menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Njemačka

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Na ovoj su stranici navedene informacije o pravnoj struci u Njemačkoj.


Pravna struka

Tužitelj

Uloga i dužnosti

Državno odvjetništvo (Staatsanwaltschaft) neovisno je tijelo kaznene nadležnosti strukturirano na isti način kao i sami sudovi. Ured javnog tužitelja odgovoran je za vođenje istrage, prikupljanje naknada koje ih zastupaju u glavnom postupku, kao i za izvršavanje kaznenih sankcija. Osim ako zakonom nije drukčije određeno, kazneni progon je također upravni prekršaj tijekom kaznenog postupka.

Ured javnog tužitelja ima obvezu, u slučaju da postoji dovoljno dokaza za intervenciju, da intervenira u svaki kazneni progon (načelo zakonitosti). To znači da Ured javnog tužitelja prije svoje rezolucije treba istražiti sve činjenice o kojima je saznao. Ured javnog tužitelja mora biti objektivan i nepristran. U njemu se utvrđuju inkriminirajuće i oslobađajuće činjenice. Ako su ispunjeni pravni zahtjevi, mora platiti troškove. Ako postupak uključuje kazneno djelo, državno odvjetništvo može, uz suglasnost suda nadležnog za pokretanje glavnog postupka, odustati od kaznenog progona ako se smatra da je njegov dug malen, a u državnom odvjetništvu nema javnog interesa. Tuženiku se također mogu dati obveze i upute uz imenovanje.

U istrazi kaznenog postupka Ured javnog tužitelja ima pravo služiti drugim istražiteljima. Među njima su policijski službenici, porezni istražitelji i carinski službenici. Oni se moraju pridržavati uputa ureda.

Prije pokretanja kaznenog postupka optuženik se mora pokrenuti protiv tuženika. Uz nekoliko iznimaka povezanih s lakšim kaznenim djelima, zahtjev mora podnijeti državno odvjetništvo. U glavnom postupku javni tužitelj obično sudjeluje kao predstavnik Ureda tužitelja.

Ured javnog tužitelja djelovat će u prvom stupnju i u žalbenim tijelima (žalba i revizija).

U kaznenom postupku tužiteljstvo mora pročitati javni tužitelj ili državni odvjetnik. Imaju pravo dovoditi u pitanje optuženika i svjedoke. Možete podnijeti i vlastite zahtjeve za dokaze. Na kraju rasprave javni tužitelj ima tužbeni razlog u kojem se ocjenjuje činjenična i pravna situacija. Osuda optužene osobe redovito se zahtijeva na temelju kazne ili oslobađajuće presude.

Uz suglasnost državnog odvjetnika, suda i tuženika, postupak se može završiti i u ovoj fazi suđenja, na primjer ako se krivnja optužene osobe smatra niskom nakon suđenja.

Ako se državni odvjetnik uvjeri da se odluka suda mora provjeriti u činjeničnom ili pravnom smislu, državni odvjetnik može podnijeti žalbu, uključujući u korist tuženika.

Organizacija

Ured javnog tužitelja ima sjedište na pokrajinskom sudu, viši regionalni sud i Savezni sud te se hijerarhijski ogradio.
Zbog saveznog sustava u Njemačkoj potrebno je razlikovati nadležnosti savezne vlade i nadležnosti saveznih pokrajina.

Uredi državnih odvjetnika saveznih pokrajina

Osim kaznenih djela za koja je savezni odvjetnik odgovoran za Savezni sud, tužiteljstva saveznih pokrajina odgovorne su za kazneni progon. Glavni državni odvjetnik na saveznom području pravosuđa na razini saveznih pokrajina i pokrajinskih javnih tužitelja na razini saveznih zemalja različita je i odvojena tijela. Ne postoji hijerarhijska veza između nacionalne razine i razine saveznih pokrajina. Međutim, glavni tužitelj u Saveznom sudu pravde može, u iznimnim okolnostima, prenijeti postupak iz svoje nadležnosti na pokrajinsko državno odvjetništvo ili na pokrajinsko državno odvjetništvo u tom području.

Svih 16 pokrajina ima vlastitu službu za kazneni progon, organizirane kako slijedi:

Svaki regionalni sud (Landgericht) ima vlastiti ured javnog tužitelja, koji također preuzima odgovornost za lokalne sudove (Amtsgerichte) u sudskom okrugu tog regionalnog suda.

Uredi državnog odvjetništva u regionalnim sudovima podređeni su uredu državnog tužitelja na odgovarajućem višem regionalnom sudu (Oberlandgericht), koji pak odgovara odgovarajućem ministarstvu pravosuđa savezne zemlje.

Ured glavnog tužitelja odgovoran je za postupke revizije u višim regionalnim sudovima. Ako takvi postupci spadaju u nadležnost Saveznog suda, državno odvjetništvo provodi kazneni progon.

Više informacija o Uredu javnog tužitelja dostupno je na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoru Ureda javnog tužitelja i Ureda javnog tužitelja na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa i zaštite potrošača. Mnoge javne službe za kazneni progon imaju i svoje internetske stranice kojima se može pristupiti putem portala pravosudnih tijela saveznih pokrajina.

Opći savezni tužitelj u Saveznom sudu pravde („Bundesanwaltschaft”) temeljno je
u nadležnosti saveznih zemalja (članak 30.., 92. i 96. temeljnog zakona). „Opći tužitelj u Saveznom sudu pravosuđa jedini je savezni ured javnog tužitelja. Naziva se i „Bundesanwaltschaft” (Ured državnog odvjetnika). Uz Generalbundesanwalt on se sastoji od drugih saveznih odvjetnika, viših tužitelja i tužitelja, kao i drugih zaposlenika. Savezni odvjetnik nadležan je za Ured saveznog tužitelja pri Saveznom sudu.

Opći tužitelj obnaša dužnost tužitelja u svim teškim kaznenim djelima koja utječu na unutarnju sigurnost (osobito teroristička djela) ili vanjsku sigurnost (izdaja ili špijunažu). U slučaju drugih kaznenih djela državne zaštite, glavni tužitelj u Saveznom sudu pravde preuzima postupak pod određenim uvjetima iz članka 120. (2) Zakona o pravosudnom sustavu (dalje u tekstu „pravo prenošenja”). Opća savezna odvjetnica u Saveznom sudu pravde također uključuje progon kaznenih djela u skladu s Međunarodnim kaznenim zakonom i uključenost u postupke preispitivanja i žalbe pred Saveznim sudom.

Glavnog tužitelja imenuje savezni predsjednik na prijedlog saveznog ministra za pravosuđe i zaštitu potrošača. Prijedlog podliježe odobrenju Bundesrata. Glavni tužitelj radi pod nadležnošću saveznog ministra ili saveznog ministra pravosuđa i zaštite potrošača. Međutim, savezni ministar ili savezni ministar ne provodi nadzor ili vlast nad tužiteljima saveznih država.

Suci

Organizacija

Glavno zakonodavstvo kojim se uređuje rad sudaca na nacionalnim i regionalnim sudovima je Zakon o njemačkim sucima ( Deutsche Richtergesetz, DRIG). Dodatne odredbe mogu se pronaći i u zakonodavstvu na razini saveznih pokrajina.

Ministarstva pravosuđa saveznih pokrajina nadziru rad sudaca na razini saveznih pokrajina. Rad sudaca na saveznim sudovima (uz iznimku sudaca Saveznog ustavnog suda) nadgleda relevantno savezno ministarstvo.

Uloga i dužnosti

Profesionalni suci i suci porotnici

Profesionalni ili profesionalni suci (Berufsrichter) djeluju ili na nacionalnoj razini ili na regionalnim sudovima. Na primjer, suci u saveznoj zemlji izvršavaju svoje dužnosti na lokalnom sudu, okružnom sudu ili višem regionalnom sudu. Većina sudaca radi na razini saveznih pokrajina.

Savezne suce (Bundesrichter) može obavljati Savezni ustavni sud (Bundesverfassungsgericht), Savezni sud (Bundesgerichtshof), Savezni sud za poslove (Bundesarbeitsgericht), Savezni upravni sud (Bundessozialgericht), Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht) ili Savezni sud za patente (Bundespatentgericht).

U kaznenom postupku stručni suci spojeni su „porotnici” (Laibogater). Suce porotnike poziva da obavljaju tu uslugu i ne isplaćuje plaću. U teoriji, to se može učiniti bez pristanka osobe o kojoj je riječ. Građanin koji je imenovan kao bedem može se osloboditi te dužnosti samo u posebnim okolnostima. Suci porotnici sudjeluju u lokalnim sudskim raspravama te kaznenim i maloljetničkim saslušanjima na regionalnim sudovima.

Ponude u načelu imaju jednaka glasačka prava kao i profesionalni suci. To znači da će zajednički odlučivati o krivnji optuženika i razini sankcija.

U skladu s odjeljkom 36. zakona o sudovima (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) suci porotnici biraju se svakih pet godina. Ured otvaranja može pružiti samo njemački (stavak 31. GVG-a). Nije potrebno imenovati ured za otvaranje (stavak 33. GVG-a) „koji:

  • u dobi od 25 godina ili dobi u dobi od sedam godina ili navršenim na početku mandata;
  • osobe koje nemaju boravište u dotičnom području,
  • osobe koje nisu sposobne za sudjelovanje iz zdravstvenih razloga,
  • Osobe koje nisu sposobne za ulogu zbog nedovoljnog poznavanja njemačkog jezika,
  • u slučaju pada cijena nekretnina

Ne može otvoriti vatru,

  • svaka osoba koja zbog prava suca nema mogućnost obnašanja javne dužnosti ili je osuđena na namjerno uhićenje dulje od šest mjeseci; ili
  • Ili protiv kojih je istraga u tijeku zbog kaznenog djela koje može dovesti do gubitka javne dužnosti (stavak 32. GVG-a).

Suci porotnici imaju pravo na naknadu izgubljene zarade, pri čemu je iznos određen Zakonom o plaći i naknadi štete (Justizvergütungs- und -entenschädigungsgesetz) (odjeljak 55. GVG). Savezne zemlje pružaju informativne letke kojima obavještavate suce o njihovim obvezama. Te se brošure objavljuju i na internetu. Savezne zemlje nude i osposobljavanje sudaca porotnika.

Sudski službenik (Rechtspfleger)

Rechtspfleger dužnosnici su njemačkog pravosuđa. Oni pretpostavljaju, kao „drugi stup nasilja iz treće zemlje”, uglavnom zadaće u području „dobrovoljnog pravosuđa” (uključujući u nasljednim stvarima, u području skrbi, djece i posvojenja, zemljišne knjige, registre trgovačkih društava, zadruge i partnerske registre, spajanje predmeta, pravo u zemljišne knjige, registar robe, registar plovila itd.), ali su također odgovorne za širok raspon drugih pravosudnih aktivnosti, na primjer u području postupka za platni nalog, pravnu pomoć, prisilnu naplatu, prisilnu naplatu i prinudnu upravu, postupke u slučaju nesolventnosti, izvršavanje kazni, izvršavanje kazni, izvršenje sudskih postupaka pred saveznim sudom za patente i međunarodne pravne poslove.

Sada postoji više „Rechtspfleger” nego suci okružnih sudova. Njihove zadaće i odgovornosti utvrđene su u aktu Rechtsspfleger (RPfG). U izvršavanju svojih dužnosti i donošenju odluka sudski službenici, kao i suci, nepristrani su i neovisni te podliježu zakonima i zakonima. U načelu se protiv njihovih odluka može uložiti žalba u skladu s općim postupovnim propisima na snazi.

Baze podataka

Internetske stranice posvećene pravosudnim profesijama i dostupne javnosti su:

Informacije se mogu pronaći i na web-mjestima Poveznica se otvara u novom prozoruDeutscher Richterbund (Deutscher Richterbund) ili Poveznica se otvara u novom prozoruDeutscher Rechtsspfleger (Deutscher Rechtspfleger).

Odvjetnik

U Njemačkoj postoji otprilike 166.000 odvjetnika. Provode istu pravnu izobrazbu kao suci te mogu savjetovati i zastupati svoje klijente u svim oblicima pravne zaštite. Dopušteno im je djelovati na sudovima i izvan suda; ne postoje posebni odvjetnici za zastupanje u skladu s njemačkim pravom. U načelu, sudska ovlast zastupanja postoji za sve sudove u Njemačkoj bez razlike. Jedina je iznimka kada odvjetnici žele zastupati svojeg klijenta u parničnom postupku pred Saveznim sudom ako postoje posebni preduvjeti. Daljnja iznimka su odvjetnici sindikata (koji su zaposleni kod poslodavca koji nije odvjetnik za savjetovanje i zastupanje poslodavca u njegovim pravnim poslovima). Njima nije dopušteno zastupati svojeg poslodavca pred nekim sudovima.

Odvjetnici podliježu zakonskim odredbama Saveznog zakona o odvjetnicima (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Pravna struka samoregulirana je i dodatnim strukovnim propisima, točnije Kodeksom ponašanja odvjetnika (Berufssordnung der Rechtsanwälte, BPORA) i Kodeksom ponašanja za posebne odvjetnike (Fachanwaltsordnung, FAO). Naknade odvjetnika utvrđene su Zakonom o odvjetništvu odvjetnika (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Odvjetnici su organizirani u 27 regionalnih odvjetničkih komora i odvjetničke komore na Saveznom sudu. Komore su odgovorne za pristup pravnoj struci. Također su odgovorni, među ostalim, za nadzor nad tim odvjetnicima postupati u skladu s njihovim profesionalnim obvezama.

Baze podataka

Potpuni podaci o pravnoj struci dostupni su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruorganizacije Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Osim toga, Poveznica se otvara u novom prozoruDeutscher Anwaltverein (DAV), najveći njemački odvjetnik koji nije zainteresiran za odvjetnike, nudi širok raspon informacija o odvjetničkoj djelatnosti, uključujući engleski i francuski.

Pomoć u traženju odvjetnika dostupna je u Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznom registru odvjetnika, u kojem su navedeni svi odvjetnici (dostupan na njemačkom i engleskom jeziku), kao i Poveznica se otvara u novom prozorunjemačka odvjetnička komora.

Savjetnik za patente

U Njemačkoj postoji otprilike 3.500 osoba za dobivanje patentnih zastupnika. Patentni zastupnici u pravilu su završili visokoškolsko obrazovanje u području znanosti ili tehničkih poslova, nakon čega je uslijedilo dodatno pravno osposobljavanje. Njihova nadležnost obuhvaća pružanje savjeta i zastupanje u području prava industrijskog vlasništva (posebno: Patenti, modeli komunalnih usluga, žigovi, dizajn), a posebno njihova registracija i praćenje. Patentni zastupnici imaju pravo zastupati svoje stranke pred njemačkim uredom za patente i žigove, Saveznim sudom za patente i, u posebnim okolnostima, pred Saveznim sudom. Međutim, pred regionalnim i višim regionalnim sudovima mogu samo davati mišljenja o predmetima svojih klijenata i ne mogu sama provoditi aktivnosti.

Na aktivnosti patentnih zastupnika primjenjuju se odredbe Kodeksa patentnih zastupnika (PAO). Patentni zastupnici organizirani su u Komore patentnih zastupnika.

Baze podataka

Informacije o uredu za patente mogu se pronaći na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruKomore patentnih zastupnika. Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar saveznih odvjetnika također se ondje stavlja na raspolaganje.

Bilježnik

U Njemačkoj trenutačno postoji gotovo 7.000 javnih bilježnika koji u načelu moraju imati isto osposobljavanje kao sudac. One pružaju neovisne, nepristrane i objektivne savjete i potporu za važne pravne poslove i rješavanje pravnih pitanja na način kojim se izbjegavaju sporovi. Njihova najvažnija zadaća jest potvrđivanje pravnih transakcija.

Zbog njemačke savezne strukture postoje različiti oblici javnog bilježnika. U većini saveznih zemalja javni bilježnici obavljaju svoje dužnosti kao glavnu profesionalnu djelatnost („javni bilježnici”, Nurnotariat). U nekim se saveznim pokrajinama obavljanje javnobilježničke djelatnosti obavlja uz javnobilježničku dužnost (odvjetnik). Sve javne bilježnike imenuje i nadzire njihovo regionalno pravosudno tijelo (Landesjustizverwaltung).

Odredbe kojima se uređuje javnobilježnička struka mogu se pronaći u Saveznom javnobilježničkom zakonu (Bundesnotarsordnung, BotO). Naknada javnih bilježnika utvrđena je Zakonom o pristojbama (Kostenordnung, KostO).

Javni bilježnici pripadaju pripadajućoj Područnoj javnobilježničkoj komori.

Baze podataka

Sveobuhvatne informacije o različitim temama javnih bilježnika dostupne su na web-mjestu Savezne komore Poveznica se otvara u novom prozorujavnih bilježnika. Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar javnih bilježnika u toj državi članici također je pomoć pri traženju javnog bilježnika. Sadržaj je dostupan na njemačkom, engleskom, francuskom i španjolskom jeziku.

Druge pravne profesije

Pravna struka definirana u Zakonu o pravnim uslugama (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Zakonom o pravnim uslugama omogućuje se tijelima za prikupljanje dugova, savjetnicima za mirovine i pružateljima pravnih usluga da se specijaliziraju u području stranog prava kako bi pružili izvansudske pravne usluge. U određenim slučajevima pružatelji usluga naplate duga i mirovinski savjetnici imaju pravo zastupati svoje klijente na sudu. Djelatnost podliježe evidentiranju na zahtjev suda. Imena registriranih osoba Poveznica se otvara u novom prozoru navedena su u Registru pravnih usluga.

Ne postoji zakonska obveza da ti registrirani pružatelji usluga pripadaju vijeću ili posebnom strukovnom udruženju. Pružatelji usluga prikupljanja i savjetnici za mirovinsko osiguranje djelomično su organizirani u strukovne udruge; najveća udruženja su Savezno udruženje njemačkih agencija za prikupljanje duga (Bundesverband Deutscher abgraventren), Njemačkog udruženja pravnih agenata/pravnih službi i Bundesverbande der Rentenberatera (Savezne udruge savjetnika za mirovinsko osiguranje).

Baze podataka

Moguće je obratiti se registru pravnih službi, koji uključuje popis pravnih pružatelja usluga i sudova odgovornih za registraciju, putem njemačkog pravosudnog portala. Internetske stranice Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznog udruženja njemačkih agencija za naplatu duga, Poveznica se otvara u novom prozoruNjemačkog udruženja pravnih savjetnika/pružatelja pravnih usluga i Poveznica se otvara u novom prozoruUdruženja savjetnika za mirovine, pružaju više informacija.

Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge

U Njemačkoj brojne dobrotvorne organizacije pružaju besplatne pravne savjete (u skladu s člancima 6. i 8. zakona o pravnim uslugama). Od kojih su neki najvažniji:

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal Pravosuđe savezne vlade i saveznih pokrajina

Poveznica se otvara u novom prozoruInformacije o sudovima i uredima tužiteljstva, Saveznom ministarstvu pravosuđa i zaštite potrošača

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa u Hamburgu

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Berlina

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Bavarske

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemačka udruga sudaca

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemačka savezna odvjetnička komora

Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalni službeni registar odvjetnika

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemačko udruženje odvjetnika

Poveznica se otvara u novom prozoruReferentni podaci njemačkog prava

Poveznica se otvara u novom prozoruKomora odvjetnika za patente

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis javnih bilježnika

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezna komora javnih bilježnika

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar pravnih usluga

Poveznica se otvara u novom prozoruArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Poveznica se otvara u novom prozoruDobrotvorne organizacije

Poveznica se otvara u novom prozoruOrganizacije za socijalnu skrb

Poveznica se otvara u novom prozoruCentar za dobrobit Židova u Njemačkoj

Poveznica se otvara u novom prozoruDeutsches Rotes Kreuz

Poveznica se otvara u novom prozoruPartitätischer Wohlfahrtsverband


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 02/10/2019