle ülesande anda ühele õigustalituse liikmele, samas kui Assize kohtu ees tegelevad prokuröri aadressiga õigusteenistuse juristid. Olenemata sellest, kes peaprokuröri juhib, kuuluvad nad kõik peaprokuröri pädevusse, kes võib igal ajal sekkuda ja mõnikord kriminaalmenetluse peatada.

Nagu eespool mainitud, juhib õigusteenistust vabariigi peaprokurör, keda abistab peaprokuröri abi. Sellele järgnevad vabariigi prokurörid, vabariigi vanemadvokaadid ja vabariigi advokaadid. Üks vabariigi prokuröridest on kriminaalosakonna juhataja, kes viitab alati peaprokurörile.

Kuulmissüsteem on vastuoluline. Prokurör esitab tema käsutuses olevad tunnistajate tõendid ning prokuröri kutsutud tunnistajad kuulatakse üle, kuulatakse üle ja vaadatakse üle. Pärast seda, kui prokuratuur on tunnistajad kohtusse kutsunud, peab kohus otsustama, kas prokuratuur on loonud fumus boni iuris’e. Kui see on nii, kutsutakse kostja kohtusse ja kohus teavitab kostjat sellest, et ta võib kutsuda enda tunnistajad ja anda ütlusi vande all, kui sellisel juhul küsitleb prokurör nii tema tunnistajaid kui ka teda ennast. Vastasel juhul võib süüdistatav esitada ebamõistliku avalduse kostja kavatsuse kohta ja sellisel juhul teda üle ei kuulata.

Kohtuistungi lõpus teeb Euroopa Kohus otsuse. Õigeksmõistmise korral mõistetakse süüdistatav õigeks ja õigeks. Süüdimõistmise korral antakse kaitsjale võimalus võtta sõna karistuse vähendamiseks ning kui kõik menetlused on lõpule viidud, määrab kohus asjakohase karistuse.

Kohtunikud

Organisatsioon

Küprose kohtufunktsiooni struktuur on väga lihtne.

Riigikohus

Najvyšší súd (Poola kõrgeim kohus) asutati oma 1964. aasta (erisätete) õigusemõistmise seaduse (seadus 33/1964) sätete alusel pärast nii ülemkohtu kui ka kõrgeima konstitutsioonikohtu esimehe tagasiastumist ja tagasiastumist, mille tulemusel need kaks kohut tegelikult laiali saadeti, kuna Türgi kogukonna esindajad erinevates riigiasutustes ei osalenud vajalikes otsustes ega nõustunud nendega.

Ülemkohtu liikmed nimetab Küprose Vabariigi president ja praegu on neil 13 isikut, kellest üks nimetatakse presidendiks. Ülemkohtu liikmed võib nimetada ülemkohtu liikmeteks vähemalt 12-aastase tõenäolise advokatuuri liikmena ja nad võivad olla kvalifitseerimata.

Kriminaalkohtud (Κακουργιοδικεία)

Assize kohus on Vabariigi Kõrgem Kriminaalkohus, mis koosneb kolmest kohtunikust, presidendist, vanemringkonnakohtunikust ja ringkonnakohtunikust. Ülemkohtu liikmed nimetab ametisse ülemkohus kaheks aastaks ja nad kuuluvad vastavalt ringkonnakohtu esimehe, kõrgema astme ringkonnakohtunike ja ringkonnakohtunike auastmesse.

Ringkonnakohtud;

Täieliku pädevusega ringkonnakohtud, mis ei kuulu ülemkohtu pädevusse ja allpool nimetatud erikohtute pädevusse, tegutsevad Küprose Vabariigi igas provintsis. Ringkonnakohtunikud jagunevad ringkonnakohtute esimeesteks, kõrgemateks ringkonnakohtunikeks ja ringkonnakohtunikeks. Ringkonnakohtunikke nimetab ametisse, viib üle ja edutab ülemkohus.

Perekonnaasjade kohtud

Perekonnakohtud on loodud perekonnakohtute seaduse (seadus 23/90) alusel, nad on kolm liiget, kellest igaüks koosneb esimehest ja kahest määratud isikust. Neil isikutel on õigusalane kvalifikatsioon ja nad peavad olema enne ametisse nimetamist advokaadi kutsealal edukalt tegutsenud.

Üürikontrolli kohus

See erikohus koosneb kolmest kohtunikust, kes koosnevad ühest esimehest ja kahest esimehest. Kohtu esimees on advokaat, kes on edukalt tegutsenud advokaadi kutsealal vähemalt sama palju aastaid, kui on vaja ringkonnakohtu asukoha määramiseks.

Tööstusvaidluste kohus

Sarnaselt rendikontrollikohtuga koosneb töökohus kolmest kohtunikust, kes koosnevad presidendist ja kahest esimehest. President on juriidiline isik, kes peab enne kohtu asukohta määramist olema tegutsenud advokaadina 5 aastat.

Sõjaline kriminaalkohus

Viimane erikohus on sõjakohus, mida juhib tunnustatud juriidiline isik, kellel oli ametisse nimetamise ajal ringkonnakohtusse nimetamiseks vajalik kvalifikatsioon. Sõjaväekohtu president on vähemalt koloneli auastmes sõjaväeohvitser. Sõjaväekohtu esimehed kuuluvad sõjaväeklassidesse ja on alalised sõdurid.

Indeks

Olemas on ülemkohtu veebisait, kust leiab mõningast üldist teavet Küprose kohtute kohta.

Roll ja ülesanded

Riigikohus

Supreme Court (Iirimaa kõrgeim kohus) tegutseb apellatsioonikohtuna kõigi teiste Küprose Vabariigi kohtute otsuste peale esitatud apellatsioonkaebuste puhul, kuid samuti esimese astme kohtuna mitmesugustes küsimustes, nagu haldusõigus ja erakohtud. Samuti tegeleb ta tšertiorari, mandamuse ja teiste küsimustega, jälgides samal ajal kõigi teiste Küprose Vabariigi kohtute nõuetekohast toimimist ja teostades muu hulgas distsiplinaarkontrolli kohtu liikmete üle.

Kriminaalkohtud (Κακουργιοδικεία)

Välja arvatud teatavad konkreetsed väga rasked süüteod, on iga assiisiakohus pädev menetlema esimeses astmes kõiki kuritegusid, mis on kriminaalkoodeksi või muude õigusaktidega karistatavad ja mis on toime pandud vabariigi või suveräänsete baasipiirkondade piirides ning hõlmavad küproslasi kas väärtegude toimepanijatena või ohvritena või mis tahes muus riigis ajal, mil süüdistatav oli vabariigi teenistuses, või laeval või õhusõidukil, mis asub vabariigis või muudes sellistes paikades ja sellistel tingimustel.

Ringkonnakohtud;

Presidendist koosnev ringkonnakohus on pädev arutama ja lahendama esimeses astmes kõiki tema kohaliku pädevuse alla kuuluvaid hagisid.

Igal ringkonnakohtu vanemkohtunikul või ringkonnakohtunikul on pädevus (teatavate eranditega) otsustada mis tahes tegevuse üle, mille puhul vaidluse summa või vaidluse väärtus ei ületa 500 000,00 eurot ringkonnakohtu vanemkohtuniku ja ringkonnakohtuniku puhul 100 000,00 eurot.

Ringkonnakohtute kriminaaljurisdiktsioon laieneb kõigile Euroopa Kohtu provintsis toime pandud süütegudele, mille eest seaduses ette nähtud karistus ei ole pikem kui viis aastat vangistust või rahatrahv ei ületa 50 000,00 eurot või mõlemat, ning samuti võib kohus määrata ohvrile hüvitise, mis ei ületa 6 000,00 eurot.

Kõik ringkonnakohtute otsused, olenemata sellest, kas need on kriminaal- või poliitilised, võib edasi kaevata ülemkohtusse ilma piiranguteta.

Erikohtud

Perekonnaasjade kohtute pädevus laieneb peaaegu kõigile abieluasjadele. Üürikohtu pädevus piirdub üürile antud hoonetega seotud vaidluste lahendamisega. Töökohtu pädevus laieneb ainult tööandja ja töötaja vahelistele suhetele, eelkõige juhul, kui töötaja vallandatakse ja ta väidab, et vallandamine on ebaõiglane. Sõjaväekohtu pädevuses on menetleda kriminaalasju, milles osalevad rahvuskaardi liikmed või mille puhul rikutakse rahvuskaardi eeskirju.

Kõik eespool nimetatud kohtute otsused võib edasi kaevata ülemkohtusse.

Õigusvaldkonna ameti töökorraldus: Juristid

Küprose Vabariigis on olemas ühtne õigusteenuste osutamise süsteem ja kõiki selliseid teenuseid osutavaid isikuid nimetatakse juristideks, olenemata riigist, kus nad õpivad, ja õigusteaduses omandatud akadeemilisest kraadist.

Kindlasti on olemas veebipõhine juristi juhend, millele juristidel ja kohtunikel on tasuta juurdepääs, aga ka üldsusele, tingimusel et nad maksavad abonenttasu.

Õigusteabepangad

Kohtuotsuste avaldamiseks ei ole ametlikku veebisaiti. Mõned hiljutised kohtuotsused avaldatakse Lingil klikates avaneb uus akenülemkohtu veebisaidil.

On olemas mitu eraveebisaiti, mis pakuvad juurdepääsu kohtupraktikale kas tasu eest või tasuta. Eelkõige seadusandluse Lingil klikates avaneb uus akenveebisait, mis käsitleb õigusakte, kohtupraktikat ja haldusalaseid õigusakte ning on advokaatidele, kohtunikele ja valitsusasutustele tasuta. Kõik teised isikud, kes soovivad juurdepääsu eespool nimetatud veebisaidile, peavad maksma abonenttasu. Teine veebisait on Lingil klikates avaneb uus akenkohtuseadus, mis käsitleb kohtuasju ja on tasuta kõigile, kes soovivad sellele juurde pääseda.

Juristid/õigusnõustajad

Nagu Küprosel juba mainitud, on advokaadi/õigusnõustaja kutsealal tegutsemiseks olemas ühtne süsteem.

Notarid

Küprose notariamet ei ole teada. Tavaliselt teevad Küprosel notarite tööd juristid.

Muud õigusvaldkonna ametid

Küprose Vabariigis on esitatud allpool loetletud kutsealad, mis on seotud advokatuuriga.

Registripidajad

Kohtusekretärid nimetab ametisse ülemkohus ja nad on kohtu ametnikud, tavaliselt juristide hulgast, ning neil on hea õigusalane ettevalmistus. Registripidajatel on asjaomases seaduses sätestatud konkreetsed ülesanded. Ülemkohtu poolt selleks ametisse nimetatud vanemregistripidaja või -registripidaja on kohtu personali juht ja ta allub kohtu üldisele järelevalvele.

Rahastajad

Kontsessiooniandjaid on kahte liiki. Üks klass kuulub erasektorisse ja piirdub erinevate kohtudokumentide kättetoimetamisega ning teine puudutab neid, kes kuuluvad kohtute personali hulka ja tegelevad peamiselt kohtuotsuste täitmisega.

Õigusametnikud

Advokatuuri ametniku kvalifikatsioon saadakse pärast seda, kui ta on 6 kuud töötanud advokaadibüroos ja esitanud avalduse selle provintsikohtu kohtusekretärile, kus asub advokatuuriamet, kus kandidaat töötab.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPeaprokuratuur;

Lingil klikates avaneb uus akenRiigikohus


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/11/2020