Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridische beroepen - Duitsland

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Op deze pagina vindt u informatie over de juridische beroepen in Duitsland.


Juridische beroepen

Aanklager

Rol en functies

Het openbaar ministerie ( Staatsanwaltschaft) is een onafhankelijk orgaan van strafrechtspleging dat op dezelfde wijze is gestructureerd als de gerechten zelf. Het openbaar ministerie is verantwoordelijk voor het voeren van het onderzoek, het instellen van de tenlastelegging en het vertegenwoordigen ervan bij het proces en de tenuitvoerlegging van de straf. Tenzij in een wet anders is bepaald, is het openbaar ministerie ook bevoegd om een strafbaar feit te vervolgen als administratieve overtreding in het kader van een strafprocedure.

Het openbaar ministerie is verplicht om, wanneer er voldoende bewijs is, tussenbeide te komen voor alle strafbare feiten die kunnen worden vervolgd (legaliteitsbeginsel). Dit betekent dat het openbaar ministerie, alvorens te beslissen of het openbaar beroep moet worden ingesteld, alle feiten waarvan het kennis heeft gekregen, dient te onderzoeken en juridisch te onderzoeken. Het openbaar ministerie is gebonden aan een verplichting tot objectiviteit en onpartijdigheid. Zij moet zowel belastende als ontlastende feiten vaststellen. Indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, moet zij een tenlastelegging instellen. Wanneer de procedure betrekking heeft op een strafbaar feit, kan het openbaar ministerie afzien van vervolging indien de schuld van de dader als onbeduidend zou worden beschouwd en er geen openbaar belang is bij de vervolging. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden is de toestemming van de rechter die bevoegd is om het hoofdgeding te openen eveneens vereist. De verdachte kan ook worden onderworpen aan verplichtingen en instructies waarna de zaak zal worden afgesloten.

Bij het onderzoek van strafrechtelijke procedures is het openbaar ministerie bevoegd om andere opsporingsambtenaren in te schakelen. Het gaat onder meer om politieagenten, belastingrechercheurs en douaneambtenaren. Deze moeten de instructies van het bureau volgen.

Vervolging is een noodzakelijke voorwaarde voor verdere gerechtelijke procedures in strafprocedures. Met uitzondering van administratieve overtredingen moet de vervolging altijd door het openbaar ministerie worden ingesteld. Het proces wordt gewoonlijk bijgewoond door een officier van justitie als vertegenwoordiger van het openbaar ministerie.

Het openbaar ministerie handelt zowel in eerste aanleg als in hoger beroep (beroep in cassatie).

Tijdens het proces moet de tenlastelegging worden voorgelezen door de officier van justitie of de officier van justitie. Zij hebben het recht de verdachte en de getuigen te ondervragen. Zij kunnen ook zelf verzoeken om bewijs. Aan het einde van het proces voert het openbaar ministerie een middel aan waarin de feitelijke en juridische situatie wordt beoordeeld. De verdachte wordt regelmatig verzocht tot een specifieke straf of vrijspraak te worden veroordeeld.

Met instemming van het openbaar ministerie, de rechtbank en de verdachte kan de strafprocedure in dit stadium van de procedure nog steeds worden gestaakt, bijvoorbeeld als de schuld van de verdachte laag wordt geacht nadat het proces is gevoerd.

Indien de officier van justitie ervan overtuigd is dat de beslissing van de rechter vanuit feitelijk of juridisch oogpunt moet worden getoetst, kan hij beroep instellen, ook ten gunste van de verdachte.

Organisatie

Het openbaar ministerie is gevestigd bij de regionale rechtbank, het Oberlandesgericht en het Federaal Gerechtshof en heeft een hiërarchische structuur.

Vanwege het federale systeem in Duitsland moet een onderscheid worden gemaakt tussen de bevoegdheden van de federale regering en die van de deelstaten.

Openbaar ministerie van de deelstaten

Met uitzondering van de strafbare feiten waarvoor de Generalbundesanwalt bij het Bundesgerichtshof bevoegd is, zijn de parketten van de deelstaten bevoegd tot vervolging. De federale procureur-generaal bij het Federaal Gerechtshof op federaal niveau en de parketten op het niveau van de deelstaat zijn verschillende en afzonderlijke autoriteiten. Er bestaat geen hiërarchische band tussen het nationale niveau en die van de deelstaten. In uitzonderlijke gevallen kan de federale procureur van het Bundesgerichtshof echter in uitzonderlijke gevallen de vervolging buiten zijn bevoegdheid overdragen aan de parketten van het Land of een procedure op eigen terrein instellen.

Alle 16 deelstaten hebben een eigen openbaar ministerie, dat als volgt is georganiseerd:

Elke regionale rechtbank (Landgericht) heeft een eigen openbaar ministerie, dat ook verantwoordelijk is voor de lokale rechtbanken (Amtsgerichte) binnen het rechtsgebied van die regionale rechtbank.

De parketten van de regionale rechtbanken zijn elk ondergeschikt aan het bureau van de procureur-generaal bij de overeenkomstige hogere regionale rechtbank (Oberlandsgericht), die op zijn beurt het ministerie van Justitie van het Land beantwoordt.

Het openbaar ministerie is bevoegd om hoger beroep in te stellen bij de hogere regionale rechtbanken. Indien een dergelijke procedure onder de bevoegdheid van het Federaal Gerechtshof valt, wordt de vervolging gevoerd door de federale procureur-generaal.

Meer informatie over het openbaar ministerie is te vinden bij de afdeling De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtbanken en Openbaar Ministerie op de website van het federale ministerie van Justitie en Consumentenbescherming. Veel openbare ministeries hebben ook hun eigen websites, die toegankelijk zijn via de justitieportalen van de deelstaten.

Federale procureur-generaal bij het Bundesgerichtshof

De rechterlijke macht in de Bondsrepubliek Duitsland valt in beginsel onder de bevoegdheid van de deelstaten (artikel 30, 92 en 96 van de grondwet). „De federale procureur bij het Federaal Gerechtshof” is het enige federale parket. Zij wordt ook de „Bundesanwaltschaft” genoemd. Naast de federale procureur-generaal bestaat het uit andere federale advocaten, hoge officieren van justitie en officieren van justitie en andere werknemers. De Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) is het federaal parket bij het Bundesgerechtshof.

De federale procureur-generaal van het Federaal Gerechtshof voert het openbaar ministerie uit in alle ernstige strafzaken ter bescherming van de staat die een bijzonder effect hebben op de binnenlandse veiligheid (met name terroristisch geweld) of de externe veiligheid (verraad en spionage). In het geval van andere strafbare feiten die het karakter van staatsbescherming hebben, neemt de Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) van het Bundesgerichtshof de verantwoordelijkheid voor de vervolging op zich onder bepaalde voorwaarden die bij wet zijn vastgesteld in artikel 120 (2) van de Judicial System Act (hierna: „Evokationsrecht”). Tot de taken van de Generalbundesanwalt bij het Federaal Gerechtshof behoren ook de vervolging van strafbare feiten op grond van het wetboek van strafrecht en de deelname aan beroepen en beroepen bij de strafkamer van het Bundesgerichtshof.

De federale procureur-generaal wordt op voordracht van de minister van Justitie en Consumentenbescherming door de bondspresident benoemd. Het voorstel moet door de Bondsraad worden goedgekeurd. De federale procureur-generaal is onderworpen aan het administratieve toezicht van de federale minister van Justitie en Consumentenbescherming. De bondsminister mag echter geen administratief toezicht of gezag uitoefenen ten aanzien van de officieren van justitie van de deelstaten.

Rechters

Organisatie

De belangrijkste wetgeving inzake het beroep van rechter in zowel nationale als regionale rechtbanken is de Duitse wet inzake rechters (Deutsche Richtergesetz, DRiG). Verdere bepalingen zijn ook terug te vinden in wetgeving op deelstaatniveau.

De ministeries van Justitie van de deelstaten houden toezicht op de werkzaamheden van de rechters op deelstaatniveau. Het werk van rechters in federale rechtbanken (met uitzondering van de rechters van het Bundesverfassungsgericht) staat onder toezicht van het bevoegde federale ministerie.

Rol en functies

Beroeps- en lekenrechters

Beroeps— of beroepsrechters (Berufsrichter) zijn werkzaam bij nationale of regionale rechtbanken. Provinciale rechters oefenen hun taken uit bij bijvoorbeeld een districtsrechtbank, een regionale rechtbank of een hogere regionale rechtbank. De meeste rechters werken op deelstaatniveau.

De federale rechters (Bundesrichter) kunnen zitting hebben bij het Bundesverfassungsgericht, het Bundesverfassungsgericht, het Bundesarbeitsgericht, het Bundesfinanzhof, het Bundessozialgericht, het Bundesverwaltungsgericht of het Bundespatentgericht.

In strafzaken worden beroepsrechters bijgestaan door „lekenrechters” (Laienrichter). De leken worden door de autoriteiten opgeroepen om deze dienst te verrichten en krijgen geen salaris. In theorie kan dit ook zonder toestemming van de betrokkene worden gedaan. Een burger die als woordvoerder is aangewezen, kan slechts in bijzondere omstandigheden van deze verplichting worden vrijgesteld. De leken nemen deel aan de hoorzittingen van lokale rechtbanken en aan strafrechtelijke en jeugdige hoorzittingen in regionale rechtbanken.

Magistraten hebben in beginsel dezelfde stemrechten als beroepsrechters. Dit betekent dat zij gezamenlijk beslissen over de schuld van de verdachte en over de hoogte van de sancties.

Volgens artikel 36 van de wet op de rechtbanken (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) worden lekenrechters om de vijf jaar verkozen. Het woordvoerdersbureau kan alleen worden bekleed door een Duits (§ 31 GVG). De functie van woordvoerder wordt niet aangesteld (§ 33 GVG), die:

  • de leeftijd van vijfentwintig jaar nog niet heeft bereikt of zeventiende of tot het begin van de ambtstermijn heeft bereikt;
  • personen die niet in het betrokken district wonen,
  • personen die om gezondheidsredenen ongeschikt zijn voor de functie,
  • Personen die wegens onvoldoende kennis van de Duitse taal ongeschikt zijn voor de functie;
  • in geval van een daling van de activa;

Niet in staat is de functie van lepel uit te oefenen,

  • een persoon die ten gevolge van een vordering van een rechter niet bevoegd is om een openbaar ambt te bekleden of die wegens een opzettelijk strafbaar feit tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden is veroordeeld, of
  • Of tegen wie een onderzoek loopt wegens een strafbaar feit dat kan leiden tot het verlies van de bevoegdheid om een openbaar ambt te bekleden (§ 32 GVG).

De lekenrechters hebben recht op een vergoeding voor inkomstenderving, waarvan het bedrag wordt bepaald door de Wet op de wettelijke beloning en schadeloosstelling (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (artikel 55 GVG). De deelstaten verstrekken informatiebrochures om de rechters te informeren over hun taken. Deze brochures worden ook op internet gepubliceerd. De deelstaten bieden ook opleidingen voor lekenrechters aan.

Griffiers bij de rechtbank

„Rechtspfleger” zijn ambtenaren van de Duitse rechterlijke macht. Als „tweede pijler van de derde troepenmacht” voeren zij voornamelijk taken uit op het gebied van zogeheten niet-omstreden jurisdicties (bv. erfopvolging, zorg, kinder- en adoptiezaken, kadastrale zaken, zaken in het handels-, samenwerkings- en partnerschapsregister, verenigingszaken, kadastrale zaken, zaken in het scheepsregister, enz.), maar zij zijn ook verantwoordelijk voor een groot aantal andere gerechtelijke activiteiten, zoals betalingsbevelen, rechtsbijstand, handhaving, gedwongen verkoop en beheer van eigendommen en het beheer van eigendomsrechten, gerechtelijke handhaving, strafrechtelijke procedures, enz.

Er zijn nu meer Rechtspfleger dan rechters in de districtsrechtbanken. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Rechtspfleger Act (RPflG). Bij de uitoefening van hun taken en het nemen van beslissingen zijn gerechtsdeurwaarders, zoals rechters, onpartijdig en onafhankelijk en zijn zij uitsluitend gebonden aan de wet en het statuut. Tegen hun beslissingen kan in beginsel beroep worden ingesteld overeenkomstig het geldende algemene procesrecht.

Databanken

Websites voor justitiële beroepen die toegankelijk zijn voor het grote publiek zijn:

Informatie is ook te vinden op de websites van de vereniging van rechters De link wordt in een nieuw venster geopend.(Deutscher Richterbund) of de De link wordt in een nieuw venster geopend.federatie van Duitse gerechtsdeurwaarders (Bundes Deutscher Rechtspfleger).

Advocaat

In Duitsland zijn er ongeveer 166.000 advocaten. Zij voltooien dezelfde juridische opleiding als rechters en kunnen hun cliënten adviseren en vertegenwoordigen in elke vorm van juridische aangelegenheden. Zij mogen voor de rechter en buiten de rechtbank optreden; er zijn naar Duits recht geen speciale advocaten voor vertegenwoordiging in rechte. De rechterlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt in beginsel zonder onderscheid voor alle rechterlijke instanties in Duitsland. De enige uitzondering is wanneer advocaten hun cliënt willen vertegenwoordigen in een civiele zaak voor het Bundesgerechtshof, waar specifieke toelatingsvoorwaarden gelden. Een andere uitzondering is advocaten in dienstbetrekking (advocaten die in dienst zijn van een werkgever die geen advocaat is en die de werkgever adviseren en vertegenwoordigen in zijn juridische zaken). Zij mogen hun werkgever niet voor bepaalde rechtbanken vertegenwoordigen.

Advocaten zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen van de federale advocatenwet (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Het advocatenkantoor is ook zelfregulerend door nadere beroepsregels, meer bepaald de Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA) en de gedragscode voor gespecialiseerde advocaten (Fachanwaltsordnung, FAO). De advocatenvergoeding wordt bepaald door het Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).

De advocaten zijn georganiseerd in 27 regionale orden van advocaten en de orde van advocaten bij het Bundesgerechtshof. De kamers zijn verantwoordelijk voor de toelating tot het beroep van advocaat. Zij zijn onder meer ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van hun professionele verplichtingen door advocaten.

Databanken

Volledige informatie over het beroep van advocaat is beschikbaar op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.federaal orde van advocaten (BRAK). Daarnaast verstrekt de De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse orde van advocaten (DAV), de grootste Duitse vrije vertegenwoordiging van advocaten, een breed scala aan informatie over het beroep van advocaat, onder meer in het Engels en het Frans.

Hulp bij het vinden van een advocaat is te vinden in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Federal Official Register of Lawyers, waarin alle advocaten (beschikbaar in het Duits en het Engels) en de De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse balie zijn opgenomen.

Octrooigemachtigde

In Duitsland zijn ongeveer 3.500 octrooiadvocaten actief. Octrooigemachtigden hebben in het algemeen universitaire studies op het gebied van wetenschappen of technische zaken afgerond, gevolgd door een aanvullende juridische opleiding. Haar bevoegdheden omvatten advies en vertegenwoordiging op het gebied van industriële-eigendomsrechten (met name: Octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken, design), met name de registratie en monitoring ervan. Octrooigemachtigden hebben het recht hun klanten te vertegenwoordigen voor het Duitse octrooi- en merkenbureau, het Bundesoctrooigerecht en, in specifieke omstandigheden, voor het Bundesgerechtshof. Voor de regionale en hogere regionale rechtbanken kunnen zij echter alleen advies uitbrengen over de zaken van hun cliënten en kunnen zij zelf geen actie ondernemen.

De activiteiten van octrooiadvocaten worden beheerst door het recht van de octrooiwet (Patentanwaltsordnung — PAO). De octrooiadvocaten zijn georganiseerd in de „Patent Attorneys ’Association”.

Databanken

Informatie over het De link wordt in een nieuw venster geopend.octrooibureau is te vinden op de website van de Octrooivereniging. De link wordt in een nieuw venster geopend.Ook het Federal Official Register of Patent Attorneys is daar beschikbaar.

Notaris

Er zijn momenteel bijna 7.000 notarissen in Duitsland, die in beginsel dezelfde opleiding moeten volgen als een rechter. Zij bieden onafhankelijk, onpartijdig en objectief advies en ondersteuning voor belangrijke juridische transacties en de behandeling van juridische zaken op zodanige wijze dat geschillen worden vermeden. Hun belangrijkste taak is het certificeren van juridische transacties.

Door de federale structuur van Duitsland zijn er verschillende notarisvormen. In de meeste deelstaten oefenen notarissen hun hoofdberoep uit („single-professional notaries”, Nurnotariat). In sommige deelstaten wordt het beroep van notaris naast het beroep van advocaat (notariaat) uitgeoefend. Alle notarissen worden benoemd en gecontroleerd door hun respectieve regionale rechterlijke instantie (Landesjustizverwaltung).

De bepalingen betreffende het beroep van notaris zijn te vinden in de federale wet op notarissen (Bundesnotarordnung, BNotO). De vergoeding van notarissen wordt bepaald door de Kostenordnung (KostO).

Notarissen behoren tot hun respectieve regionale notariskamer.

Databanken

Uitgebreide informatie over verschillende onderwerpen van notarissen is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Kamer van notarissen. De link wordt in een nieuw venster geopend.De lijst van notarissen is ook een hulpmiddel bij het vinden van een notaris. De inhoud is beschikbaar in het Duits, Engels, Frans en Spaans.

Andere juridische beroepen

Juridische beroepen zoals gedefinieerd in de Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)

De wet op de juridische dienstverlening maakt het voor incassobureaus, pensioenadviseurs en aanbieders van juridische diensten met een specialisatie in buitenlands recht mogelijk buitengerechtelijke juridische diensten te verlenen. In bepaalde gevallen zijn aanbieders van diensten voor de inning van schuldvorderingen en pensioenadviseurs ook bevoegd om hun cliënten voor de rechter te vertegenwoordigen. De activiteit moet door de rechtbank worden geregistreerd op verzoek van het gerecht. De namen van de geregistreerde personen zijn De link wordt in een nieuw venster geopend.opgenomen in het register van juridische diensten.

Voor deze geregistreerde dienstverleners geldt geen wettelijke verplichting om deel uit te maken van een kamer of een specifieke beroepsvereniging. Inningsdiensten en pensioenadviseurs zijn gedeeltelijk georganiseerd in beroepsverenigingen; de grootste verenigingen zijn de Federal Association of German Debt Companies, de Federal Association of German Legal Advisors/Legal Service Providers en de Federale Vereniging van pensioenadviseurs.

Databanken

Het register van juridische diensten, dat de lijst bevat van aanbieders van juridische diensten en de rechtbanken die verantwoordelijk zijn voor de registratie, kan via het Duitse justitieportaal worden geraadpleegd. De websites van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Federal Association of German Debt Companies, de De link wordt in een nieuw venster geopend.Federal Association of German Legal Advisers/Legal Service Providers en de De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Vereniging van pensioenadviseurs bieden een breed scala aan informatie.

Organisaties die gratis juridische diensten verlenen

In Duitsland bieden talrijke liefdadigheidsorganisaties gratis juridisch advies (overeenkomstig de artikelen 6 en 8 van de Wet op de juridische dienstverlening). Enkele van de belangrijkste daarvan zijn:

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de justitiële autoriteiten van de federale en deelstaatregeringen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over rechtbanken en openbare ministeries, federaal ministerie van Justitie en Consumentenbescherming

De link wordt in een nieuw venster geopend.Federaal ministerie van Justitie en Consumentenbescherming

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie van Hamburg

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie van Berlijn

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie van Beieren

De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse vereniging van rechters

De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale officiële lijst van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie van de Duitse advocaat

De link wordt in een nieuw venster geopend.Kamer van octrooiadvocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijst van notarissen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Kamer van notarissen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van juridische diensten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Liefdadigheidsorganisatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Welzijnsorganisaties

De link wordt in een nieuw venster geopend.Joodse centrale dienst voor welzijn in Duitsland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Duits Rode Kruis

De link wordt in een nieuw venster geopend.Paritätischer Wohlfahrtsverband


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 23/11/2020