Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Německo

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Tato stránka obsahuje informace o právnických profesích v Německu.


Právnická povolání

Státní zástupce

Úloha a činnost

Státní zastupitelství(Statsanwaltschaft) je nezávislým orgánem trestní pravomoci, který je strukturován stejným způsobem jako soudy samotné. Státní zastupitelství je odpovědné za vedení vyšetřování, podání obžaloby a její zastupování před soudem a výkon trestu. Nestanoví-li zákon jinak, je státní zastupitelství rovněž příslušné ke stíhání přestupku jako správního deliktu v rámci trestního řízení.

Státní zastupitelství má povinnost zasáhnout v případě, že existují dostatečné důkazy, ve vztahu ke všem trestným činům, které mohou být stíhány (zásada zákonnosti). To znamená, že před rozhodnutím o tom, zda má být podána veřejná žaloba, musí státní zastupitelství vyšetřit a právně posoudit všechny skutečnosti, o nichž se dozvěděl. Státní zastupitelství je vázáno povinností objektivity a nestrannosti. Musí prokázat jak skutečnosti v neprospěch, tak i ve prospěch. Jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, musí podat obžalobu. Pokud se řízení týká trestného činu, může státní zastupitelství upustit od trestního stíhání, pokud by vina pachatele byla považována za nezávadnou a neexistuje-li veřejný zájem na trestním stíhání. Za určitých podmínek stanovených zákonem je rovněž vyžadován souhlas soudu příslušného k zahájení hlavního řízení. Na obviněného se mohou rovněž vztahovat povinnosti a pokyny, podle nichž bude věc uzavřena.

Při vyšetřování trestního řízení má státní zastupitelství pravomoc využívat jiné vyšetřovatele. Patří mezi ně policisté, vyšetřovatelé v oblasti daní a celní úředníci. Ty se musí řídit pokyny úřadu.

Stíhání je předpokladem pro následné soudní řízení v trestním řízení. S výjimkou správních deliktů musí být trestní stíhání vždy zahájeno státním zastupitelstvím. Řízení se obvykle účastní státní zástupce jako zástupce státního zastupitelství.

Státní zastupitelství jedná jak v prvním stupni, tak na úrovni odvolání (odvolání a opravný prostředek „Revision“).

Při soudním jednání musí být obžaloba čtena státním zástupcem nebo státním zástupcem. Mají právo vyslýchat obviněného a svědky. Mohou rovněž předkládat vlastní žádosti o důkazy. Na konci soudního řízení státní zástupce vznáší žalobní důvod, v němž je posuzována skutková a právní situace. Obžalovaný je pravidelně žádán o odsouzení k určitému trestu nebo zproštění obžaloby.

Se souhlasem státního zastupitelství, soudu a obviněného může být trestní řízení v této fázi řízení stále zastaveno, například pokud je vina obviněného po skončení trestního řízení považována za nízkou.

Je-li státní zástupce přesvědčen, že rozhodnutí soudu musí být přezkoumáno z faktického nebo právního hlediska, může podat opravný prostředek, a to i ve prospěch obviněného.

Organizace

Státní zastupitelství má sídlo krajského soudu, vrchního zemského soudu a Spolkového soudního dvora a má hierarchickou strukturu.

Z důvodu spolkového systému v Německu je třeba rozlišovat mezi pravomocemi spolkové vlády a pravomocemi spolkových zemí.

Státní zastupitelství spolkových zemí

S výjimkou trestných činů, za které je příslušný Generalbundesanwalt u Spolkového soudního dvora, jsou k trestnímu stíhání příslušná státní zastupitelství spolkových zemí. Spolkový státní zástupce na spolkové úrovni a státní zastupitelství na úrovni spolkové země jsou odlišné a samostatné orgány. Mezi celostátní úrovní a úrovní spolkových zemí neexistuje žádná hierarchická vazba. Ve výjimečných případech však může spolkový státní zástupce při Spolkovém soudním dvoru ve výjimečných případech postoupit řízení z působnosti státního zastupitelství spolkové země nebo vést k řízení v jejich vlastní oblasti.

Všech 16 spolkových zemí má své vlastní státní zastupitelství, které je uspořádáno takto:

Každý krajský soud (Landgericht) má své vlastní státní zastupitelství, které rovněž přebírá odpovědnost za místní soudy (Amtsgerichte) v rámci soudního obvodu tohoto krajského soudu.

Státní zastupitelství u krajských soudů jsou podřízena nejvyššímu státnímu zastupitelství u příslušného vrchního zemského soudu (Oberlandsgericht), který pak odpovídá příslušnému ministerstvu spravedlnosti spolkové země.

Státní zastupitelství je odpovědné za odvolací řízení před vrchními krajskými soudy. Spadá-li takové řízení do pravomoci Spolkového soudního dvora, vede trestní stíhání spolkový nejvyšší státní zástupce.

Další informace o státním zastupitelství lze nalézt v sekci Odkaz se otevře v novém okně.Soudy a státní zastupitelství na internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti a ochrany spotřebitele. Mnoho státních zastupitelství má také vlastní internetové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím justičních portálů spolkových zemí.

Spolkový státní zástupce při Spolkovém soudním dvoru

Soudnictví ve Spolkové republice Německo spadá v zásadě do působnosti spolkových zemí (články 30, 92 a 96 Základního zákona). „Spolkový nejvyšší státní zástupce při Spolkovém soudním dvoru“ je jediným federálním státním zastupitelstvím. Nazývá se rovněž „Bundesanwaltschaft“. Kromě spolkového nejvyššího státního zástupce se skládá z dalších spolkových advokátů, vyšších státních zástupců a státních zástupců a dalších zaměstnanců. Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) je federální státní zastupitelství u Spolkového soudního dvora.

Generální prokurátor při Spolkovém soudním dvoru vykonává státní zastupitelství ve všech závažných trestních věcech týkajících se ochrany státu, které mají zvláštní dopad na vnitřní bezpečnost (zejména teroristické násilí) nebo na vnější bezpečnost (prostor a špionáž). V případě jiných trestných činů, které mají povahu státní ochrany, přijímá Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) Spolkového soudního dvora za určitých podmínek stanovených zákonem v § 120 odst. 2 zákona o soudním systému (dále jen „Evokationsrecht“) trestní stíhání. Mezi povinnosti Generalbundesanwalt u Spolkového soudního dvora patří rovněž stíhání trestných činů podle občanského trestního zákoníku a účast na odvoláních a opravných prostředcích k trestním senátům Spolkového soudního dvora.

Spolkového státního zástupce jmenuje spolkový prezident na návrh spolkového ministra spravedlnosti a ochrany spotřebitele. Návrh musí schválit Spolková rada. Spolkový státní zástupce podléhá správnímu dohledu spolkového ministra spravedlnosti a ochrany spotřebitele. Spolkový ministr však nesmí vykonávat žádný správní dohled ani pravomoc nad státními zástupci spolkových zemí.

Soudci

Organizace

Hlavní právní úpravou povolání soudce u vnitrostátních i krajských soudů je německý zákon o soudcích (Deutsche Richtergesetz, DRiG). Další ustanovení lze nalézt také v právních předpisech na úrovni spolkové země.

Na práci soudců na úrovni spolkové země dohlíží ministerstva spravedlnosti spolkových zemí. Na práci soudců u federálních soudů (s výjimkou soudců Spolkového ústavního soudu) dohlíží příslušné spolkové ministerstvo.

Úloha a činnost

Profesionální a laičtí soudci

Soudci pro povolání nebo kariéru (Berufsrichter) působí buď u celostátních, nebo u krajských soudů. Provinční soudci vykonávají své funkce například u okresního soudu, krajského soudu nebo vyššího zemského soudu. Většina soudců pracuje na zemské úrovni.

Spolkové soudce (Bundesrichter) mohou zasedat u Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht), Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof), Spolkový pracovní soud (Bundesarbeitsgericht), Spolkový finanční soud (Bundesfinanzhof), Spolkový sociální soud (Bundessozialgericht), Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht) nebo Spolkový patentový soud (Bundespatentgericht).

V trestním řízení se k soudcům z povolání připojují „poslanci“ (Laienrichter). Orgány vyzývají laické soudce, aby tuto službu vykonávali, aniž by jim byl vyplácen plat. Teoreticky lze tak učinit i bez souhlasu dotčené osoby. Občan jmenovaný mluvčím může být této povinnosti zproštěn pouze za zvláštních okolností. Laičtí soudci se účastní jednání místních soudů a trestních a mladistvých soudních řízení u krajských soudů.

Smírčí soudci mají v zásadě stejná hlasovací práva jako profesionální soudci. To znamená, že rozhodují společně o otázce viny obviněného a o výši trestů.

Podle § 36 zákona o soudech (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) jsou laičtí soudci voleni každých pět let. Funkci mluvčího může zastávat pouze němčina (§ 31 GVG). Funkce mluvčího není jmenována (§ 33 GVG), který:

  • ještě nedosáhla věku dvaceti pěti let nebo dosáhla sedmnáctého nebo do začátku funkčního období;
  • osoby, které nemají bydliště v dotyčném okrese,
  • osoby nezpůsobilé k výkonu funkce ze zdravotních důvodů,
  • Osoby nezpůsobilé k výkonu funkce z důvodu nedostatečné znalosti německého jazyka,
  • v případě poklesu aktiv;

Není schopen vykonávat funkci lžíce,

  • osoba, která nemá v důsledku nároku soudce způsobilost zastávat veřejnou funkci nebo byla odsouzena k trestu odnětí svobody na dobu delší než šest měsíců za úmyslný trestný čin, nebo
  • Nebo osoba, která je vyšetřována pro trestný čin, který může vést ke ztrátě veřejné moci (§ 32 GVG).

Laičtí soudci mají nárok na náhradu za ušlý výdělek, jejíž výše je stanovena zákonem o zákonné odměně a odškodnění (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (§ 55 GVG). Spolkové země poskytují informační brožury s cílem informovat laické soudce o jejich povinnostech. Tyto brožury jsou rovněž zveřejňovány na internetu. Spolkové země rovněž nabízejí vzdělávání laických soudců.

Soudní úředníci

Vyšší soudní úředníci jsou úředníci soudní služby. Jakožto „druhý pilíř třetí síly“ plní především úkoly v oblasti tzv. nesporné příslušnosti (např. dědické věci, spory týkající se péče o děti a osvojení, katastr nemovitostí, obchodní věci, rejstříky družstev a partnerství, případy sdružení, matriky, rejstříky lodí atd.), ale jsou rovněž odpovědné za velký počet dalších soudních činností, jako jsou platební příkazy, právní pomoc, výkon rozhodnutí, zabavení majetku a správa majetkových práv, soudní výkon, trestní řízení atd.

Počet vyšších soudních úředníků již dnes u okresních/místních soudů převyšuje počet soudců. Oblast činnosti vyššího soudního úředníka upravuje zákon o vyšších soudních úřednících („Rechtspflegergesetz“). Při výkonu svých povinností a přijímání rozhodnutí jsou soudní úředníci stejně jako soudci nestranní a nezávislí a vázáni pouze zákonem a zákonem. Proti rozhodnutí vyšších soudních úředníků v zásadě existuje opravný prostředek, tak jak je upraven v procesních předpisech.

Databáze

Databáze věnované soudnictví a přístupné veřejnosti:

Informace lze nalézt rovněž na internetových stránkách Sdružení soudců Odkaz se otevře v novém okně.(Deutscher Richterbund) nebo Odkaz se otevře v novém okně.Federace německých soudních vykonavatelů (Bundes Deutscher Rechtspfleger).

Advokát

V Německu působí přibližně 166 000 advokátů. Absolvují stejné právní vzdělání jako soudci a mohou svým klientům poskytovat poradenství a zastupovat je ve všech právních záležitostech. Mohou jednat před soudem i mimosoudně; podle německého práva neexistují žádní zvláštní advokáti pro právní zastoupení. Soudní pravomoc zastupování se v zásadě vztahuje na všechny soudy v Německu bez rozdílu. Jedinou výjimkou je situace, kdy advokáti chtějí zastupovat svého klienta v občanskoprávním řízení u Spolkového soudního dvora, kde existují zvláštní podmínky pro přijetí. Další výjimkou jsou interní advokáti (advokáti zaměstnaní neadvokátním zaměstnavatelem za účelem poradenství a zastupování zaměstnavatele v jeho právních záležitostech). Nemohou zastupovat svého zaměstnavatele před některými soudy.

Na právníky se vztahují zákonná ustanovení spolkového zákona o právnících (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Právnická profese je rovněž autoregulována dalšími profesními pravidly, konkrétně profesním kodexem advokátů (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) a kodexem chování pro specializované právníky (Fachanwaltsordnung, FAO). Odměna advokátů je stanovena zákonem o odměňování advokátů (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Advokáti jsou organizováni ve 27 regionálních advokátních komorách a v advokátní komoře u Spolkového soudního dvora. Komory jsou odpovědné za přístup k právnické profesi. Odpovídají rovněž mimo jiné za dohled nad tím, zda advokáti dodržují své profesní povinnosti.

Databáze

Úplné informace o právnické profesi jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Spolkové advokátní komory (BRAK). Odkaz se otevře v novém okně.Německá advokátní komora (DAV), která je největším německým svobodným zastupováním právníků, navíc poskytuje širokou škálu informací o povolání advokáta, včetně angličtiny a francouzštiny.

Pomoc při hledání advokáta lze nalézt ve Odkaz se otevře v novém okně.spolkovém úředním rejstříku právníků, který obsahuje seznam všech advokátů (k dispozici v němčině a angličtině) a Odkaz se otevře v novém okně.německé advokátní komory.

Patentový zástupce

V Německu působí přibližně 3 500 patentových zástupců. Patentoví zástupci mají obecně ukončené vysokoškolské studium v oblasti vědy nebo technických záležitostí, následované odborným vzděláváním v oblasti práva. Mezi jeho pravomoci patří poradenství a zastupování v oblasti práv průmyslového vlastnictví (zejména: Patenty, užitné vzory, ochranné známky, průmyslové vzory), zejména jejich zápis a sledování. Patentoví zástupci jsou oprávněni zastupovat své klienty u německého úřadu pro patenty a ochranné známky, u Spolkového patentového soudu a za určitých okolností u Spolkového soudního dvora. Před krajskými a vyššími krajskými soudy však mohou vydávat stanoviska pouze k případům svých klientů a nemohou jednat samy.

Činnost patentových zástupců se řídí zákonem o patentových zástupcích (Patentanwaltsordnung - PAO). Patentoví zástupci jsou organizováni ve sdružení patentových zástupců.

Databáze

Informace o patentovém úřadu lze získat na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.patentového sdružení. Zde Odkaz se otevře v novém okně.je rovněž k dispozici Spolkový úřední rejstřík patentových zástupců.

Notář

V současné době je v Německu téměř 7 000 notářů, kteří musí mít v zásadě stejné vzdělání jako soudce. Poskytují nezávislé, nestranné a objektivní poradenství a podporu důležitým právním úkonům a vyřizování právních záležitostí tak, aby se zabránilo sporům. Jejich nejdůležitějším úkolem je osvědčovat právní úkony.

Vzhledem k německé federální struktuře existují různé formy notáře. Ve většině spolkových zemí vykonávají notáři svou hlavní profesní činnost („jednoprofesní notáři“, Nurnotariat). V některých spolkových zemích je povolání notáře vykonáváno souběžně s povoláním advokáta (notářská profese). Všichni notáři jsou jmenováni a kontrolováni příslušným krajským soudním orgánem (Landesjustizverwaltung).

Ustanovení upravující povolání notáře jsou uvedena ve spolkovém zákoně o notářích (Bundesnotarordnung, BNotO). Odměna notářů je stanovena zákonem o poplatcích (Kostenordnung, KostO).

Notáři patří do příslušné regionální notářské komory.

Databáze

Úplné informace o různých tématech notářů jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Spolkové notářské komory. Odkaz se otevře v novém okně.Notářský seznam je rovněž nápomocný při hledání notáře. Obsah je k dispozici v němčině, angličtině, francouzštině a španělštině.

Další právnická povolání

Právnické profese definované v zákoně o právních službách (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Zákon o právních službách umožňuje správcům pohledávek, penzijním poradcům a poskytovatelům právních služeb se specializací na zahraniční právo poskytovat mimosoudní právní služby. V některých případech jsou poskytovatelé služeb vymáhání dluhů a penzijní poradci rovněž oprávněni zastupovat své klienty u soudu. Činnost podléhá registraci soudem na žádost soudu. Jména registrovaných osob jsou Odkaz se otevře v novém okně.uvedena v rejstříku právních služeb.

Neexistuje žádný právní požadavek, aby tito registrovaní poskytovatelé služeb byli členy komory nebo určitého profesního sdružení. Poskytovatelé služeb výběru a penzijní poradci jsou částečně organizováni v profesních sdruženích; největšími sdruženími jsou Federální sdružení německých dluhových společností, Federální sdružení německých právních poradců/poskytovatelů právních služeb a Federální sdružení poradců v oblasti důchodů.

Databáze

Je možné nahlédnout do rejstříku právních služeb, který obsahuje seznam poskytovatelů právních služeb a soudů odpovědných za registraci, prostřednictvím německého justičního portálu. Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Spolkového sdružení německých dluhových společností, Odkaz se otevře v novém okně.Spolkového sdružení německých právních poradců/poskytovatelů právních služeb a Odkaz se otevře v novém okně.Spolkového sdružení poradců v oblasti důchodů poskytují širokou škálu dalších informací.

Organizace poskytující bezplatné právní služby

V Německu poskytuje bezplatné právní poradenství mnoho charitativních organizací (v souladu s § 6 a 8 zákona o právních službách). Mezi nejdůležitější z nich patří:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Portál justičních orgánů federálních a státních vlád

Odkaz se otevře v novém okně.Informace o soudech a státních zastupitelstvích, spolkovém ministerstvu spravedlnosti a ochrany spotřebitele

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele

Odkaz se otevře v novém okně.Hamburg Ministry of Justice (Ministerstvo spravedlnosti Hamburk)

Odkaz se otevře v novém okně.Berlínské ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Bavorska

Odkaz se otevře v novém okně.Německé sdružení soudců

Odkaz se otevře v novém okně.Německá spolková advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Celostátní úřední seznam právníků

Odkaz se otevře v novém okně.Německá advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Informace německého advokáta

Odkaz se otevře v novém okně.Komora patentových právníků

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam notářů

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový notářský úřad

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík právních služeb

Odkaz se otevře v novém okně.Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Odkaz se otevře v novém okně.Dobročinné organizace

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace sociálního zabezpečení

Odkaz se otevře v novém okně.Židovský ústřední úřad sociální péče v Německu

Odkaz se otevře v novém okně.Německý Červený kříž

Odkaz se otevře v novém okně.Paritätischer Wohlfahrtsverband (Paritätischer Wohlfahrtsverband)


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 23/11/2020