Juridiske erhverv - Tyskland

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Her finder du oplysninger om det juridiske erhverv i Tyskland.


Juridiske erhverv

Anklager

Rolle og opgaver

Statsadvokaturen ( Staatsanwaltschaft) er et uafhængigt organ under strafferetten, der er opbygget på samme måde som domstolene. Anklagemyndigheden er ansvarlig for efterforskning, opkrævning og repræsentation af tiltalen samt fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner. Medmindre andet er fastsat i en lov, er retsforfølgning også en administrativ handling for retsforfølgning i forbindelse med straffesager.

Anklagemyndigheden er, når der er tilstrækkelige beviser til at gribe ind, forpligtet til at gribe ind i alle retsforfølgelser (legalitetsprincippet). Dette betyder, at anklagemyndigheden forud for beslutningen skal undersøge ethvert forhold, som anklagemyndigheden har fået kendskab til. Anklagemyndigheden skal være objektiv og upartisk. Den skal indeholde oplysninger om både de belastende og diskulperende omstændigheder. Hvis de retlige krav er opfyldt, skal han rejse tiltale. Når sagen drejer sig om en lovovertrædelse, kan anklagemyndigheden efter aftale med den ret, der er kompetent med hensyn til indledning af hovedsagen, give afkald på at rejse tiltale, hvis gerningsmandens gæld betragtes som lille, og der ikke er nogen offentlig interesse i retsforfølgning. Sagsøgte kan også pålægges forpligtelser og instrukser ud over udnævnelsen.

I forbindelse med efterforskningen af straffesager har anklagemyndigheden ret til at betjene andre efterforskere. Der er bl.a. tale om politifolk, skatteefterforskere og toldembedsmænd. Sidstnævnte skal følge kontorets instrukser.

Inden der kan anlægges straffesag, skal der anlægges sag mod sagsøgte. Med nogle få undtagelser vedrørende mindre overtrædelser skal tiltalen fremsættes af anklagemyndigheden. I følgende hovedsager deltager en offentlig anklager som regel som repræsentant for anklagerens kontor.

Anklagemyndigheden vil handle både i første instans og i klageinstanserne (appel og revision).

I straffesager skal anklagemyndigheden eller den offentlige anklager læse den. De har ret til at afhøre de tiltalte og vidnerne. Du kan også indsende dine egne anmodninger om dokumentation. Ved mødets afslutning har den offentlige anklager et anbringende, hvori den faktiske og retlige situation vurderes. Den tiltaltes dom anvendes regelmæssigt på grundlag af en straf eller en frifindelse.

Efter samtykke fra den offentlige anklager, retten og sagsøgte kan retssagen også afsluttes på dette stadium af retssagen, f.eks. hvis den tiltaltes skyld anses for at være lav efter retssagen.

Hvis den offentlige anklager finder det godtgjort, at rettens afgørelse skal efterprøves i faktuel eller juridisk henseende, kan den offentlige anklager indgive en klage, herunder til fordel for sagsøgte.

Organisation

Anklagemyndigheden har hjemsted ved den regionale domstol, den højere regionale domstol og forbundsdomstolen og er hierarkisk organiseret. På
grund af forbundssystemet i Tyskland er der behov for at sondre mellem forbundsregeringens beføjelser og delstaternes kompetencer.

Delstaternes anklagemyndigheder

Med undtagelse af lovovertrædelser, hvor forbundsdomstolen er ansvarlig for forbundsdomstolen, er delstaternes anklagemyndighed ansvarlig for retsforfølgning. Statsadvokaturen ved forbunds- og provinsoffentlige anklagere på delstatsplan er forskellige og forskellige myndigheder. Der er ingen hierarkisk forbindelse mellem det nationale niveau og delstaterne. Undtagelsesvis kan anklagemyndigheden ved forbundsdomstolen under særlige omstændigheder overføre sager fra sit kompetenceområde til den offentlige anklagers kontor eller udarbejde procedurer på sidstnævnte område.

Alle 16 delstater har deres egen anklagemyndighed, der er organiseret som følger:

Hver regional domstol (Landgericht) har sin egen anklagemyndighed, som også har ansvaret for de lokale domstole (Amtsgerichte) i den regionale domstols retskreds.

Anklagemyndigheden ved de regionale domstole underordnes anklagemyndigheden ved den tilsvarende højere regionale domstol (Oberlandsgericht), som besvarer delstatens respektive justitsspørgsmål.

Anklagemyndigheden er ansvarlig for revisionsprocedurerne ved de regionale højesteretter. Hvis en sådan sag henhører under forbundsdomstolens kompetence, varetages anklagemyndigheden af forbundsanklagemyndigheden.

Der kan findes flere oplysninger om anklagemyndigheden Link åbner i nyt vindue ved domstolene og anklagemyndighederne på Forbundsjustits- og justitsministeriets hjemmeside. Mange offentlige anklagere har også deres egne websteder, som man kan få adgang til via delstaternes justitsportaler.

Forbundsdomstolen ("Bundesanwaltschaft")
i Forbundsrepublikken Tyskland er grundlæggende et anliggende for delstaterne (artikel 30, 92 og 96 i forfatningen). "anklagemyndigheden ved forbundsdomstolen" er den eneste anklagemyndighed på forbundsniveau. Den benævnes også "Bundesanwaltschaft". Ud over Generalbundesanwalt består han af andre føderale advokater, højtstående anklagere og anklagere samt andre ansatte. Den føderale advokat er ansvarlig for anklagemyndigheden ved forbundsdomstolen.

Anklagemyndigheden i forbundsdomstolen varetager funktionen som anklager i alle alvorlige strafbare handlinger, der påvirker den indre sikkerhed (navnlig terrorhandlinger) eller ekstern sikkerhed (forræderi eller spionage). I tilfælde af andre former for statsbeskyttelse overtager anklagemyndigheden ved forbundsdomstolen sagen på visse betingelser, der er fastsat i retsplejelovens § 120 (2) (i det følgende benævnt "ret til oplysning"). Den føderale advokats ansvarsområde i forbundsdomstolen omfatter også retsforfølgning af lovovertrædelser i overensstemmelse med Den Internationale Straffedomstol og inddragelse i klage- og ankeprocedurerne inden for rammerne af forbundsdomstolens domme.

Statsadvokaten udnævnes af forbundspræsidenten på forslag af forbundsministeren eller forbundsjustitsministeren og ministeren for forbrugerbeskyttelse. Forslaget skal godkendes af Forbundsrådet. Anklagemyndigheden arbejder under forbundsministeren eller forbundsjustitsministeren og ministeren for forbrugerbeskyttelse. Forbundsministeren eller forbundsministeren må dog ikke udøve nogen form for tilsyn eller myndighed over de føderale staters anklagere.

Dommere

Organisation

Den vigtigste lovgivning vedrørende hvervet som dommer ved de nationale og regionale domstole er den tyske lov om dommere ( Deutsche Richtergesetz, DRiG). Der kan også findes yderligere bestemmelser i lovgivningen på delstatsplan.

Delstaternes justitsministerier fører tilsyn med dommernes arbejde på delstatsplan. Dommere ved forbundsdomstolene (med undtagelse af dommerne ved forbundsforfatningsdomstolen) overvåges af det relevante forbundsministerium.

Rolle og opgaver

Fagdommere og lægdommere

Faglige eller karrieremæssige dommere (Berufsrichter) fungerer enten ved nationale domstole eller ved regionale domstole. Dommere i delstatsmyndigheder udfører deres hverv ved en lokal domstol, f.eks. distriktsdomstol eller højere regional domstol. De fleste dommere arbejder på delstatsplan.

Forbundsdommere (forbundsdomstol i forfatningsretlige sager), Bundesgerichtshof, forbundsdomstol i arbejdsretlige sager (Bundesfinanzhof), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (herefter "Bundespatentgericht"), Bundespatentgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundespatentgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager), Bundesverwaltungsgericht (herefter "Bundespatentgericht") eller Bundespatentgericht (forbundspatentgericht).

I straffesager forenes dommerne af "lægdommere" (Laiberiger). Lægdommere indkaldes af myndighederne til at udføre denne service og får ikke løn. Teoretisk kan dette ske uden den pågældende persons samtykke. En borger, der er udnævnt til et bolværk, kan kun fritages for denne told under særlige omstændigheder. Lægdommere deltager i retsmøder og straffesager og ungdomshøringer ved regionale domstole.

I princippet har shunts de samme stemmerettigheder som professionelle dommere. Det betyder, at de i fællesskab vil træffe afgørelse om skyldsspørgsmålet og sanktionsniveauet.

I henhold til § 36 i lov om domstolenes organisation (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) vælges dommere hvert femte år. Åbningen kan kun varetages af en tysk (§ 31 i GVG). Det er ikke nødvendigt at udnævne åbningskontoret (§ 33 i GVG):

  • en alder på 25 år eller en alder på syv år eller år ved begyndelsen af ansættelsesperioden
  • personer, der ikke er bosiddende i det pågældende distrikt
  • personer, der er uegnede til at udøve hvervet af helbredsmæssige årsager
  • Personer, der er uegnede til at udføre hvervet på grund af manglende kendskab til tysk
  • i tilfælde af et fald i ejendomspriserne

Er ude af stand til at åbne en shoeler

  • enhver person, der som følge af en dommers rettigheder ikke er i stand til at bestride et offentligt embede eller er blevet dømt for en forsætlig frihedsstraf på mere end seks måneder, eller
  • Eller mod hvem der er indledt en efterforskning på grund af en lovovertrædelse, der kan medføre, at en offentlig myndighed mister muligheden for at være i besiddelse af et offentligt hverv (§ 32 i GVG).

Lægdommere har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der fastsættes ved lov om løn og erstatning (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (§ 55 i GVG). Delstaterne indeholder informationsbrochurer, der informerer lægdommere om deres forpligtelser. Disse brochurer offentliggøres også på internettet. Delstaterne tilbyder også uddannelse til lægdommere.

Stævningsmand (Rechtspfleger)

Ansatte i retsvæsenet hører under justitsministeriet. De antager — som "den anden søjle i tredje vold" — primært opgaver inden for "frivillig retspleje" (herunder i arvesager, plejespørgsmål, børn og adoptioner, matrikelbøger, handels-, samarbejds- og partnerskabsregistre, fusionssager, matrikelregister, register over varer, fartøjsregister osv.), men de er også ansvarlige for en lang række andre retslige aktiviteter, f.eks. med hensyn til proceduren for betalingspåbud, retshjælp, tvangsinddrivelse, tvungen auktion og bobehandling, insolvensbehandling, fuldbyrdelse af sagsomkostninger, fuldbyrdelse af sanktioner, fuldbyrdelse af sanktioner, fuldbyrdelse af sanktioner, retsforfølgning ved den føderale patentdomstol og internationale juridiske transaktioner.

Der er nu flere Rechtspfleger end dommere ved distriktsdomstolene. Deres opgaver og ansvar er fastlagt i Rechtspfleger Act (RPflg). Ved udøvelsen af deres hverv og ved at træffe afgørelser er dommere, f.eks. dommere, upartiske og uafhængige og er kun bundet af love og administrative bestemmelser. Der kan principielt klages over deres afgørelser i overensstemmelse med de almindelige retsplejeregler.

Databaser

Websteder, der er rettet mod retsvæsenet og er tilgængelige for offentligheden, er:

Der kan også findes oplysninger på Deutscher Richterets Link åbner i nyt vinduehjemmesider (Deutscher Richterbund) eller i Link åbner i nyt vindueDeutscher Rechtspfleger (Deutscher Rechtspfleger).

Advokat

I Tyskland er der ca. 166.000 advokater. De afslutter samme juridiske uddannelse som dommere og kan rådgive og repræsentere deres klienter i alle former for retlige spørgsmål. De har lov til at handle både ved domstolene og ved domstolene der findes ingen særlige advokater for repræsentation i henhold til tysk ret. I princippet har alle domstole i Tyskland ret til repræsentation uden forskel. Den eneste undtagelse herfra er, at advokater skal repræsentere deres klient i en civil sag ved forbundsdomstolen, hvor der er særlige forudsætninger for indrejse. En yderligere undtagelse er for syndikatens rettighedsadvokater (som er ansat af en ikke-advokat arbejdsgiver for at rådgive og repræsentere arbejdsgiveren i dens retlige anliggender). Disse må ikke repræsentere deres arbejdsgiver ved visse domstole.

Advokater er omfattet af lovgivningen i den tyske lov om advokater (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Advokaterhvervet er også reguleret af yderligere faglige regler, nærmere bestemt advokatadfærdskodeksen (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) og adfærdskodeksen for advokater (Fachanwaltsordnung, FAO). Advokatsalærer fastsættes i lov om løn (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Advokaterne er organiseret i 27 regionale advokatforbund og advokatforeningen ved forbundsdomstolen. Handelskamrene er ansvarlige for at få adgang til advokaterhvervet. De er også ansvarlige for bl.a. at kontrollere, at advokater opfylder deres faglige forpligtelser.

Databaser

Nærmere oplysninger om advokaterhvervet findes på Link åbner i nyt vindueBRK "s hjemmeside. Desuden tilbyder den største Link åbner i nyt vinduetyske advokat, Deutscher Anwaltverein (DAV), der er den største tyske advokat, en bred vifte af oplysninger om advokaterhvervet, herunder på engelsk og fransk.

Bistand til at finde en advokat er tilgængelig i Link åbner i nyt vindueadvokatfortegnelsen, som indeholder en liste over alle advokater (tilgængelig på tysk og engelsk) samt det Link åbner i nyt vinduetyske advokatsamfund.

Patentagent

Der er ca. 3.500 aktive patentagenter i Tyskland. Patentagenter har generelt afsluttet universitetsstudier inden for videnskab eller tekniske anliggender efterfulgt af subsidiær juridisk uddannelse. Deres kompetence omfatter rådgivning og repræsentation inden for industrielle ejendomsrettigheder (navnlig: Patenter, brugsmodeller, varemærker, design), navnlig registrering og overvågning. Patentagenter har ret til at repræsentere deres klienter ved det tyske patent- og varemærkekontor, Patentdomstolen og under særlige omstændigheder ved forbundsdomstolen. Ved regionale og højere regionale domstole kan de imidlertid kun afgive udtalelser om deres kunders tilfælde og kan ikke selv foretage handlinger.

Patentadvokaternes aktiviteter er omfattet af bestemmelserne i loven om advokater (PAO). Patentagenterne er organiseret i Chamber of Patent Attorneys.

Databaser

Oplysninger om patentkontoret findes på webstedet Link åbner i nyt vinduefor Patent Attorneys. Federal Official Patent Attorneys " Link åbner i nyt vindue Register stilles også til rådighed dér.

Notar

I Tyskland findes der i øjeblikket næsten 7.000 notarer, som i princippet skal have samme uddannelse som en dommer. De yder uafhængig, upartisk og objektiv rådgivning og støtte til vigtige juridiske transaktioner og håndtering af juridiske spørgsmål på en sådan måde, at tvister undgås. Deres vigtigste opgave er at attestere juridiske transaktioner.

På grund af Tysklands forbundsstruktur findes der forskellige former for notar. I de fleste delstater udøver notarerne deres hverv som hovederhverv ("enkeltmandsnotarer" og "Nurio tariat"). I nogle delstater udøves notarerhvervet foruden erhvervet som notar. Alle notarer udpeges og kontrolleres af deres respektive regionale retslige myndigheder (Landesjustizverwaltung).

Bestemmelserne vedrørende notarerhvervet findes i Bundesnotarordnung, BNotO. Vederlaget til notarer fastsættes ved lov om gebyrer (Kostenordnung, KostO).

Notarer tilhører deres respektive regionale notarkammer.

Databaser

Omfattende oplysninger om forskellige emner for notarer findes på Link åbner i nyt vinduenotarkammerets websted. Link åbner i nyt vindueRegistret for notarer i denne medlemsstat er også en hjælp til at søge efter en notar. Indholdet findes på tysk, engelsk, fransk og spansk.

Andre juridiske erhverv

Juridiske erhverv som defineret i loven om juridiske tjenesteydelser (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Loven om juridiske tjenesteydelser gør det muligt for inkassofirmaer, pensionskonsulenter og udbydere af juridiske tjenesteydelser med speciale i udenlandsk ret at levere udenretlige juridiske tjenesteydelser. I visse tilfælde har udbydere af inkassofirmaer og pensionsrådgivere også ret til at repræsentere deres klienter i retten. Aktiviteten gøres til genstand for registrering efter anmodning fra retten. Navnene på de registrerede personer er Link åbner i nyt vindue opført i registret over juridiske tjenester.

Der er ikke noget lovkrav om, at disse registrerede tjenesteydere skal tilhøre en afdeling eller en specifik faglig sammenslutning. Inkassovirksomheder og pensionsrådgivere er delvis organiseret i erhvervssammenslutninger. de største foreninger er forbundssammenslutningen af tyske inkassobureauer (Bundesverband deutscher Abungzentren), den tyske sammenslutning af juridiske repræsentanter/Juridisk Tjeneste og Bundesverband der Rentenberater (den føderale sammenslutning af pensionsrådgivere).

Databaser

Det er muligt at konsultere det juridiske tjenesteregister, som omfatter listen over juridiske tjenesteydere og de kompetente registreringsmyndigheder, via den tyske retslige portal. På webstedet for Link åbner i nyt vindueden tyske sammenslutning af inkassofirmaer, den Link åbner i nyt vinduetyske sammenslutning af juridiske og juridiske tjenesteydere og Link åbner i nyt vinduesammenslutningen af pensionskontorer er der mange forskellige yderligere oplysninger.

Organisationer, der leverer gratis juridiske tjenesteydelser

I Tyskland yder en lang række velgørende organisationer gratis juridisk rådgivning (i overensstemmelse med § § 6 og 8 i loven om juridiske tjenesteydelser). Nogle af de vigtigste af disse er:

Links

Link åbner i nyt vindueForbundsregeringens og delstaternes portal for retlige anliggender

Link åbner i nyt vindueOplysninger om domstole og anklagemyndigheder, forbundsjustitsministeriet og forbrugerbeskyttelse

Link åbner i nyt vindueForbundsjustitsministeriet og forbundsministeriet for forbrugerbeskyttelse

Link åbner i nyt vindueHamburgs justitsministerium

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet i Berlin

Link åbner i nyt vindueBayerns Justitsministerium

Link åbner i nyt vindueDen tyske forening af dommere

Link åbner i nyt vindueDet tyske advokatsamfund

Link åbner i nyt vindueLandsdækkende advokatregister

Link åbner i nyt vindueDeutscher Anwelt Verein

Link åbner i nyt vindueReferenceoplysninger om tysk ret

Link åbner i nyt vindueChamber of Patent Lawyers

Link åbner i nyt vindueListe over notarer

Link åbner i nyt vindueForbundskammeret for notarer

Link åbner i nyt vindueRegister over juridiske tjenesteydelser

Link åbner i nyt vindueArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Link åbner i nyt vindueVelgørenhedsorganisationer

Link åbner i nyt vindueVelfærdsorganisationer

Link åbner i nyt vindueSikkerhedscenter for jøder i Tyskland

Link åbner i nyt vindueDeutsches Rotes Kreuz

Link åbner i nyt vinduePartagtischer Wohlfahrtsverband


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 02/10/2019