Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õigusvaldkonna ametid - Saksamaa

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Käesoleval leheküljel jagatakse teavet õiguselukutse kohta Saksamaal.


Õigusvaldkonna ametid

Prokurör

Ülesanne ja kohustused

Prokuratuur (Staatsanwaltschaft) on kriminaalkohtusüsteemi sõltumatu organ, mille struktuur sarnaneb kohtute struktuurile. Prokuratuur vastutab uurimise läbiviimise, süüdistuste esitamise ja põhikohtuasja raames nende esindamise ning kriminaalkaristuste täideviimise eest. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on prokuratuur kriminaalmenetluse raames süüdistuse esitamiseks samuti haldusrikkumine.

Kui menetlusse astumisel on piisavalt tõendeid, on prokuratuur kohustatud sekkuma kõikidesse süüdistuste esitamisse (õiguspärasuse põhimõte). See tähendab, et enne kriisi lahendamist peaks prokuratuur uurima kõiki asjaolusid, millest ta on teada saanud. Prokuratuur peab olema objektiivne ja erapooletu. Selles määratakse kindlaks nii süüd kui ka süüst vabastavad faktid. Kui õiguslikud nõuded on täidetud, peab ta maksma tasu. Kui menetlus on seotud õigusrikkumisega, võib prokuratuur põhimenetluse algatamiseks pädeva kohtu nõusolekul loobuda süüdistuse esitamisest, kui kuriteo toimepanija võlga peetakse väikeseks ja süüdistuse esitamiseks puudub avalik huvi. Kostja võib lisaks ametisse määramisele võtta vastu ka kohustusi ja juhiseid.

Kriminaalmenetluse käigus on peaprokuröril õigus kasutada teisi uurijaid. Nende hulka kuuluvad politseinikud, maksuuurijad ja tolliametnikud. Viimati nimetatud isikud peavad täitma prokuratuuri juhiseid.

Enne seda, kui kriminaalasja saab kohtus arutada, tuleb kahtlustatavale esitada süüdistus. Kui välja arvata mõned üksikud erandid seoses väiksemate õigusrikkumistega, peab süüdistuse esitama prokuratuur. Järgnevas põhikohtuasjas osaleb prokurör tavaliselt prokuratuuri esindajana.

Peaprokuratuur tegutseb nii esimeses astmes kui ka apellatsiooniasutustes (edasikaebamine ja läbivaatamine).

Kriminaalmenetluse puhul peab prokuratuuri lugema prokuratuuris või riigiprokuratuuris. Neil on õigus süüdistatavaid ja tunnistajaid küsitleda. Võite esitada ka oma tõendite kogumise taotlused. Kohtuistungi lõppedes on prokuröril nõue, mille kohaselt hinnatakse faktilist ja õiguslikku olukorda. Süüdistatava süüdimõistmist kohaldatakse korrapäraselt karistuse või õigeksmõistva otsuse alusel.

Riigiprokuröri, kohtu ja kostja nõusolekul võib menetluse selles etapis lõpetada, näiteks kui süüdistatava süüd peetakse pärast kohtumenetluse läbiviimist väikeseks.

Kui prokurör on veendunud, et kohtu otsust tuleb kontrollida faktiliste või õiguslike asjaolude alusel, võib prokurör esitada kaebuse, sealhulgas kostja kasuks.

Organisatsioon

Prokuratuuri asukohaks on piirkondlik kohus, kõrgem piirkonnakohus ja Euroopa Liidu Kohus ning see on hierarhiliselt korraldatud. Saksamaa föderaalse süsteemi
tõttu tuleb eristada föderaalvalitsuse pädevusi ja liidumaade pädevusi.

Liidumaade prokuratuurid

Kui välja arvata süüteod, mille eest föderaalne advokaat vastutab föderaalkohtu eest, vastutavad prokuratuurid liidumaade prokuratuurides süüdistuse esitamise eest. Föderaalkohtu peaprokurör föderaalsel ja maakondlikul riigiprokuröril liidumaade tasandil on erinevad ja eraldiseisvad asutused. Föderaaltasandi prokuratuuri ja liidumaa tasandi prokuratuuride vahel puudub hierarhiline seos. Ent Euroopa Liidu Kohtu peaprokurör võib erandlikel asjaoludel viia oma pädevusalast menetlused üle ringkonnaprokuratuuridesse või koostada menetlused viimases valdkonnas.

Kõigil 16 liidumaal on oma prokuratuurid, mis jagunevad järgmiselt:

Igal liidumaa kohtul (Landgericht) on oma prokuratuur, mis täidab prokuratuuri ülesandeid ka asjaomase liidumaa kohtu tööpiirkonda kuuluvate jaoskonnakohtute (Amtsgerichte) jaoks.

Kõik liidumaade kohtute prokuratuurid alluvad vastava liidumaa kõrgema astme kohtu ehk ülemkohtu (Oberlandsgericht) peaprokuratuurile, mis omakorda annab aru asjaomase liidumaa justiitsministrile.

Peaprokuratuur vastutab auditimenetluste eest kõrgema astme piirkondlikes kohtutes. Kui selline menetlus kuulub liidu ülemkohtu pädevusse, korraldab süüdistuse esitamise liidu peaprokurör.

Rohkem teavet prokuratuuri kohta võib leida Lingil klikates avaneb uus aken kohtute ja prokuratuuride kaudu föderaalse justiits- ja tarbijakaitseministeeriumi veebisaidilt. Paljudel prokuratuuridel on ka oma veebisaidid, millele pääseb ka liidumaade õigusportaalide kaudu.

Saksamaa Liitvabariigi ülemkohus (Bundesanwaltschaft) Saksamaa Liitvabariigi kohtusüsteem
on põhimõtteliselt liidumaade pädevuses (põhiseaduse artikkel 30, artiklid 92 ja 96). „Föderaalse Justiits- ja Keskkohtu peaprokurör” on ainus riiklik prokuratuur. Seda nimetatakse ka Bundesanwaltschafiks (föderaalne prokuratuur). Lisaks valdkonnale „Generalbunessanwalt” koosneb ta muudest föderaaladvokaatidest, vanemprokuröridest, prokuröridest ja teistest töötajatest. Föderaalne jurist vastutab föderaalkohtu juures föderaalse prokuratuuri eest.

Föderaalse kohtu peaprokuratuur täidab prokuröri ülesandeid kõigis sisejulgeolekut (eelkõige terroriaktides) või välisjulgeolekus (riigireetmine ja spionaaž) seotud raskete kuritegude puhul. Muude riigikaitsealaste süütegude puhul võtab Euroopa Liidu Kohtu peaprokurör menetluse üle teatud tingimustel, mis on sätestatud kohtusüsteemi seaduse § 120 (2) (edaspidi „evokatsiooniõigus”). Föderaalne advokaadi pädevus föderaalkohus hõlmab ka kuritegusid, mis on kooskõlas rahvusvahelise kriminaalkoodeksiga, ning Euroopa Liidu Kohtu otsuste ette nähtud läbivaatamis- ja apellatsioonimenetlusse.

Peaprokuröri nimetab ametisse Saksamaa Liitvabariigi president riikliku õigus- ja tarbijakaitseministri ettepanekul. Liidunõukogu peab ettepaneku heaks kiitma. Peaprokurör töötab riigi õigus- ja tarbijakaitseministri alluvuses. Föderaalsel ministril või föderaalsel ministril ei ole siiski föderaalosariikide prokuröride üle järelevalvet ega volitusi.

Kohtunikud

Organisatsioon

Peamine õigusakt, millega reguleeritakse nii föderaalsete kui ka liidumaade kohtute kohtunike tegevust, on Saksamaa kohtunike seadus ( Deutsche Richtergesetz, DRiG). Lisasätteid võib leida ka liidumaa tasandi õigusaktidest.

Liidumaade justiitsministeeriumid teostavad järelevalvet kohtunike töö üle liidumaa tasandil. Föderaaltasandi kohtute (välja arvatud liidu konstitutsioonikohtu) kohtunike töö üle teostab järelevalvet asjaomane liiduministeerium.

Ülesanne ja kohustused

Elukutselised kohtunikud ja rahvakohtunikud

Elukutselised kohtunikud (Berufsrichter) töötavad kas föderaalsetes või liidumaa kohtutes. Maateenistuse kohtunikud täidavad oma ülesandeid kohaliku kohtu, ringkonnakohtu või kõrgema piirkondliku kohtu juures. Enamik kohtunikke töötab liidumaa tasandil.

Liidukohtunikud (Bundesrichter) võivad olla ametis liidu konstitutsioonikohtus (Bundesverfassungsgericht), liidu ülemkohtus (Bundesgerichtshof), liidu töökohtus (Bundesarbeitsgericht), liidu finantskohtus (Bundesfinanzhof), liidu sotsiaalkohtus (Bundessozialgericht), liidu halduskohtus (Bundesverwaltungsgericht) või liidu patendikohtus (Bundespatentgericht).

Kriminaalmenetlustes arutavad kohtuasju lisaks elukutselistele kohtunikele ka kohtukaasistujad (Laienrichter). Kohtukaasistujad kutsutakse seda ülesannet täitma ja selle eest neile palka ei maksta. Teoreetiliselt võib seda teha ilma asjaomase isiku nõusolekuta. Isikud, kes nimetatakse umbreelinguks, saab sellest tollimaksust vabastada üksnes erilistel asjaoludel. Kohtukaasistujad osalevad jaoskonnakohtu istungitel ning kriminaalasjade ja alaealisi käsitlevate asjade arutamisel liidumaa kohtutes.

Põhimõtteliselt on pakkumistel samad hääleõigused kui elukutselistel kohtunikel. See tähendab, et nad otsustavad ühiselt süüdistatava süü ja karistuste suuruse üle.

Vastavalt kohtukorralduse seadusele (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) (§ 36) valitakse kohtukaasistujad iga viie aasta järel. Avamist võib avada ainult Saksamaa (GVG § 31). Ei ole vaja nimetada ametisse algavat asutust (GVG § 33), kes:

  • nende vanus on 25 aastat või vanus seitse aastat või vanus ametiaja alguses;
  • isikud, kelle elukoht ei ole asjaomase kohtu tööpiirkonnas;
  • isikud, kes ei sobi kohtukaasistujaks tervisest tulenevatel põhjustel;
  • Isikud, kelle saksa keele oskus ei ole piisav;
  • kinnisvarahindade languse korral

Ei ole suutelised kingatöörit avama;

  • iga isik, kes kohtuniku õiguste tõttu ei saa olla riigiametis või kes on mõistetud süüdi rohkem kui kuue kuu pikkuse tahtliku vangistusliku teo eest, või
  • Või kelle suhtes on pooleli õigusrikkumine, mille tagajärjeks võib olla avaliku võimu hoidmise võime kaotamine (GVG § 32).

Kohtukaasistujatel on õigus saada hüvitist saamata jäänud töötasu eest. summa suurus on määratud kindlaks kohtumenetluses osalevate isikute tasustamise ja neile hüvitiste maksmise seadusega (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (GVG § 55). Liidumaad esitavad teabevoldikuid, milles on ette nähtud kohtunike teavitamine nende kohustustest. Need brošüürid on avaldatud ka Internetis. Liidumaad pakuvad ka kohtukaasistujatele mõeldud koolitust.

Kohtu vanemametnikud (Rechtspfleger)

Kohtunikuabid on kohtuteenistuses olevad ametnikud. Nad oletatavasti — nn kolmanda vägivalla teise sambana — peamiselt ülesanded, mis on seotud „vabatahtliku õigusega” (sealhulgas pärimisasjad, hooldusküsimused, lapsed ja lapsendamine, kinnistusregister, äri-, koostöö- ja partnerlusregistrid, ühinemisjuhtumid, omandiregistri seadus, kaupade register, laevade register jne), kuid kes vastutavad ka paljude muude kohtulike tegevuste eest, näiteks maksekäsu menetluse, õigusabi, sundsissenõudmise, sundoksjoni ja pankrotivara haldamise valdkonnas, maksejõuetusmenetlused, kulude teostamine, karistuste täitmine, süüdistuste esitamine föderaalse patendikohtu ja rahvusvaheliste õiguslike tehingute jaoks.

Jaoskonnakohtutes töötab praegu juba rohkem kohtunikuabisid kui kohtunikke. Kohtunikuabide tegevusalad on kindlaks määratud kohtunikuabide seaduses (Rechtspflegergesetz (RPflG)). Sarnaselt kohtunikega on kohtu vanemametnikud oma ülesandeid täites ja otsuseid tehes erapooletud ja sõltumatud ning tuginevad üksnes seadustele ja muudele õigusaktidele. Nende otsuseid saab edasi kaevata tavapärase apellatsioonimenetluse raames.

Andmebaasid

Üldsusele on kättesaadavad järgmised õigusvaldkonna ameteid käsitlevad veebisaidid:

Teavet võib leida ka Deutscher Richterbund Lingil klikates avaneb uus aken(Deutscher Rechtspfleger, Deutscher Rechtspfleger) või Deutscher Rechtspfleger’i Lingil klikates avaneb uus aken(Deutscher Rechtspfleger) veebisaitide kaudu.

Advokaat

Saksamaal on ligikaudu 166.000 advokaati. Nad läbivad samasuguse õigusalase koolituse nagu kohtunikud ning oskavad oma kliente nõustada ja esindada mis tahes õigusküsimuses. Neil on lubatud tegutseda nii kohtutes kui ka kohtutes; Saksa õiguse alusel esindamiseks ei ole eriadvokaate. Põhimõtteliselt on kohtus esindamise õigus kõigi Saksamaa kohtute puhul olemas ilma vahetegemiseta. Ainsaks erandiks on juhud, kui advokaat soovib esindada oma klienti liidu ülemkohtus arutatava tsiviilasja raames — sellisel puhul kehtivad osalemise suhtes erinõuded. Täiendav erand on mõeldud sündikaatide õiguste kaitsjatele (kes töötavad mittejuristi tööandja juures, et nõustada ja esindada tööandjat oma õigusasjades). Neil ei ole lubatud esindada oma tööandjat mõnes kohtus.

Advokaatide suhtes kohaldatakse föderaalset advokaatide seadust (Bundesrechtsanwaltsordnung — BRAO). Selle õigusvaldkonna ameti esindajate tegevust reguleeritakse ka täiendavate kutsealaste eeskirjadega, nimelt advokaatide kutseala tegevusjuhendiga (Berufsordnung der Rechtsanwälte — BORA) ning konkreetsele valdkonnale spetsialiseerunud advokaatide tegevusjuhendiga (Fachanwaltsordnung — FAO). Juristide tasustamine on kindlaks määratud advokaatide tasustamise seadusega (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Advokaadid on moodustatud 27 piirkondlikus advokatuuris ja föderaalse justiitsministeeriumi advokatuuris. Advokatuurid annavad loa advokaadi kutsealal tegutsemiseks. Nad teostavad muu hulgas ka järelevalvet selle üle, et advokaadid täidaksid oma kutsealast tulenevaid kohustusi.

Andmebaasid

Õigusvaldkonna ametite täielikud andmed on kättesaadavad veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenBundesrechtsanwaltsmmer (BRAK). Lisaks pakub Saksamaa suurim jurist, Lingil klikates avaneb uus akenkellel puudub huvi advokaatide vastu, Saksamaa Liitvabariigi kõige suuremat advokaati (Deutscher Anwaltreverein (DAV)) väga mitmesugust teavet advokaadi elukutse kohta, sealhulgas inglise ja prantsuse keeles.

Advokaadi abi on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenföderaalse juristide registris, kus on loetletud kõik juristid (saksa ja inglise keeles) ning Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa advokatuur.

Patendivolinik

Saksamaal on ligikaudu 3.500 praktiseerivat patendivolinikku. Patendivolinikud on tavaliselt saanud ülikoolitasemel teadusliku või tehnilise hariduse ja läbinud seejärel täiendava õigusalase koolituse. Nende pädevusse kuulub nõustamine ja esindamine tööstusomandi õiguste valdkonnas (eelkõige: Patendid, kasulikud mudelid, kaubamärgid, disain), eelkõige nende registreerimine ja järelevalve. Patendivolinikel on õigus esindada oma kliente Saksamaa patendi- ja kaubamärgibüroos, liidu patendikohtus ja teatavatel asjaoludel ka liidu ülemkohtus. Liidumaade kohtutes ja liidumaade kõrgema astme kohtutes võivad nad üksnes esitada arvamusi kliendi juhtumiga seoses ning neil ei ole õigust ise hagi algatada.

Patendivolinike tegevuse suhtes kohaldatakse patendivolinike koodeksi sätteid. Patendivolinikud on korraldatud patendivolinike kojas.

Andmebaasid

Teavet patendiameti kohta võib leida Lingil klikates avaneb uus akenpatendivolinike koja veebisaidilt. Seal Lingil klikates avaneb uus aken tehakse kättesaadavaks ka föderaalne patendiadvokaatide register.

Notar

Saksamaal on praegu peaaegu 7.000 notarit, kellel peab põhimõtteliselt olema kohtunikuna sama väljaõpe. Nad pakuvad sõltumatut, erapooletut ja objektiivset nõu ja tuge oluliste õiguslike tehingute tegemisel ja õigusküsimuste lahendamisel selliselt, et vältida kohtuvaidlusi. Nende kõige tähtsam ülesanne on õiguslike tehingute tõestamine.

Saksamaal kehtestatud föderaalse struktuuri tõttu on olemas eri liiki notareid. Enamikus liidumaades täidavad notarid oma ülesandeid põhitegevusalana (elukutselised notarid (Nurnotariat)). Mõnedes liidumaades kasutatakse notari kutseala lisaks kutsealale (advokaadi notariaalne kinnitus). Kõik notarid määrab ametisse ja nende tegevuse üle teostab järelevalvet nende vastav piirkondlik õigusasutus (Landesjustizverwaltung).

Notari kutseala on reguleeritud föderaalse notarite seadusega (Bundesnotarordnung — BNotO). Notarite tasustamine on kindlaks määratud tasusid käsitleva seadusega (Kostenordnung — KostO).

Notarid kuuluvad vastavatesse piirkondlikesse notarite kodadesse.

Andmebaasid

Terviklik teave notarite erinevate teemade kohta on kättesaadav föderaalse Lingil klikates avaneb uus akennotarite koja veebisaidil. Selles liikmesriigis on Lingil klikates avaneb uus akennotarite register abiks ka notari otsimisel. Teave on esitatud saksa, inglise, prantsuse ja hispaania keeles.

Muud õigusvaldkonna ametid

Õigusteenuste seaduses (Rechtsdienstleistungsgesetz — RDG) määratletud õigusvaldkonna ametid

Õigusteenuste seadusega tagatakse võla sissenõudjate, pensionikonsultantide ja välisriigi õigusele spetsialiseerunud õigusteenuseosutajate pädevus osutada kohtuväliseid õigusteenuseid. Teatavatel juhtudel on võlgade sissenõudjatel ja pensioninõustajatel õigus esindada oma kliente ka kohtus. See tegevus tuleb kohtu nõudmisel registreerida. Registreeritud teenuseosutajate nimed kantakse Lingil klikates avaneb uus aken õigusteenuste registrisse.

Õigusnormidega ei ole nõutud, et registreeritud teenuseosutaja peaks olema koja või konkreetse kutseala esindusorganisatsiooni liige. Kogumisteenuste osutajad ja nõustajad on kutseühingutes osaliselt korraldatud; suurimad ühendused on Saksa võlahaldusasutuste assotsiatsioon (Bundesverband Deutscher Synghozentn), Saksamaa õigustöötajate/õigusteenuste ühendus ja Bundesverband der Rentenberater (föderaalne pensioninõustajate liit).

Andmebaasid

Saksamaa õigusportaali kaudu on võimalik konsulteerida õigusteenuste registriga, mis sisaldab õigusteenuseosutajate nimekirja ja registreerimise eest vastutavate kohtute loetelu. te leiate palju erinevat lisateavet järgmiste organisatsioonide veebisaitidelt: Saksamaa võlahaldusasutusteLingil klikates avaneb uus aken, Saksamaa õigusnõustajateLingil klikates avaneb uus aken/õigusteenuste osutajate ja pensionikonsultantideLingil klikates avaneb uus akenühingu veebisaitidel on esitatud mitu täiendavat teavet.

Tasuta õigusteenuseid osutavad organisatsioonid

Saksamaal on arvukalt heategevusorganisatsioone, kes pakuvad tasuta õigusalast nõu (vastavalt õigusteenuste seaduse § 6 ja § 8). Neist kõige olulisemad on:

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalvalitsuse ja liidumaade justiitsportaal

Lingil klikates avaneb uus akenTeave kohtute ja prokuratuuride, föderaalse justiits- ja tarbijakaitse ministeeriumi kohta

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalne justiits- ja tarbijakaitseministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenHamburgi Justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenBerliini justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenBaieri Justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa kohtunike liit

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa föderaalne advokatuur

Lingil klikates avaneb uus akenRiiklik advokaatide ametlik register

Lingil klikates avaneb uus akenDeutscher Anwalti Verein

Lingil klikates avaneb uus akenSaksa õiguse viiteandmed

Lingil klikates avaneb uus akenPatendijuristide koda

Lingil klikates avaneb uus akenNotarite nimekiri

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalne notarite koda

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusteenuste register

Lingil klikates avaneb uus akenArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Lingil klikates avaneb uus akenHeategevusorganisatsioonid

Lingil klikates avaneb uus akenHoolekandeorganisatsioonid

Lingil klikates avaneb uus akenJuutide heaolu keskus Saksamaal

Lingil klikates avaneb uus akenDeutsches Rotes Kreuz

Lingil klikates avaneb uus akenPartitäticher Wohlfahrsverband


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 02/10/2019