Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravniški poklici - Ciper

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Pravniški poklici

Pravniški poklici - uvod

Drugi strokovni sodelavci

Na Cipru ni povezanih poklicev, kot so notarji. Vse, kar je povezano s pravnimi dejanji, je zadeva odvetnika in le člani ciprske odvetniške zbornice lahko delujejo v okviru ustrezne zakonodaje. Upokojeni odvetniki lahko seveda še naprej delajo kot notranji pravni svetovalci v obstoječih pisarnah in drugih organizacijah.

Kategorija oseb, za katere bi se lahko štelo, da so povezane s poklicem, je kategorija odvetnika, za katerega obstaja tudi ustrezna zakonodaja. Odvetnik lahko postane vsaka oseba s spričevalom o zaključku srednje šole, ki je vsaj 6 zaporednih mesecev delal v odvetniški pisarni in je nekvalificiran, potem ko je vložil zahtevo pri sodnem tajniku okrožnega sodišča province, v kateri je odvetniška pisarna, v kateri je kandidat ali kandidat zaposlen.

Tožilci (državni tožilci)

Organizacija

Splošno

Poleg tega, da je pravni svetovalec republike, generalni državni tožilec vodi pravno službo in hkrati opravlja naloge direktorja državnega tožilstva.

Državno pravno službo, ki jo vodi generalni državni tožilec, zaposlujejo odvetniki, od katerih so nekateri specializirani za kazensko pravo in obravnavajo zadeve, ki jih obravnava vrhovno sodišče. V vseh primerih se o tem obvesti generalnega državnega tožilca, ki poda ustrezne smernice.

Poleg članov državne pravne službe opravljajo naloge javne nege osebe, ki se zaposlijo kot pripadniki ciprske policije, ki so pravne osebe in so usposobljene za opravljanje odvetniškega poklica. Kljub identiteti zadevnih oseb v času opravljanja nalog državnega tožilca te osebe pripadajo generalnemu tožilcu in odgovarjajo za delo, ki ga opravljajo kot državni tožilci. Generalni državni tožilec republike ima v zvezi z delom, ki ga opravljajo te osebe, enaka pooblastila kot za odvetnike pravne službe.

V izjemnih primerih lahko generalni državni tožilec prenese in prenese obravnavo posebnih zadev na usposobljene odvetnike, ki opravljajo odvetniški poklic.

Vloga in naloge državnih tožilcev

Državno tožilstvo pred okrožnimi kazenskimi sodišči vodijo odvetniki, ki delajo v državnih tožilstvih policije, pri čemer seveda ni izključena možnost, da se v posebnih primerih ta naloga lahko dodeli enemu od članov pravne službe, medtem ko pred porotnimi sodišči naslov tožilca opravljajo odvetniki pravne službe. Ne glede na to, kdo usmerja generalnega državnega tožilca, so vsi v pristojnosti generalnega državnega tožilca, ki lahko kadar koli posreduje in včasih ustavi kazenski pregon.

Kot je navedeno zgoraj, pravno službo vodi generalni državni tožilec, ki mu pomaga pomočnik generalnega državnega tožilca. Temu sledijo državni tožilci republike, višji odvetniki republike in odvetniki Republike. Eden od državnih tožilcev republike je vodja kazenskega oddelka, ki se vedno sklicuje na generalnega državnega tožilca.

Slušni sistem je sporen. Tožilec predstavi gradivo za priče, ki mu je na voljo, priče, ki jih povabi tožilstvo, pa se zaslišijo in pregledajo. Po končanem pozivu priče s strani tožilstva mora sodišče odločiti, ali je organ pregona ustvaril fumus boni juris. Če je tako, je tožena stranka pozvana k prijavi, Sodišče pa toženo stranko obvesti, da lahko povabi svoje priče in priča pod prisego, če bo tožilstvo v takem primeru zaslišalo tako njegove priče kot zasliševanje. V nasprotnem primeru lahko poda nerazumno izjavo o nameri obtoženca, v takem primeru pa se z njim ne bo zaslišal.

Sodišče na koncu obravnave izda sodbo. V primeru oprostitve je obdolženec oproščen in oproščen. V primeru obsodbe se obrambi omogoči, da govori o omilitvi kazni, po koncu vseh postopkov pa sodišče izreče ustrezno kazen.

Sodniki

Organizacija

Struktura sodne funkcije na Cipru je zelo preprosta.

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je bilo ustanovljeno na podlagi njegovih določb o Zakonu o dodelitvi (razne določbe) iz leta 1964 [zakona 33/1964] po odstopu in umiku predsednikov vrhovnega sodišča in vrhovnega ustavnega sodišča, kar je privedlo do učinkovite razpustitve teh dveh sodišč, saj predstavniki turške skupnosti v različnih državnih institucijah niso sodelovali in privolili v potrebne odločitve.

Člane vrhovnega sodišča imenuje predsednik Republike Ciper in imajo trenutno 13 oseb, od katerih je ena imenovana za predsednika. Člani vrhovnega sodišča so lahko imenovani za člane vrhovnega sodišča z vsaj 12 leti verjetne odvetniške prakse in so lahko nekvalificirani.

Porotna sodišča (Κακουργιοδικεία),

Porotno sodišče je višje kazensko sodišče Republike, sestavljajo pa ga trije sodniki, predsednik, višji okrožni sodnik in okrožni sodnik. Člane vrhovnega sodišča imenuje vrhovno sodišče za dve leti in spadajo v kategorijo predsednikov okrožnega sodišča, višjih okrožnih sodnikov in okrožnih sodnikov.

Okrajna sodišča

Okrožna sodišča z neomejeno pristojnostjo zunaj pristojnosti vrhovnega sodišča in pristojnostjo spodaj navedenih posebnih sodišč delujejo v vsaki provinci Republike Ciper. Okrožni sodniki so razdeljeni na predsednike okrožnih sodišč, višje okrožne sodnike in okrožne sodnike. Okrajne sodnike imenuje, premesti in napreduje na vrhovnem sodišču.

Družinska sodišča

Družinska sodišča so bila ustanovljena na podlagi Zakona o družinskih sodiščih (Zakon 23/90), ki so trije člani, od katerih je vsak zaposlen pri predsedniku in dveh dodeljenih osebah. Te osebe so pravno usposobljene in morajo pred imenovanjem uspešno opravljati odvetniški poklic.

Sodišče za nadzor nad najemninami

To specializirano sodišče sestavljajo trije sodniki, ki jih sestavljajo predsednik in dva predsednika. Predsednik Sodišča za uslužbence je odvetnik, ki je uspešno opravljal poklic odvetnika vsaj toliko let, kolikor je potrebno za imenovanje na sedež okrožnega sodišča.

Tribunal za industrijske spore

Tako kot nadzorno sodišče v Rentu je tudi delovno sodišče sestavljeno iz treh sodnikov, ki jih sestavljajo predsednik in dva predsednika. Predsednik je pravna oseba, ki mora pred imenovanjem na sedež Sodišča opravljati odvetniško dejavnost za obdobje 5 let.

Vojaško kazensko sodišče

Zadnje specializirano sodišče je vojaško sodišče, ki mu predseduje priznana pravna oseba, ki je bila v času imenovanja ustrezno usposobljena za imenovanje na sedež okrožnega sodišča. Predsednik Vojaškega sodišča je častni vojaški častnik vsaj čina polkovnika. Predsedniki vojaškega sodišča spadajo v vojaške razrede in so stalni vojaki.

Indeks

Obstaja spletna stran vrhovnega sodišča, ki vsebuje nekaj splošnih informacij o ciprskih sodiščih.

Vloga in naloge

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče deluje kot pritožbeno sodišče v pritožbah na vsa druga sodišča Republike Ciper, deluje pa tudi kot Sodišče prve stopnje v različnih zadevah, kot so upravno pravo in zasebna sodišča. Obravnava tudi vprašanja certiorarija, mandamusa in drugih, hkrati pa nadzira pravilno delovanje vseh drugih sodišč Republike Ciper in med drugim izvaja disciplinski nadzor nad sodniki.

Porotna sodišča (Κακουργιοδικεία),

Z izjemo nekaterih zelo hudih kaznivih dejanj je vsako porotno sodišče pristojno, da na prvi stopnji obravnava vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo s kazenskim zakonikom ali katerim koli drugim zakonom, storjenim v mejah republike ali suverenih con, ki vključujejo Ciprčane kot kršitelje ali žrtve ali v kateri koli drugi državi, medtem ko je bil obtoženec v službi Republike ali na ladji ali zrakoplovu, ki se nahaja v Republiki ali v takih drugih krajih in pod takimi pogoji.

Okrajna sodišča

Okrajno sodišče, ki ga sestavlja predsednik, je pristojno za obravnavanje in odločanje na prvi stopnji o vseh tožbah, ki spadajo v njegovo krajevno pristojnost.

Vsak višji okrožni sodnik ali okrožni sodnik je (z nekaterimi izjemami) pristojen za odločanje o vseh tožbah, pri katerih sporni znesek ali vrednost spora v sporu ne presega 500000,00 EUR za sodnika višjega okrajnega sodišča in v primeru okrožnega sodnika 100000,00 EUR.

Kazenska pristojnost okrožnih sodišč zajema vsa kazniva dejanja, storjena v provinci Sodišča, za katera zakonsko določena kazen ne presega petletne zaporne kazni ali denarne kazni, ki ne presega 500,00 EUR ali obojega, in lahko tudi odredi plačilo odškodnine žrtvi, ki ne presega 6000,00 EUR.

Zoper vse odločbe okrožnih sodišč, kazenske ali politične, se je mogoče brez omejitev pritožiti pri vrhovnem sodišču.

Specializirana sodišča

Pristojnost družinskih sodišč zajema skoraj vse zakonske spore. Pristojnost sodišča za najem je omejena na reševanje sporov v zvezi s stavbami, za katere se plačuje najemnina. Pristojnost delovnega sodišča se nanaša le na razmerja med delodajalcem in delavcem, zlasti če je delavec odpuščen in uveljavlja nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vojaško sodišče je pristojno za obravnavanje kazenskih zadev, v katere so vpleteni pripadniki nacionalne garde ali v katerih so kršena pravila nacionalne garde.

Zoper vse odločitve zgoraj navedenih sodišč se je mogoče pritožiti pri vrhovnem sodišču.

Organizacija pravniškega poklica: Odvetniki

V Republiki Ciper obstaja enoten sistem ponujanja pravnih storitev, vsi, ki sodelujejo pri zagotavljanju tovrstnih storitev, pa se imenujejo odvetniki ne glede na državo, v kateri so študirali, in univerzitetno izobrazbo, pridobljeno med študijem prava.

Gotovo obstaja spletni priročnik za odvetnike, do katerega imajo odvetniki in sodniki prost dostop, pa tudi do splošne javnosti, pri čemer se razume, da plačujejo naročnino.

Pravne informacijske banke

Ni uradnega spletnega mesta, na katerem bi bile objavljene sodbe. Nekaj nedavnih sodb je objavljenih na Povezava se odpre v novem oknuspletišču vrhovnega sodišča.

Na voljo je več zasebnih spletišč, ki ponujajo dostop do sodne prakse bodisi proti plačilu bodisi brezplačno. Zlasti Povezava se odpre v novem oknuspletišče leginetcy, ki se nanaša na zakonodajo, sodno prakso in regulativne upravne akte ter je brezplačno za odvetnike, sodnike in vladne službe. Vsak drug, ki želi obiskati zgoraj navedeno spletišče, mora plačati naročnino. Druga spletna stran je Povezava se odpre v novem oknuCy Law, ki obravnava sodne zadeve in je brezplačna za vse, ki želijo dostop do nje.

Odvetniki/pravni svetovalci

Kot je bilo že omenjeno na Cipru, obstaja enoten sistem za opravljanje poklica odvetnika/pravnega svetovalca.

Notarji

Poklic notarja na Cipru ni znan. Delo, ki ga običajno opravljajo notarji na Cipru, opravljajo odvetniki.

Drugi pravni poklici

V Republiki Ciper so predstavljeni spodaj navedeni poklici, povezani z odvetniško zbornico.

Registrarji

Sodne tajnike imenuje vrhovno sodišče, ki so običajno uradniki sodišča med odvetniki in imajo dobro pravno izobrazbo. Registratorji imajo posebne naloge, ki jih določa ustrezna zakonodaja. Višji sodni tajnik ali sodni tajnik, ki ga v ta namen imenuje vrhovno sodišče, je vodja osebja sodišča in je pod splošnim nadzorom sodišča.

Donatorji

Obstajata dve kategoriji dajalcev koncesije. En razred je v zasebnem sektorju in je omejen na vročanje različnih sodnih pisanj, drugi pa na tiste, ki so del človeških virov sodišč in se ukvarjajo predvsem z izvrševanjem sodnih odločb.

Sodni uradniki

Kvalifikacija uradnika za odvetniško zbornico se pridobi po 6 mesecih zaposlitve v odvetniški pisarni in po predložitvi vloge sodnemu tajniku okrožnega sodišča province, v kateri je odvetniška pisarna, v kateri je kandidat ali kandidat zaposlen.

Pomembne povezave

Povezava se odpre v novem oknuGeneralno državno tožilstvo.

Povezava se odpre v novem oknuVrhovno sodišče


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 19/11/2020