Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Nemecko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Na tejto stránke nájdete informácie o právnickej profesii v Nemecku.


Právnické profesie

Prokurátor

Úloha a povinnosti

Prokuratúra je samostatný orgán v oblasti trestnej justície, ktorý sa v hierarchickej štruktúre nachádza na rovnakej úrovni ako súdy. Prokuratúra zodpovedá za vedenie vyšetrovania, vyberanie poplatkov a zastupovanie v konaní vo veci samej, ako aj za výkon trestov. Pokiaľ zákon nestanovuje inak, trestné stíhanie je tiež trestným činom trestného stíhania v priebehu trestného konania.

Prokuratúra je povinná v prípade, že existujú dostatočné dôkazy, zasiahnuť pri všetkých trestných stíhaniach (zásada zákonnosti). To znamená, že pred jeho uznesením by prokuratúra mala vyšetriť všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvedela. Prokuratúra musí byť objektívna a nestranná. Identifikuje skutočnosti v jej neprospech, ako aj skutočnosti svedčiace v prospech. Ak sú právne požiadavky splnené, musí podávať obvinenia. Ak sa konanie týka trestného činu, prokuratúra môže so súhlasom súdu, ktorý je príslušný na začatie konania vo veci samej, vzdať sa trestného stíhania, ak sa dlh páchateľa považuje za malý a neexistuje verejný záujem na trestnom stíhaní. Okrem vymenovania môže byť odporcovi udelené aj povinnosti a pokyny.

Pri vyšetrovaní trestného konania je prokuratúra oprávnená slúžiť iným vyšetrovateľom. Ide o policajných úradníkov, daňových vyšetrovateľov a colných úradníkov. Tieto osoby sa pri vykonávaní svojich úloh musia riadiť pokynmi prokuratúry.

Základným predpokladom na začatie súdneho vyšetrovania v trestnom konaní je podanie obžaloby. Túto obžalobu musí podať prokuratúra, okrem prípadov, keď došlo k spáchaniu priestupku. V konaní vo veci samej sa prokurátor obvykle zúčastňuje ako zástupca úradu prokurátora.

Prokuratúra bude konať tak v prvom stupni, ako aj v odvolacích orgánoch (odvolanie a revízia).

V trestnom konaní musí trestné stíhanie rozumieť prokurátor alebo prokurátor. Majú právo vypočúvať obvineného a svedkov. Takisto môžete predložiť svoje vlastné žiadosti o dôkazy. Na konci pojednávania má prokurátor dôvod, v ktorom sa posudzuje skutková a právna situácia. Odsúdenie obvinenej osoby sa pravidelne uplatňuje na základe trestu alebo oslobodzujúceho rozsudku.

So súhlasom prokurátora, súdu a odporcu sa konanie môže ukončiť aj v tomto štádiu súdneho konania, napríklad ak sa vina obvineného po súdnom konaní považuje za nízku.

Ak je prokurátor presvedčený, že rozhodnutie súdu sa musí overiť z vecného alebo právneho hľadiska, prokurátor môže podať odvolanie, a to aj v prospech odporcu.

Organizácia

Prokuratúra má svoje sídlo na regionálnom súde, vrchnom regionálnom súde a Spolkovom súdnom dvore a je hierarchicky usporiadaná.
Vzhľadom na federálny systém je v Nemecku potrebné rozlišovať medzi právomocami na spolkovej úrovni a právomocami na úrovni spolkových krajín.

Štátne prokuratúry spolkových krajín

S výnimkou trestných činov, za ktoré je zodpovedný spolkový právnik, sú prokuratúry v spolkových krajinách zodpovedné za trestné stíhanie. Generálny prokurátor Spolkového súdneho dvora na úrovni spolkových krajín a krajinských prokurátorov na úrovni spolkových krajín sú rozdielne a samostatné orgány. Medzi spolkovou úrovňou a úrovňou spolkových krajín neexistuje žiadna hierarchická štruktúra. Generálny prokurátor v Spolkovom súdnom dvore môže za výnimočných okolností postúpiť konanie zo svojej oblasti právomoci provinciálnym prokurátorom alebo vypracovať postupy v tejto oblasti.

Všetky 16 spolkových krajín majú svoju vlastnú prokuratúru, ktorá je organizovaná takto:

Každému krajinskému súdu je pridelený úrad prokuratúry, ktorý je príslušný aj pre okresné súdy spadajúce do jurisdikcie krajinského súdu.

Úrady prokuratúry podliehajú generálnej prokuratúre príslušných vyšších krajinských súdov, nad ktorými vykonáva služobný dohľad ministerstvo spravodlivosti príslušnej spolkovej krajiny.

Generálna prokuratúra zodpovedá za postupy auditu na vyšších regionálnych súdoch. V prípade, že takéto konanie spadá do oblasti pôsobnosti Spolkového najvyššieho súdu, úlohy prokurátora preberá generálny spolkový prokurátor.

Ďalšie informácie o prokuratúre sa nachádzajú na Odkaz sa zobrazí v novom okne súdoch a prokuratúrach na webovom sídle Spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa. Mnohé prokuratúry disponujú svojimi vlastnými webovými stránkami, ktoré sú dostupné cez justičné portály jednotlivých spolkových krajín.

Generálny federálny prokurátor na Spolkovom súdnom dvore („Bundesanwaltschaft“)
Justícia v Spolkovej republike Nemecko je v podstate záležitosťou spolkových krajín (článok 30, 92, 96 základného zákona). „Generálny prokurátor v Spolkovom súdnom dvore“ je jedinou federálnou prokuratúrou. Označuje sa tiež ako „Bundesanwaltschaft“. Okrem Generalbundesanwalt pozostáva z iných federálnych právnikov, prokurátorov a prokurátorov, ako aj iných zamestnancov. Spolkový právnik je na Spolkovom súdnom dvore zodpovedný za federálnu prokuratúru.

Generálny prokurátor na Spolkovom súdnom dvore vykonáva funkciu prokurátora vo všetkých závažných trestných činoch ovplyvňujúcich vnútornú bezpečnosť (najmä teroristické činy) alebo vonkajšiu bezpečnosť (vlastizrada alebo špionáž). V prípade iných trestných činov ochrany štátu prevezme generálny prokurátor na Spolkovom súdnom dvore konanie za určitých podmienok stanovených v § 120 (2) zákona o súdnom systéme (ďalej len „pripodobenie“). Úloha všeobecného federálneho advokáta na Spolkovom súdnom dvore zahŕňa aj stíhanie trestných činov v súlade s Medzinárodným trestným zákonom a účasť na revíznych a odvolacích konaniach pred rozsudkom Spolkového súdneho dvora.

Generálneho prokurátora vymenúva spolkový prezident na návrh spolkového ministra alebo spolkového ministra spravodlivosti a ochrany spotrebiteľov. Návrh podlieha schváleniu Spolkovou radou. Generálny prokurátor pracuje pod dohľadom spolkového ministra alebo spolkového ministra spravodlivosti a ochrany spotrebiteľov. Spolkový minister alebo spolkový minister však nesmú vykonávať dohľad ani právomoc nad prokurátormi spolkových krajín.

Sudcovia

Organizácia

Povolanie sudcov tak na spolkovej úrovni, ako aj na úrovni spolkových krajín upravuje nemecký zákon o sudcoch [ Deutsches Richtergesetz] (DriG). Ďalšia právna úprava vyplýva z príslušných zákonov na úrovni spolkových krajín.

Služobný dohľad nad sudcami v spolkových krajinách vykonávajú ministerstvá spravodlivosti príslušných spolkových krajín. Sudcovia na spolkovej úrovni, s výnimkou sudcov Spolkového ústavného súdu, podliehajú vecne príslušným spolkovým ministerstvám.

Úloha a povinnosti

Sudcovia z povolania a prísediaci sudcovia

Sudcovia z povolania pôsobia na spolkovej úrovni alebo na úrovni spolkových krajín. Sudcovia v oblasti pozemných služieb vykonávajú svoje úlohy na miestnom súde, na okresnom súde alebo na vyššom regionálnom súde. Väčšina sudcov pracuje na úrovni krajiny.

Spolkoví sudcovia rozhodujú v konaniach prebiehajúcich na Spolkovom ústavnom súde, Spolkovom najvyššom súde, Spolkovom pracovnom súde, Spolkovom finančnom súde, Spolkovom sociálnom súde, Spolkovom správnom súde a na Spolkovom patentovom súde.

Okrem sudcov z povolania sú na trestnom konaní prítomní aj prísediaci sudcovia. Ide o čestnú funkciu, do ktorej sú vymenovaní jednotlivci z radov občanov. Teoreticky sa to dá urobiť bez súhlasu dotknutej osoby. Občan, ktorý je vymenovaný za štítnicu, môže byť oslobodený od tejto povinnosti len za osobitných okolností. Prísediaci sudcovi sú prideľovaní na okresné sudy a na trestné senáty a senáty pre mladistvých v rámci krajinských súdov.

V zásade majú rovnaké hlasovacie práva ako profesionálni sudcovia. To znamená, že spoločne rozhodnú o otázke viny obvineného a o výške sankcií.

Podľa § 36 ústavného zákona o súdoch [Gerichtsverfassungsgesetz] ( GVG) sú prísediaci sudcovia volení každých päť rokov. Otvorenie úradu môže poskytnúť iba nemecký štátny príslušník (§ 31 GVG). Otvorenie úradu nie je potrebné (§ 33 GVG) „kto:

  • vek 25 rokov alebo vek sedem rokov alebo sa dovŕšil na začiatku funkčného obdobia;
  • nemajú trvalý pobyt v príslušnej obci,
  • nie sú zdravotne spôsobilí na výkon tejto funkcie,
  • Nie sú spôsobilí na výkon tejto funkcie z dôvodu nedostatočnej znalosti nemeckého jazyka,
  • v prípade poklesu cien nehnuteľností

Neschopný otvoriť húfu,

  • každá osoba, ktorá v dôsledku práv sudcu nemá právomoc zastávať verejnú funkciu alebo bola odsúdená za úmyselný čin odňatia slobody v trvaní viac ako šesť mesiacov, alebo
  • Alebo voči ktorému prebieha vyšetrovanie z dôvodu trestného činu, ktorý môže viesť k strate schopnosti zastávať verejnú funkciu (§ 32 GVG).

Prísediaci sudcovia majú nárok na náhradu, ktorej výšku upravuje zákon o súdnych odmenách a náhradách [Justizvergütungs- und – entschädigungsgesetz] (§ 55 GVG). Spolkové krajiny poskytujú informačné letáky s cieľom informovať sudcov o ich povinnostiach. Tieto brožúry sa uverejňujú aj na internete. Spolkové krajiny zároveň zabezpečujú pre prísediacich sudcov odbornú prípravu.

Súdni úradníci

Súdni úradníci sú zamestnancami justičnej služby. Zastávajú názor, že – ako „druhý pilier tretieho násilia“ – ide najmä o úlohy v oblasti „dobrovoľnej spravodlivosti“ (vrátane dedičských vecí, otázok starostlivosti, detí a osvojení, katastra nehnuteľností, obchodného registra, obchodného registra, obchodného registra, registra plavidiel atď.), ale sú zodpovedné aj za širokú škálu iných súdnych činností, napríklad v oblasti súdneho príkazu pre platobné postupy, právnej pomoci, núteného vymáhania, nútenej dražby a nútenej správy, konkurzného konania, výkonu nákladov, výkonu trestov, výkonu súdnych konaní pred federálnym patentovým súdom a medzinárodných právnych úkonov.

Počet súdnych úradníkov na obvodných súdov už teraz prevyšuje počet sudcov. Pôsobnosť súdnych úradníkov upravuje zákon o súdnych úradníkoch. Podobne ako sudcovia sú súdni úradníci pri plnení svojich úloh a prijímaní svojich rozhodnutí vecne nezávislí, pričom sú viazaní len zákonom a právom. V zásade proti ich rozhodnutiam možno použiť zákonné prostriedky prípustné podľa všeobecných procesno-právnych predpisov.

Databázy

K verejne prístupným databázam zameraným na súdne profesie patria:

Informácie možno nájsť aj na webových sídlach Odkaz sa zobrazí v novom okneDeutscher Richterbund (Deutscher Richterbund) alebo „ Odkaz sa zobrazí v novom okneBund Deutscher Rechtspfleger“ (Deutscher Rechtspfleger).

Právnik

V Nemecku pôsobí asi 166.000 advokátov. Advokáti musia mať rovnaké vzdelanie ako sudcovia a sú oprávnení poskytovať svojim klientom odborné poradenstvo a zastupovanie vo všetkých právnych záležitostiach. Môžu konať na súdoch, ako aj mimosúdne; podľa nemeckého práva neexistujú žiadne osobitné právne predpisy pre zastúpenie. Súdna právomoc na zastupovanie existuje v zásade pre všetky súdy v Nemecku bez rozdielu. Výnimkou je len zastupovanie v občianskych veciach na Spolkovom najvyššom súde, v prípade ktorého sa uplatňujú osobitné požiadavky na registráciu. Ďalšou výnimkou sú právnici na ochranu duševného vlastníctva (ktorí sú zamestnaní neprofesionálnym zamestnávateľom, ktorý má radiť a zastupovať zamestnávateľa v jeho právnych záležitostiach). Nemôžu zastupovať svojho zamestnávateľa na niektorých súdoch.

Činnosť advokátov sa riadi ustanoveniami spolkového zákona o advokácii [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO). Výkon advokácie upravujú okrem toho v rámci jej samosprávy ďalšie pracovnoprávne predpisy, a síce etický kódex pre advokátov [Berufsordnung für Rechtsanwälte] (BORA) a etický kódex pre špecializovaných advokátov [Fachanwaltsordnung] (FAO). Odmena advokátov je stanovená zákonom o odmenách advokátov (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVS).

Právnici sú organizovaní v 27 regionálnych advokátskych komorách a Advokátskej komore na Spolkovom súdnom dvore. Komory sú príslušné pre zápis do zoznamu advokátov a K ich ďalším úlohám patrí okrem iného aj dohľad nad dodržiavaním profesijnej etiky advokátov.

Databázy

Podrobné informácie o právnickej profesii sú k dispozícii na webovom Odkaz sa zobrazí v novom oknesídle Bundesrechtsanwalammer (BRAK). Okrem toho Odkaz sa zobrazí v novom okneDeutscher Anwaltverein ( DAV), najväčší nemecký právnik bez úrokov pre právnikov, ponúka širokú škálu informácií o povolaní advokáta, a to aj v angličtine a vo francúzštine.

Pomoc pri hľadaní advokáta je dostupná v Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkovom registri advokátov, v ktorom sú uvedení všetci právnici (k dispozícii v nemeckom a anglickom jazyku), ako aj Odkaz sa zobrazí v novom oknenemecká advokátska komora.

Patentový zástupca

V Nemecku pôsobí približne 3.500 patentových zástupcov. Patentoví zástupcovia musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prírodovedeckého alebo technického zamerania a dodatočné právnické vzdelanie. Ich právomoc sa vzťahuje aj na poskytovanie poradenstva a zastupovania v oblasti práv priemyselného vlastníctva (najmä: Patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajn), najmä ich registrácia a monitorovanie. Svojich klientov sú oprávnení zastupovať pred Nemeckým úradom pre patenty a ochranné známky, Spolkovým patentovým súdom a v osobitných prípadoch aj pred Spolkovým najvyšším súdom. Na krajinských a vyšších krajinských súdoch sú patentoví zástupcovia oprávnení predložiť v mene svojho klienta len pripomienky, nesmú však podať obžalobu.

Činnosti patentových zástupcov podliehajú ustanoveniam zákona o advokácii (Code of Patent Attorneys – PAO). Patentoví zástupcovia sú organizovaní v komore patentových zástupcov.

Databázy

Informácie o patentovom úrade možno nájsť na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknekomory patentových zástupcov. K Odkaz sa zobrazí v novom okne dispozícii je aj federálny register patentových zástupcov.

Notár

V Nemecku je v súčasnosti takmer 7.000 notárov, ktorí musia mať v zásade rovnakú odbornú prípravu ako sudca. Notári poskytujú nezávislé, nestranné a objektívne poradenstvo a podporu pri dôležitých právnych úkonoch a pri výkone preventívnej spravodlivosti. Dôležitou súčasťou notárskej činnosti je aj osvedčovanie právnych úkonov.

Vzhľadom na federálne usporiadanie existujú v Nemecku rôzne kategórie notárov. Vo väčšine spolkových krajín vykonáva notár svoju činnosť ako hlavnú zárobkovú činnosť (tzv. nezávislý notársky úrad). V niektorých spolkových krajinách sa vykonáva povolanie notára ako doplnok k povolaniu (notárske povolanie). Vo všetkých prípadoch menujú notárov justičné orgány príslušnej spolkovej krajiny, ktoré nad nimi zároveň vykonávajú dohľad.

Pracovnoprávne ustanovenia týkajúce sa notárskej činnosti sú uvedené v spolkovom zákone o notároch [Bundesnotarordnung] (BNotO). Poplatky za jednotlivé notárske úkony upravuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov [Kostenordnung] (KostO).

Notári sú členmi príslušných regionálnych notárskych komôr.

Databázy

Komplexné informácie o rôznych témach notárov sú k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkovej komory notárov. Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister notárov v tomto členskom štáte je tiež štátnou pomocou, ktorej cieľom je vyhľadať notára. Informácie uvedené na tejto stránke sú dostupné v nemeckom, anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

Iné právnické povolania

Právnické profesie podľa zákona o právnej službe

Zákon o právnej službe [Rechtsdienstleistungsgesetz] (RDG) umožňuje exekútorom, dôchodkovým poradcom a právnym poradcom so špecializáciou v oblasti zahraničného práva ponúkať právne služby pri mimosúdnych záležitostiach. V určitých prípadoch majú poskytovatelia služieb na vymáhanie pohľadávok a dôchodkových poradcov právo zastupovať svojich klientov na súde. Činnosť podlieha registrácii na žiadosť súdu. Zoznam registrovaných osôb je Odkaz sa zobrazí v novom okne uverejnený v registri právnych služieb

Hoci pre týchto poskytovateľov právnych služieb neexistuje žiadna zákonná povinnosť členstva v komore alebo v inom profesijnom združení, Poskytovatelia služieb zberu a poradcovia pre dôchodkové zabezpečenie sú čiastočne organizovaní v profesijných združeniach; najväčšie združenia sú Spolkové združenie nemeckých orgánov zberu pohľadávok (Bundesverband Deutscher Abunghozentren), nemecké združenie právnych zástupcov/právnych služieb a Bundesverband der Rentenbergater (Spolkové združenie poradcov pre dôchodky).

Databázy

Register právnych služieb so zoznamom poskytovateľov právnych služieb a súdov príslušných pre ich registráciu je dostupný prostredníctvom nemeckého justičného portálu. Webové stránky Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkového združenia nemeckých orgánov pre vymáhanie pohľadávok, Odkaz sa zobrazí v novom okneNemeckého združenia právnych poradcov/ poskytovateľov právnych služieb a Odkaz sa zobrazí v novom okneZdruženia dôchodkových poradcov poskytujú rôzne ďalšie informácie.

Organizácie poskytujúce bezplatné právne služby

V Nemecku poskytuje bezplatné právne poradenstvo (v súlade s § 6 a § 8 zákona o právnej službe) množstvo dobročinných združení. Niektoré z najdôležitejších z nich sú:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneJustičný portál spolkovej vlády a spolkových krajín

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o súdoch a prokuratúrach, Spolkovom ministerstve spravodlivosti a ochrane spotrebiteľa

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Hamburg

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti v Berlíne

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti spolkovej krajiny Bavorsko

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecké združenie sudcov

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecká spolková advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný úradný register advokátov

Odkaz sa zobrazí v novom okneDeutscher Anwalt Verein

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecké právo – referenčné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomora patentových advokátov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam notárov

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálna notárska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister právnych služieb

Odkaz sa zobrazí v novom okneArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Odkaz sa zobrazí v novom okneCharitatívne organizácie

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácie sociálneho zabezpečenia

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum starostlivosti o Židov v Nemecku

Odkaz sa zobrazí v novom okneDeutsches Rotes Kreuz

Odkaz sa zobrazí v novom oknePartätigischer Wohlfahrtsverband


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/10/2019