Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õigusvaldkonna ametid - Saksamaa

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Sellel lehel antakse teavet õigusvaldkonna ametite kohta Saksamaal.


Õigusvaldkonna ametid

Prokurör

Roll ja ülesanded

Riigiprokuratuur ( Staatsanwaltschaft) on sõltumatu kriminaalasjades pädev organ, mis on üles ehitatud samamoodi nagu kohtud ise. Prokuratuur vastutab uurimise läbiviimise, süüdistusakti esitamise ja selle kohtulikul arutelul esindamise ning karistuse täideviimise eest. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on prokuratuur samuti pädev menetlema kriminaalmenetluses väärtegu kui väärtegu.

Prokuratuur on piisavate tõendite olemasolu korral kohustatud sekkuma kõikide süütegude puhul, mille eest saab süüdistust esitada (õiguspärasuse põhimõte). See tähendab, et enne avaliku hagi esitamise üle otsustamist peab prokuratuur uurima ja õiguslikult kontrollima kõiki talle teatavaks saanud asjaolusid. Prokuratuuril on objektiivsuse ja erapooletuse kohustus. Ta peab tõendama nii süüstavaid kui ka süüst vabastavaid asjaolusid. Kui seaduses sätestatud tingimused on täidetud, peab ta esitama süüdistuse. Kui menetlus on seotud kuriteoga, võib prokuratuur süüdistuse esitamisest loobuda, kui õigusrikkuja süüd peetakse väikeseks ja puudub avalik huvi süüdistuse esitamiseks. Teatavatel seaduses sätestatud tingimustel on nõutav ka põhikohtuasja algatamiseks pädeva kohtu nõusolek. Süüdistatava suhtes võidakse kohaldada ka kohustusi ja juhiseid, mille alusel menetlus lõpetatakse.

Kriminaalmenetluse uurimisel on prokuratuuril õigus kasutada teisi uurijaid. Nende hulka kuuluvad politseiametnikud, maksuuurijad ja tolliametnikud. Viimati nimetatud isikud peavad täitma prokuratuuri juhiseid.

Süüdistuse esitamine on järgnevate kriminaalmenetluste eeltingimus. Süüdistuse peab alati esitama prokuratuur, välja arvatud väärtegude puhul. Tavaliselt osaleb kohtulikul arutelul prokurör kui prokuratuuri esindaja.

Prokuratuur tegutseb nii esimese astme kohtus kui ka apellatsiooniastmes (apellatsioonkaebus ja kassatsioonkaebus).

Kohtulikul arutelul peab süüdistuse läbi lugema prokurör või prokurör. Neil on õigus süüdistatavaid ja tunnistajaid küsitleda. Samuti võivad nad ise taotleda tõendeid. Kohtumenetluse lõpus esitab prokurör väite, milles hinnatakse faktilist ja õiguslikku olukorda. Kostjalt nõutakse korrapäraselt konkreetse karistuse määramist või õigeksmõistmist.

Prokuratuuri, kohtu ja süüdistatava nõusolekul võib kriminaalmenetluse selles menetlusstaadiumis siiski katkestada, näiteks kui süüdistatava süü loetakse pärast kohtuistungit väikseks.

Kui prokurör on veendunud, et kohtulahend tuleb faktilisest või õiguslikust seisukohast uuesti läbi vaadata, võib ta esitada kaebuse, sealhulgas süüdistatava kasuks.

Organisatsioon

Prokuratuuri asukoht on maakonnakohtus, liidumaa kõrgemas kohtus ja föderaalkohtus ning sellel on hierarhiline struktuur.

Saksamaa föderaalse süsteemi tõttu tuleb eristada föderaalvalitsuse pädevusi ja liidumaade pädevusi.

Liidumaade prokuratuurid

Liidumaade prokuratuurid on pädevad esitama süüdistusi, välja arvatud süütegude puhul, mis kuuluvad Saksamaa Liitvabariigi ülemkohtu (Generalbundesanwalt) pädevusse. Föderaalne peaprokurör föderaaltasandi Euroopa Kohtus ja liidumaade prokuratuurid on erinevad ja eraldiseisvad asutused. Föderaaltasandi prokuratuuri ja liidumaa tasandi prokuratuuride vahel puudub hierarhiline seos. Erandjuhtudel võib föderaalne üldvolinik liitvabariigi kohtus siiski anda menetluse oma pädevusest liidumaa prokuratuurile üle või algatada menetluse oma valdkonnas.

Kõigil 16 liidumaal on oma prokuratuur, mis toimib järgmiselt:

Igal liidumaa kohtul (Landgericht) on oma prokuratuur, mis täidab prokuratuuri ülesandeid ka asjaomase liidumaa kohtu tööpiirkonda kuuluvate jaoskonnakohtute (Amtsgerichte) jaoks.

Kõik liidumaade kohtute prokuratuurid alluvad vastava liidumaa kõrgema astme kohtu ehk ülemkohtu (Oberlandsgericht) peaprokuratuurile, mis omakorda annab aru asjaomase liidumaa justiitsministrile.

Prokuratuur vastutab apellatsioonimenetluse eest liidumaa kõrgemates kohtutes. Kui selline menetlus kuulub liidu ülemkohtu pädevusse, korraldab süüdistuse esitamise liidu peaprokurör.

Lisateavet prokuratuuri kohta leiate Lingil klikates avaneb uus akenkohtute ja prokuratuuride osakonnast föderaalse justiits- ja tarbijakaitseministeeriumi veebisaidil. Paljudel prokuratuuridel on ka oma veebisaidid, millele pääseb ka liidumaade õigusportaalide kaudu.

Föderaalne peaprokurör föderaalkohtus

Saksamaa Liitvabariigi kohtusüsteem kuulub põhimõtteliselt liidumaade pädevusse (põhiseaduse artiklid 30, 92 ja 96). „Föderaalse Kohtu föderaalne peaprokurör“ on ainus föderaalne prokuratuur. Seda nimetatakse ka „Bundesanwaltschaft“. Lisaks peaprokurörile koosneb see ka teistest föderaaladvokaatidest, vanemprokuröridest ja prokuröridest ning teistest töötajatest. Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) on föderaalne prokuratuur föderaalkohtus.

Föderaalkohtu peaprokurör täidab prokuratuuri ülesandeid kõigis tõsistes riigikaitsega seotud kriminaalasjades, millel on eriline mõju sisejulgeolekule (eelkõige terroristlik vägivald) või välisjulgeolekule (reason ja spionage). Muude riigikaitset iseloomustavate süütegude puhul vastutab kohtu alla andmise eest föderaalkohtu üldkohus (Generalbundesanwalt) teatavatel seaduses sätestatud tingimustel, mis on sätestatud kohtukorralduse seaduse (Evokationsrecht) § 120 lõikes 2. Generalbundesanwalti ülesannete hulka föderaalkohtus kuulub ka karistusseadustikus sätestatud süütegude eest vastutusele võtmine ning osalemine apellatsiooni- ja apellatsioonimenetlustes föderaalkohtu kriminaalkolleegiumides.

Föderaalpeaprokuröri nimetab ametisse föderaalpresident liidu õigus- ja tarbijakaitseministri ettepanekul. Liidunõukogu peab ettepaneku heaks kiitma. Föderaalne peaprokurör allub föderaalse justiits- ja tarbijakaitseministri haldusjärelevalvele. Liidumaade prokuröride suhtes ei või föderaalminister siiski teostada mingit haldusjärelevalvet ega -pädevust.

Kohtunikud

Organisatsioon

Peamine õigusakt, millega reguleeritakse nii föderaalsete kui ka liidumaade kohtute kohtunike tegevust, on Saksamaa kohtunike seadus (Deutsche Richtergesetz, DRiG). Lisasätteid võib leida ka liidumaa tasandi õigusaktidest.

Liidumaade justiitsministeeriumid teostavad järelevalvet kohtunike töö üle liidumaa tasandil. Föderaaltasandi kohtute (välja arvatud liidu konstitutsioonikohtu) kohtunike töö üle teostab järelevalvet asjaomane liiduministeerium.

Roll ja ülesanded

Elukutselised kohtunikud ja rahvakohtunikud

Elukutselised kohtunikud (Berufsrichter) töötavad kas föderaalsetes või liidumaa kohtutes. Provintside kohtunikud täidavad oma ülesandeid näiteks ringkonnakohtus, ringkonnakohtus või kõrgemas ringkonnakohtus. Enamik kohtunikke töötab liidumaa tasandil.

Liidukohtunikud (Bundesrichter) võivad olla ametis liidu konstitutsioonikohtus (Bundesverfassungsgericht), liidu ülemkohtus (Bundesgerichtshof), liidu töökohtus (Bundesarbeitsgericht), liidu finantskohtus (Bundesfinanzhof), liidu sotsiaalkohtus (Bundessozialgericht), liidu halduskohtus (Bundesverwaltungsgericht) või liidu patendikohtus (Bundespatentgericht).

Kriminaalmenetlustes arutavad kohtuasju lisaks elukutselistele kohtunikele ka kohtukaasistujad (Laienrichter). Kohtukaasistujad kutsutakse seda ülesannet täitma ja selle eest neile palka ei maksta. Teoreetiliselt võib seda teha ka ilma asjaomase isiku nõusolekuta. Pressiesindajaks nimetatud kodaniku võib sellest kohustusest vabastada üksnes erilistel asjaoludel. Kohtukaasistujad osalevad jaoskonnakohtu istungitel ning kriminaalasjade ja alaealisi käsitlevate asjade arutamisel liidumaa kohtutes.

Põhimõtteliselt on kohtunikel samasugune hääleõigus nagu kutselistel kohtunikel. See tähendab, et nad otsustavad ühiselt süüdistatava süü küsimuse ja karistuste suuruse üle.

Vastavalt kohtukorralduse seadusele (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) (§ 36) valitakse kohtukaasistujad iga viie aasta järel. Pressiesindaja ametit võib pidada ainult saksa keel (GVG § 31). Pressiesindaja ametikohta ei määrata (GVG § 33), kes:

  • ei ole veel saanud kahekümne viie aasta vanuseks või on saanud seitsmeteistkümnendaks või kuni ametiaja alguseni;
  • isikud, kelle elukoht ei ole asjaomase kohtu tööpiirkonnas;
  • isikud, kes ei sobi kohtukaasistujaks tervisest tulenevatel põhjustel;
  • Isikud, kelle saksa keele oskus ei ole piisav;
  • varade vähenemise korral;

Ei suuda täita lusika ülesandeid,

  • isik, kes kohtuniku nõude alusel ei saa töötada avalikus teenistuses või kellele on tahtliku kuriteo eest mõistetud üle kuue kuu pikkune vangistus, või
  • Või kelle suhtes on algatatud uurimine seoses kuriteoga, mis võib kaasa tuua avalikus teenistuses töötamise võime kaotuse (GVG § 32).

Kohtukaasistujatel on õigus saada hüvitist saamata jäänud töötasu eest. Summa suurus on määratud kindlaks kohtumenetluses osalevate isikute tasustamise ja neile hüvitiste maksmise seadusega (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (GVG § 55). Liidumaad annavad välja teabebrošüüre, et teavitada kohtukaasistujaid nende ülesannetest. Need brošüürid avaldatakse ka internetis. Liidumaad pakuvad ka kohtukaasistujatele mõeldud koolitust.

Kohtusekretärid

Kohtunikuabid on kohtuteenistuses olevad ametnikud. Kolmanda jõu teise sambana täidavad nad peamiselt ülesandeid nn hagita pädevuse valdkonnas (nt pärimis-, lapsehooldus- ja lapsendamisasjades, kinnistusregistris, äri-, koostöö- ja partnerlusregistrites, ühenduste kohtuasjades, vararegistrites, laevaregistrites jne), kuid nad vastutavad ka paljude muude kohtutoimingute eest, nagu kohtuotsused, tasuta õigusabi, täitmine, vara sundvõõrandamine ja haldamine ning varaliste õiguste haldamine, õiguslikud menetlused, õiguskaitse.

Jaoskonnakohtutes töötab praegu juba rohkem kohtunikuabisid kui kohtunikke. Kohtunikuabide tegevusalad on kindlaks määratud kohtunikuabide seaduses (Rechtspflegergesetz (RPflG)). Sarnaselt kohtunikega on kohtu vanemametnikud oma ülesandeid täites ja otsuseid tehes erapooletud ja sõltumatud ning tuginevad üksnes seadustele ja muudele õigusaktidele. Nende otsuseid saab edasi kaevata tavapärase apellatsioonimenetluse raames.

Andmebaasid

Üldsusele on kättesaadavad järgmised õigusvaldkonna ameteid käsitlevad veebisaidid:

Teavet võib leida ka kohtunike liidu Lingil klikates avaneb uus aken(Deutscher Richterbund) või Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa kohtuametnike liidu (Bundes Deutscher Rechtspfleger) veebisaitidelt.

Advokaat

Saksamaal on ligikaudu 166 000 juristi. Nad läbivad samasuguse õigusalase koolituse nagu kohtunikud ning oskavad oma kliente nõustada ja esindada mis tahes õigusküsimuses. Neil on lubatud tegutseda kohtus ja kohtuväliselt; Saksa õiguses ei ole erijuriste, kes esindaksid advokaate. Kohtu esindusõigus on põhimõtteliselt vahet tegemata kohaldatav kõigile Saksamaa kohtutele. Ainsaks erandiks on juhud, kui advokaat soovib esindada oma klienti liidu ülemkohtus arutatava tsiviilasja raames – sellisel puhul kehtivad osalemise suhtes erinõuded. Veel üks erand on ettevõtte juristina tegutsevatele advokaatidele (juristid, kelle on tööle võtnud tööandja, kes ei ole jurist, et nõustada ja esindada tööandjat tema õigusküsimustes). Neil ei ole lubatud esindada tööandjat mõnes kohtus.

Advokaatide suhtes kohaldatakse föderaalset advokaatide seadust (Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO). Selle õigusvaldkonna ameti esindajate tegevust reguleeritakse ka täiendavate kutsealaste eeskirjadega, nimelt advokaatide kutseala tegevusjuhendiga (Berufsordnung der Rechtsanwälte – BORA) ning konkreetsele valdkonnale spetsialiseerunud advokaatide tegevusjuhendiga (Fachanwaltsordnung – FAO). Advokaatide tasu määratakse kindlaks advokaatide tasustamise seadusega (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Advokaadid on asutatud 27 piirkondlikus advokatuuris ja föderaalkohtu advokatuuris. Advokatuurid annavad loa advokaadi kutsealal tegutsemiseks. Nad teostavad muu hulgas ka järelevalvet selle üle, et advokaadid täidaksid oma kutsealast tulenevaid kohustusi.

Andmebaasid

Täielik teave advokaadi kutseala kohta on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenföderaalse advokatuuri (BRAK) veebisaidil. Lisaks pakub Lingil klikates avaneb uus akenSaksa advokatuur (DAV), mis on suurim Saksa juristide tasuta esindamine, laia valikut teavet juristi kutseala kohta, sealhulgas inglise ja prantsuse keeles.

Abi advokaadi leidmiseks võib leida föderaalsest ametlikust Lingil klikates avaneb uus akenjuristide registrist, kus on loetletud kõik advokaadid (kättesaadav saksa ja inglise keeles) ja Lingil klikates avaneb uus akenSaksa advokatuur.

Patendivolinik

Saksamaal tegutseb ligikaudu 3500 patendivolinikku. Patendivolinikud on tavaliselt saanud ülikoolitasemel teadusliku või tehnilise hariduse ja läbinud seejärel täiendava õigusalase koolituse. Tema volitused hõlmavad nõustamist ja esindamist tööstusomandi õiguste valdkonnas (eelkõige: Patendid, kasulikud mudelid, kaubamärgid, disainilahendused), eelkõige nende registreerimine ja järelevalve. Patendivolinikel on õigus esindada oma kliente Saksamaa patendi- ja kaubamärgibüroos, liidu patendikohtus ja teatavatel asjaoludel ka liidu ülemkohtus. Liidumaade kohtutes ja liidumaade kõrgema astme kohtutes võivad nad üksnes esitada arvamusi kliendi juhtumiga seoses ning neil ei ole õigust ise hagi algatada.

Patendivolinike tegevust reguleerib patendivolinike koodeksi (Patentanwaltsordnung – PAO) õigus. Patendivolinikud on asutatud patendivolinike ühingus.

Andmebaasid

Teavet Lingil klikates avaneb uus akenpatendiameti kohta saab patendivolinike ühingu veebisaidilt. Seal on olemas Lingil klikates avaneb uus akenka föderaalne ametlik patendivolinike register.

Notar

Saksamaal on praegu peaaegu 7000 notarit, kellel peab põhimõtteliselt olema samasugune koolitus nagu kohtunikul. Nad pakuvad sõltumatut, erapooletut ja objektiivset nõu ja tuge oluliste õiguslike tehingute tegemisel ja õigusküsimuste lahendamisel selliselt, et vältida kohtuvaidlusi. Nende kõige tähtsam ülesanne on õiguslike tehingute tõestamine.

Saksamaal kehtestatud föderaalse struktuuri tõttu on olemas eri liiki notareid. Enamikus liidumaades täidavad notarid oma ülesandeid põhitegevusalana (elukutselised notarid (Nurnotariat)). Mõnes liidumaas toimub notari kutseala koos advokaadi kutsealaga (notari kutseala). Kõik notarid määrab ametisse ja nende tegevuse üle teostab järelevalvet nende vastav piirkondlik õigusasutus (Landesjustizverwaltung).

Notari kutseala on reguleeritud föderaalse notarite seadusega (Bundesnotarordnung – BNotO). Notarite tasustamine on kindlaks määratud tasusid käsitleva seadusega (Kostenordnung – KostO).

Notarid kuuluvad vastavatesse piirkondlikesse notarite kodadesse.

Andmebaasid

Põhjalik teave erinevate notarite teemade kohta on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalse Notarite Koja veebisaidil. Lingil klikates avaneb uus akenNotarite nimekiri on samuti abiks notari leidmisel. Teave on esitatud saksa, inglise, prantsuse ja hispaania keeles.

Muud õigusvaldkonna ametid

Õigusteenuste seaduses (Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG) määratletud õigusvaldkonna ametid

Õigusteenuste seadusega tagatakse võla sissenõudjate, pensionikonsultantide ja välisriigi õigusele spetsialiseerunud õigusteenuseosutajate pädevus osutada kohtuväliseid õigusteenuseid. Teatavatel juhtudel on võlgade sissenõudmise teenuse osutajatel ja pensioninõustajatel samuti õigus esindada oma kliente kohtus. Kohus peab tegevuse kohtu nõudmisel registreerima. Registreeritud teenuseosutajate nimed Lingil klikates avaneb uus akenkantakse õigusteenuste registrisse.

Õigusnormidega ei ole nõutud, et registreeritud teenuseosutaja peaks olema koja või konkreetse kutseala esindusorganisatsiooni liige. Kogumisteenuse osutajad ja pensioninõustajad on osaliselt korraldatud kutseühingutes; suurimad ühendused on Saksamaa võlaettevõtjate liit, Saksamaa õigusnõustajate/õigusteenuste osutajate liit ja pensioninõustajate liit.

Andmebaasid

Saksamaa õigusportaali kaudu on võimalik konsulteerida õigusteenuste registriga, mis sisaldab õigusteenuseosutajate nimekirja ja registreerimise eest vastutavate kohtute loetelu. Te leiate palju erinevat lisateavet järgmiste organisatsioonide veebisaitidelt: Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa võlaettevõtjate liidu, Saksamaa õigusnõustajateLingil klikates avaneb uus akenliidu/õigusteenuste osutajate liidu jaLingil klikates avaneb uus akenSaksamaa pensioninõustajate liidu veebisaitidel on palju muud teavet.

Tasuta õigusteenuseid osutavad organisatsioonid

Saksamaal on arvukalt heategevusorganisatsioone, kes pakuvad tasuta õigusalast nõu (vastavalt õigusteenuste seaduse § 6 ja § 8). Neist kõige olulisemad on:

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalvalitsuse ja liidumaade valitsuste justiitsasutuste portaal

Lingil klikates avaneb uus akenTeave kohtute ja prokuratuuride kohta, föderaalne justiits- ja tarbijakaitseministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalne justiits- ja tarbijakaitseministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenHamburgi justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenBerliini justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenBaieri justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenSaksa Kohtunike Liit

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa föderaalne advokatuur

Lingil klikates avaneb uus akenÜleriigiline advokaatide ametlik nimekiri

Lingil klikates avaneb uus akenSaksa advokatuur

Lingil klikates avaneb uus akenSaksa juristi teave

Lingil klikates avaneb uus akenPatendiadvokaatide koda

Lingil klikates avaneb uus akenNotarite nimekiri

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalne notarite koda

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusteenistuste register

Lingil klikates avaneb uus akenArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Lingil klikates avaneb uus akenHeategevusorganisatsioonid

Lingil klikates avaneb uus akenHoolekandeorganisatsioonid

Lingil klikates avaneb uus akenJuudi hoolekande keskbüroo Saksamaal

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Punane Rist

Lingil klikates avaneb uus akenParitätischer Wohlfahrtsverband


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 23/11/2020