Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zawody prawnicze - Niemcy

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Na tej stronie znajdują się informacje na temat zawodów prawniczych w Niemczech.


Zawody prawnicze

Prokurator

Rola i obowiązki

Prokuratura (Staatsanwaltschaft) jest niezależnym organem ścigania w sprawach karnych, o tej samej randze co sądy. Prokuratura jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzenia, pobieranie opłat i reprezentowanie ich w postępowaniu głównym, a także za wykonywanie sankcji karnych. O ile ustawa nie stanowi inaczej, ściganie karne jest również przestępstwem administracyjnym w postępowaniu karnym.

Prokuratura ma obowiązek – w przypadku istnienia wystarczających dowodów na to, by interweniować – interweniować we wszystkich postępowaniach sądowych (zasada legalności). Oznacza to, że przed przyjęciem rezolucji prokuratura powinna zbadać wszelkie fakty, o których powzięła wiadomość. Prokuratura musi być obiektywna i bezstronna. Określa on zarówno fakty obciążające, jak i odciążające. Jeżeli wymogi prawne są spełnione, musi on uiścić opłatę. Jeżeli postępowanie dotyczy przestępstwa, prokurator może, za zgodą sądu właściwego do wszczęcia postępowania głównego, odstąpić od wniesienia oskarżenia, jeżeli dług sprawcy został uznany za mały i nie ma interesu publicznego w tym postępowaniu. Oprócz powołania strony pozwanej na rozprawie mogą również zostać nałożone obowiązki i instrukcje.

W dochodzeniu dotyczącym postępowania karnego Prokuratura ma prawo służyć innym śledczym. Należą do nich funkcjonariusze policji, urzędnicy prowadzący dochodzenie i urzędnicy służb celnych. Osoby te muszą wypełniać polecenia prokuratury.

Wniesienie oskarżenia jest w sprawach karnych warunkiem wszczęcia przewodu sądowego. Poza kilkoma wyjątkami dotyczącymi drobnych wykroczeń, oskarżenie musi wnieść prokurator. W postępowaniu głównym prokurator zazwyczaj uczestniczy w charakterze przedstawiciela biura prokuratora.

Prokuratura będzie działać zarówno w pierwszej instancji, jak i w organach odwoławczych (odwołanie i weryfikacja).

W toku postępowania karnego prokuratura lub prokurator musi je odczytywać. Mają oni prawo zadawać pytania oskarżonym i świadkom. Możesz również złożyć własne wnioski dowodowe. Pod koniec rozprawy prokurator ten jest w posiadaniu zarzutu, w którym ocenia się stan faktyczny i prawny. Skazanie oskarżonego jest regularnie wydawane na podstawie kary lub uniewinnienia.

Za zgodą prokuratora, sądu i pozwanego można również zakończyć postępowanie na tym etapie postępowania, na przykład jeżeli winę oskarżonego uważa się za niską po przeprowadzeniu rozprawy.

Jeżeli prokurator jest przekonany, że orzeczenie sądu podlega weryfikacji pod względem faktycznym lub prawnym, prokurator może wnieść odwołanie, w tym na rzecz pozwanego.

Organizacja

Prokuratura ma swoją siedzibę w sądzie okręgowym, w Wyższym Sądzie Regionalnym oraz w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości i jest hierarchicznie zorganizowana. Z
uwagi na federalny ustrój Niemiec należy dokonać rozróżnienia między właściwością rządu federalnego a właściwością krajów związkowych (Länder).

Prokuratorzy państw związkowych

Z wyjątkiem przestępstw, za które odpowiedzialny jest federalny trybunał sprawiedliwości, prokuratury w krajach związkowych są odpowiedzialne za ściganie przestępstw. Prokuratorowi Generalnemu w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości na szczeblu federalnym oraz prokuratorom na szczeblu krajów związkowych są różne organy. Szczebel federalny oraz szczebel kraju związkowego nie tworzą układu hierarchicznego. Prokurator Generalny w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości może jednak, w wyjątkowych okolicznościach, przenieść postępowanie z zakresu jego kompetencji do prokuratury na szczeblu prowincji lub ustanowić procedury w tej drugiej dziedzinie.

Wszystkie 16 krajów związkowych posiada własne służby prokuratorskie, zorganizowane w następujący sposób:

Każdy sąd krajowy (Landgericht) posiada własne biuro prokuratury, które jest również właściwe dla sądów rejonowych (Amtsgerichte) znajdujących się w okręgu sądowym tego sądu krajowego.

Nadzór i kierownictwo nad pracą biur prokuratury sprawuje prokuratura generalna przy właściwym wyższym sądzie krajowym (Oberlandsgericht), która z kolei podlega właściwemu ministrowi sprawiedliwości danego kraju związkowego.

Prokuratura jest odpowiedzialna za procedury kontrolne w sądach krajowych wyższego szczebla. Jeśli takie postępowanie należy do właściwości Trybunału Federalnego, to funkcję oskarżyciela publicznego pełni federalny prokurator generalny.

Więcej informacji na temat prokuratury można znaleźć pod kontrolą Link otworzy się w nowym oknie sądów i prokuratury na stronie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. Wiele prokuratur ma również własne strony internetowe. łącza do nich znajdują się na portalach wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych.

Federalny prokurator generalny w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości („Bundesanwaltschaft”
) wymiar sprawiedliwości w Republice Federalnej Niemiec jest zasadniczo sprawą krajów związkowych (art. 30, 92, 96 ustawy zasadniczej). „Prokurator Generalny w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości jest jedyną federalną prokuraturą federalną. Jest ona również zwana „Bundesanwaltschaft” (urzędem prokuratora federalnego). Składający petycję, oprócz Generalbundesanwalt, składa się z innych federalnych adwokatów, prokuratorów i prokuratorów oraz innych pracowników. Prawnik federalny jest odpowiedzialny za biuro prokuratora federalnego w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości.

Prokurator Generalny w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości sprawuje funkcję prokuratora we wszystkich poważnych przestępstwach mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne (w szczególności na akty terroryzmu) lub na bezpieczeństwo zewnętrzne (zdrada lub szpiegostwo). W przypadku innych przestępstw objętych ochroną państwową Prokurator Generalny w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości bierze udział w postępowaniu pod pewnymi warunkami określonymi w sekcji 120 (2) ustawy o systemie sądownictwa (zwanej dalej „prawem do przywołania”). Ogólne kompetencje Federalnego Trybunału Sprawiedliwości obejmują również ściganie przestępstw zgodnie z międzynarodowym kodeksem karnym oraz udział w procedurach odwoławczych i odwoławczych przed wyrokami Trybunału Federalnego.

Prokurator Generalny jest mianowany przez Prezydenta Republiki Federalnej na wniosek federalnego ministra lub federalnego ministra sprawiedliwości i ochrony konsumentów. Wniosek podlega zatwierdzeniu przez Bundesrat. Prokurator Generalny działa z upoważnienia federalnego ministra lub federalnego ministra sprawiedliwości i ochrony konsumentów. Minister federalny lub minister federalny nie sprawują jednak żadnych funkcji nadzorczych ani zwierzchników w stosunku do prokuratorów krajów związkowych.

Sędziowie

Organizacja

Podstawową ustawą regulującą pracę sędziego w sądach federalnych i sądach krajowych jest ustawa o zawodzie sędziego ( Deutsche Richtergesetz, DRiG). Rozmaite przepisy zawarte są również w prawie poszczególnych krajów związkowych.

Ministerstwa sprawiedliwości krajów związkowych nadzorują pracę sędziów na szczeblu krajów związkowych. Nadzór nad sędziami Trybunału Federalnego, z wyjątkiem sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, sprawuje odpowiednie ministerstwo federalne.

Rola i obowiązki

Sędziowie zawodowi i ławnicy

Sędziowie zawodowi (Berufsrichter) pełnią funkcję sędziów w sądach federalnych i krajowych. Sędziowie pełniący służbę w kraju związkowym wykonują swoje obowiązki na przykład w sądzie rejonowym, w sądzie okręgowym lub w sądzie wyższej instancji. Większość sędziów to sędziowie sądów krajów związkowych.

Sędziowie szczebla federalnego (Bundesrichter) zasiadają w składach orzekających Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht), Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof), Federalnego Sądu Pracy (Bundesarbeitsgericht), Federalnego Sądu Skarbowego (Bundesfinanzhof), Federalnego Sądu ds. Socjalnych (Bundessozialgericht), Federalnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgerich) i Federalnego Sądu Patentowego (Bundespatentgericht).

W sprawach karnych sędziom zawodowym towarzyszą ławnicy. Są oni powoływani przez odpowiednie organy, a za wypełnienie tego obowiązku nie otrzymują wynagrodzenia. Teoretycznie można to zrobić bez zgody osoby zainteresowanej. Obywatel, który został mianowany na nadburcie, może zostać zwolniony z tego obowiązku tylko w szczególnych okolicznościach. Ławnicy uczestniczą w rozprawach w sądach rejonowych oraz w rozprawach w sprawach karnych i dotyczących nieletnich w sądach krajowych.

Co do zasady, prawa głosu mają takie same prawa głosu jak sędziowie zawodowi. Oznacza to, że wspólnie podejmą decyzję w sprawie winy oskarżonych oraz wysokości sankcji.

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG), wybory ławników należy przeprowadzać co 36 lat. Urząd otwierania może świadczyć wyłącznie niemiecki (§ 31 GVG). Nie ma konieczności wyznaczania urzędu otwierania (§ 33 GVG), który:

  • wiek 25 lat lub lat lub wiek skompletowany na początku kadencji;
  • osoby niezamieszkałe w danym okręgu,
  • osoby niezdolne do pełnienia tej funkcji ze względów zdrowotnych,
  • Osoby niezdolne do pełnienia tej funkcji ze względu na niewystarczającą znajomość języka niemieckiego,
  • w przypadku spadku cen nieruchomości

Nie jest w stanie otworzyć się u siebie,

  • kto, na skutek praw sędziego, nie jest w stanie sprawować urzędu publicznego lub został skazany za umyślne pozbawienie wolności w wymiarze dłuższym niż sześć miesięcy; lub
  • Lub przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze z powodu przestępstwa, które może skutkować utratą zdolności do sprawowania urzędu publicznego (§ 32 GVG).

Ławnicy uprawnieni są do rekompensaty za utratę zarobków, wysokość której określona jest w ustawie o rekompensatach i wynagrodzeniach za czynności sądowe (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (§ 55 GVG). Kraje związkowe przekazują broszury informacyjne informujące sędziów o ich obowiązkach. Broszury te są również publikowane w Internecie. Kraje związkowe oferują także szkolenia dla ławników.

Referendarze sądowi (Rechtspfleger)

„Rechtspfleger” jest urzędnikami niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Przyjmują one – jako „drugi filar trzeciej przemocy” – głównie zadania w obszarze „dobrowolnego wymiaru sprawiedliwości” (w tym w sprawach spadkowych, dotyczących opieki, dzieci i adopcji, rejestrów gruntów, rejestrów handlowych, spółdzielni i spółek, spraw dotyczących łączenia spółek, prawa rejestru nieruchomości, rejestru towarów, rejestru statków itp.), ale są również odpowiedzialne za szeroki zakres innych czynności sądowych, na przykład w obszarze postępowania sądowego w sprawie nakazu zapłaty, pomocy prawnej, egzekucji przymusowej, przymusowej licytacji i zarządu komisarycznego, postępowania upadłościowego, wykonywania kar, wykonywania kar, egzekucji postępowań przed Federalnym Sądem Patentowym oraz międzynarodowych transakcji prawnych.

Obecnie w sądach rejonowych jest obecnie więcej „Rechtspfleger”. Ich zadania i zakres odpowiedzialności są określone w Rechtspfleger Act (RPflG). Podobnie jak sędziowie, również referendarze sądowi są przy wykonywaniu swoich zadań i w podejmowaniu decyzji niezależni i związani tylko ustawą. Co do zasady można odwołać się od ich decyzji zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami proceduralnymi.

Bazy danych

Strony internetowe poświęcone zawodom wymiaru sprawiedliwości i powszechnie dostępne to:

Informacje można również znaleźć na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieDeutscher Richterbund (Deutscher Richterbund) lub Link otworzy się w nowym oknieDeutscher Rechtspfleger (Deutscher Rechtspfleger).

Adwokat

W Niemczech jest około 166.000 adwokatów. Odbywają oni tę samą praktykę prawniczą, co sędziowie i mogą oni doradzać swoim klientom oraz reprezentować ich w każdej sprawie natury prawnej. Mają prawo działać w sądach, jak również poza sądem; brak jest specjalnych prawników do reprezentowania na mocy prawa niemieckiego. Co do zasady, prawo do reprezentacji prawnej przysługuje wszystkim sądom w Niemczech bez rozróżnienia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której prawnicy chcą reprezentować swojego klienta w postępowaniu cywilnym przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości, w przypadku istnienia szczególnych warunków wstępnych. Kolejny wyjątek dotyczy prawników syndykatów (którzy są zatrudnieni przez pracodawcę nieadwokata w celu doradzania i reprezentowania pracodawcy w jego sprawach prawnych). Nie mogą one reprezentować swojego pracodawcy w niektórych sądach.

Adwokaci podlegają przepisom federalnym o zawodzie adwokata (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Adwokaci mają poza tym własne profesjonalne reguły postępowania, w szczególności Zawodowy Kodeks Postępowania Adwokatów (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) i Kodeks Postępowania Prawników-Specjalistów (Fachanwaltsordnung, FAO). Wynagrodzenie adwokatów w Niemczech określone jest w ustawie o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG).

Prawnicy są zorganizowani w 27 regionalnych stowarzyszeniach adwokackich i izb adwokackich w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości. Izby te odpowiadają za przyjmowanie do zawodu adwokackiego. Są one również m.in. odpowiedzialne za monitorowanie zgodności działań adwokatów z wymogami zawodowymi.

Bazy danych

Szczegółowe informacje na temat zawodów prawniczych można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieBundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Ponadto Link otworzy się w nowym oknieDeutscher Anwaltunverein (DAV), będący największym niemieckim prawnikiem wolnym od interesu prawników, oferuje szeroki zakres informacji o zawodzie adwokata, w tym w języku angielskim i francuskim.

Pomoc w znalezieniu adwokata jest dostępna w Link otworzy się w nowym oknieFederal Register of Prawnicy, która zawiera wykaz wszystkich prawników (dostępnych w językach niemieckim i angielskim) oraz Link otworzy się w nowym oknieNiemiecką Izbę Adwokacką.

Rzecznik patentowy

W Niemczech jest około 3.500 praktykujących rzeczników patentowych. Rzecznicy patentowi mają przeważnie ukończone studia wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub technicznych, po których odbywają uzupełniającą praktykę prawniczą. Ich kompetencje obejmują doradztwo i reprezentację w dziedzinie praw własności przemysłowej (w szczególności: Patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, projektu), w szczególności ich rejestracji i monitorowania. Rzecznicy patentowi uprawnieni są do reprezentowania swoich klientów przed Niemieckim Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych (Deutsches Patent- und Markenamt), Federalnym Trybunałem Patentowym (Bundespatentgericht) oraz, w specjalnych okolicznościach, przed Trybunałem Federalnym (Bundesgerichtshof). Przed sądami krajowymi i wyższymi sądami krajowymi mogą oni jednak jedynie przedstawiać opinie dotyczące spraw ich klientów i nie mogą sami dokonywać czynności procesowych.

Działalność rzeczników patentowych podlega przepisom Kodeksu Rzeczników Patentowych (Code of Patent Attorneys – PAO). Rzecznicy patentowi są zorganizowani w Izbie Rzeczników Patentowych.

Bazy danych

Informacje na temat urzędu patentowego można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieIzby Rzeczników Patentowych. Link otworzy się w nowym oknieUdostępnia się także w tym rejestrze federalny rejestr rzeczników patentowych.

Notariusz

W Niemczech istnieje obecnie prawie 7.000 notariuszy, którzy co do zasady muszą posiadać takie samo szkolenie jak sędzia. Udzielają oni niezależnych, bezstronnych i obiektywnych porad i pomocy w sferze ważnych transakcji prawnych oraz prowadzenia czynności prawnych w taki sposób, aby uniknąć ewentualnych sporów. Ich najważniejszym zadaniem jest poświadczanie aktów prawnych.

Z uwagi na strukturę federacyjną państwa w Niemczech istnieją dwie kategorie notariuszy. W większości krajów związkowych pełnienie swoich obowiązków jest dla notariuszy głównym zajęciem zawodowym (Nurnotariat). W niektórych krajach związkowych zawód notariusza jest wykonywany obok zawodu adwokata (notariusza). Wszyscy notariusze są powoływani i nadzorowani przez swoje odpowiednie regionalne władze sądownicze (Landesjustizverwaltung).

Przepisy regulujące działalność zawódową notariusza zawarte są w federalnej ustawie o notariuszach (Bundesnotarordnung, BNotO). Wynagrodzenie notariuszy w Niemczech określone jest w ustawie o kosztach sądowych (Kostenordnung, KostO).

Notariusze należą do regionalnych izb notarialnych.

Bazy danych

Wyczerpujące informacje na temat różnych zagadnień dotyczących notariuszy są dostępne na stronie internetowej Federalnej Izby Link otworzy się w nowym oknieNotarialnej. Link otworzy się w nowym oknieRejestr notarialny w tym państwie członkowskim również stanowi pomoc w poszukiwaniu notariusza. Informacje na stronie podane są w językach niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Inne zawody prawnicze

Zawody prawnicze zdefiniowane w Ustawie o świadczeniu usług prawnych (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Ustawa o świadczeniu usług prawnych (Rechtsdienstleistungsgesetz) umożliwia agencjom windykacyjnym, doradcom emerytalnym oraz wykształconym za granicą praktykom z przygotowaniem prawniczym udzielanie porad prawnych w sprawach pozasądowych. W niektórych przypadkach dostawcy usług windykacji należności i doradcy ds. świadczeń emerytalnych są również uprawnieni do reprezentowania swoich klientów w sądzie. Czynność podlega rejestracji na żądanie sądu. Nazwiska zarejestrowanych osób znajdują się Link otworzy się w nowym oknie w wykazie usług prawniczych.

Osoby świadczące takie usługi nie mają obowiązku przynależności do izb lub zawodowych stowarzyszeń. Podmioty świadczące usługi zbierania i doradcy ds. emerytur są w części organizowane w ramach stowarzyszeń zawodowych; największe stowarzyszenia to Federalne Stowarzyszenie Niemieckich agencji ds. Stacji Długu (Bundesverband Deutscher Ababunghetreo), Niemieckie Stowarzyszenie Pełnomocników Prawniczych/Służby Prawne oraz Bundesverband der Rentenberater (federalne stowarzyszenie doradców emerytalnych).

Bazy danych

Na niemieckim portalu prawniczym dostępny jest wykaz usług prawniczych zawierający listę podmiotów świadczących usługi prawnicze wraz z informacja o sądach odpowiedzialnych za ich rejestrację. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieFederalnego Zrzeszenia Niemieckich Izb Adwokackich, Link otworzy się w nowym oknieNiemieckiego Stowarzyszenia Prawników Prawnych i Świadczeń Prawnych ( Link otworzy się w nowym oknieAssociation of Legal Service Providers) oraz Stowarzyszenia Doradców Emerytalnych (Association of Pensions Consultants).

Organizacje świadczące nieodpłatne usługi prawnicze

W Niemczech świadczeniem nieodpłatnych porad prawnych (zgodnie z § § 6 i 8 ustawy o usługach prawnych) zajmują się liczne organizacje charytatywne. Do najważniejszych z nich zaliczają się:

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym okniePortal wymiaru sprawiedliwości w rządzie federalnym i krajach związkowych

Link otworzy się w nowym oknieInformacje na temat sądów i prokuratury, Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i ochrony konsumentów

Link otworzy się w nowym oknieFederalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości w Hamburgu

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości w Berlinie

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Bawarii

Link otworzy się w nowym oknieNiemieckie Stowarzyszenie Sędziów

Link otworzy się w nowym oknieNiemiecka Federalna Izba Adwokacka

Link otworzy się w nowym oknieOgólnokrajowy urzędowy rejestr prawników

Link otworzy się w nowym oknieWyrok w sprawie Deutscher Anforwalt

Link otworzy się w nowym oknieNiemieckie informacje referencyjne

Link otworzy się w nowym oknieIzba Adwokacka Patentowych

Link otworzy się w nowym oknieWykaz notariuszy

Link otworzy się w nowym oknieFederalna Izba Notarialna

Link otworzy się w nowym oknieRejestr służb prawnych

Link otworzy się w nowym oknieArbeterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Link otworzy się w nowym oknieOrganizacje charytatywne

Link otworzy się w nowym oknieOrganizacje opieki społecznej

Link otworzy się w nowym oknieCentre for Welfare of Żydzi w Niemczech

Link otworzy się w nowym oknieDeutsches Rotes Kreuz

Link otworzy się w nowym okniePartitätischer Wohlfahrtverband


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/10/2019