Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - Ċipru

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?


Il-professjonijiet legali

Il-professjonijiet legali — Spanja

Professjonisti assoċjati oħra

M’hemm l-ebda professjoni relatata f’Ċipru bħan-nutara. Kwalunkwe ħaġa relatata ma’ atti legali hija kwistjoni ta’ avukat u l-membri tal-Kamra tal-Avukati Ċiprijotta biss jistgħu jaġixxu fil-qafas tal-leġiżlazzjoni rilevanti. L-avukati rtirati naturalment jistgħu jkomplu jaħdmu bħala konsulenti legali interni kemm f’uffiċċji eżistenti kif ukoll f’organizzazzjonijiet oħra.

Kategorija ta’ persuni li jistgħu jitqiesu bħala professjoni relatata hija dik ta’ avukat li għalih hemm ukoll leġiżlazzjoni rilevanti. Avukat jista’ jsir kwalunkwe persuna li jkollha ċertifikat ta’ tluq mill-iskola sekondarja u li jkun ħadem għal mill-inqas 6-il xahar konsekuttiv f’uffiċċju tal-avukati u li jkun ta’ natura mhux kwalifikata, wara li jkun ippreżenta rikors lir-Reġistratur tal-Qorti Distrettwali tal-Provinċja fejn ikun jinsab l-uffiċċju tal-avukati fejn ikun impjegat il-kandidat jew il-kandidat.

Prosekuturi (Prosekuturi Pubbliċi)

Organizzazzjoni

Ġenerali

Minbarra li jkun konsulent legali tar-Repubblika, l-Avukat Ġenerali tar-Repubblika għandu jmexxi s-Servizz Legali u għandu fl-istess ħin iwettaq id-dmirijiet tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi.

Is-servizz Legali tal-Istat immexxi mill-Avukat Ġenerali għandu persunal ta’ avukati, li wħud minnhom huma speċjalizzati fil-liġi kriminali u jittrattaw kawżi li jinstemgħu mill-Qorti Suprema. Fil-każijiet kollha l-Avukat Ġenerali għandu jiġi infurmat u għandu jagħti l-linji gwida rilevanti.

Minbarra l-membri tas-Servizz Legali tal-Istat, id-dmirijiet ta’ kura pubblika jitwettqu minn persuni reklutati bħala membri tal-Forza tal-Pulizija Ċiprijotta li huma persuni ġuridiċi u kwalifikati biex jipprattikaw bħala avukati. Minkejja l-fatt tal-identità tal-persuni kkonċernati, fil-mument tal-qadi tad-dmirijiet tal-Prosekutur Pubbliku, huma jappartjenu lill-Avukat Ġenerali u huma responsabbli lejh għall-ħidma mwettqa bħala prosekuturi pubbliċi. L-Avukat Ġenerali tar-Repubblika għandu jkollu l-istess setgħat fir-rigward tax-xogħol imwettaq minn dawk il-persuni bħalma għandu għall-avukati tas-Servizz Legali.

F’każijiet eċċezzjonali, l-Avukat Ġenerali għandu s-setgħa li jiddelega u jiddelega t-trattament ta’ każijiet speċifiċi lil avukati kwalifikati li jipprattikaw il-professjoni ta’ avukat.

Rwol u Kompiti tal-Prosekuturi Pubbliċi

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku quddiem il-Qrati Kriminali Distrettwali huwa mmexxi minn avukati li jaħdmu fl-Uffiċċji tal-Prosekutur Pubbliku tal-Pulizija, mingħajr ovvjament ma jeskludi l-possibbiltà li f’każijiet speċifiċi dan il-kompitu jista’ jiġi assenjat lil wieħed mill-membri tas-Servizz Legali, filwaqt li quddiem il-Qrati Assize l-indirizz tal-prosekutur jitwettaq minn avukati tas-Servizz Legali. Irrispettivament minn min imexxi l-Prosekutur Ġenerali, dawn kollha jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Avukat Ġenerali li jista’ jintervjeni u xi kultant jissospendi kwalunkwe prosekuzzjoni kriminali fi kwalunkwe ħin.

Is-servizz Legali, kif imsemmi hawn fuq, huwa mmexxi mill-Avukat Ġenerali tar-Repubblika, assistit mill-Assistent Avukat Ġenerali. Dan huwa segwit mill-Prosekuturi Pubbliċi tar-Repubblika, l-Avukati Anzjani tar-Repubblika u l-avukati tar-Repubblika. Wieħed mill-Prosekuturi Pubbliċi tar-Repubblika huwa l-kap tad-Dipartiment Kriminali, li dejjem jirreferi għall-Attorney General.

Is-sistema tas-smigħ hija kontroversjali. Il-Prosekutur jippreżenta l-materjal tax-xhieda għad-dispożizzjoni tiegħu u x-xhieda mħarrka mill-prosekuzzjoni jiġu eżaminati, intervistati u riveduti. Fi tmiem it-taħrika tax-xhieda mill-prosekuzzjoni, il-qorti trid tiddeċiedi jekk l-awtorità tal-prosekuzzjoni ħolqitx każ prima facie. Jekk dan ikun il-każ, il-konvenut jiġi mħarrek biex jagħti rendikont u l-Qorti tinforma lill-konvenut li jista’ jħarrek lix-xhieda tiegħu stess u jagħti x-xhieda lilu nnifsu taħt ġurament fejn f’każ bħal dan kemm ix-xhieda tiegħu kif ukoll huwa stess jiġu interrogati mill-prosekuzzjoni. inkella, huwa jista’ jagħmel dikjarazzjoni mhux raġonevoli mill-intenzjoni tal-konvenut u f’każ bħal dan ma jiġix intervistat.

Fi tmiem is-seduta, il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti sentenza. Fil-każ ta’ liberazzjoni, l-akkużat jiġi lliberat u liberat. Fil-każ ta’ kundanna, id-difiża għandha tingħata l-opportunità li titkellem għal mitigazzjoni tal-piena u ladarba jitlestew il-proċedimenti kollha, il-Qorti għandha timponi piena xierqa.

Imħallfin

Organizzazzjoni

L-istruttura tal-funzjoni ġudizzjarja f’Ċipru hija sempliċi ħafna.

Il-Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema nħolqot abbażi tad-dispożizzjonijiet tagħha dwar il-Liġi tal-1964 dwar l-Għoti ta’ Ġustizzja (Dispożizzjonijiet Varji) [il-Liġi 33/1964] wara r-riżenja u l-irtirar tal-Presidenti kemm tal-Qorti Suprema kif ukoll tal-Qorti Kostituzzjonali Suprema, li rriżulta fix-xoljiment effettiv ta’ dawn iż-żewġ qrati, peress li r-rappreżentanti tal-Komunità Torka fid-diversi istituzzjonijiet tal-Istat ma attendewx u ma tawx il-kunsens għad-deċiżjonijiet meħtieġa.

Il-membri tal-Qorti Suprema jinħatru mill-President tar-Repubblika ta’ Ċipru u bħalissa għandhom 13 persuna, li waħda minnhom tinħatar President. Il-membri tal-Qorti Suprema jistgħu jinħatru bħala membri tal-Qorti Suprema b’mill-inqas 12 snin ta’ prattika probabbli tal-Professjoni tal-Avukati u jistgħu jkunu ta’ natura mhux kwalifikata.

Qrati ta’ Assi (Κακουργιοδικεία)

Il-Qorti Assize hija l-Qorti Superjuri tal-Qorti Kriminali tar-Repubblika u tikkonsisti minn tliet imħallfin, President, Imħallef Distrettwali Anzjan u Imħallef Distrettwali. Il-membri tal-Qorti Suprema jinħatru mill-Qorti Suprema għal sentejn u jappartjenu rispettivament għall-gradi ta’ Presidenti tal-Qorti Distrettwali, Imħallfin Distrettwali Superjuri u Imħallfin Distrettwali.

Il-qrati Distrettwali

Il-qrati distrettwali b’ġurisdizzjoni illimitata barra l-ġurisdizzjoni tal-Qorti Suprema u l-ġurisdizzjoni tal-Qrati Speċjali msemmija hawn taħt joperaw f’kull Provinċja tar-Repubblika ta’ Ċipru. L-imħallfin distrettwali huma maqsuma fi presidenti tal-qrati distrettwali, imħallfin distrettwali superjuri u mħallfin distrettwali. L-imħallfin distrettwali jinħatru, jiġu ttrasferiti u promossi mill-Qorti Suprema.

Qrati tal-Familja

Il-qrati tal-Familja ġew stabbiliti abbażi tal-Att dwar il-Qrati tal-Familja (il-Liġi 23/90), huma tliet membri, li kull wieħed minnhom għandu persunal minn president u żewġ ċessjonarji. Dawn il-persuni huma kkwalifikati legalment u jridu jkunu pprattikaw b’suċċess il-professjoni ta’ avukat qabel il-ħatra tagħhom.

Tribunal tal-Kontroll tal-Kera

Din il-qorti speċjalizzata hija magħmula minn tliet imħallfin, magħmula minn President u żewġ Presidenti. Il-President tat-Tribunal għandu jkun avukat li jkun eżerċita b’suċċess il-professjoni ta’ avukat għal mill-inqas kemm-il sena jkun meħtieġ għall-ħatra fis-sede tal-Qorti Distrettwali.

Tribunal Industrijali għat-Tilwim

Bħall-Qorti tal-Kontroll tal-Kera, il-Qorti tax-Xogħol hija komposta minn tliet imħallfin, magħmula minn President u żewġ Presidenti. Il-President huwa persuna ġuridika li trid tkun ipprattikat bħala avukat għal perjodu ta’ 5 snin qabel ma tinħatar fis-sede tal-Qorti.

Il-Qorti Kriminali Militari

Qorti speċjalizzata tal-aħħar hija l-Qorti Militari, li hija ppreseduta minn persuna ġuridika ta’ reputazzjoni rikonoxxuta li, fiż-żmien tal-ħatra tagħha, kellha l-kwalifiki biex tinħatar fis-sede tal-Qorti Distrettwali. Il-President tal-Qorti Militari għandu jkun uffiċjal militari onorarju ta’ mill-inqas il-grad ta’ Kurunell. Il-Presidenti tal-Qorti Militari jappartjenu għall-klassijiet militari u huma suldati permanenti.

Indiċi

Hemm is-sit web tal-Qorti Suprema, li tipprovdi xi informazzjoni ġenerali dwar il-Qrati ta’ Ċipru.

Rwol u kompiti

Il-Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema taġixxi bħala l-Qorti tal-Appell fl-appelli mill-qrati l-oħra kollha tar-Repubblika ta’ Ċipru, iżda taġixxi wkoll bħala l-Qorti tal-Prim’ Istanza f’diversi kwistjonijiet bħad-dritt amministrattiv u l-qrati privati. Hija tittratta wkoll kwistjonijiet ta’ ċertifikazzjoni, mandamus u oħrajn, filwaqt li tissorvelja l-funzjonament tajjeb tal-qrati l-oħra kollha tar-Repubblika ta’ Ċipru u teżerċita, fost l-oħrajn, kontroll dixxiplinarju fuq membri tal-ġudikatura.

Qrati ta’ Assi (Κακουργιοδικεία)

Bl-eċċezzjoni ta’ ċerti reati speċifiċi serji ħafna, kull Qorti Assize għandu jkollha ġurisdizzjoni biex tisma’, fl-ewwel istanza, ir-reati kollha punibbli mill-Kodiċi Kriminali jew kwalunkwe liġi oħra mwettqa fil-konfini tar-Repubblika jew l-Arei ta’ Bażi Sovrana u li tinvolvi liċ-Ċiprijotti jew bħala ħatja jew vittmi jew fi kwalunkwe pajjiż ieħor waqt li l-akkużat kien fis-servizz tar-Repubblika jew fuq vapur jew inġenju tal-ajru li jinsab fir-Repubblika jew f’tali postijiet oħra u taħt tali kondizzjonijiet.

Il-qrati Distrettwali

Qorti distrettwali komposta minn president għandha ġuriżdizzjoni biex tisma’ u tiddeċiedi fil-prim’ istanza kwalunkwe azzjoni li taqa’ taħt il-ġuriżdizzjoni lokali tagħha.

Kull Imħallef Distrettwali jew Imħallef Distrettwali ta’ Livell Għoli għandu ġurisdizzjoni (soġġett għal ċerti eċċezzjonijiet) biex jiddeċiedi dwar kwalunkwe azzjoni li fiha l-ammont inkwistjoni jew il-valur tat-tilwima inkwistjoni ma jaqbiżx EUR 500.000,00 għal Imħallef Distrettwali Anzjan u fil-każ ta’ Imħallef Distrettwali EUR 100.000,00

Il-ġurisdizzjoni kriminali tal-Qrati Distrettwali testendi għar-reati kollha mwettqa fil-provinċja tal-Qorti tal-Ġustizzja li għalihom il-piena statutorja ma taqbiżx terminu ta’ priġunerija ta’ aktar minn ħames snin jew il-ħlas ta’ multa li ma taqbiżx EUR 50.000,00 jew it-tnejn, u tista’ wkoll tordna l-ħlas ta’ kumpens lill-vittma li ma jaqbiżx EUR 6.000,00.

Id-deċiżjonijiet kollha tal-Qrati Distrettwali, kemm jekk kriminali kif ukoll jekk politiċi, jistgħu jiġu appellati quddiem il-Qorti Suprema mingħajr ebda restrizzjoni.

Il-qrati Speċjalizzati

Il-ġurisdizzjoni tal-Qrati tal-Familja testendi għal kważi l-kwistjonijiet matrimonjali kollha. Il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Kiri hija limitata għas-soluzzjoni ta’ tilwim fil-każ ta’ bini soġġett għall-kera. Il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijali testendi biss għar-relazzjonijiet bejn il-persuna li timpjega u l-impjegat, b’mod partikolari meta l-impjegat jitkeċċa u jsostni li s-sensja hija inġusta. Il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Militari hija li tisma’ kawżi kriminali li jinvolvu membri tal-Gwardja Nazzjonali jew fejn ikun hemm ksur tar-regoli tal-Gwardja Nazzjonali.

Id-deċiżjonijiet kollha tal-qrati msemmija hawn fuq jistgħu jiġu appellati quddiem il-Qorti Suprema.

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: Avukati

Fir-Repubblika ta’ Ċipru hemm sistema unifikata biex jiġu offruti servizzi legali u dawk kollha involuti fl-għoti ta’ servizzi bħal dawn jissejħu avukati irrispettivament mill-pajjiż li fih studjaw u l-lawrja universitarja miksuba matul l-istudji legali tagħhom.

Ċertament hemm gwida ta’ avukat online li għaliha l-avukati u l-imħallfin għandhom aċċess liberu, iżda wkoll għall-pubbliku ġenerali bil-fehim li jħallsu miżata ta’ abbonament.

Banek ta’ Informazzjoni Legali

Ma hemm l-ebda sit web uffiċjali fejn jiġu ppubblikati s-sentenzi. Xi sentenzi reċenti huma ppubblikati fuq is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaweb tal-Qorti Suprema.

Hemm għadd ta’ siti web privati li joffru aċċess għall-każistika jew bi ħlas jew mingħajr ħlas. B’mod partikolari, is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaweb tal-leginetcy, li jikkonċerna l-leġiżlazzjoni, il-każistika, l-atti amministrattivi regolatorji u huwa mingħajr ħlas għall-avukati, l-imħallfin u d-dipartimenti tal-gvern. Kwalunkwe persuna oħra li tixtieq taċċessa s-sit web imsemmi hawn fuq trid tħallas miżata ta’ abbonament. Paġna web oħra Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahija CyLaw li tittratta kawżi fil-qorti u hija bla ħlas għal dawk kollha li jixtiequ jaċċessawha.

Avukati/Konsulenti Legali

Kif imsemmi qabel f’Ċipru, hemm sistema unifikata għall-prattika tal-professjoni ta’ avukat/konsulent legali.

In-nutara

Il-professjoni ta’ nutar f’Ċipru mhijiex magħrufa. Ix-xogħol normalment imwettaq min-nutara f’Ċipru jitwettaq minn avukati.

Professjonijiet legali oħra

Fir-Repubblika ta’ Ċipru, il-professjonijiet elenkati hawn taħt li huma relatati mal-Professjoni tal-Avukati huma ppreżentati.

Ir-reġistraturi

Ir-reġistraturi jinħatru mill-Qorti Suprema u huma skrivani tal-Qorti normalment minn fost avukati u jkollhom taħriġ legali tajjeb. Ir-reġistraturi għandhom dmirijiet speċifiċi kif previst mil-liġi rilevanti. L-aktar reġistratur anzjan jew reġistratur maħtur għal dan il-għan mill-Qorti Suprema għandu jkun il-kap tal-persunal tal-Qorti u għandu jkollu s-superviżjoni ġenerali tal-Qorti.

Donaturi

Hemm żewġ kategoriji ta’ konċessjonarji. Klassi waħda hija fis-settur privat u hija limitata għan-notifika ta’ diversi dokumenti tal-qorti u l-oħra tikkonċerna lil dawk li jappartjenu għar-riżorsi umani tal-qrati u li prinċipalment jittrattaw l-infurzar ta’ deċiżjonijiet tal-qorti.

Skrivana tal-liġi

Il-kwalifika ta’ Uffiċjal tal-Avukati tinkiseb wara li jitlestew it-6-il xahar ta’ impjieg f’ditta legali u wara li titressaq applikazzjoni lir-Reġistratur tal-Qorti Distrettwali tal-Provinċja li fiha jkun jinsab il-Kamra tal-Avukati fejn jaħdem il-kandidat jew il-kandidat.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali;

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Suprema


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/11/2020