Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - Ġermanja

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar il-professjoni legali fil-Ġermanja.


Il-professjonijiet legali

Prosekutur

Ir-rwol u d-dmirijiet

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika (Staatsanwaltschaft) huwa organu indipendenti mill-ġurisdizzjoni kriminali strutturat bl-istess mod bħall-qrati nnifishom. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu jkun responsabbli biex imexxi l-investigazzjoni, jiġbor l-imposti u jirrappreżentahom fil-proċedimenti prinċipali, kif ukoll l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali. Sakemm liġi ma tipprovdix mod ieħor, il-prosekuzzjoni tkun ukoll reat amministrattiv għall-prosekuzzjoni matul il-proċedimenti kriminali.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku huwa obbligat, fejn hemm biżżejjed elementi ta’ evidenza biex jintervjeni, jintervjeni fil-prosekuzzjonijiet kollha (prinċipju ta’ legalità). Dan ifisser li, qabel ir-riżoluzzjoni tiegħu, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu jinvestiga kwalunkwe fatt li jkun sar jaf bih. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku huwa marbut li jkun oġġettiv u imparzjali. Għandha tidentifika l-fatti li jinkriminaw u li jiskaġunaw. Jekk ir-rekwiżiti legali jiġu ssodisfati, hu jew hi għandhom iressqu l-akkużi. Meta l-proċedimenti jinvolvu reat, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jista’, bil-qbil tal-qorti kompetenti għall-ftuħ tal-proċedimenti prinċipali, jirrinunzja għall-prosekuzzjoni jekk id-dejn tal-awtur jitqies li jkun żgħir u ma jkun hemm l-ebda interess pubbliku fil-prosekuzzjoni. Il-konvenut jista’ jingħata wkoll obbligi u istruzzjonijiet flimkien mal-ħatra.

Fl-investigazzjoni ta’ proċedimenti kriminali, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu jkun intitolat li jservi investigaturi oħrajn. Dawn jinkludu uffiċjali tal-pulizija, investigaturi fiskali u uffiċjali tad-dwana. Dawn tal-aħħar iridu jsegwu l-istruzzjonijiet tas-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika.

Qabel ma każ kriminali jkun jista’ jiġi pproċessat, trid titressaq akkuża kontra l-konvenut. Bi ftit eċċezzjonijiet li jikkonċernaw offiżi żgħar, l-akkuża trid titressaq mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Fil-proċeduri prinċipali li ġejjin, prosekutur pubbliku normalment jieħu sehem bħala rappreżentant tal-Uffiċċju tal-Prosekutur.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ser jaġixxi kemm fl-ewwel istanza kif ukoll fil-korpi ta’ appell (appell u reviżjoni).

Fi proċedimenti kriminali, il-prosekuzzjoni għandha tinqara mill-prosekutur pubbliku jew mill-prosekutur pubbliku. Huma għandu jkollhom id-dritt li jinterrogaw lill-akkużati u lix-xhieda. Tista’ wkoll tissottometti t-talbiet tiegħek għal evidenza. Fi tmiem is-seduta, il-prosekutur pubbliku għandu motiv li fih tiġi evalwata s-sitwazzjoni fattwali u legali. Il-kundanna tal-persuna akkużata hija regolarment mitluba abbażi ta’ sanzjoni jew ta’ liberazzjoni.

Bil-kunsens tal-prosekutur pubbliku, tal-qorti u tal-konvenut, il-proċedimenti jistgħu jintemmu wkoll f’dan l-istadju tal-proċess, pereżempju jekk il-ħtija akkużata titqies li hija baxxa wara li jkun sar il-proċess.

Jekk il-prosekutur pubbliku jkun sodisfatt li d-deċiżjoni tal-qorti trid tiġi vverifikata f’termini fattwali jew legali, il-prosekutur pubbliku jista’ jressaq appell, inkluż favur il-konvenut.

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu s-sede tiegħu fil-Qorti Reġjonali, il-Qorti Reġjonali Superjuri u l-Qorti Federali tal-Ġustizzja u huwa organizzat ġerarkikament.
Minħabba s-sistema Federali fil-Ġermanja, huwa meħtieġ li wieħed jiddistingwi bejn il-kompetenzi tal-Gvern Federali u l-kompetenzi tal-Istati Federali (Länder).

Uffiċċji tal-Prosekuturi tal-Istat tal-Länder

Bl-eċċezzjoni tar-reati li għalihom huwa responsabbli l-avukat federali għall-Qorti Federali tal-Ġustizzja, l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni tal-Länder huma responsabbli għall-prosekuzzjoni. Il-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja fi prosekuturi federali u provinċjali fil-livell ta’ Länder huma awtoritajiet differenti u separati. Ma teżisti l-ebda rabta ġerarkika bejn il-livell nazzjonali u l-livell tal-Istati Federali. Madankollu, il-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja jista’, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jittrasferixxi l-proċedimenti mill-qasam ta’ kompetenza tiegħu lill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi provinċjali jew ifassal proċeduri f’dan il-qasam tal-aħħar.

Is-16 Länder għandhom is-servizz tal-prosekuzzjoni tagħhom stess, organizzat kif ġej:

Kull qorti reġjonali (Landgericht) għandha l-uffiċċju tagħha ta’ prosekutur pubbliku, li huwa wkoll responsabbli għall-qrati lokali (Amtsgerichte) fid-distrett ġudizzjarju ta’ dik il-qorti reġjonali.

Kull wieħed mill-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku fil-qrati reġjonali jaqa’ taħt l-awtorità tal-uffiċċju tal-prosekutur ġenerali fil-qorti reġjonali superjuri korrispondenti (Oberlandsgericht), li min-naħa tiegħu jaqa’ taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Istat Federali rispettiv.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali huwa responsabbli għall-proċeduri ta’ awditjar fil-Qrati Reġjonali Superjuri. Jekk proċedimenti bħal dawn jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-prosekuzzjoni titmexxa mill-Prosekutur Ġenerali Federali.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku taħt Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida il-qrati u l-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi fuq is-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. Ħafna mis-servizzi tal-prosekuzzjoni pubblika għandhom il-websajts tagħhom, li jistgħu jiġu aċċessati mill-portali dwar il-ġustizzja tal-Istati Federali.

Il-ġudikatura Ġenerali Federali tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja (“Bundesanwaltschaft”)
Il-ġudikatura fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja hija essenzjalment kwistjoni għal-Länder (l-Artikolu 30, 92, 96 tal-Liġi Bażika). “Il-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja” huwa l-uniku uffiċċju tal-prosekutur pubbliku federali. Hija tissejjaħ ukoll il- “Bundesanwaltschaft” (l-Uffiċċju tal-Prosekutur Federali). Barra mill-Generalbundesanwalt, huwa jikkonsisti f’avukati federali oħra, prosekuturi anzjani u prosekuturi, kif ukoll impjegati oħra. L-Avukat Federali huwa responsabbli għall-Uffiċċju tal-Prosekutur Federali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja.

Il-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja jeżerċita l-funzjoni ta’ prosekutur f’kull reat kriminali serju li jaffettwa s-sigurtà interna (b’mod partikolari atti ta’ terroriżmu) jew is-sigurtà esterna (it-tradiment jew l-ispjunaġġ). Fil-każ ta’ reati oħra ta’ protezzjoni tal-istat, il-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja jieħu f’idejh il-proċedimenti taħt ċerti kondizzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima 120 (2) tal-Att dwar is-Sistemi Ġudizzjarji (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ “id-dritt ta’ evokazzjoni”). Il-mandat tal-avukat federali ġenerali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja jinkludi wkoll il-prosekuzzjoni ta’ reati skont il-Kodiċi Kriminali Internazzjonali u l-involviment fil-proċeduri ta’ reviżjoni u appell quddiem is-sentenzi tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja.

Il-Prosekutur Ġenerali għandu jinħatar mill-President Federali fuq proposta mill-Ministru Federali jew mill-Ministru Federali għall-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. Il-proposta hija soġġetta għall-approvazzjoni tal-Bundesrat. Il-Prosekutur Ġenerali għandu jaħdem taħt l-awtorità tal-Ministru Federali jew tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. Madankollu, il-Ministru Federali, jew il-Ministru Federali, ma għandu jeżerċita l-ebda superviżjoni jew awtorità fuq il-prosekuturi tal-istati federali.

L-imħallfin

Organizzazzjoni

Il-leġiżlazzjoni prinċipali li tirregola l-professjoni ta’ mħallef kemm fil-qrati nazzjonali kif ukoll fil-qrati reġjonali hija l-Att tal-Imħallfin Ġermaniżi ( Deutsche Richtergesetz (DRiG)). Jinsabu aktar dispożizzjonijiet fil-liġi Ġermaniż dwar l-imħallfin.

Il-ministeri tal-Ġustizzja tal-Istati Federali jissorveljaw il-ħidma tal-imħallfin fil-livell tal-Istat Federali. Il-ħidma tal-imħallfin fil-Qrati Federali, bl-eċċezzjoni tal-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali Federali, hija ssorveljata mill-Ministeru Federali rilevanti.

Ir-rwol u d-dmirijiet

Imħallfin professjonali u mħallfin onorarji

L-imħallfin professjonisti jew tal-karriera (Berufsrichter) iservu jew fil-qrati nazzjonali jew fil-qrati reġjonali. L-imħallfin fis-servizz tal-Art iġorru d-dmirijiet tagħhom f’qorti lokali, qorti distrettwali jew qorti reġjonali ogħla, pereżempju. Il-biċċa l-kbira ta’ l-imħallfin jaħdmu fuq il-livell ta’ l-art.

L-imħallfin Federali (Bundesrichter) jistgħu jservu fil-Qorti Kostituzzjonali Federali (Bundesverfassungsgericht), fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja (Bundesgerichtshof), fil-Qorti Federali tax-Xogħol (Bundesarbeitsgericht), fil-Qorti Federali tal-Finanzi (Bundesfinanzhof), fil-Qorti Soċjali Federali (Bundessozialgericht), fil-Qorti Federali Amministrattiva (Bundesverwaltungsgericht) jew fil-Qorti Federali tal-Brevetti (Bundespatentgericht).

Fi proċedimenti kriminali, l-imħallfin professjonisti jingħaqdu mal- “imħallfin lajċi” (Laienrichter) (Schöffen). L-imħallfin laċji jissejħu minn fost iċ-ċittadini biex jeżerċitaw dan is-servizz bla ma jitħallsu. Fit-teorija, dan jista’ jsir mingħajr il-kunsens tal-persuna kkonċernata. Ċittadin li jinħatar bħala murata jista’ jinħeles biss minn dan id-dazju f’ċirkostanzi speċjali. L-imħallfin lajċi (Schöffen) jipparteċipaw fis-seduti tal-qrati lokali u fis-seduti tal-Awla kriminali u l-Awla tal-minorenni fil-qrati reġjonali.

Fil-prinċipju, l-offerti għandhom l-istess drittijiet tal-vot bħall-imħallfin professjonali. Dan ifisser li se jiddeċiedu b’mod konġunt dwar il-kwistjoni tal-ħtija tal-persuna akkużata u l-livell ta’ sanzjonijiet.

Skont it-Taqsima 36 tal-Att dwar il-Qrati (Gerichtsverfassungsgesetz, ( GVG)), l-imħallfin lajċi jiġu eletti kull ħames snin. L-Uffiċċju tal-ftuħ jista’ jiġi pprovdut biss minn Ġermaniż (§ 31 GVG). Mhuwiex meħtieġ li jinħatar l-uffiċċju tal-ftuħ (§ 33 GVG) “li:

  • l-età ta’ 25 sena jew l-età ta’ seba’ snin jew tlestiet fil-bidu tal-mandat;
  • persuni li mhumiex residenti fid-distrett ikkonċernat
  • persuni li mhumiex adattati għall-kariga minħabba problemi ta’ saħħa
  • Persuni li mhumiex adattati għall-kariga minħabba nuqqas ta’ għarfien tal-lingwa Ġermaniża
  • fil-każ ta’ tnaqqis fil-prezzijiet tal-proprjetà

Li ma tistax tiftaħ shoveler,

  • kwalunkwe persuna li, bħala riżultat ta’ drittijiet ta’ mħallef, ma jkollhiex il-kapaċità li jkollha kariga pubblika jew li tkun ġiet ikkundannata għal att intenzjonali ta’ priġunerija ta’ aktar minn sitt xhur; jew
  • Jew li investigazzjoni tkun pendenti kontriha minħabba reat li jista’ jirriżulta fit-telf tal-abbiltà ta’ kariga pubblika (§ 32 GVG).

L-imħallfin lajċi huma intitolati għall-kumpens ta’ telf ta’ introjtu finanzjarju, l-ammont jiġi determinat mill-Att ta’ Kumpens u Remunerazzjoni Legali ((Justizvergütungs- und — entschädigungsgesetz) (it-Taqsima 55 GVG). Il-Länder jipprovdu fuljetti ta’ informazzjoni li jinformaw lill-imħallfin mhux uffiċjali dwar l-obbligi tagħhom. Dawn il-fuljetti huma ppubblikati wkoll fuq l-Internet. L-Istati Federali joffru wkoll it-taħriġ għall-imħallfin lajċi

Uffiċjal ġudizzjarju (Rechtspfleger)

“Rechtspfleger” huma uffiċjali tal-ġudikatura Ġermaniża. Huma jassumu — bħala “t-tieni pilastru tat-tielet vjolenza” — prinċipalment kompiti fil-qasam tal- “ġustizzja volontarja” (inkluż f’materji ta’ suċċessjoni, kwistjonijiet ta’ kura, tfal u adozzjonijiet, reġistri tal-artijiet, reġistri kummerċjali, kooperattivi u ta’ sħubija, każijiet ta’ fużjoni, liġi tar-reġistru tal-proprjetà, reġistru ta’ oġġetti, reġistru tal-bastimenti, eċċ.), iżda huma responsabbli wkoll għal firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ġudizzjarji oħrajn, pereżempju fil-qasam tal-proċedura tal-ordni ta’ ħlas mill-qorti, l-għajnuna legali, l-irkupru sfurzat, l-irkant obbligatorju u r-riċevitura, il-proċedimenti ta’ insolvenza, l-eżekuzzjoni ta’ spejjeż, l-eżekuzzjoni ta’ pieni, l-eżekuzzjoni ta’ proċedimenti quddiem il-Qorti Federali tal-Privattivi u t-tranżazzjonijiet legali internazzjonali.

Issa hemm aktar “Rechtspfleger” mill-imħallfin fil-Qrati Distrettwali. Il-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħhom huma stabbiliti fl-Att tar-Rechtspfleger (RPflG). Fit-twettiq tad-dmirijiet u t-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom, l-uffiċċjali ġudizzjarji, bħall-imħallfin, huma imparzjali u indipendenti u marbuta biss bil-liġi u bl-istatut. Bħala prinċipju, jistgħu jsiru appelli kontra d-deċiżjonijiet tagħhom skont il-liġijiet proċedurali ġenerali fis-seħħ.

Databases

Bażijiet ta’ data fuq l-internet dedikati lill-professjonijist ġudizzjarji u li huma aċċessibbli għall-pubblika huma:

L-informazzjoni tinsab ukoll fuq is-siti web tad-Deutscher Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRichterbund (Deutscher Richterbund) jew Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Bund Deutscher Rechtspfleger (Deutscher Rechtspfleger).

Avukat

Fil-Ġermanja hemm madwar 166.000 avukat. Dawn isegwu l-istess taħriġ legali bħall-imħallfin u jistgħu jagħtu pariri u jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fi kwalunkwe forma ta’ kwistjoni legali. Jitħallew jaġixxu fil-qrati kif ukoll barra mill-qorti; ma hemmx avukati speċjali għar-rappreżentanza taħt il-liġi Ġermaniża. Fil-prinċipju, is-setgħa ġudizzjarja ta’ rappreżentanza teżisti għall-qrati kollha fil-Ġermanja mingħajr distinzjoni. L-unika eċċezzjoni hija meta l-avukati jkunu jixtiequ jirrappreżentaw il-klijent tagħhom f’kawża ċivili quddiem il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, fejn jeżistu prerekwiżiti ta’ ammissjoni speċifiċi. Eċċezzjoni oħra hija għal avukati ta’ drittijiet ta’ sindikat (li huma impjegati minn impjegatur mhux avukat biex jagħtu pariri u jirrappreżentaw lil min iħaddem fl-affarijiet legali tiegħu). Dawn ma jistgħux jirrappreżentaw lil min iħaddimhom f’xi qrati.

L-avukati huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet statutorji tal-Att Federali tal-Avukati (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Il-professjoni legali hija wkoll awtoregolata b’aktar regoli marbutin mal-professjoni, jew b’mod aktar speċifiku, bil-Kodiċi ta’ Kondotta Professjonali tal-Avukati (Berufsordnung fur Rechtsanwälte, BORA) u bil-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Avukati Speċjalisti (Fachanwaltsordnung, FAO). Ir-remunerazzjoni tal-avukati hija ddeterminata mill-Att dwar ir-Remunerazzjoni tal-Avukati (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

L-avukati huma organizzati fi 27-il assoċjazzjoni tal-avukati reġjonali u l-Kamra tal-Avukati fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja. Il-kmamar huma responsabbli għall-ammissjoni fil-professjoni legali. Barra minn hekk, huma responsabbli wkoll mill-monitoraġġ tal-avukati biex jiżguraw li dawn jikkonformaw mal-obbligi professjonali tagħhom.

Databases

Id-dettalji kollha tal-professjoni legali huma disponibbli fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Barra minn hekk, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaid-Deutscher Anwaltverein (DAV), l-ikbar avukat Ġermaniż li huwa ħieles mill-interessi, joffri firxa wiesgħa ta’ informazzjoni dwar il-professjoni ta’ avukat, inkluż bl-Ingliż u bil-Franċiż.

L-assistenza biex jinstab avukat hija disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafir-Reġistru Federali tal-Avukati, li jelenka l-avukati kollha (disponibbli bil-Ġermaniż u bl-Ingliż), kif ukoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ġermaniża.

Aġent tal-privattivi

Jeżistu madwar 3.500 konsultent prattikanti fi kwistjonijet dwar il-brevetti fil-Ġermanja. Il-konsulenti f’dan il-qasam ikunu ġeneralment temmew l-istudji f’livell universitarju fix-xjenzi jew fl-affarijiet tekniċi, flimkien ma’ taħriġ legali sussidjarju. Il-kompetenza tagħhom testendi għall-għoti ta’ pariri u ta’ rappreżentanza fil-qasam tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali (b’mod partikolari: Privattivi, mudelli ta’ utilità, trademarks, disinn), b’mod partikolari r-reġistrazzjoni u l-monitoraġġ tagħhom. Dawn il-konsulenti huma intitolati li jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom quddiem l-Uffiċċju Ġermaniż tat-Trejdmarks u l-Brevetti, il-Qorti Federali tal-Brevetti, u, f’ċirkostanzi speċifiċi, quddiem il-Qorti Federali tal-Ġustizzja. Madankollu, fil-Qrati reġjonali u l-qrati reġjonali superjuri, jistgħu biss jagħtu opinjonijiet dwar il-kawżi tal-klijenti tagħhom, u mhux jifformulaw il-konklużjonijiet

L-attivitajiet tal-avukati fil-qasam tal-privattivi huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Avukati tal-Privattivi (PAO). L-avukati fil-qasam tal-privattivi huma organizzati fil-Kamra tal-Avukati tal-Privattivi.

Databases

L-informazzjoni dwar l-uffiċċju tal-privattivi tinsab fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Kamra tal-Avukati tal-Privattivi. Ir-reġistru tal-Avukati Uffiċjali Federali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida jinsab ukoll disponibbli hemmhekk.

Nutar

Bħalissa fil-Ġermanja hemm kważi 7.000 nutar li, fil-prinċipju, għandhom ikollhom l-istess taħriġ bħal imħallef. Huma jipprovdu pariri u appoġġ indipendenti, imparzjali u oġġettivi għal tranżazzjonijiet legali importanti kif ukoll it-trattament ta’ kwistjonijiet legali fil-qasam tal-ġustizzja preventiva. L-aktar kompitu importanti tagħhom huwa ċ-ċertifikazzjoni tat-tranżazzjonijiet legali.

Minħabba l-istruttura Federali tal-Ġermanja, jeżistu diversi tipi ta’ nutara: Fil-Parti l-kbira tal-Istati Federali, in-nutara jeżerċitaw il-kompiti tagħhom bħala l-impjieg professjonali ewlieni tagħhom (Nutara li jeżerċitaw professjoni unika) (Nurnotariat). F’xi Länder il-professjoni ta’ nutar tiġi eżerċitata flimkien mal-professjoni (nutar tal-avukat). In-nutara kollha jinħatru u huma ssorveljati mill-Awtorità Ġudizzjarja Reġjonali rispettiva tagħhom (Landesjustizverwaltung).

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-professjoni tan-nutara jinstabu fl-Att Federali tal-Nutara (Bundesnotarordnung, BNotO). Ir-remunerazzjoni tan-nutara hija ddeterminata mill-Att dwar l-Miżati (Kostenordnung, KostO).

In-nutara huma membri tal-Kamra tan-Nutara reġjonali rispettiva tagħhom.

Databases

Informazzjoni komprensiva dwar diversi suġġetti ta’ nutara hija disponibbli fuq is-sit web tal-Kamra Federali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatan-Nutara. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru tan-nutara f’dak l-Istat Membru huwa wkoll għajnuna għat-tiftix ta’ nutar. L-informazzjoni tista’ tinkiseb bil-Ġermaniż, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bl-Ispanjol.

Professjonijiet legali oħra

Professjonijiet legali ddefiniti fl-Att tas-Servizzi Legali (Rechtsdienstleistungsgesetz)

L-att tas-Servizzi Legali jagħmilha possibbli għall persuni li jiġbru d-djun, għall-konsulenti tal-pensjonijiet u għall-fornituri tas-servizz legali bi speċjalizzazzjoni fil-liġi barranija li jipprovdu servizzi legali ekstraġudizzjarji. F’ċerti każijiet, il-fornituri tas-servizzi tal-ġbir tad-dejn u l-konsulenti tal-pensjonijiet huma intitolati wkoll li jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fil-qorti. L-attività hija soġġetta għal reġistrazzjoni fuq talba tal-qorti. L-ismijiet tal-persuni rreġistrati huma Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida elenkati fir-Reġistru tas-Servizzi Legali.

Ma hemm l-eba rekwiżit legali għal dawn il-fornituri reġistrati tas-servizzi li jridu jappartjenu lil Kamra jew assoċjazzjoni professjonali speċifika. Fornituri ta’ servizzi ta’ ġbir u konsulenti dwar il-pensjonijiet huma parzjalment organizzati f’assoċjazzjonijiet professjonali; l-akbar assoċjazzjonijiet huma l-Assoċjazzjoni Federali tal-Aġenziji tal-Ġbir tad-Dejn (Bundesverband Deutscher Abkunghozentren), l-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Aġenti Legali/Servizzi Legali u l-Bundesverband der Rentenberater (l-Assoċjazzjoni Federali ta’ Konsulenti tal-Pensjonijiet).

Databases

Huwa possibbli li wieħed jikkonsulta r-Reġistru tas-Servizzi Legali, li jinkludi lista tal-fornituri tas-servizzi legali u l-qorti responsabbli għall-reġistrazzjoni, permezz tal-portal ġudizzjarju Ġermaniż. Is-siti elettroniċi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Assoċjazzjoni Federali tal-aġenziji Ġermaniżi għall-ġbir tad-dejn, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Assoċjazzjoni Ġermaniża ta’ Konsulenti Legali/Servizzi Legali u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Assoċjazzjoni ta’ Konsulenti tal-Pensjonijiet, jipprovdu varjetà ta’ aktar informazzjoni.

Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi legali mingħajr ħlas

Fil-Ġermanja, bosta organizzazzjonijiet tal-karità jipprovdu parir legali mingħajr ħlas (skont it-Taqsimiet 6 u 8 tal-Att dwar is-Servizzi Legali). Uħud mill-aktar importanti huma:

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-portal tal-Ġustizzja tal-Gvern Federali u tal-Länder

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni dwar il-qrati u l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni, il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-protezzjoni tal-konsumatur

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru tal-Ġustizzja ta’ Hamburg

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru tal-Ġustizzja ta’ Berlin

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Bavarja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Ġermaniża tal-Imħallfin

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tal-Avukati Federali Ġermaniża

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru Uffiċjali tal-Avukati Nazzjonali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeutscher Anwalt Verein

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni ta’ referenza tal-liġi Ġermaniża

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati tal-Brevetti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLista ta’ nutara

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra Federali tan-Nutara

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tas-Servizzi Legali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjonijiet tal-karità

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjonijiet tas-sigurtà soċjali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIċ-Ċentru għall-Benessri tal-Lhud fil-Ġermanja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeutsches Rotes Kreuz

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPartitätischer Wohlfahrtsverband


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/10/2019