Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Njemačka

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Na ovoj su stranici navedene informacije o pravnim profesijama u Njemačkoj.


Pravna struka

Tužitelj

Uloga i funkcije

Državno odvjetništvo ( Staatsanwaltschaft) neovisno je tijelo kaznene nadležnosti, strukturirano na isti način kao i sam sud. Državno odvjetništvo odgovorno je za provođenje istrage, podizanje optužnice i njezino zastupanje na suđenju i izvršenje kazne. Ako zakonom nije drukčije određeno, državno odvjetništvo također je nadležno za kazneni progon kaznenog djela kao upravnog prekršaja u kontekstu kaznenog postupka.

Državno odvjetništvo dužno je, ako postoje dostatni dokazi, intervenirati u pogledu svih kaznenih djela koja se mogu kazneno goniti (načelo zakonitosti). To znači da, prije nego što odluči treba li podnijeti tužbu, državno odvjetništvo mora ispitati i provesti sudsko ispitivanje svih činjenica za koje je saznalo. Državno odvjetništvo ima obvezu objektivnosti i nepristranosti. Mora utvrditi i inkriminirajuće i oslobađajuće činjenice. Ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, mora podnijeti optužnicu. Ako se postupak odnosi na kazneno djelo, državno odvjetništvo može odustati od kaznenog progona ako bi se krivnja počinitelja smatrala maloljetnom i ako ne postoji javni interes za kazneni progon. Pod određenim uvjetima propisanima zakonom, također je potrebna suglasnost suda nadležnog za pokretanje glavnog postupka. Optuženik može također podlijegati obvezama i uputama na temelju kojih će predmet biti zaključen.

Pri istrazi kaznenih postupaka državno odvjetništvo ovlašteno je angažirati druge istražitelje. Među njima su policijski službenici, porezni istražitelji i carinski službenici. Oni moraju slijediti upute ureda.

Kazneni progon preduvjet je za daljnje sudske postupke u kaznenim postupcima. Uz iznimku upravnih prekršaja, kazneni progon uvijek mora pokrenuti državno odvjetništvo. Suđenju obično prisustvuje javni tužitelj kao predstavnik tijela kaznenog progona.

Državno odvjetništvo djeluje i u prvom stupnju i na razini žalbenog postupka (žalbe i žalbe u kasacijskom postupku).

Na suđenju optužnicu mora pročitati državni odvjetnik ili javni tužitelj. Imaju pravo ispitati optuženika i svjedoke. Oni također mogu podnijeti vlastite zahtjeve za dokaze. Na kraju suđenja državni odvjetnik ističe tužbeni razlog u kojem se ocjenjuje činjenično i pravno stanje. Od tuženika se redovito traži da bude osuđen na određenu kaznu ili oslobađanje.

Uz suglasnost državnog odvjetništva, suda i optuženika, kazneni postupak i dalje se može prekinuti u ovoj fazi postupka, na primjer ako se smatra da je krivnja optuženika niska nakon održavanja suđenja.

Ako se državni odvjetnik uvjeri da se odluka suda mora preispitati s činjeničnog ili pravnog stajališta, on može podnijeti žalbu, uključujući u korist optuženika.

Organizacija

Državno odvjetništvo ima sjedište pri Regionalnom sudu, Visokom pokrajinskom sudu i Saveznom sudu te ima hijerarhijsku strukturu.

Zbog saveznog sustava u Njemačkoj potrebno je razlikovati nadležnosti savezne vlade i nadležnosti saveznih pokrajina.

Državna odvjetništva saveznih pokrajina

Uz iznimku kaznenih djela za koja je nadležan Generalbundesanwalt pri Saveznom sudu, za kazneni progon nadležna su državna odvjetništva saveznih zemalja. Savezni državni odvjetnik pri Saveznom sudu na saveznoj razini i državna odvjetništva na razini savezne zemlje različita su i odvojena tijela. Ne postoji hijerarhijska veza između nacionalne razine i razine saveznih pokrajina. Međutim, u iznimnim slučajevima savezni državni odvjetnik pri Saveznom sudu može, u iznimnim slučajevima, prenijeti postupke iz svoje nadležnosti na državna odvjetništva savezne zemlje ili uključivati postupke u njihovoj nadležnosti.

Svih 16 saveznih pokrajina ima vlastito državno odvjetništvo, ustrojeno na sljedeći način:

Svaki pokrajinski sud (Landgericht) ima vlastito državno odvjetništvo, koje također preuzima odgovornost za lokalne sudove (Amtsgerichte) unutar sudskog okruga tog regionalnog suda.

Uredi državnog odvjetnika na regionalnim sudovima podređeni su uredu glavnog državnog odvjetnika pri odgovarajućem višem pokrajinskom sudu (Oberlandsgericht), koji pak odgovara odgovarajućem ministarstvu pravosuđa savezne zemlje.

Državno odvjetništvo odgovorno je za žalbene postupke pred višim pokrajinskim sudovima. Ako je takav postupak u nadležnosti Saveznog suda, kazneni progon vodi savezni glavni državni odvjetnik.

Dodatne informacije o državnom odvjetništvu dostupne su u odjeljku Poveznica se otvara u novom prozoruSudovi i uredi državnih odvjetnika na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa i zaštite potrošača. Mnoga javna tužiteljstva imaju i vlastite internetske stranice kojima se može pristupiti putem portala za pravosuđe saveznih zemalja.

Savezni državni odvjetnik pri Saveznom sudu

Sudstvo u Saveznoj Republici Njemačkoj u načelu je u nadležnosti saveznih zemalja (članci 30., 92. i 96. Temeljnog zakona). „Savezni državni odvjetnik pri Saveznom sudu” jedino je savezno državno odvjetništvo. Naziva se i „Bundesanwaltschaft”. Osim saveznog državnog odvjetnika, sastoji se od drugih saveznih odvjetnika, viših državnih odvjetnika, državnih odvjetnika i drugih zaposlenika. Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) je Savezno odvjetništvo pri Saveznom sudu.

Savezni državni odvjetnik pri Saveznom sudu provodi državno odvjetništvo u svim ozbiljnim kaznenim predmetima u području državne zaštite koji imaju poseban utjecaj na unutarnju sigurnost (posebno terorističko nasilje) ili vanjsku sigurnost (treason i špijunaža). U slučaju drugih kaznenih djela koja imaju karakter državne zaštite, Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) Saveznog suda preuzima odgovornost za kazneni progon pod određenim uvjetima utvrđenima zakonom u odjeljku 120. stavku 2. Zakona o pravosudnom sustavu („Evokationsrecht”). Dužnosti Generalbundesanwalta na Saveznom sudu također uključuju progon kaznenih djela na temelju kaznenog zakona narodâ te sudjelovanje u žalbama i žalbama pred kaznenim odjelima Saveznog suda.

Savezni državni odvjetnik imenuje savezni predsjednik na prijedlog saveznog ministra pravosuđa i zaštite potrošača. Bundesrat mora odobriti prijedlog. Savezni državni odvjetnik podliježe upravnom nadzoru saveznog ministra pravosuđa i zaštite potrošača. Međutim, Savezni ministar ne može izvršavati nikakav upravni nadzor ili ovlasti nad državnim odvjetnicima saveznih zemalja.

Suci

Organizacija

Glavno zakonodavstvo kojim se uređuje zanimanje sudaca na nacionalnim i regionalnim sudovima jest njemački Zakon o sucima (Deutsche Richtergesetz, DRiG). Dodatne odredbe mogu se pronaći i u zakonodavstvu na razini savezne zemlje.

Ministarstva pravosuđa saveznih pokrajina nadziru rad sudaca na razini savezne zemlje. Rad sudaca na saveznim sudovima (uz iznimku sudaca Saveznog ustavnog suda) nadzire relevantno savezno ministarstvo.

Uloga i funkcije

Stručni suci i suci porotnici

Profesionalni ili profesionalni suci (Berufsrichter) rade na nacionalnim ili regionalnim sudovima. Pokrajinski suci obavljaju svoje dužnosti na, primjerice, okružnom sudu, regionalnom sudu ili višem regionalnom sudu. Većina sudaca radi na razini savezne zemlje.

Savezni suci (Bundesrichter) mogu obavljati dužnost pred Saveznim ustavnim sudom (Bundesverfassungsgericht), Saveznim sudom (Bundesgerichtshof), Saveznim sudom za radne sporove (Bundesarbeitsgericht), Saveznim financijskim sudom (Bundesfinanzhof), Saveznim socijalnim sudom (Bundessozialgericht), Saveznim upravnim sudom (Bundesverwaltungsgericht) ili Saveznim sudom za patente (Bundespatentgericht).

U kaznenim postupcima profesionalnim sucima pridružuju se „laienrichter” suci. Nadležna tijela pozivaju suce porotnike da obavljaju tu službu te im se ne isplaćuje plaća. U teoriji se to može učiniti i bez pristanka dotične osobe. Građanin imenovan glasnogovornikom može biti izuzet od te obveze samo u posebnim okolnostima. Suci porotnici sudjeluju na lokalnim sudskim raspravama te raspravama o kaznenim predmetima i maloljetnicima na regionalnim sudovima.

U načelu, suci imaju jednaka glasačka prava kao i profesionalni suci. To znači da zajednički odlučuju o pitanju optuženikove krivnje i o razini kazni.

U skladu s člankom 36. Zakona o sudovima (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) suci porotnici biraju se svakih pet godina. Dužnost glasnogovornika može obnašati samo njemački (članak31. GVG-a). Ne imenuje se glasnogovornik (članak 33. GVG-a) koji:

  • još nije navršila dvadeset i pet godina ili je navršila sedamnaest godina ili do početka mandata;
  • osobe koje nemaju boravište u dotičnom okrugu,
  • osobe koje zbog zdravstvenih razloga nisu sposobne za tu ulogu,
  • Osobe koje nisu sposobne za tu ulogu zbog nedovoljnog poznavanja njemačkog jezika,
  • u slučaju pada imovine;

Ne može obavljati dužnosti žlice,

  • osoba koja na temelju zahtjeva suca nema svojstvo obnašanja javne dužnosti ili je osuđena na kaznu zatvora dulju od šest mjeseci zbog namjernog kaznenog djela; ili
  • Ili koji je pod istragom zbog kaznenog djela koje može dovesti do gubitka javne dužnosti (članak 32. GVG-a).

Suci porotnici imaju pravo na naknadu za gubitak prihoda, a iznos se utvrđuje Zakonom o zakonskoj naknadi i naknadi (Justizvergütungs- und-entschädigungsgesetz) (članak55. GVG-a). Savezne zemlje objavljuju informativne brošure kako bi suce porotnike obavijestile o njihovim dužnostima. Te brošure objavljuju se i na internetu. Savezne zemlje također nude osposobljavanje za suce porotnike.

Sudski službenici

„Rechtspfleger” dužnosnici su njemačkog pravosuđa. Kao „drugi stup treće sile” uglavnom obavljaju zadaće u području takozvane nesporne nadležnosti (npr. predmeti o nasljeđivanju, skrbi, djetinjstvu i posvojenju, zemljišne knjige, predmeti iz registra trgovačkih društava, zadruge i partnerstva, predmeti povezani s udrugama, predmeti iz registra imovine, predmeti iz registra brodova itd.), ali su odgovorni i za velik broj drugih pravosudnih aktivnosti, kao što su sudski platni nalozi, pravna pomoć, izvršenje, ovrha i upravljanje imovinom te upravljanje imovinskim pravima, sudski ovršni postupci, kazneni postupci itd.

Sada ima više „Rechtspfleger” nego sudaca na okružnim sudovima. Njihove zadaće i odgovornosti utvrđene su Zakonom Rechtspfleger Act (RPflG). U izvršavanju svojih dužnosti i donošenju odluka, sudski službenici, kao i suci, nepristrani su i neovisni te su vezani samo zakonom i statutom. Žalbe se u načelu mogu uložiti protiv njihovih odluka u skladu s važećim općim postupovnim zakonima.

Baze podataka

Internetske stranice posvećene pravosudnim profesijama koje su dostupne široj javnosti su:

Informacije se mogu pronaći i na internetskim stranicama Udruženja sudaca Poveznica se otvara u novom prozoru(Deutscher Richterbund) ili Poveznica se otvara u novom prozoruSaveza njemačkih sudskih službenika (Bundes Deutscher Rechtspfleger).

Odvjetnik

U Njemačkoj postoji oko 166 000 odvjetnika. Oni završavaju istu pravnu izobrazbu kao i suci te mogu savjetovati i zastupati svoje klijente u svakom obliku pravnog pitanja. Mogu djelovati na sudu i izvan suda; prema njemačkom pravu ne postoje posebni odvjetnici za zastupanje. Sudbena ovlast u načelu se bez razlike primjenjuje na sve sudove u Njemačkoj. Jedina je iznimka to što odvjetnici žele zastupati stranku u građanskom postupku pred Saveznim sudom, u kojem postoje posebni uvjeti priznanja. Druga iznimka odnosi se na upućene odvjetnike (odvjetnike zaposlene u poslodavcu koji nije odvjetnik kako bi savjetovali i zastupali poslodavca u njegovim pravnim poslovima). Ne smiju zastupati poslodavca pred nekim sudovima.

Odvjetnici podliježu zakonskim odredbama Saveznog zakona o odvjetnicima (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Pravna struka regulirana je i dodatnim pravilima struke, točnije Kodeksom odvjetničkog profesionalnog ponašanja (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) i Kodeksom ponašanja za stručne odvjetnike (Fachanwaltsordnung, FAO). Naknada za odvjetnike utvrđuje se Zakonom o odvjetništvu (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Odvjetnici su organizirani u 27 regionalnih odvjetničkih komora i odvjetničkoj komori pri Saveznom sudu. Vijeća su nadležna za pristup pravnoj struci. One su, među ostalim, odgovorne i za praćenje ispunjavaju li odvjetnici svoje profesionalne obveze.

Baze podataka

Sve informacije o pravnoj struci dostupne su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruSavezne odvjetničke komore (BRAK). Osim toga, Poveznica se otvara u novom prozorunjemačka odvjetnička komora (DAV), najveća njemačka besplatna odvjetnička komora, pruža širok raspon informacija o odvjetničkoj djelatnosti, uključujući na engleskom i francuskom jeziku.

Pomoć pri pronalasku odvjetnika nalazi se u Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznom službenom registru odvjetnika u kojem su navedeni svi odvjetnici (dostupni na njemačkom i engleskom jeziku) i u Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkoj odvjetničkoj komori.

Savjetnik za patente

U Njemačkoj je aktivno oko 3 500 patentnih zastupnika. Patentni zastupnici općenito su završili sveučilišni studij u području znanosti ili tehničkih pitanja, nakon čega je uslijedilo dodatno pravno osposobljavanje. Njegove ovlasti uključuju savjetovanje i zastupanje u području prava industrijskog vlasništva (posebno: Patenti, korisni modeli, žigovi, dizajn), posebno njihova registracija i praćenje. Patentni zastupnici imaju pravo zastupati svoje klijente pred njemačkim uredom za patente i žigove, Saveznim sudom za patente i, u posebnim okolnostima, pred Saveznim sudom za patente. Međutim, pred regionalnim i višim regionalnim sudovima oni mogu davati mišljenja samo o slučajevima svojih klijenata i ne mogu sami provoditi radnje.

Djelatnosti patentnih zastupnika uređene su Zakonom o patentnim zastupnicima (Patentanwaltsordnung – PAO). Patentni zastupnici organizirani su u Udruzi patentnih zastupnika.

Baze podataka

Informacije o patentnom uredu mogu se dobiti na internetskim stranicama Udruženja Poveznica se otvara u novom prozorupatentnih zastupnika. Tamo Poveznica se otvara u novom prozoruje dostupan i Savezni službeni registar patentnih zastupnika.

Bilježnik

U Njemačkoj trenutačno postoji gotovo 7 000 javnih bilježnika, koji u načelu moraju imati isto osposobljavanje kao i sudac. Pružaju neovisne, nepristrane i objektivne savjete i potporu važnim pravnim transakcijama i rješavanju pravnih pitanja na način kojim se izbjegavaju sudski postupci. Njihova najvažnija zadaća jest potvrđivanje pravnih transakcija.

Zbog njemačke savezne strukture postoje različiti oblici javnog bilježnika. U većini saveznih pokrajina javni bilježnici obavljaju svoje dužnosti kao glavno profesionalno zanimanje („javni bilježnici jedne profesije”, Nurnotariat). U nekim saveznim pokrajinama javnobilježnička djelatnost obavlja se zajedno s odvjetničkom profesijom (javnobilježnička djelatnost). Sve javne bilježnike imenuje i nadzire njihovo regionalno pravosudno tijelo (Landesjustizverwaltung).

Odredbe kojima se uređuje javnobilježnička djelatnost mogu se pronaći u Saveznom zakonu o javnim bilježnicima (Bundesnotarordnung, BNotO). Naknada javnim bilježnicima utvrđuje se Zakonom o pristojbama (Kostenordnung, KostO).

Javni bilježnici pripadaju svojoj regionalnoj javnobilježničkoj komori.

Baze podataka

Sveobuhvatne informacije o različitim temama javnih bilježnika dostupne su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruSavezne javnobilježničke komore. Poveznica se otvara u novom prozoruNa popisu javnih bilježnika nalazi se i pomoć pri pronalasku javnog bilježnika. Sadržaj je dostupan na njemačkom, engleskom, francuskom i španjolskom jeziku.

Druge pravne profesije

Pravna struka definirana u Zakonu o pravnim uslugama (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Zakonom o pravnim uslugama omogućuje se naplatateljima duga, mirovinskim savjetnicima i pružateljima pravnih usluga specijaliziranima u području stranog prava da pružaju izvansudske pravne usluge. U određenim slučajevima pružatelji usluga naplate dugova i savjetnici za mirovine također su ovlašteni zastupati svoje klijente na sudu. Djelatnost podliježe registraciji od strane suda na zahtjev suda. Imena registriranih osoba Poveznica se otvara u novom prozorunavedena su u registru pravnih usluga.

Ne postoji zakonska obveza da ti registrirani pružatelji usluga pripadaju komori ili posebnom strukovnom udruženju. Pružatelji usluga naplate i savjetnici za mirovine djelomično su organizirani u strukovna udruženja; najveće su udruge Savezno udruženje njemačkih dužničkih društava, Savezno udruženje njemačkih pravnih savjetnika/pružatelja pravnih usluga i Savezno udruženje savjetnika za mirovine.

Baze podataka

Registar pravnih usluga, koji uključuje popis pružatelja pravnih usluga i sudova odgovornih za registraciju, dostupan je na njemačkom pravosudnom portalu. Na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznog udruženja njemačkih dužničkih društava, Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznog udruženja njemačkih pravnih savjetnika/pružatelja pravnih usluga i Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznog udruženja savjetnika za mirovine pruža se širok raspon dodatnih informacija.

Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge

U Njemačkoj brojne dobrotvorne organizacije pružaju besplatne pravne savjete (u skladu s odjeljcima 6. i 8. Zakona o pravnim uslugama). Neki od najvažnijih od njih su:

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal pravosudnih tijela savezne vlade i vlade saveznih država

Poveznica se otvara u novom prozoruInformacije o sudovima i državnim odvjetništvima, Saveznom ministarstvu pravosuđa i zaštite potrošača

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Hamburga

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa u Berlinu

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Bavarske

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemačko udruženje sudaca

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemačka savezna odvjetnička komora

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbeni popis odvjetnika na nacionalnoj razini

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemačka odvjetnička komora

Poveznica se otvara u novom prozoruInformacije njemačkog odvjetnika

Poveznica se otvara u novom prozoruKomora odvjetnika za patente

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis javnih bilježnika

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezna javnobilježnička komora

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar pravnih usluga

Poveznica se otvara u novom prozoruArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Poveznica se otvara u novom prozoruDobrotvorne organizacije

Poveznica se otvara u novom prozoruOrganizacije socijalne skrbi

Poveznica se otvara u novom prozoruŽidovski središnji ured za socijalnu skrb u Njemačkoj

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemački Crveni križ

Poveznica se otvara u novom prozoruParitätischer Wohlfahrtsverband (Udruga za socijalnu skrb)


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 23/11/2020