Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristyrken - Cypern

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Juristyrken

Juridiska yrken – Inledning

Andra lärare och pedagoger

Det finns inga närstående yrken i Cypern, t.ex. notarier. Allt som rör rättsliga handlingar är en advokatfråga och endast medlemmar av Cyperns advokatsamfund får agera inom ramen för relevant lagstiftning. Naturligt pensionerade jurister kan fortsätta att arbeta som interna juridiska rådgivare både på befintliga kontor och i andra organisationer.

En kategori av personer som skulle kunna sägas vara ett närstående yrke är en advokat för vilken det också finns relevant lagstiftning. En advokat kan bli den som innehar ett intyg om avslutad gymnasieutbildning och har arbetat minst 6 månader i följd i en advokatbyrå och är av okvalificerad karaktär, efter att ha lämnat in en ansökan till registratorn vid distriktsdomstolen i den provinsdomstol där den sökande eller sökanden är anställd.

Åklagare (allmänna åklagare)

Organisation

Allmänt

Utöver att vara juridisk rådgivare till republiken ska riksåklagaren leda rättstjänsten och samtidigt tjänstgöra som direktör för allmänna åklagare.

Den statliga rättstjänsten, som leds av Attorney General, består av jurister, varav vissa är specialiserade på straffrätt och handlägger mål som prövas av Högsta domstolen. Under alla omständigheter ska Attorney General informeras och ge relevanta riktlinjer.

Utöver ledamöterna av den statliga rättstjänsten utförs offentliga omsorgsuppgifter av personer som rekryterats som medlemmar av Cyperns poliskår och som är juridiska personer med behörighet att utöva advokatyrket. Trots att de berörda personerna är identitet, tillhör de vid tidpunkten för fullgörandet av åklagarämbetet riksåklagaren och är ansvariga inför honom eller henne för det arbete som utförs som allmän åklagare. Riksåklagaren ska ha samma befogenheter när det gäller det arbete som utförs av dessa personer som för advokaterna vid rättstjänsten.

I undantagsfall har justitieministern befogenhet att delegera och delegera handläggningen av särskilda ärenden till kvalificerade advokater som utövar advokatyrket.

Allmänna åklagares roll och uppgifter

Åklagarmyndigheten vid distriktsbrottmålsdomstolarna leds av jurister som arbetar vid polisens åklagarmyndigheter, utan att naturligtvis utesluta möjligheten att denna uppgift i särskilda fall kan tilldelas en av rättstjänstens ledamöter, medan åklagarens adress vid biträdande domstolar sköts av jurister från rättstjänsten. Oavsett vem som leder riksåklagaren omfattas de alla av åklagarens behörighet, som när som helst kan ingripa och ibland avbryta alla straffrättsliga förfaranden.

Som nämnts ovan leds rättstjänsten av riksåklagaren, biträdd av biträdande Attorney General. Därefter följer de allmänna åklagarna i Republiken Frankrike, republikens högre advokater och Republiken Polens advokater. En av de allmänna åklagarna i republiken är chef för brottsavdelningen och hänvisar alltid till riksåklagaren.

Hörselsystemet är kontroversiellt. Åklagaren lägger fram vittnesmålet till sitt förfogande och vittnen som kallats av åklagaren förhörs, intervjuas och granskas. När åklagaren har kallat vittnen måste domstolen avgöra om åklagarmyndigheten har gett upphov till fumus boni juris. Om så är fallet kallas svaranden till svarandens redogörelse och domstolen underrättar svaranden om att han kan kalla sina egna vittnen och vittna under ed när både hans vittnen och sig själv kommer att höras av åklagaren. I annat fall kan han eller hon göra en orimlig förklaring från svarandens avsikt och i så fall kommer han inte att höras.

Efter den muntliga förhandlingen meddelar domstolen en dom. Vid frikännande frikänns den tilltalade och frikänns. I händelse av en fällande dom ska försvaret ges tillfälle att yttra sig om lindring av påföljden, och när alla förfaranden har avslutats ska domstolen utdöma en lämplig påföljd.

Domare

Organisation

Strukturen för den rättsliga funktionen i Cypern är mycket enkel.

Högsta domstolen

Högsta domstolen inrättades på grundval av dess bestämmelser om lagen om domstolens (Övriga bestämmelser) lag från 1964 [lag 33/1964] efter det att presidenterna för både Högsta domstolen och högsta författningsdomstolen avgått och dragit sig tillbaka, vilket ledde till en effektiv upplösning av dessa två domstolar, eftersom företrädarna för den turkiska gemenskapen vid de olika statliga institutionerna inte närvarade och samtyckte till de nödvändiga besluten.

Ledamöterna i Högsta domstolen utses av Republiken Cyperns president och har för närvarande 13 personer, varav en utses till president. Ledamöter av Högsta domstolen kan utnämnas till ledamöter av Högsta domstolen med minst 12 års trolig advokatverksamhet och kan vara av okvalificerad karaktär.

Domstolar i assize (Κακουργιοδικεία)

Assize Court är högsta brottmålsdomstolen i Republiken Tjeckien och består av tre domare, President, Senior District Judge och distriktsdomare. Ledamöterna i Högsta domstolen utses av Högsta domstolen för två år och tillhör domarämbetet för distriktsdomstolens ordförande, högre distriktsdomare och distriktsdomare.

Distriktsdomstolar

Distriktsdomstolar med obegränsad behörighet utanför högsta domstolens behörighet och de specialdomstolar som anges nedan är verksamma i varje provins i Republiken Cypern. Distriktsdomare är indelade i distriktsdomstolarnas ordförande, högre distriktsdomare och distriktsdomare. Distriktsdomare utses, förflyttas och befordras av Högsta domstolen.

Familjedomstolar

Familjedomstolarna har inrättats på grundval av lagen om familjedomstolar (lag 23/90) och består av tre ledamöter, som var och en består av en ordförande och två förvärvare. Dessa personer är juridiskt kvalificerade och måste ha utövat advokatyrket innan de utses.

Hyreskontrollnämnd

Denna specialdomstol består av tre domare, bestående av en ordförande och två ordförande. Domstolens ordförande ska vara en advokat som framgångsrikt har utövat advokatyrket under minst så många år som krävs för att utses till distriktsdomstolens säte.

Industrial Dispute Tribunal (industriell tvistemålsdomstol)

I likhet med Rent Control Court består arbetsdomstolen av tre domare, bestående av en ordförande och två ordförande. Ordföranden är en juridisk person som måste ha arbetat som advokat under en period av 5 år innan han eller hon utnämns till domstolens säte.

Militära brottmålsdomstolen

En sista specialdomstol är militärdomstolen, som leds av en juridisk person med erkänd talerätt som vid tidpunkten för sin utnämning hade de kvalifikationer som krävs för att bli utnämnd till distriktsdomstolens säte. Ordföranden för militärdomstolen ska vara en hedersmilitär officer med minst överstes grad. Militärdomstolens ordförande tillhör de militära grupperna och är permanenta soldater.

Index

Det finns en webbplats för Högsta domstolen, som ger allmän information om Cyperns domstolar.

Roll och uppgifter

Högsta domstolen

Högsta domstolen fungerar som appellationsdomstol vid överklaganden från alla andra domstolar i Republiken Cypern, men fungerar också som förstainstansrätten i olika frågor, såsom förvaltningsrätt och privata domstolar. Den behandlar också frågor om certifiering, manamus och andra, samtidigt som den övervakar att alla andra domstolar i Republiken Cypern fungerar korrekt och bland annat utövar disciplinär kontroll över domare.

Domstolar i assize (Κακουργιοδικεία)

Med undantag för vissa specifika mycket allvarliga brott ska varje biträdande domstol vara behörig att i första instans pröva alla brott som är straffbara enligt strafflagen eller någon annan lag som begåtts inom republikens eller de suveräna basområdenas gränser och som inbegriper cyprioter antingen som lagöverträdare eller offer eller i något annat land medan den tilltalade tjänstgjorde i republikens tjänst eller på ett fartyg eller luftfartyg i republikens territorium eller på sådana andra platser och på sådana villkor.

Distriktsdomstolar

En distriktsdomstol bestående av en ordförande är behörig att i första instans pröva talan som faller inom domkretsen.

Varje högre distriktsdomare eller distriktsdomare är behörig (med vissa undantag) att besluta om en talan där det omtvistade beloppet eller tvisteföremålets värde inte överstiger 500 000,00 EUR för en högre distriktsdomare och för distriktsdomare 100 000,00 EUR.

Distriktsdomstolarnas straffrättsliga behörighet omfattar alla brott som begåtts inom domstolens domkrets och för vilka det lagstadgade straffet inte överstiger ett fängelsestraff på mer än fem år eller böter på högst 50 000,00 EUR eller båda, och kan också besluta om ersättning till brottsoffret på högst 6 000,00 EUR.

Alla beslut av distriktsdomstolarna, oavsett om de är straffrättsliga eller politiska, kan överklagas till Högsta domstolen utan inskränkning.

Specialdomstolar

Familjedomstolarnas behörighet omfattar nästan alla äktenskapsmål. Hyresdomstolens behörighet är begränsad till att avgöra tvister i fråga om hyresbelagda byggnader. Arbetsdomstolens behörighet omfattar endast förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, särskilt när arbetstagaren sägs upp och gör gällande att uppsägningen är rättsstridig. Militärdomstolen har behörighet att pröva brottmål som rör medlemmar av nationalgardet eller vid brott mot nationalgardets regler.

Alla avgöranden från dessa domstolar kan överklagas till Högsta domstolen.

Organisation av de juridiska yrkena: Advokater

I Republiken Cypern finns ett enhetligt system för att erbjuda juridiska tjänster, och alla som deltar i tillhandahållandet av sådana tjänster kallas advokater oavsett i vilket land de har studerat och vilken universitetsexamen de erhållit under sina juridiska studier.

Det finns förvisso en webbaserad advokatguide som advokater och domare har fri tillgång till, men också till allmänheten, under förutsättning att de betalar en abonnemangsavgift.

Banker för juridisk information

Det finns ingen officiell webbplats där domar offentliggörs. Några nyligen meddelade domar offentliggörs på Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolens webbplats.

Det finns ett antal privata webbplatser som erbjuder tillgång till rättspraxis antingen mot en avgift eller kostnadsfritt. I synnerhet Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för juridik, som rör lagstiftning, rättspraxis, regleringsakter och är kostnadsfri för advokater, domare och ministerier. Alla andra som vill ha tillgång till webbplatsen måste betala en abonnemangsavgift. En annan webbsida är Länken öppnas i ett nytt fönsteren cylaw som behandlar domstolsärenden och som är gratis för alla som vill ha tillgång till den.

Jurister/juridiska rådgivare

Som tidigare nämnts i Cypern finns det ett enhetligt system för utövande av advokatyrket/juridiska rådgivare.

Notarier

Notarieyrket i Cypern är okänt. Det arbete som normalt utförs av notarier i Cypern utförs av advokater.

Andra juristyrken

I Republiken Cypern presenteras de yrken som förtecknas nedan och som har anknytning till advokatyrket.

Ombud

Justitiesekreterarna utses av Högsta domstolen och är domstolstjänstemän, vanligtvis bland jurister och har god juridisk utbildning. Registratorerna har särskilda skyldigheter enligt tillämplig lag. Den högsta justitiesekreteraren eller justitiesekreteraren som utses för detta ändamål av Högsta domstolen ska vara chef för domstolens personal och ska stå under allmän tillsyn av domstolen.

Givare

Det finns två kategorier av uppdragsgivare. En klass ingår i den privata sektorn och är begränsad till delgivning av olika domstolshandlingar och den andra avser de som tillhör domstolarnas personalresurser och huvudsakligen handlar om verkställighet av domstolsbeslut.

Jurister

Advokatyrket erhålls efter att ha fullgjort 6 månaders anställning vid en advokatbyrå och efter att ha lämnat in en ansökan till registratorn vid distriktsdomstolen i den provinsdomstol där den sökande eller sökanden arbetar.

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAttorney Generals kansli.

Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolen


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/11/2020