Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Cyprus

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Právnické profesie

Právnické profesie – Úvod

Iní odborní pracovníci

Na Cypre neexistujú žiadne súvisiace povolania, ako napríklad notári. Všetko, čo sa týka právnych aktov, je záležitosťou právnika a iba členovia Cyperskej advokátskej komory môžu konať v rámci príslušných právnych predpisov. Právnici, ktorí sú prirodzene na dôchodku, môžu naďalej pracovať ako interní právni poradcovia v existujúcich kanceláriách, ako aj v iných organizáciách.

Kategória osôb, o ktorých možno povedať, že ide o súvisiace povolanie, je kategória právnika, pre ktorú existujú aj príslušné právne predpisy. Právnik sa môže stať akoukoľvek osobou, ktorá má ukončené stredoškolské vzdelanie a pracovala aspoň 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v advokátskej kancelárii a má bezvýhradnú povahu po podaní žiadosti tajomníkovi okresného súdu provincie, v ktorej sa nachádza advokátska kancelária, v ktorej je uchádzač alebo kandidát zamestnaný.

Prokurátori (prokurátori)

Organizácia

Všeobecne

Okrem toho, že generálny prokurátor republiky je právnym poradcom republiky, vedie právny servis a zároveň plní povinnosti riaditeľa prokuratúry.

Štátnu právnu službu pod vedením generálneho prokurátora tvoria právnici, z ktorých niektorí sa špecializujú na trestné právo a zaoberajú sa prípadmi, ktoré prejednáva najvyšší súd. Generálny prokurátor musí byť vo všetkých prípadoch informovaný a poskytne príslušné usmernenia.

Okrem členov Štátnej právnej služby vykonávajú úlohy v oblasti verejnej starostlivosti aj osoby zamestnané ako členovia cyperského policajného zboru, ktorí sú právnickými osobami a sú kvalifikovaní na výkon právnického povolania. Napriek skutočnosti, že dotknuté osoby sú v čase výkonu funkcie prokurátora identickí, patria generálnemu prokurátorovi a zodpovedajú sa mu za prácu vykonávanú ako prokurátori. Generálny prokurátor republiky má rovnaké právomoci, pokiaľ ide o prácu, ktorú tieto osoby vykonávajú pre právnikov právneho servisu.

Vo výnimočných prípadoch má generálny prokurátor právomoc delegovať a delegovať riešenie konkrétnych prípadov na kvalifikovaných právnikov vykonávajúcich povolanie advokáta.

Úloha a úlohy prokurátorov

Prokuratúra pred okresnými trestnými súdmi riadi advokáti pracujúci na policajných prokuratúrach bez toho, aby sa samozrejme vylúčila možnosť, že v osobitných prípadoch môže byť táto úloha pridelená jednému z členov právneho servisu, zatiaľ čo pred porotnými súdmi adresu prokurátora vykonávajú právnici z právnej služby. Bez ohľadu na to, kto riadi generálneho prokurátora, patria všetky do právomoci generálneho prokurátora, ktorý môže kedykoľvek zasiahnuť a niekedy zastaviť trestné stíhanie.

Ako už bolo uvedené, právnemu servisu predsedá generálny prokurátor republiky, ktorému pomáha zástupca generálneho prokurátora. Za ním nasledujú prokurátori republiky, hlavní právnici republiky a advokáti republiky. Jedným z prokurátorov republiky je vedúci trestného oddelenia, ktorý vždy odkazuje na generálneho prokurátora.

Sluchový systém je kontroverzný. Prokurátor predloží svedkovi, ktorý má k dispozícii, a svedkov predvolaných prokuratúrou vypočúva, vypočúva a preskúmava. Na konci predvolania svedkov prokuratúrou musí súd rozhodnúť, či prokuratúra vytvorila fumus boni iuris. Ak áno, obžalovaný je predvolaný na zodpovednosť a súd informuje odporcu, že môže predvolať vlastných svedkov a vydať svedectvo pod prísahou, ak v takom prípade obžaloba vypočuje svedkov aj seba. V opačnom prípade môže urobiť neprimerané vyhlásenie z úmyslu obžalovaného a v takom prípade nebude vypočutý.

Na konci pojednávania Súdny dvor vydá rozsudok. V prípade zbavenia obvinenia je obvinený oslobodený a oslobodený. V prípade odsúdenia sa obhajobe poskytne možnosť vyjadriť sa k zmierneniu trestu a po ukončení všetkých konaní Súdny dvor uloží primeraný trest.

Sudcovia

Organizácia

Štruktúra súdnej funkcie na Cypre je veľmi jednoduchá.

Najvyšší súd

Najvyšší súd bol zriadený na základe svojich ustanovení o zákone o udeľovaní rozsudkov (rôzne ustanovenia) z roku 1964 [zákon 33/1964] po odstúpení a odvolaní predsedov najvyššieho súdu a najvyššieho ústavného súdu, čo viedlo k účinnému rozpusteniu týchto dvoch súdov, pretože zástupcovia tureckého spoločenstva v rôznych štátnych inštitúciách sa nezúčastnili a nesúhlasili s potrebnými rozhodnutiami.

Členov najvyššieho súdu vymenúva prezident Cyperskej republiky a v súčasnosti majú 13 osôb, z ktorých jedna je vymenovaná za prezidenta. Členovia najvyššieho súdu môžu byť vymenovaní za členov najvyššieho súdu s minimálne 12-ročnou pravdepodobnou praxou v advokátskej komore a môžu mať bezvýhradnú povahu.

Porotné súdy (Κακουργιοδικεία)

Porotný súd je najvyšší trestný súd republiky a skladá sa z troch sudcov, predsedu, hlavného okresného sudcu a okresného sudcu. Členov najvyššieho súdu vymenúva najvyšší súd na dva roky a patria do radov predsedov okresného súdu, vyšších sudcov okresných súdov a okresných sudcov.

Okresné súdy

Okresné súdy s neobmedzenou právomocou mimo právomoci najvyššieho súdu a právomoci osobitných súdov uvedených nižšie pôsobia v každej provincii Cyperskej republiky. Okresní sudcovia sú rozdelení na predsedov okresných súdov, vyšších okresných sudcov a okresných sudcov. Okresný sudcovia sú menovaní, preložení a povýšení najvyšším súdom.

Rodinné súdy

Rodinné súdy boli zriadené na základe zákona o rodinných súdoch (zákon 23/90), z ktorých každý je zložený z prezidenta a dvoch postupníkov. Tieto osoby majú právnické vzdelanie a pred svojím vymenovaním musia úspešne vykonávať právnické povolanie.

Súd pre kontrolu nájomného

Tento špecializovaný súd sa skladá z troch sudcov, zložených z predsedu a dvoch predsedov. Predseda ústavného súdu je právnik, ktorý úspešne vykonával povolanie advokáta aspoň toľko rokov, koľko je potrebných na vymenovanie do sídla okresného súdu.

Tribunál pre priemyselné spory

Rovnako ako Rent Control Court, aj Labour Court sa skladá z troch sudcov, zložených z predsedu a dvoch predsedov. Predseda je právnickou osobou, ktorá musí vykonávať advokátsku činnosť počas 5 rokov pred vymenovaním do sídla Súdneho dvora.

Vojenský trestný súd

Posledným špecializovaným súdom je vojenský súd, ktorému predsedá uznávaná právnická osoba, ktorá mala v čase svojho vymenovania kvalifikáciu na to, aby bola vymenovaná do sídla okresného súdu. Predseda vojenského súdu je čestným vojenským dôstojníkom s hodnosťou plukovníka. Predsedovia Vojenského súdu patria do vojenských tried a sú stálymi vojakmi.

Index

Existuje webová stránka Najvyššieho súdu, ktorá poskytuje niektoré všeobecné informácie o cyperských súdoch.

Funkcia a úlohy

Najvyšší súd

Najvyšší súd koná ako odvolací súd pri odvolaniach podaných všetkými ostatnými súdmi Cyperskej republiky, ale koná aj ako súd prvého stupňa v rôznych veciach, ako je správne právo a súkromné súdy. Zaoberá sa aj otázkami certiorari, mandamusu a iných, pričom dohliada na riadne fungovanie všetkých ostatných súdov Cyperskej republiky a vykonáva okrem iného disciplinárnu kontrolu nad členmi súdnictva.

Porotné súdy (Κακουργιοδικεία)

S výnimkou určitých špecifických veľmi závažných trestných činov má každý porotný súd právomoc rozhodovať v prvom stupni o všetkých trestných činoch, ktoré sú trestné podľa trestného zákonníka alebo akéhokoľvek iného zákona spáchaného v rámci hraníc republiky alebo výsostných území a do ktorého sú zapojení Cyperčania buď ako priestupcovia alebo obete, alebo v akejkoľvek inej krajine, ak bol obžalovaný v službách republiky alebo na lodi či lietadle nachádzajúcom sa na území republiky alebo na týchto iných miestach a za takýchto podmienok.

Okresné súdy

Okresný súd zložený z predsedu má právomoc rozhodovať v prvom stupni o každej žalobe, ktorá patrí do jeho miestnej príslušnosti.

Každý vyšší sudca okresného súdu alebo sudca okresného súdu má právomoc (s určitými výnimkami) rozhodnúť o akomkoľvek konaní, v ktorom suma sporu alebo hodnota sporu nepresahuje 500000,00 EUR v prípade vyššieho sudcu okresného súdu a v prípade okresného sudcu vo výške 100000,00 EUR.

Trestnoprávna právomoc okresných súdov sa vzťahuje na všetky trestné činy spáchané v provincii Súdneho dvora, za ktoré zákonná sankcia nepresahuje trest odňatia slobody na viac ako päť rokov alebo zaplatenie pokuty nepresahujúcej 50000,00 EUR alebo oboje, a môže tiež nariadiť zaplatenie náhrady škody poškodenému vo výške maximálne 6000,00 EUR.

Proti všetkým rozhodnutiam okresných súdov, či už trestným alebo politickým, sa možno odvolať na najvyššom súde bez obmedzenia.

Špecializované súdy

Právomoc súdov pre rodinné veci sa vzťahuje takmer na všetky manželské veci. Právomoc súdu pre nájmy je obmedzená na riešenie sporov v prípade budov, na ktoré sa vzťahuje nájomné. Právomoc Labour Court sa vzťahuje len na vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, najmä ak je zamestnanec prepustený a tvrdí, že prepustenie je nespravodlivé. Právomoc vojenského súdu je rozhodovať v trestných veciach týkajúcich sa členov národnej gardy alebo v prípadoch porušenia pravidiel národnej gardy.

Proti všetkým rozhodnutiam uvedených súdov sa možno odvolať na najvyššom súde.

Organizácia právnickej profesie: Právnici

V Cyperskej republike existuje jednotný systém poskytovania právnych služieb a všetci, ktorí sa podieľajú na poskytovaní takýchto služieb, sa nazývajú právnici bez ohľadu na krajinu, v ktorej študovali, a univerzitné vzdelanie získané počas ich právnického štúdia.

Určite existuje on-line sprievodca advokátom, ku ktorému majú advokáti a sudcovia bezplatný prístup, ale aj širokej verejnosti za predpokladu, že platia predplatné.

Právne informačné banky

Neexistuje oficiálna webová stránka, na ktorej sa uverejňujú rozsudky. Niekoľko nedávnych rozsudkov je uverejnených na webovom Odkaz sa zobrazí v novom oknesídle najvyššieho súdu.

Existuje niekoľko súkromných webových stránok, ktoré ponúkajú prístup k judikatúre buď za poplatok, alebo bezplatne. Ide najmä o Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovú stránku leginetcy, ktorá sa týka právnych predpisov, judikatúry, regulačných správnych aktov a je bezplatná pre právnikov, sudcov a ministerstvá. Každá iná osoba, ktorá chce vstúpiť na uvedenú internetovú stránku, musí zaplatiť predplatné. Ďalšou webovou stránkou je Odkaz sa zobrazí v novom okneCyLaw, ktorý sa zaoberá súdnymi prípadmi a je bezplatný pre všetkých, ktorí k nemu chcú mať prístup.

Právnici/právni poradcovia

Ako už bolo uvedené na Cypre, existuje jednotný systém výkonu povolania advokáta/právneho poradcu.

Notári

Povolanie notára na Cypre nie je známe. Prácu, ktorú zvyčajne vykonávajú notári na Cypre, vykonávajú právnici.

Iné právnické povolania

V Cyperskej republike sa uvádzajú nižšie uvedené povolania, ktoré súvisia s advokátskou profesiou.

Registračné miesta

Registrátorov vymenúva Najvyšší súd, ktorí sú úradníkmi súdu zvyčajne spomedzi advokátov a majú dobrú právnu prípravu. Registrátori majú osobitné povinnosti stanovené v príslušnom zákone. Najvyššie postavený registrátor alebo registrátor vymenovaný na tento účel Najvyšším súdom je vedúcim pracovníkom súdu a podlieha všeobecnému dohľadu súdu.

Darcovia

Existujú dve kategórie poskytovateľov pomoci. Jedna trieda je v súkromnom sektore a obmedzuje sa na doručovanie rôznych súdnych písomností a druhá sa týka tých, ktorí patria k ľudským zdrojom súdov a zaoberajú sa najmä výkonom súdnych rozhodnutí.

Právnici

Kvalifikácia člena advokátskej komory sa získa po ukončení 6-mesačného pracovného pomeru v advokátskej kancelárii a po predložení žiadosti tajomníkovi okresného súdu provincie, v ktorej sa nachádza advokátska kancelária, v ktorej sa nachádza uchádzač alebo kandidát.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneGenerálna prokuratúra.

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/11/2020