Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristyrken - Tyskland

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

På den här sidan finns information om juristkåren i Tyskland.


Juristyrken

Åklagare

Roll och arbetsuppgifter

Den allmänna åklagarmyndigheten är ett oberoende straffrättsligt organ på samma nivå som domstolarna. Den allmänna åklagarmyndigheten ska ansvara för att genomföra utredningen, uppbära avgifterna och företräda dem i huvudförfarandet samt verkställa straffrättsliga påföljder. Om inte annat föreskrivs i lag är åtalet också ett administrativt brott mot åtalet i samband med straffrättsliga förfaranden.

Åklagarmyndigheten är skyldig att ingripa i alla åtal om det finns tillräckliga bevis för att ingripa (legalitetsprincipen). Detta innebär att den allmänna åklagarmyndigheten före sin resolution bör undersöka alla fakta som den har fått kännedom om. Åklagarmyndigheten ska vara objektiv och opartisk. Den ska identifiera både komprometterande och friande fakta. Om de rättsliga kraven är uppfyllda måste han eller hon ta ut avgifter. Om det rör sig om ett brott får åklagarmyndigheten, med samtycke från den domstol som är behörig att inleda huvudförfarandet, avstå från att väcka åtal om gärningsmannens skuld anses vara liten och det inte finns något allmänt intresse av att åtal väcks. Svaranden kan också ges skyldigheter och instruktioner utöver utnämningen.

Vid utredning av straffrättsliga förfaranden ska åklagarmyndigheten ha rätt att bistå andra utredare. Till dessa hör poliser, skatteutredare och tulltjänstemän. Det allmänna åklagarkontoret deltar främst i brottmålsförhandlingar.

Med några få undantag som rör mindre förseelser är det den allmänna åklagarmyndigheten som väcker åtal. En allmän åklagare som företräder den åtalande myndigheten finns med under hela rättegången. I målet vid den nationella domstolen deltar en allmän åklagare vanligtvis i egenskap av företrädare för åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten kommer att agera både i första instans och i överklagandeinstanserna (överklagande och omprövning).

I brottmål måste åklagarmyndigheten läsa av åklagaren eller åklagaren. De ska ha rätt att förhöra den tilltalade och vittnena. Du kan också lämna in en egen begäran om bevis. I slutet av förhandlingen har åklagaren gjort en bedömning av den faktiska och rättsliga situationen. Den tilltalade personens fällande dom ska regelbundet begäras på grund av påföljd eller frikännande.

Med den allmänna åklagarens, domstolens och svarandens samtycke kan rättegången också avslutas i detta skede av rättegången, till exempel om den tilltalades skuld bedöms vara låg efter rättegången.

Om åklagaren är övertygad om att domstolens avgörande ska verifieras i sakligt eller rättsligt hänseende, kan åklagaren överklaga, även till förmån för svaranden.

Organisation

Åklagarmyndigheten har sitt säte vid den regionala domstolen, den högre regionala domstolen och den federala domstolen och är hierarkiskt organiserad.
Eftersom Tyskland har ett federalt system måste man skilja mellan förbundsrepublikens och delstaternas befogenheter.

Delstaternas åklagarmyndigheter

Med undantag för brott för vilka den federala advokaten är ansvarig för den federala domstolen, är delstaternas åklagarkammare ansvariga för åtalet. Den allmänna åklagaren vid Federala högsta domstolen vid federala och regionala allmänna åklagare på delstatsnivå är olika myndigheter och skilda myndigheter. Det finns ingen hierarkisk uppdelning mellan den federala nivån och delstatsnivån. Den allmänna åklagaren i Federala högsta domstolen får emellertid, i undantagsfall, överföra sina befogenheter till provinsens allmänna åklagarmyndighet eller upprätta förfaranden på det området.

Samtliga 16 delstater har sin egen åklagarmyndighet, som har följande organisation:

Varje regional domsrätt består av ett allmänt åklagarkontor, som även har behörighet som åklagare vid de lokala domstolarna inom den regionala domstolens domsrätt.

De allmänna åklagarkontoren står under tillsyn av och är ansvariga inför det högsta åklagarkontoret vid de behöriga högre regionala domstolarna, vilka i sin tur är ansvariga inför och övervakas av justitieministern i respektive delstat.

Riksåklagaren har ansvar för revisionsförfarandena i de högre regionala domstolarna. Om ett sådant förfarande faller inom den federala högsta domstolens behörighet är det den allmänna federala åklagaren som har rollen som allmän åklagare.

Mer information om åklagarmyndigheten finns hos Länken öppnas i ett nytt fönster domstolar och allmänna åklagarmyndigheter på federala justitie- och konsumentskyddsministeriets webbplats. Många allmänna åklagarkontor har också egna webbplatser, som du finner på respektive delstats justitieportal.

Federala domstolar i Förbundsrepubliken Tyskland är i
grunden en fråga för delstaterna (artikel 30, 92 och 96 i grundlagen). ”Huvudåklagaren vid den federala domstolen” är den enda federala åklagarmyndigheten. Den kallas även Bundesanwaltschaft (federala åklagarmyndigheten). Utöver Generalbundesanwalt består han av andra federala advokater, åklagare och åklagare samt andra anställda. Den federala advokaten ansvarar för den federala åklagarmyndigheten vid den federala högsta domstolen.

Riksåklagaren i den federala domstolen utövar åklagares uppgifter i alla allvarliga brott som rör den inre säkerheten (särskilt terroristhandlingar) eller yttre säkerhet (förräderi eller spionage). När det gäller andra brott som rör statens skydd tar riksåklagaren i federala domstolen över förfarandet på vissa villkor som anges i avsnitt 120 (2) i lagen om rättsväsendet (nedan kallad rätt att överta förfaranden). Den federala advokatens uppdrag i den federala domstolen omfattar också lagföring av brott i enlighet med Internationella strafflagen och medverkan i överklagande- och överklagandeförfaranden inför den federala domstolens domar.

Riksåklagaren ska utses av förbundspresidenten på förslag av förbundsministern eller förbundsministern för konsumentskydd och konsumentskydd. Förslaget ska godkännas av förbundsrådet. Riksåklagaren ska arbeta under överinseende av förbundsministern eller förbundsministern för justitiefrågor och konsumentskydd. Den federala ministern eller förbundsministern får emellertid inte utöva tillsyn eller befogenheter över delstaternas åklagare.

Domare

Organisation

De grundläggande bestämmelser som reglerar domarnas arbete i både federala domstolar och förstainstansdomstolar är den tyska lagen om domaryrket (DRiG). Det finns även ett antal bestämmelser i de respektive delstaternas lagstiftningar.

Det är justitieministrarna i respektive delstat som övervakar domarnas arbete. Övervakningen av domare i federala högsta domstolar, med undantag för domare i den federala författningsdomstolen, utövas av en federal minister.

Roll och arbetsuppgifter

Yrkesdomare och lekmannadomare

Yrkesdomare leder de federala domstolarna eller förstainstansdomstolarna. Till exempel arbetar domare i marktjänsten vid en lokal domstol, en distriktsdomstol eller en högre regional domstol. De flesta domarna arbetar på delstatsnivå.

Federala domare (Bundesrichter) kan tjänstgöra vid den federala författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht), den federala domstolen (Bundesgerichtshof), den federala arbetsdomstolen (Bundesarbeitsgericht), den federala skattedomstolen (Federala skattedomstolen), den federala förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht) eller den federala patentdomstolen (Bundespatentgericht).

I brottmål förenas yrkesdomarna med ”lekmannadomare”. Förutom yrkesdomarna prövar även lekmannadomare brottsmål. Teoretiskt kan detta göras utan den berörda personens samtycke. En medborgare som har blivit utsedd som ett brädgång kan endast befrias från denna tull under särskilda omständigheter. Lekmannadomare sitter med i lokala domstolar och i de regionala domstolarnas brottmåls- och ungdomsavdelningar.

I princip har spelrätter samma rösträtt som yrkesdomare. Detta innebär att de gemensamt kommer att besluta om den anklagades skuld och om påföljdsnivån.

Enligt § 36 i lagen om domstolar ( GVG) ska lekmannadomare väljas vart femte år. Ett tyskt verk kan endast öppnas av en tysk (§ 31 GVG). Det är inte nödvändigt att utse öppningskontoret (§ 33 GVG), som

  • fyllt 25 år, sju år eller klar vid mandatperiodens början,
  • personer som inte har hemvist i den berörda kommunen.
  • personer som inte är lämpliga p.g.a. psykisk eller fysisk sjukdom.
  • Personer som inte är lämpliga på grund av bristande kunskaper i det tyska språket.
  • vid fall av fastighetspriser

Inte kan öppna ett skovelare,

  • varje person som till följd av en domares rättigheter inte har möjlighet att inneha ett offentligt ämbete eller har dömts för ett uppsåtligt fängelsestraff på mer än sex månader, eller
  • Eller mot vilken en utredning pågår på grund av ett brott som kan leda till förlust av möjligheten att inneha ett offentligt ämbete (§ 32 GVG).

Hur stort traktamentet är beror på reglerna i den relevanta lagen om lön och ersättning för domare (§ 55 GVG). Delstaterna tillhandahåller informationsbroschyrer som informerar lekmannadomare om deras skyldigheter. Dessa broschyrer offentliggörs också på Internet. Delstaterna erbjuder också utbildning för lekmannadomare.

Stämningsman (Rechtspfleger)

”Rechtspfleger” är tjänstemän inom det tyska rättsväsendet. De antar – som den ”andra pelaren av tredje våldet” – huvudsakligen uppgifter på området ”frivillig rättskipning” (inbegripet arvsfrågor, omsorgs-, barn- och adoptionsfrågor, fastighetsregister, handelsregister, handels- och partnerskapsregister, koncentrationsärenden, lagen om fastighetsregister, registret över varor, fartygsregister osv.), men också ansvarar för en lång rad andra rättsliga verksamheter, till exempel inom ramen för förfarandet för betalningsföreläggande, rättshjälp, tvångsauktion och tvångsförvaltning, insolvensförfaranden, verkställande av kostnader, verkställande av påföljder, verkställande av förfaranden vid den federala patentdomstolen och internationella rättsliga transaktioner.

Vid domstolarna i den lägsta instansen (Amtsgerichte) finns det nu fler rättsvårdstjänstemän än domare. Rättsvårdstjänstemännens verksamhetsområde regleras i en särskild lag- Rechtspflegergesetz (RPflG). Liksom domare är rättsvårdstjänstemän vid fullgörandet av sina uppgifter oberoende i sak och endast bundna av lag och rätt. Deras avgöranden kan i princip överklagas enligt allmänna processrättsliga bestämmelser.

Databaser

Allmänheten kan hitta information om domstolsyrkena på följande webbplatser:

Information finns även på Deutscher Richsterbund Länken öppnas i ett nytt fönster(Deutscher Rechtspfleger) eller Länken öppnas i ett nytt fönsterDeutscher Rechtspfleger (Deutscher Rechtspfleger).

Advokat

I Tyskland finns det omkring 166.000 advokater. De ska ha samma utbildning som domare och har rätt att ge råd till och företräda sina klienter i alla slags juridiska angelägenheter. De får agera i domstol och utanför domstol. det finns inga särskilda advokater för representation enligt tysk rätt. I princip finns domstolarnas befogenheter att företräda alla domstolar i Tyskland utan åtskillnad. Det enda undantaget gäller representation i tvistemål inför den federala högsta domstolen (Bundesgerichtshof), som tillämpar särskilda kriterier för rätten att agera ombud. Ytterligare ett undantag är ombud för syndikaträtter (som är anställda av en arbetsgivare som inte är advokat för att ge råd och företräda arbetsgivaren i dess rättsliga frågor). Dessa får inte företräda sin arbetsgivare i vissa domstolar.

Juristernas och advokaternas verksamhet regleras av den tyska federala lagen om advokatyrket (Bundesrechtsanwaltsordnung). Därutöver utfärdar advokatsamfunden egna yrkesregler, närmare bestämt riktlinjer för god advokatsed (Berufsordnung für Rechtsanwälte) och en uppförandekodex för specialistadvokater (Fachanwaltsordnung). Advokatarvodet bestäms av advokaternas lönelag (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Advokaterna är organiserade i 27 regionala advokatsamfund och advokatsamfundet vid den federala domstolen. Samfunden ansvarar för att godkänna advokater. Därutöver har de bl.a. till uppgift att övervaka att advokaterna uppfyller sina yrkesmässiga skyldigheter.

Databaser

Fullständiga uppgifter om advokatyrket finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterBundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Länken öppnas i ett nytt fönsterDeutscher Anwaltverein ( DAV), den största tyska advokaten utan intresse för advokater, erbjuder dessutom ett stort antal uppgifter om advokatyrket, bland annat på engelska och franska.

Hjälp med att hitta en advokat finns i det Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala advokatregistret, som innehåller en förteckning över alla advokater (på tyska och engelska) samt det Länken öppnas i ett nytt fönstertyska advokatsamfundet.

Patentombud

Det finns omkring 3.500 patentombud verksamma i Tyskland. De har vanligen avslutat naturvetenskapliga eller tekniska studier på universitetsnivå och kompletterat dessa med en juridisk påbyggnadsutbildning. Deras behörighet omfattar rådgivning och representation på området för industriell äganderätt (särskilt: Patent, nyttighetsmodeller, varumärken, design), särskilt deras registrering och övervakning. De har befogenhet att företräda sina klienter inför den tyska patent- och varumärkesmyndigheten, den federala patentdomstolen och i vissa fall den federala högsta domstolen. Inför regionala domstolar och högre regionala domstolar har patentombuden endast rätt att lägga fram synpunkter på sina klienters vägnar, och inte att framställa yrkanden.

Patentombudens verksamhet omfattas av bestämmelserna i lagen om patentombud. Patentombuden organiseras i avdelningen för patentombud.

Databaser

Information om Länken öppnas i ett nytt fönsterpatentbyrån finns på Patents Attorneys webbplats. Det federala officiella Länken öppnas i ett nytt fönster patentregistret finns också tillgängligt där.

Notarie

I Tyskland finns det för närvarande nästan 7.000 notarier som i princip måste ha samma utbildning som en domare. De tillhandahåller oberoende, opartisk och objektiv rådgivning inför viktiga juridiska transaktioner och inom ramen för den frivilliga rättsvården. Den viktigaste uppgiften är att upprätta officiella dokument.

På grund av Tysklands federala struktur finns det olika typer av notarier. I de flesta delstater utövar notarier sina uppgifter som huvudsaklig yrkesverksamhet (notarier i ett enda yrke, Nurnotariat). I vissa delstater används notarieyrket som komplement till notarieyrket (notarieämbetet). I båda fallen är det de respektive delstaternas domstolsförvaltningar som utser och övervakar notarierna.

De arbetsrättsliga bestämmelserna om notarier finns i den federala notarieförordningen (Bundesnotarordnung). Notariearvoden regleras i arvodesförordningen (Kostenordnung).

Notarier är medlemmar i sina respektive regionala notariesamfund.

Databaser

Utförlig information om olika ämnen på notarier finns på webbplatsen för federala Länken öppnas i ett nytt fönsternotariekammaren. Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistret över notarier i denna medlemsstat är också ett stöd för att söka efter en notarie. Informationen finns tillgänglig på tyska, engelska, franska och spanska.

Andra juristyrken

Juristyrken som regleras av lagen om juridiska tjänster (Rechtsdienstleistungsgesetz)

Lagen om juridiska tjänster (RDG) gör det möjligt för inkassoföretag, pensionskonsulter och juridiska rådgivare med specialisering på utländsk rätt att erbjuda utomrättsliga tjänster. i vissa fall kan ”inkassojurister” och pensionsrådgivare även företräda sina klienter inför domstol. I vissa fall har även leverantörer av inkassotjänster och pensionsrådgivare rätt att företräda sina klienter i domstol. Verksamheten är föremål för registrering på begäran av domstolen. Dessa tjänsteleverantörer har ingen lagstadgad skyldighet att vara Länken öppnas i ett nytt fönster anslutna till ett förbund eller liknande yrkessammanslutning.

Inkassojurister och pensionsrådgivare är till del organiserade i särskilda yrkesförbund; Leverantörer av insamlingstjänster och pensionsrådgivare är delvis organiserade i yrkessammanslutningar. de största sammanslutningarna är den federala sammanslutningen för tyska organ för indrivning av skulder (Bundesverband Deutscher Abfungshozenten), det tyska förbundet för juridiska ombud/juridiska avdelningar och Bundesverband der Rentenberater (Förbundsförbundet för pensionsrådgivare).

Databaser

Via den tyska juridikportalen (Justizportal) har du tillgång till registret över juridiska tjänster och förteckningen över jurister som tillhandahåller sådana. På webbplatserna för den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala sammanslutningen av tyska inkassobyråer, den Länken öppnas i ett nytt fönstertyska sammanslutningen av juridiska rådgivare/ tillhandahållare Länken öppnas i ett nytt fönsterav juridiska tjänster och sammanslutningen av pensionskonsulter finns ytterligare information.

Ideella organisationer som tillhandahåller juridiktjänster

I Tyskland tillhandahålls kostnadsfri juridisk rådgivning (enligt § 6 och § 8 i lagen om juridiska tjänster) av ett antal ideella organisationer. Några av de viktigaste är följande:

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen federala regeringens och delstaternas justitieportal

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation om domstolar och åklagarmyndigheter, förbundsministeriet för rättsliga frågor och konsumentskydd

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala justitieministeriet och konsumentskydd

Länken öppnas i ett nytt fönsterHamburgs justitieministerium

Länken öppnas i ett nytt fönsterBerlins justitieministerium

Länken öppnas i ett nytt fönsterBayerns justitieministerium

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen tyska domarföreningen

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska advokatsamfundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterNational Official Register of Lawyers (landsomfattande officiella advokatregister)

Länken öppnas i ett nytt fönsterDeutscher Anwalt Verein

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysk lagstiftning Referensinformation

Länken öppnas i ett nytt fönsterPatentering av patentjurister

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över notarier

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala notariekammaren

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister över juridiska tjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Länken öppnas i ett nytt fönsterVälgörenhetsorganisation

Länken öppnas i ett nytt fönsterDjurskyddsorganisationer

Länken öppnas i ett nytt fönsterJudar i Tyskland

Länken öppnas i ett nytt fönsterDeutsches Rotes Kreuz

Länken öppnas i ett nytt fönsterPartitätischer Wohlfahrtsverband


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/10/2019