Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Německo

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Tato stránka poskytuje informace o povolání advokáta v Německu.


Právnická povolání

Státní zástupce

Úloha a povinnosti

Státní zastupitelství (Staatsanwaltschaft) je nezávislý trestní orgán, který je strukturován stejným způsobem jako soudní orgány. Státní zastupitelství je odpovědné za vedení vyšetřování, vybírání poplatků a za jejich zastupování v původním řízení, jakož i za výkon trestů. Pokud zákon nestanoví jinak, je stíhání rovněž správním trestným činem pro stíhání v průběhu trestního řízení.

Státní zastupitelství je povinno v případě, že existují dostatečné důkazy, zasáhnout do všech stíhání (zásada zákonnosti). To znamená, že úřad veřejného žalobce by měl před svým usnesením prošetřit všechny skutečnosti, o nichž se dozvěděl. Státní zastupitelství musí být objektivní a nestranné. Musí v něm být uvedeny skutečnosti svědčící jak v neprospěch, tak ve prospěch. Pokud jsou splněny zákonné požadavky, musí uhradit poplatky. Pokud se řízení týká trestného činu, může státní zastupitelství se souhlasem soudu příslušného k zahájení hlavního řízení upustit od stíhání v případě, že je dluh pachatele považován za malý a neexistuje veřejný zájem na trestním stíhání. Kromě jmenování může být obžalovaný vázán i povinnostmi a pokyny.

Při vyšetřování trestního řízení má státní zastupitelství právo sloužit jiným vyšetřovatelům. Jedná se o policisty, daňové vyšetřovatele a celní úředníky. Ty se musí řídit pokyny úřadu.

Před zahájením trestního řízení je třeba podat žalobu proti žalovanému. S několika výjimkami, které se týkají přestupků, musí obvinění podat státní zastupitelství. Ve věci v původním řízení se státní zastupitelství obvykle účastní jako zástupce úřadu žalobce.

Státní zastupitelství působí jak v prvním stupni, tak v odvolacích orgánech (odvolání a revize).

V trestním řízení musí státní zástupce nebo státní zástupce přečíst státní zastupitelství. Mají právo vyslechnout obviněného a svědky. Můžete také předložit své vlastní žádosti o důkazy. Na konci jednání má státní zástupce důvod kasačního opravného prostředku, ve kterém je skutková a právní situace posuzována. O odsouzení obviněného se pravidelně žádá na základě sankce nebo zproštění viny.

Se souhlasem státního zástupce, soudu a žalovaného může být řízení zastaveno také v této fázi soudního řízení, například pokud je vina obžalovaného považována za nízkou po ukončení soudního řízení.

Je-li státní zástupce přesvědčen, že rozhodnutí soudu musí být právně nebo právně ověřeno, může státní zástupce podat odvolání, a to i ve prospěch žalovaného.

Organizace

Státní zastupitelství má sídlo u krajského soudu, vrchního zemského soudu a Spolkového soudního dvora a je hierarchicky pořádáno.
Z důvodu existence federálního systému v Německu je třeba rozlišovat mezi pravomocemi federální vlády a pravomocemi spolkových zemí.

Státní zastupitelství v spolkových zemích

S výjimkou trestných činů, za něž je spolkový právník odpovědný Spolkovému soudnímu dvoru, jsou orgány činné v trestním řízení v spolkových zemích odpovědné za stíhání. Generální prokurátor u Spolkového soudního dvora ve spolkových zemích a provinčních státních zástupců na úrovni spolkových zemí jsou odlišné a samostatné orgány. Mezi vnitrostátní úrovní a úrovní spolkových zemí neexistuje hierarchický vztah. Generální prokurátor u Spolkového soudního dvora však může za výjimečných okolností převést řízení z jeho oblasti působnosti na okresní státní zastupitelství nebo zahájit řízení v této oblasti.

Všech 16 spolkových zemí má své vlastní státní zastupitelství:

Každý zemský soud (Landgericht) má vlastní státní zastupitelství, které je rovněž odpovědné za místní soudy (Amtsgerichte) v rámci soudního obvodu tohoto krajského soudu.

Úřad státního zastupitelství u krajských soudů je podřízen úřadu generálního prokurátora v příslušném vyšším oblastním soudu (Oberlandsgericht), který zase odpovídá příslušnému ministerstvu spravedlnosti spolkové země.

Za audit u vyšších regionálních soudů odpovídá Generální státní zastupitelství. Spadá-li taková řízení do příslušnosti Spolkového soudního dvora, je stíhání vedeno spolkovým nejvyšším státním zástupcem.

Více informací o státním zastupitelství lze nalézt u Odkaz se otevře v novém okně. soudů a státních zastupitelství na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti a ochrany spotřebitele. Mnoho státních zastupitelství má rovněž vlastní internetové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím portálů v oblasti spravedlnosti spolkových zemí.

Federální státní zástupce Spolkového soudního dvora („Bundesanwaltschaft“)
. soudnictví ve Spolkové republice Německo je v zásadě věcí spolkových zemí (čl. 30, 92, 96 základního zákona). „Generální prokurátor ve Spolkovém soudním dvoru“ je jediným úřadem státního zastupitelství. Dále se označuje jako „Bundesanwaltschaft“ (spolkový státní zastupitelství). Kromě Generalbundesanwalt se skládá z dalších spolkových advokátů, vyšších státních zástupců a státních zástupců a dalších zaměstnanců. Spolkový právník je pověřen Spolkovým státním zastupitelstvím u Spolkového soudního dvora.

Vrchní státní zástupce ve Spolkovém soudním dvoru vykonává funkci státního zástupce ve všech závažných trestných činech ohrožujících vnitřní bezpečnost (zejména terorismus) nebo vnější bezpečnost (vlastizradu nebo špionáž). V případě jiných trestných činů v oblasti státní ochrany přijímá generální prokurátor u Spolkového soudního dvora řízení za určitých podmínek stanovených v § 120 (2) zákona o soudním systému (dále jen „evokační právo“). Působnost obecného spolkového advokáta ve Spolkovém soudním dvoru rovněž zahrnuje stíhání trestných činů v souladu s mezinárodním trestním zákoníkem a účast na přezkumném a odvolacím řízení před rozsudky Spolkového soudního dvora.

Spolkový předseda jmenuje nejvyššího státního zástupce na návrh spolkového ministra nebo spolkového ministra spravedlnosti a ochrany spotřebitele. Návrh podléhá schválení Spolkové rady. Generální prokurátor vykonává činnost pod vedením spolkového ministra nebo spolkového ministra spravedlnosti a ochrany spotřebitele. Federální ministr nebo spolkový ministr však nevykonává nad žalobci spolkových zemí žádný dohled ani pravomoc.

Soudci

Organizace

Hlavním právním předpisem, který upravuje povolání soudce v rámci vnitrostátních a regionálních soudů, je zákon o německých soudcích ( Deutsche Richtergesetz, DRiG). Další ustanovení lze nalézt rovněž v právních předpisech na úrovni spolkové země.

Ministerstva spravedlnosti spolkových zemí vykonávají dohled nad prací soudců na spolkové úrovni. Práce soudců u federálních soudů (s výjimkou soudců Spolkového ústavního soudu) podléhá dohledu příslušného federálního ministerstva.

Úloha a povinnosti

Profesionální soudci a laičtí soudci

Profesní nebo kariérní soudci (Berufsrichter) slouží buď vnitrostátním, nebo regionálním soudům. Soudci ve zemské službě vykonávají své funkce například u místního soudu, u okresního soudu nebo u vyššího krajského soudu. Většina soudců pracuje na úrovni země.

Spolkový soud může sloužit jako Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht), Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof), Spolkový finanční soud (Bundesarbeitsgericht), Spolkový finanční soud (Bundesfinanzhof), Spolkový soud pro sociální otázky (Bundessozialgericht), Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht) nebo Spolkový patentový soud (Bundespatentgericht).

V trestním řízení se mezi soudci z povolání připojí „laičtí soudci“ (Laitenter). Laičtí soudci jsou předvoláni příslušnými orgány k výkonu této služby a nejsou placeni. To lze teoreticky provést bez souhlasu dotčené osoby. Občan, který je jmenován jako hrazení paluby, může být osvobozen od této daně pouze za zvláštních okolností. Laičtí soudci se účastní slyšení v místních soudech a slyšení v trestních věcech a na mladistvých konaných u krajských soudů.

Nabídky mají v zásadě stejná hlasovací práva jako profesionální soudci. To znamená, že společně rozhodnou o vině obžalovaných a o výši sankcí.

Podle § 36 zákona o soudech (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) jsou soudci voleni každých pět let. Otevření úřadu může poskytnout pouze německá vláda (§ 31 GVG). Zřízení úřadu pro otevírání obálek není nutné (§ 33 GVG), „kdo:

  • věk 25 let nebo sedm let nebo ukončený na začátku funkčního období;
  • osoby, které v dotyčné oblasti nemají bydliště,
  • osoby nezpůsobilé k výkonu funkce ze zdravotních důvodů,
  • Osoby nezpůsobilé k výkonu funkce z důvodu nedostatečné znalosti německého jazyka,
  • v případě poklesu cen nemovitostí

Neschopnost otevřít hejna,

  • každá osoba, která v důsledku práv soudce nemá možnost zastávat veřejnou funkci nebo byla odsouzena za úmyslný trest odnětí svobody delší než šest měsíců, nebo
  • Nebo proti kterému je vedeno vyšetřování z důvodu trestného činu, který může vést ke ztrátě schopnosti vykonávat veřejnou funkci (§ 32 GVG).

Laičtí soudci mají nárok na náhradu ušlého výdělku, přičemž částka je stanovena zákonem o odměňování a odškodnění (Justizgütungs- und -entschädigungsgesetz) (§ 55 GVG). Spolkové země poskytují informační letáky, které informují soudce o jejich povinnostech. Tyto brožury jsou rovněž zveřejněny na internetu. Spolkové země nabízejí rovněž odbornou přípravu pro laické soudce.

Soudní úředník (Rechtspfleger)

Vyšší soudní úředníci jsou úředníci soudní služby. Předpokládají – jako druhý pilíř třetího násilí – zejména úkoly v oblasti „dobrovolné spravedlnosti“ (a to i v dědických záležitostech, ve věcech péče, dětí a adopcí, katastru nemovitostí, obchodních rejstříků, práva v oblasti spolupráce a partnerství, slučování věcí, zákona o katastru nemovitostí, rejstříku zboží, rejstříku plavidel atd.), ale jsou rovněž odpovědné za širokou škálu dalších soudních činností, například v oblasti soudního řízení o platebním rozkazu, právní pomoci, nuceného vymáhání, nucené správy a nucené správy, úpadkového řízení, výkonu trestů, výkonu trestů před Spolkovým patentovým soudem a mezinárodními právními transakcemi.

Počet vyšších soudních úředníků již dnes u okresních/místních soudů převyšuje počet soudců. Oblast činnosti vyššího soudního úředníka upravuje zákon o vyšších soudních úřednících („Rechtspflegergesetz“). Při výkonu svých povinností a přijímání rozhodnutí jsou soudní úředníci, například soudci, nestranní a nezávislí a jsou vázáni pouze zákonem a zákonem. Proti rozhodnutí vyšších soudních úředníků v zásadě existuje opravný prostředek, tak jak je upraven v procesních předpisech.

Databáze

Databáze věnované soudnictví a přístupné veřejnosti:

Informace lze rovněž nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Deutscher Richterbund (Deutscher Richterbund) nebo Odkaz se otevře v novém okně.Bund Deutscher Rechtspfleger (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Právník

V Německu existuje přibližně 166.000 právníků. Dokončili stejnou právní odbornou přípravu jako soudci a mohou poskytovat poradenství a zastupovat své klienty ve všech formách právních záležitostí. Mohou jednat u soudů i u soudu; pro zastoupení podle německého práva neexistují žádné zvláštní advokáty. V zásadě existuje soudní pravomoc zastupovat všechny soudy v Německu bez rozdílu. Jedinou výjimkou je situace, kdy advokáti chtějí zastupovat svého klienta v občanskoprávní věci u Spolkového soudního dvora, pokud existují zvláštní podmínky pro přijetí. Další výjimkou je práva advokátů (kteří jsou zaměstnáni zaměstnavatelem, který není právník, radit a zastupovat zaměstnavatele v právních záležitostech). Tyto osoby nemohou u některých soudů zastupovat svého zaměstnavatele.

Na advokáty se vztahují zákonná ustanovení spolkového zákona o advokacii (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Povolání advokáta je rovněž upraveno dalšími profesními pravidly, konkrétně profesním kodexem advokátů (Berufssordnung der Rechtsanwälte, BORA) a kodexem chování pro specializované právníky (Fachlanwaltsordnung, FAO). Odměňování advokátů je stanoveno zákonem o odměňování advokátů (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Právníci jsou rozděleni v 27 regionálních advokátních komorách a advokátní komoře u Spolkového soudního dvora. Za připuštění k výkonu povolání jsou odpovědné senáty. Jsou rovněž odpovědné mimo jiné za sledování toho, že advokáti plní své profesní povinnosti.

Databáze

Podrobné informace o právním povolání jsou k dispozici na internetové stránce „ Odkaz se otevře v novém okně.Bundesrechtsanwaltskammer „(„Bundesrechtsanwaltskammer“). Kromě toho Odkaz se otevře v novém okně.Deutscher Anwaltververein ( DAV), která je největším německým advokátem bez zájmu pro právníky, nabízí širokou škálu informací o povolání advokáta, včetně angličtiny a francouzštiny.

Pomoc při hledání advokáta je k dispozici ve Odkaz se otevře v novém okně.Spolkovém rejstříku advokátů, který uvádí seznam všech advokátů (dostupných v němčině a angličtině), jakož i Odkaz se otevře v novém okně.německé advokátní komory.

Patentový zástupce

V Německu existuje přibližně 3.500 patentových zástupců zabývajících se praktikováním. Patentoví zástupci mají obecně dokončené vysokoškolské studium ve vědě nebo technických záležitostech, po němž následuje doplňková právní odborná příprava. Jejich pravomoc se vztahuje na poskytování poradenství a zastupování v oblasti práv průmyslového vlastnictví (zejména: Patentů, užitných vzorů, ochranných známek, designu), zejména jejich registrace a sledování. Patentoví zástupci jsou oprávněni zastupovat své klienty u Německého patentového a známkového úřadu, Spolkového patentového soudu a za určitých okolností před Spolkovým soudem. U regionálních a vyšších soudů však mohou vydávat stanoviska pouze k případům jejich klientů a nemohou samy podnikat kroky.

Činnost patentových zástupců podléhá ustanovením zákona o patentových zástupcích (Code of Patent Attorneys) (PAO). Patentoví zástupci jsou organizováni v advokátní komoře patentových zástupců.

Databáze

Informace o patentovému úřadu jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komory patentových zástupců. Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík „Federal Official Patent Attorneys“ je rovněž k dispozici.

Notář

V Německu je v současnosti téměř 7.000 notářů, kteří musí mít v zásadě stejnou odbornou přípravu jako soudce. Poskytují nezávislé, nestranné a objektivní poradenství a podporu pro důležité právní úkony a nakládání s právními záležitostmi takovým způsobem, aby se předešlo soudním sporům. Jejich nejdůležitějším úkolem je osvědčovat právní úkony.

V důsledku německé spolkové struktury existují různé formy notářů. Ve většině spolkových zemí vykonávají notáři své funkce jako jejich hlavní profesní činnost (dále jen „povolání jediného povolání“). V některých spolkových zemích se povolání notáře vykonává nad rámec povolání notáře. Všichni notáři jsou jmenováni příslušným regionálním soudním orgánem (Landesjustiverwaltung) a dohlíží na něj.

Ustanovení upravující povolání notáře jsou obsažena ve Spolkovém zákonu o notářích (Bundesnotarordnung, BNotO). Odměny notářů určují zákon o poplatcích (Kostenordnung, KostO).

Notáři náleží k příslušné regionální notářsky.

Databáze

Úplné informace o různých tématech notářů jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.notářské komory. Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík notářů v tomto členském státě je rovněž pomůckou pro vyhledávání notáře. Obsah je k dispozici v němčině, angličtině, francouzštině a španělštině.

Další právnická povolání

Právní profese definované zákonem o právních službách (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Zákon o právních službách umožňuje kolektivnímu sběratelům, důchodovým poradcům a poskytovatelům služeb právní služby se specializací v oblasti zahraničního práva poskytovat mimosoudní právní služby. V některých případech jsou poskytovatelé služeb pro vymáhání pohledávek a penzijní poradci rovněž oprávněni zastupovat své klienty u soudu. Činnost podléhá registraci na žádost soudu. Jména registrovaných osob jsou Odkaz se otevře v novém okně. uvedena v rejstříku právních služeb.

Neexistuje žádný právní požadavek, aby tito poskytovatelé služeb byli součástí senátu nebo zvláštního profesního sdružení. Poskytovatelé služeb sběru a poradci v oblasti důchodů jsou částečně organizováni v profesních sdruženích; největšími sdruženími jsou Spolkový svaz německých úřadů pro výběr dluhu (Bundesverband Deutscher Abcházie), Německé sdružení právních zástupců/právních služeb a Bundesverband der Rentenberater (Federální sdružení penzijních poradců).

Databáze

Je možné nahlédnout do rejstříku právních služeb, který zahrnuje seznam poskytovatelů právních služeb a soudů odpovědných za registraci, a to prostřednictvím německého justičního portálu. Řadu dalších informací poskytují internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Spolkového svazuOdkaz se otevře v novém okně.německých orgánů pro vymáhání pohledávek, Německé sdružení právních Odkaz se otevře v novém okně.poradců/poskytovatelů právní služby a Sdružení důchodových poradců.

Organizace poskytující bezplatné právní služby

V Německu poskytuje řada charitativních organizací bezplatné právní poradenství (v souladu s oddíly 6 a 8 zákona o právních službách). Mezi nejdůležitější z nich patří:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Justiční portál spolkové vlády a spolkových zemí

Odkaz se otevře v novém okně.Informace o soudech a státních zastupitelstvích, Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochranu spotřebitele

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Hamburk

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Berlín

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti spolkové země Bavorsko

Odkaz se otevře v novém okně.Německá komora soudců

Odkaz se otevře v novém okně.Německá spolková advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Celostátní oficiální rejstřík právníků

Odkaz se otevře v novém okně.Německá advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Německé právní předpisy

Odkaz se otevře v novém okně.Komora právníků v oblasti patentů

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam notářů

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková notářská komora

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík právních služeb

Odkaz se otevře v novém okně.Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Odkaz se otevře v novém okně.Charitativní organizace

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace sociální péče

Odkaz se otevře v novém okně.Centrum pro dobré životní podmínky Židů v Německu

Odkaz se otevře v novém okně.Deutsches Rotes Kreuz

Odkaz se otevře v novém okně.Partiätischer Wohlfahrtsverband


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 02/10/2019