Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Estonsko

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Na této stránce naleznete přehled organizace právnických profesí v Estonsku.


Právnická povolání

Právnická povolání - úvod

Právnické profese v Estonsku tvoří:

 • státní zástupce;
 • soudci,
 • laické soudce;
 • asistenti soudců a soudních úředníků;
 • je zastáncem;
 • notář;
 • soudní vykonavatelé;
 • správci konkurzní podstaty

Státní zástupci

Organizace

Odkaz se otevře v novém okně.Státní zastupitelství je vládní agentura, za niž odpovídá ministerstvo spravedlnosti. Skládá se ze dvou úrovní: nejvyššího státního zastupitelství (jako vrchního státního zastupitelství) a čtyř okresních státních zastupitelství.

Pracovní oblast nejvyššího státního zastupitelství pokrývá celé Estonsko a pracovní oblasti okresních státních zastupitelství se shodují s pracovními oblastmi policejních prefektur. V čele státního zastupitelství stojí nejvyšší státní zástupce, kterého jmenuje estonská vláda na návrh ministra spravedlnosti na dobu pěti let po vyslechnutí stanoviska Výboru pro právní záležitosti estonského parlamentu.

Každý rok na jarním zasedání Parlamentu předkládá nejvyšší státní zástupce ústavnímu výboru parlamentu přehled plnění povinností, které byly úřadu státního zástupce svěřeny ze zákona, v předchozím kalendářním roce.

V čele okresního státního zastupitelství stojí hlavní státní zástupce, který je rovněž jmenován ministrem spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce na dobu pěti let.

V Estonsku existuje celkem osm typů státních zástupců: Státní zástupci ve státním zastupitelství jsou nejvyšší státní zástupce, přední státní zástupci, státní zástupci a pomocní státní zástupci; státní zástupci v okresních státních zastupitelstvích jsou přední státní zástupci, vyšší státní zástupci, specializovaní státní zástupci, okresní státní zástupci a pomocní státní zástupci.

Viz také Odkaz se otevře v novém okně.zákon o státním zastupitelství.

Úloha a povinnosti

Podle zákona o státním zastupitelství:

 • podílet se na plánování přeshraničního pronásledování za účelem prevence a odhalování trestných činů;
 • vede trestní řízení v přípravném řízení a zajišťuje jeho zákonnost a účinnost;
 • zastupuje státní zastupitelství u soudu;
 • plnit další povinnosti uložené státnímu zastupitelství zákonem.

Státní zastupitelství vykonává své povinnosti podle zákona o státním zastupitelství nezávisle.

Jako vedoucí trestního řízení státní zástupce vede vyšetřující orgán při shromažďování důkazů a rozhoduje o tom, zda bude proti určité osobě vznesena obvinění na základě zjištěných skutečností.

Podle stanov státního zastupitelství:
Nejvyšší státní zastupitelství:

 • zajistit zákonnost a účinnost trestního řízení v přípravném řízení a zastupovat trestní stíhání před všemi soudy na všech úrovních profesionálních, hospodářských, vojenských, environmentálních trestných činů, trestných činů proti spravedlnosti a organizované trestné činnosti, které jsou přeshraniční nebo v případech vysokého veřejného zájmu, trestných činů proti lidskosti a mezinárodní bezpečnosti, závažnějších trestných činů proti státu, trestných činů spáchaných státními zástupci a dalších trestných činů nařčených nejvyšším státním zástupcem;
 • analyzuje, monitoruje a radí činnosti okresních státních zastupitelství a analyzuje a zobecňuje soudní praxi a praxi trestního stíhání;
 • plní povinnosti vyplývající z mezinárodní spolupráce, včetně účasti na práci Eurojustu;
 • podílet se na přípravě návrhů zákonů, návrhů nařízení a nařízení vlády, jakož i návrhů nařízení a směrnic ministra spravedlnosti upravujících činnost státního zastupitelství;
 • podílet se na vypracovávání rozvojových plánů týkajících se státního zastupitelství a jeho úkolů;
 • organizuje činnosti státního zastupitelství v oblasti styku s veřejností a informuje státní zástupce o činnostech státního zastupitelství;
 • organizuje personální zajištění a vzdělávání státního zastupitelství a otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro úředníky a zaměstnance, vede záznamy o zaměstnancích;
 • organizovat řízení výběrových řízení státních zástupců;
 • vypracovává návrh rozpočtu státního zastupitelství a zajišťuje cílené využívání rozpočtových zdrojů;
 • organizovat správu státního majetku, který má v držení státní zastupitelství;
 • vykonává další úkoly, které mu byly svěřeny zákonem, rozhodnutím Riigikogu, výnosem prezidenta republiky, nařízením a nařízením vlády republiky a nařízením a nařízením ministra spravedlnosti.

Soudci

Organizace

Soudcem musí být estonský občan, který získal vnitrostátně uznávaný magisterský titul v oboru práva, rovnocennou kvalifikaci ve smyslu § 28 odst.22 Estonského školského zákona nebo rovnocennou zahraniční kvalifikaci, v estonštině pokročilý, má vysokou morální povahu a schopnosti a osobní charakteristiky nezbytné pro výkon funkce soudce. Soudci jsou jmenováni doživotně. Ministr spravedlnosti nemá ve vztahu ke soudcům žádné velení ani disciplinární pravomoc. Soudce může být odvolán z funkce pouze na základě soudního rozhodnutí, které vstoupilo v platnost. Soudci mohou vykonávat funkci až do věku 67 let, ale může být prodloužena.

Soudci nejsou jmenováni:

 • kdo je odsouzen za trestný čin;
 • osoby, které byly odvolány z funkce soudce, notáře nebo soudního vykonavatele;
 • osoby, které byly vyhoštěny z estonské advokátní komory;
 • osoby, které byly propuštěny z veřejné služby z důvodu disciplinárního provinění;
 • osoby v konkurzu;
 • osoby, jejichž profesní činnost auditora byla ukončena, s výjimkou ukončení činnosti na základě žádosti auditora;
 • osoby, které byly zbaveny kvalifikace patentového zástupce, s výjimkou odnětí kvalifikace na základě žádosti patentového zástupce.
 • kteří byli zbaveni povolání soudního překladatele na základě čl. 28 odst. 3 bodu 3 zákona o autorizovaných překladatelích.

Osoba, která má po získání příslušné kvalifikace nejméně pětiletou právní praxi nebo vykonávala funkci soudního poradce nebo generálního advokáta po dobu nejméně tří let a uplynula nebo byla osvobozena od výslechu soudce, může být jmenována soudcem okresního nebo správního soudu.

Soudcem okresního soudu může být jmenován každý, kdo je zkušený a uznávaný právník a složil zkoušku soudce. Každý, kdo pracoval jako soudce bezprostředně před svým jmenováním, nemusí skládat zkoušku soudce.

Do funkce soudce Nejvyššího soudu mohou být jmenováni zkušení a uznávaní právníci.

Soudci jsou jmenováni v otevřeném výběrovém řízení.

Soudce může být zaměstnán pouze ve funkci soudce, s výjimkou vyučovacích nebo výzkumných funkcí. Soudce musí informovat předsedu Soudního dvora o všech jiných zaměstnáních než ve funkci soudce. Jakékoli jiné zaměstnání než ve funkci soudce nesmí ohrozit výkon úředních povinností soudce nebo nestrannost soudce při výkonu spravedlnosti. Soudce nesmí být členem Riigikogu ani členem obecního nebo obecního zastupitelstva; člen politické strany; zakladatel, jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti nebo ředitele pobočky zahraniční společnosti; insolvenční správce, člen insolvenčního senátu nebo nucená správa nemovitostí; rozhodce zvolený stranami sporu.

Soudce může být odvolán z funkce pouze soudním rozhodnutím. Trestní obvinění proti soudci soudu prvního nebo druhého stupně může být vzneseno během jeho funkčního období pouze na návrh Nejvyššího soudu se souhlasem prezidenta republiky. Trestní obvinění proti soudci Nejvyššího soudu může být vzneseno během jeho funkčního období pouze na návrh kancléře spravedlnosti se souhlasem většiny v estonském parlamentu.

Požadavky vztahující se na soudce, jejich přípravnou službu a jejich povinnosti jsou stanoveny v zákoně Odkaz se otevře v novém okně.o soudech.

Úloha a povinnosti

Soudní povolání je upraveno zákonem. Všichni estonští soudci, kteří zasedali společně, přijali etický kodex (en banc). Více informací naleznete na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.estonských soudů a na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Úlohou soudce je výkon spravedlnosti v souladu s ústavou a právními akty, na jejichž základě soudce rozhoduje o spravedlivém řešení pro strany sporu. Soudce vytváří právo tím, že vykládá právní úkony a provádí výzkum.

Soudce vykonává své úřední povinnosti nestranně bez vlastního zájmu a dodržuje služební zájmy, a to i mimo svou profesní činnost. Soudce se musí chovat neoddělitelně v rámci své profesní činnosti i mimo ni a zdržet se jednání, které by mohlo poškodit pověst soudu. Soudce nesmí zveřejnit informace, které jsou mu známy na zasedání soudu, které se konalo v neveřejném jednání nebo v rámci jednání vedených při dosažení smíru. Povinnost mlčenlivosti platí vždy i po odchodu soudce do důchodu. Soudce musí instruovat soudce prvního stupně s méně než třemi lety služby, kteří provádějí přípravný program pro asistenty soudců a studenty, kteří jsou stážisty. Soudce nesmí mít současně více než dva mentory. Soudce je povinen pravidelně rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti a účastnit se odborné přípravy.

Sociální záruky pro soudce

Soudci požívají různých sociálních záruk ze zákona: platy, prémie, důchody soudců, soudní volno, ošacení soudců a další sociální záruky.

Plat soudce je stanoven Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o platech vyšších státních zaměstnanců.

Základ pro stanovení důchodu soudce je stanoven Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o soudech.

Důchod soudce je starobní důchod soudce, starobní důchod soudce, invalidní důchod soudce a pozůstalostní důchod rodinného příslušníka soudce. Důchod soudce se nevyplácí během výkonu funkce soudce. Je-li soudce v důchodu zaměstnán jinde, pobírá důchod soudce v plné výši bez ohledu na výdělek. Důchod soudce se nevyplácí osobě, která byla propuštěna z funkce z důvodu disciplinárního trestného činu nebo odsouzena za úmyslně spáchaný trestný čin. Důchod soudce je odňat každému, kdo byl odsouzen za trestný čin proti výkonu spravedlnosti.

Soudce má nárok na dovolenou za kalendářní rok. Dovolená za kalendářní rok činí 35 kalendářních dnů a dodatečná dovolená se poskytuje celkem až sedm kalendářních dnů za dobu výkonu soudní činnosti za podmínek stanovených v zákoně o soudech.

Laičtí soudci

Laičtí soudci se účastní výkonu spravedlnosti u okresních soudů pouze v trestních věcech týkajících se trestného činu prvního stupně. Laický soudce má stejné postavení, práva a povinnosti jako soudce při výkonu spravedlnosti. Laickým soudcem může být na dobu čtyř let jmenován laický státní příslušník Estonska ve věku 25 až 70 let s bydlištěm v Estonsku, který má znalosti estonštiny na úrovni C1 nebo rovnocenné úrovni v souladu s jazykovým zákonem a má vhodné morální vlastnosti pro výkon laického soudce. Laické soudce nesmí být jmenován na více než dvě po sobě jdoucí funkční období.

Laickou soudcovu nelze jmenovat žádnou osobu, pokud: odsouzen za trestný čin; dlužník v úpadku; nezpůsobilé ze zdravotních důvodů; měl trvalé bydliště, tj. adresu zapsané v evidenci obyvatel, po dobu kratší než jeden rok na území obce, která jej jmenovala laickým soudcem; soud, státní zastupitelství nebo bezpečnostní policie; vojenskou službu; právník, notář nebo soudní vykonavatel; Člen vlády republiky; Člen obecní nebo městské vlády; Prezident republiky; Poslanec estonského parlamentu. Nikdo, kdo je obviněn z trestného činu, nesmí být v průběhu trestního řízení jmenován laickým soudcem.

Úlohou laického soudce je v zásadě zastupovat při výkonu spravedlnosti vyhlídky běžné osoby, která se zabývá soudními řízeními spíše z humanitárního než právního hlediska. Místní správní rady jsou odpovědné za volbu kandidátů do funkce laického soudce.

Asistenti soudců a soudních úředníků

Pomocný soudce je soudním úředníkem, který vykonává zákonem stanovené povinnosti. Asistent soudce je nezávislý, ale musí se řídit pokyny soudce v rozsahu stanoveném zákonem. Asistent soudce je oprávněn provádět zápisy do katastru nemovitostí (např. katastr nemovitostí, obchodního rejstříku) a vydávat nařízení o vedení rejstříků, včetně nařízení o uložení sankce. Asistenti soudců mohou uplatnit zrychlené řízení o platebním rozkazu. Omezení výkonu funkce soudce platí i pro asistenty soudců.

Do funkce pomocného soudce může být jmenována osoba, která získala státem uznávaný magisterský titul v oboru práva, odpovídající kvalifikaci ve smyslu § 28 odst.22 Estonského školského zákona nebo odpovídající zahraniční kvalifikaci, znalosti estonského jazyka na úrovni C1 nebo rovnocenné úrovni v souladu s jazykovým zákonem, vysoce mravní povahu, dokončila přípravný program pro asistenty soudců, nebyla výběrovou komisí vyňata. Osoba, která složila soudní zkoušku, může být rovněž jmenována jako pomocný soudce.

Pomocný soudce nesmí být jmenován: kdo je odsouzen za trestný čin; osoby, které byly odvolány z funkce soudce, notáře nebo soudního vykonavatele; osoby, které byly vyhoštěny z estonské advokátní komory; osoby, které byly propuštěny z veřejné služby z důvodu disciplinárního provinění; osoby v konkurzu; osoby, jejichž profesní činnost auditora byla ukončena, s výjimkou ukončení činnosti na základě žádosti auditora; osoby, které byly zbaveny kvalifikace patentového zástupce, s výjimkou odnětí kvalifikace na základě žádosti patentového zástupce. kterým byla odebrána pozvánka soudního překladatele na základě § 28 odst. 3 bodu 3 zákona o autorizovaném překladu; každý, kdo byl odvolán z funkce soudce z důvodu jeho nezpůsobilosti k výkonu funkce - na dobu tří let po svém jmenování do funkce.

Asistenti soudců jsou jmenováni v otevřeném výběrovém řízení.

Požadavky na asistenty soudců jsou stanoveny v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o soudech.

Soudním úředníkem je soudní úředník, který se, nezávisle nebo pod dohledem soudce, podílí na přípravě a vyřizování věcí v rozsahu stanoveném zákonem o soudním řízení. Soudní úředník je oprávněn provádět všechny stejné úkony a vynášet stejné rozsudky jako pomocný soudce nebo jiný soudní úředník podle zákona, kterým se řídí soudní řízení. Soudní úředník je při výkonu svých povinností nezávislý, ale musí se řídit pokyny soudce v rozsahu stanoveném zákonem.

Požadavky kladené na soudní úředníky jsou stejné jako požadavky kladené na pomocné soudce. Volné místo soudního úředníka je obsazeno prostřednictvím veřejné soutěže.

Soudním úředníkem nesmějí být jmenováni: kdo byl potrestán za úmyslně spáchaný trestný čin; každý, kdo byl potrestán za úmyslně spáchaný trestný čin vůči státu, bez ohledu na to, zda byly údaje o odsouzení vymazány; kdokoli, jemuž bylo odňato právo pracovat jako soudní úředník na základě soudního rozhodnutí, které má právní účinky; každá osoba, která je nejbližším příbuzným nebo partnerem osoby, která přímo dohlíží na soudního úředníka.

Kromě generálního advokátaSlovní(521 Kb) a pomocného soudce (373CSKb) mezi soudními úředníky patří ředitel SoudníhoPDFdvora (367 Kb) aCSvedoucí soudní kanceláře (364 Kb).PDFCSfileDownload.do?id=79497cee-fb0b-444e-94a0-401347158b4f

Právníci

Právníci zahrnují advokáty a jejich asistenty.

Advokáti jsou členy estonské advokátní komory a řídí se zákonem o advokátní komoře. Členem estonské advokátní komory může být každý, kdo splňuje požadavky stanovené zákonem o advokátní komoře a složil advokátní zkoušku.

Estonská advokátní komora je samostatné profesní sdružení založené za účelem poskytování právních služeb v soukromém i veřejném zájmu a ochrany profesních práv právníků. Estonská advokátní komora sleduje profesní činnost svých členů a jejich soulad s požadavky profesní etiky. Estonská advokátní komora rovněž organizuje odborné vzdělávání advokátů při zaměstnání a poskytování státní právní pomoci. Advokátní komora prostřednictvím svých členů zajišťuje poskytování státní právní pomoci.

Estonská advokátní komora jedná prostřednictvím svých orgánů. Jedná se o valné shromáždění, představenstvo, předsedu, výbor pro audit, čestný soud a výbor pro odborné posuzování vhodnosti.

Advokáti jsou oprávněni:

 • zastupovat a hájit klienty u soudu, v přípravném řízení a v jiných řízeních jak v Estonsku, tak v zahraničí;
 • shromažďovat důkazy;
 • zvolit si v závěti a používat zákonné prostředky a opatření při poskytování právních služeb;
 • získávat od vnitrostátních a místních orgánů informace potřebné k poskytování právních služeb, přístupu k dokumentům a získávání kopií a výpisů z nich, pokud právníkům není zákonem zakázáno tyto informace a dokumentaci získávat;
 • zpracovávat osobní údaje jiné osoby než zákazníka získané na základě smlouvy nebo ze zákona, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, bez jejich souhlasu, je-li to nezbytné pro poskytování právní služby;
 • ověřovat podpisy a kopie dokumentů předložených soudu a jiným úředním orgánům v rámci právních služeb poskytovaných klientovi;
 • poskytovat služby kontaktní osobě;
 • vystupovat jako rozhodci nebo smírčí soudci v postupu stanoveném v zákoně o smíru;
 • jednat jako insolvenční správci, pokud jsou členy komory.

Asistenti advokátů mají plnou moc k zastupování v mezích stanovených zákonem.

Pomocní advokáti nejsou oprávněni jednat jako rozhodci nebo smírčí soudci v postupu stanoveném v zákoně o smírčím řízení. Nemají pravomoc zastupovat nebo obhajovat klienty u Nejvyššího soudu, nestanoví-li zákon jinak. Asistenti advokátů nesmějí jednat jako správci konkurzní podstaty.

Pomocný právní zástupce může poskytovat právní služby pouze pod dohledem svého patrona, který je advokátem.

Při poskytování právních služeb advokát jedná nezávisle a v souladu se zákonem, právní akty a rozhodnutí přijatá orgány Estonské advokátní komory, požadavky na profesní etiku advokátů, správnou praxi a jejich svědomí.

Informace zpřístupněné právníkovi jsou důvěrné. Advokát nebo zaměstnanec advokátní komory nebo advokátní kanceláře, kteří jsou vyslýcháni jako svědek, nemohou být vyslechnuti nebo požádáni, aby poskytli vysvětlení k záležitostem, o nichž se dozvěděl v rámci poskytování právních služeb.

Nosiče dat související s poskytováním právních služeb advokátem jsou nedotknutelné.

Výkon jeho pracovních povinností advokátem nesmí vést k tomu, že bude identifikován u klienta, ani k soudnímu řízení klienta.

Obhájce nesmí být zadržen, prohledán nebo zatčen z profesních důvodů, s výjimkou případu na základě příkazu vydaného okresním soudem. Advokátní kancelář, jejímž prostřednictvím advokát poskytuje právní služby, nesmí být vyhledávána z důvodů vyplývajících z jeho profesní činnosti.

Seznam advokátů a advokátních kanceláří a další užitečné informace lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Estonské advokátní komory. Funkce „advokáti“ však umožňuje nalézt advokátav celé Evropské unii.

Právní databáze

Kromě výše uvedených databází neexistují žádné databáze.

Právní poradci

Estonsko nemá žádné právní zástupce ani právní poradce, které by se řídily zákonem.

Notáři

Organizace

Všichni notáři v Estonsku mají stejnou pravomoc. Povolání notáře je Odkaz se otevře v novém okně.upraveno zákonem o notářích. Ministerstvo spravedlnosti a notářská komora jsou odpovědné za regulaci a řízení odborných činností notářů. Notářská komora je právnickou osobou veřejného práva a členy jsou všichni notáři jmenovaní do úřadu. Mezi úkoly, které má plnit, patří dohled nad tím, zda notáři vykonávají svou profesní činnost svědomitě a správně, harmonizace profesní činnosti notářů, příprava odborné přípravy notářů, organizace notářské služby, správa a vývoj elektronického informačního systému ve vztahu k notářům, poskytování pomoci ministrovi spravedlnosti v oblasti dohledu atd. Internetová stránka notářské komory poskytuje informace o notářích a notářských povinnostech. Odkaz se otevře v novém okně.http://www.notar.ee/

Úloha a odpovědnost

Notář je veřejnoprávním orgánem. Je státem zmocněn k tomu, aby na žádost osob osvědčil skutečnosti a události, které mají právní význam, a aby provedl jiné notářské zápisy s cílem zajistit právní jistotu.

Notáři musí být při své činnosti nestranní, důvěryhodní a nezávislí. Jsou povinny zjistit skutečné úmysly stran transakce a okolnosti, které jsou nezbytné pro provedení správné transakce, a vysvětlit stranám různé způsoby provedení transakce a její důsledky.

Notáři, jsou-li o to požádáni, provádějí tyto notářské úkony:

 • poskytovat notářskou certifikaci (různé smlouvy, pověřovací listiny, závěti) a notářský zápis (kopie, podpisy, výtisky atd.);
 • řešení dědických záležitostí;
 • Vydává na základě článku 60 a přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1-32) osvědčení o vystavení notářského zápisu vykonatelného v Estonsku;
 • Kterým se na základě čl. 59 odst. 1 a přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 107-134) vydává osvědčení o právní moci notářského zápisu v Estonsku a vydává se potvrzení o vystavení vykonatelného osvědčení podle čl. 60 odst. 2 v případě, že není listina vykonatelná v Estonsku;
 • vydání výňatku z vyhotovení notářského zápisu, který má být vykonán v Estonsku, na základě čl. 48 odst. 3 a příloh III a IV nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (Úř. věst. L 007, 10.1.2009, s. 1-79);
 • prohlásit doklady o povolení za neplatné v souladu s notářským zákonem;
 • prohlásit dohody uzavřené prostřednictvím advokáta jednajícího jako smírce nebo prostřednictvím jiného notáře za vykonatelné;
 • vydávat osvědčení (apostily);
 • na žádost právnických osob předkládat své výroční finanční zprávy soudu, který vede rejstřík;
 • potvrzovat manželství a rozvody a připravovat sňatky a rozvody;
 • přijímat vklady peněz, cenné papíry a dokumenty;
 • umožnit přístup k údajům zaznamenaným v katastru katastru nemovitostí nebo k matričnímu útvaru nebo k dokumentu uchovávanému v katastru nemovitostí;
 • podávat oznámení a žádosti na žádost podniku, přijímat dokumenty nebo jiné informace od hospodářských správních orgánů a doručit podniku správní akt;
 • zápis údajů do registru na žádost hospodářského subjektu;
 • poskytnutí údajů o skutečném vlastnictví na žádost právnické osoby nebo správce.

Zákazník musí zaplatit notáři poplatek stanovený zákonem za tyto transakce.

Notáři mohou nabízet tyto úřední služby:

 • právní poradenství mimo osvědčovací řízení;
 • poradenství v oblasti daňového práva a zahraničního práva, ať již v rámci osvědčovacího řízení či nikoli;
 • nabízí smírčí řízení podle zákona o smírčím řízení;
 • Jednat jako rozhodce na základě občanského soudního řádu;
 • pořádá aukce, hlasování, loterie a lotyšní prodej a ověřuje výsledky;
 • složení přísahy a ověření místopřísežných certifikátů;
 • postoupit petice a oznámení nesouvisející s úředními povinnostmi a vydávat osvědčení týkající se postoupení nebo nemožnosti postoupit tyto petice a/nebo oznámení;
 • poskytování služby kontaktní osobě;
 • přijímat peněžní vklady - s výjimkou hotovosti - cenné papíry, dokumenty a jiné položky, nejedná-li se o notářský zápis nebo úřední povinnost vyplývající z notářského zápisu;
 • odpovědět na žádost o vysvětlení předloženou podnikem

Informace o úředních službách poskytovaných notáři jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.notářské komory. Odměny za služby notáře jsou sjednány mezi klientem a notářem před poskytnutím služby.

Další právnická povolání

Exekutoři

V Estonsku se jedná o svobodné právnické povolání: Soudní vykonavatelé jednají svým jménem a nesou odpovědnost za své jednání. Soudní vykonavatel musí být nestranný a odpovědný za své úkoly. Úřední činnost exekutorů je upravena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o exekutorech.

Od ledna 2010 funguje společná profesní organizace pro soudní vykonavatele a insolvenční správce, Komora soudních exekutorů a svěřenských správců v konkurzu (dále jen „komora“). Úřední činnost exekutorů, dohled nad nimi, disciplinární odpovědnost a činnost profesních sdružení jsou upraveny zákonem o exekutorech. Úkolem Komory je rozvíjet a podporovat svobodná právnická povolání, včetně rozvoje a kontroly správné profesionální a profesní praxe, vypracování doporučení pro harmonizaci odborné praxe, organizace průběžného vzdělávání, rozvoje informačních systémů atd. Sněmovna má rovněž Honorární Soudní dvůr. Další informace o činnosti Komory jsou k dispozici na jejích internetových Odkaz se otevře v novém okně.stránkách.

Služebními povinnostmi soudního exekutora jsou:

 1. provádět vykonávací řízení v souladu s exekučním řádem;
 2. doručování písemností v souladu s procesními řády;
 3. provádět soupisy pozůstalostí a spravovat pozůstalost v souladu se zákonem o dědickém právu;
 4. v případech a v souladu s postupy stanovenými zákonem na žádost soudu nebo správního orgánu, který provádí dražbu mimo vykonávací řízení;
 5. mediace zahraničního výživného podle zákona o rodinných dávkách.

Odměna soudního exekutora za plnění těchto úředních povinností je stanovena v zákoně o soudních exekutorech.

Na žádost osoby může soudní vykonavatel poskytovat jako odborné služby:

 1. provádět dražby movitého a nemovitého majetku
 2. doručovat dokumenty;
 3. poskytovat právní poradenství a vypracovávat právní dokumenty, pokud je jeho vzdělání v souladu s ustanoveními § 47 odst. 1 bodu 1 zákona o soudech;
 4. poskytovat zjišťovací službu mimo soudní řízení;
 5. Jedná jako smírce v souladu se zákonem o smírčím řízení;
 6. zastávat funkci rozhodce podle občanského soudního řádu.

Exekutoři jsou oprávněni odmítnout poskytnutí odborné služby.

Podmínky pro poskytování odborných služeb a ujednání o odměňování se před poskytnutím služby písemně dohodnou s žadatelem. Dohodnuté podmínky a odměna musí být v souladu s osvědčenými profesními postupy.

Při poskytování odborných služeb nesmějí soudní vykonavatelé vykonávat práva, která byla exekutorům přiznána zákonem za účelem výkonu jejich profesních povinností nebo která vyplývají z jejich funkce.

Informace o službách poskytovaných soudními vykonavateli jsou k dispozici na internetových stránkách Komory. Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kpkoda.ee/

Správní dohled nad činností soudních vykonavatelů vykonává ministerstvo spravedlnosti a Komora.

Exekutoři odpovídají za škodu neoprávněně způsobenou při výkonu své profesní činnosti, a to i v případě, že škodu způsobil zaměstnanec jeho kanceláře. Není-li možné uspokojit nároky na náhradu škody způsobené profesním úkonem soudního exekutora z majetku soudního exekutora nebo jiné osoby odpovědné za škodu nebo pokud tyto nároky nemohou být plně uspokojeny, je za způsobenou škodu odpovědný senát. Konečnou odpovědnost za jednání soudních vykonavatelů nese stát. Jak komora, tak i stát mají právo podat opravný prostředek proti osobě odpovědné za škodu; stát má rovněž právo podat opravný prostředek proti senátu.

Insolvenční správci

Insolvenční správce je soudně jmenovaná osoba, která na základě své funkce provádí transakce a jiné úkony související s majetkovou podstatou a zastupuje dlužníka u soudu ve sporech týkajících se konkursní podstaty. Hlavní povinností insolvenčního správce je hájit práva a zájmy všech věřitelů a dlužníka a zajistit zákonná, rychlá a finančně rozumná konkurzní řízení. Insolvenční správce vykonává své povinnosti osobně. Jako správci konkurzní podstaty mohou jednat fyzické osoby, kterým komora, advokáti, statutární auditoři a soudní vykonavatelé udělili pravomoc jednat jako správci konkurzní podstaty. Komora vede seznam insolvenčních správců. Seznam obsahuje údaje o všech osobách oprávněných jednat jako insolvenční správce a je přístupný veřejnosti na internetových stránkách Komory. Správce zapsaný do seznamu musí zajistit, aby údaje byly přesné.

Hlavními povinnostmi insolvenčního správce jsou:

 1. určit pohledávky věřitelů, spravovat majetkovou podstatu a organizovat vytvoření a prodej majetku a uspokojení pohledávek věřitelů z majetkové podstaty.
 2. určit důvody a datum platební neschopnosti dlužníka;
 3. v případě potřeby zajistit pokračování podnikatelské činnosti dlužníka;
 4. v případě potřeby provést likvidaci dlužníka, je-li dlužník právnickou osobou;
 5. poskytovat informace věřitelům a dlužníkovi v případech stanovených zákonem;
 6. podávat zprávy o své činnosti a poskytovat informace týkající se konkurzního řízení soudu, kontrolnímu úředníkovi a výboru pro konkursní řízení.

Správní dohled nad činností insolvenčních správců vykonává ministerstvo spravedlnosti na základě stížností nebo jiných údajů, které mu byly zaslány ohledně správce a které opravňují k domněnce, že zplnomocněnec nesplnil své povinnosti. Ministerstvo spravedlnosti má při kontrole činnosti správce právo ověřovat vhodnost a zákonnost odborných činností správce. Ministr spravedlnosti může zahájit disciplinární řízení proti zplnomocněnci, který neplní povinnosti vyplývající z právních aktů, které stanoví profesní činnost insolvenčních správců. Ministr spravedlnosti nemůže zahájit disciplinární řízení proti advokátům jednajícím jako insolvenční správci. Ministr má však právo podat u advokátní komory žalobu čestného soudu.

Kromě administrativního dohledu je činnost insolvenčních správců kontrolována také konkursní komisí, valnou hromadou věřitelů, soudem a komorou v rámci jejich působnosti.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Nezisková organizace Aliance právníků

Odkaz se otevře v novém okně.Nadace Kanceláře pro právní služby

Odkaz se otevře v novém okně.Estonská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Státní zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Notářská komora

Odkaz se otevře v novém okně.Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy (Komora soudních vykonavatelů a svěřenských správců v konkurzním řízení)


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 02/10/2020