Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jogászi hivatások - Észtország

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Ez az oldal áttekintést nyújt az észtországi jogi szakmák szervezetéről.


Jogászi hivatások

Jogi szakmák – bevezető

Észtországban a jogi szakmák a következőkből állnak:

 • ügyész;
 • bírák,
 • laikus bíró;
 • bíróhelyettesek és bírósági titkárok;
 • ügyvédek;
 • közjegyző;
 • bírósági végrehajtók;
 • csődgondnokok

Ügyészek

Szervezet

A link új ablakot nyit megAz ügyészség az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó kormányzati szerv. Két szintből áll: a legfőbb ügyész hivatalából (a felsőbb ügyész hivatalaként) és négy kerületi ügyészi hivatalból.

A Főügyészi Hivatal munkaterülete Észtország egészére kiterjed, és a kerületi ügyészségek munkaterületei egybeesnek a rendőrségi prefektúrák munkaterületeivel. Az ügyészséget a legfőbb ügyész vezeti, akit öt évre az észt kormány nevez ki az igazságügyi miniszter javaslata alapján, miután meghallgatta az észt parlament Jogi Bizottságának véleményét.

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakán a legfőbb ügyész minden évben áttekintést nyújt az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságának a törvény által az ügyészségre ruházott feladatok előző naptári évi teljesítéséről.

A kerületi ügyészséget egy főügyész vezeti, akit a legfőbb ügyész javaslatára az igazságügyi miniszter is öt évre nevez ki.

Észtországban összesen nyolcfajta ügyész van: Az ügyészség ügyészei a főügyész, a vezető ügyészek, az ügyészek és a helyettes ügyészek; a kerületi ügyészségek ügyészei a vezető ügyészek, a vezető ügyészek, a szakosodott ügyészek, a kerületi ügyészek és a helyettes ügyészek.

Lásd még az A link új ablakot nyit megügyészségről szóló törvényt.

Feladatok és kötelezettségek

Az ügyészségről szóló törvény értelmében:

 • részvétel a bűncselekmények megelőzését és felderítését célzó üldözések tervezésében;
 • vezeti a tárgyalást megelőző büntetőeljárást, biztosítva annak jogszerűségét és hatékonyságát;
 • a bíróság előtti közvádot képviseli;
 • a törvény által az ügyészségre rótt egyéb feladatokat lát el.

Az Ügyészi Hivatal az Ügyészi Hivatalról szóló törvény szerinti feladatait függetlenül látja el.

A büntetőeljárás vezetőjeként az ügyész irányítja a nyomozó szervet a bizonyítékok összegyűjtésében, és eldönti, hogy a megállapított tények alapján indít-e vádat egy személlyel szemben.

Az ügyészség alapokmánya értelmében:
Főügyészi Hivatal:

 • a tárgyalást megelőző büntetőeljárások jogszerűségének és hatékonyságának biztosítása, valamint a büntetőeljárás képviselete valamennyi bíróság előtt a szakmai, gazdasági, katonai, környezetvédelmi, igazságszolgáltatás elleni és szervezett bűnözési bűncselekmények valamennyi szintjén, amelyek határokon átnyúlóak, vagy amelyek esetében magas közérdek áll fenn, az emberiesség elleni bűncselekmények és a nemzetközi biztonság elleni bűncselekmények, az állam elleni súlyosabb bűncselekmények, az ügyészek által elkövetett bűncselekmények és a főügyész által elrendelt egyéb bűncselekmények;
 • elemzi, nyomon követi és tanácsokkal látja el a járási ügyészségek tevékenységét, valamint elemzi és általánosítja az igazságszolgáltatási és vádhatósági gyakorlatot;
 • teljesíti a nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségeit, beleértve az Eurojust munkájában való részvételt is;
 • részvétel az ügyészség tevékenységét szabályozó törvény-, kormányrendelet- és utasítástervezetek, valamint az igazságügyi miniszter rendelet- és irányelvtervezeteinek kidolgozásában;
 • részt vesz az ügyészséggel és annak feladataival kapcsolatos fejlesztési tervek kidolgozásában;
 • megszervezi az ügyészség PR-tevékenységeit, és tájékoztatja a főügyészt az ügyészség tevékenységeiről;
 • megszervezi az ügyészség személyzetét és képzését, valamint a tisztviselők és a személyzet munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának kérdését, személyzeti nyilvántartást vezet;
 • ügyészi versenyvizsgák lebonyolításának megszervezése;
 • elkészíti az Ügyészség költségvetés-tervezetét, és biztosítja a költségvetési források célzott felhasználását;
 • megszervezi az ügyészség birtokában lévő állami vagyon kezelését;
 • ellátja a törvény, a Riigikogu határozata, a köztársasági elnök rendelete, a köztársasági kormány rendelete és rendelete, valamint az igazságügyi miniszter rendelete és rendelete által ráruházott egyéb feladatokat.

Bírák

Szervezet

A bírónak olyan észt állampolgárnak kell lennie, aki nemzeti szinten elismert jogi mesterfokozatot, az Észt Köztársaság oktatási törvénye 28. cikkének (22)bekezdése szerinti egyenértékű képesítést vagy ezzel egyenértékű külföldi képesítést szerzett, magas szintű észt nyelvtudással rendelkezik, magas erkölcsi szintű, és rendelkezik a bírói munkához szükséges képességekkel és személyes jellemzőkkel. A bírákat életre nevezik ki. Az igazságügyi miniszternek nincs utasítási joga vagy fegyelmi jogköre a bírák felett. A bíró csak hatályba lépett bírósági ítélet alapján menthető fel hivatalából. A bírák 67 éves korukig tölthetik be tisztségüket, ez azonban meghosszabbítható.

A következő személyek nem nevezhetők ki bírónak:

 • bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személyek;
 • a bíró, közjegyző vagy végrehajtó hivatalából elmozdított személyek;
 • az észt ügyvédi kamarából kiutasított személyek;
 • fegyelmi vétség miatt a közszolgálatból szabadult személyek;
 • csődeljárás alatt álló személyek;
 • olyan személyek, akiknek könyvvizsgálói szakmai tevékenységét megszüntették, kivéve a könyvvizsgálói kérelem alapján történő megszüntetést;
 • olyan személyek, akiket megfosztottak a szabadalmi ügyvivői képesítéstől, kivéve a szabadalmi ügyvivő kérelme alapján történő képesítéstől való megfosztást.
 • akiket a hites fordítókról szóló törvény 28. cikke (3) bekezdésének 3. pontja alapján megfosztottak a hites fordítói szakmától.

A megyei vagy közigazgatási bíróság bírájává nevezhető ki az a személy, aki a vonatkozó képesítés megszerzését követően legalább öt év jogi tapasztalattal rendelkezik, vagy legalább három évig bírósági tanácsadóként vagy főtanácsnokként szolgált, és sikeresen teljesítette a bírói vizsgát, vagy mentesült a vizsga alól.

Bárki, aki tapasztalt és elismert ügyvéd, és letette a bírói vizsgát, kinevezhető a kerületi bíróság bírájává. Aki közvetlenül a kinevezését megelőzően bíróként dolgozott, nem kell letennie a bírói vizsgát.

Tapasztalt és elismert ügyvédek nevezhetők ki a Legfelsőbb Bíróság igazságszolgáltatási hivatalába.

A bírákat nyílt versenyvizsga útján nevezik ki.

A bírót kizárólag bírói tisztségben, oktatási vagy kutatási minőségben lehet alkalmazni. A bírónak tájékoztatnia kell a Bíróság elnökét minden, a bírói tisztségen kívüli foglalkoztatásról. A bírói tisztségtől eltérő munkakör nem veszélyeztetheti a bíró hivatali feladatainak ellátását vagy a bíró pártatlanságát az igazságszolgáltatásban. A bíró nem lehet sem a Riigikogu tagja, sem önkormányzati vagy önkormányzati képviselő-testület tagja; politikai párt tagja; egy társaság alapítója, ügyvezető partnere, igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának tagja vagy egy külföldi társaság fióktelepének vezetője; felszámoló, a fizetésképtelenségi tanácsadó testület tagja vagy ingatlanvagyon kötelező kezelése; a vitában részt vevő felek által választott választottbíró.

A bíró csak bírósági ítélettel menthető fel hivatalából. Az első- vagy másodfokú bíróság bírája ellen kizárólag a Legfelsőbb Bíróság en banc javaslata alapján, a köztársasági elnök hozzájárulásával lehet vádat emelni hivatali ideje alatt. A Legfelsőbb Bíróság igazságszolgáltatása ellen a hivatali ideje alatt kizárólag az igazságügyi kancellár javaslatára és az észt parlament többségének egyetértésével lehet büntetőjogi vádat emelni.

A bírákra, azok előkészítő szolgálatára és kötelezettségeire vonatkozó követelményeket a bíróságokról szóló törvény A link új ablakot nyit meghatározza meg.

Feladatok és kötelezettségek

Az igazságügyi szakmát törvény szabályozza. Valamennyi észt bíró elfogadta az etikai kódexet (ben banc). További információk az észt A link új ablakot nyit megbíróságok és a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság honlapján találhatók.

A bíró feladata az igazságszolgáltatás az alkotmánnyal és a jogi aktusokkal összhangban, amelyek alapján a bíró az ügyben részt vevő felek számára igazságos megoldásról határoz. A bíró jogi aktusok értelmezése és kutatás végzése révén alakítja ki a jogot.

A bíró a hivatali feladatait pártatlanul, önérdek nélkül látja el, és a szakmai tevékenységén kívül is figyelemmel kíséri a szolgálati érdekeket. A bírónak kifogástalanul kell viselkednie mind szakmai tevékenysége során, mind azon kívül, és tartózkodnia kell az olyan cselekményektől, amelyek sérthetik a bíróság jó hírnevét. A bíró nem fedhet fel olyan információt, amely a bíróság zártkörű ülésén vagy az egyezség elérésekor tartott viták során jut tudomására. A titoktartási kötelezettség mindig érvényes, még a bíró nyugdíjba vonulását követően is. A bírónak oktatnia kell a három évnél rövidebb szolgálati idővel rendelkező elsőfokú bírákat, azokat, akik előkészítő programot végeznek a bíróhelyettesek és a gyakornokok számára. A bíró egyidejűleg legfeljebb két mentorral rendelkezhet. A bírónak rendszeresen fejlesztenie kell szakmai ismereteit és készségeit, és képzésben kell részt vennie.

A bíráknak nyújtott szociális garanciák

A bírák jogi szempontból különböző szociális garanciákat élveznek: bérek, bónuszok, bírói nyugdíjak, bírói szabadság, bírói ruházat és egyéb szociális garanciák.

A bírák fizetését a A link új ablakot nyit megvezető beosztású állami alkalmazottak hivatalos illetményéről szóló törvény határozza meg.

A bíró nyugdíja megállapításának alapját a bíróságokról szóló A link új ablakot nyit megtörvény határozza meg.

A bíró nyugdíja a bíró öregségi nyugdíja, a bíró öregségi nyugdíja, a bíró rokkantsági nyugdíja és a bíró családtagjának túlélő hozzátartozói nyugdíja. A bírói nyugdíjat a bírói munkaviszony ideje alatt nem fizetik ki. Ha a nyugdíjba vonult bírót máshol foglalkoztatják, keresetétől függetlenül teljes egészében megkapja a bíró nyugdíját. A bíró nyugdíját nem fizetik ki fegyelmi vétség miatt kitoloncolt vagy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt elítélt személynek. A bírói nyugdíjat megvonják minden olyan személytől, akit az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény miatt ítéltek el.

A bíró éves szabadságra jogosult. Az éves szabadság 35 naptári nap, és a bírói munka időtartamára összesen legfeljebb hét naptári nap kiegészítő szabadság adható a bíróságokról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint.

Laikus bírák

A ülnökök csak elsőfokú bűncselekménnyel kapcsolatos büntetőügyekben vesznek részt a megyei bíróságok igazságszolgáltatásában. Egy laikus bíró ugyanolyan jogállással, jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az igazságszolgáltatásban dolgozó bíró. Az Észtországban lakóhellyel rendelkező, 25 és 70 év közötti észt állampolgár, aki a nyelvtörvénynek megfelelően C1 szinten vagy azzal egyenértékű szinten ismeri az észt nyelvet, és rendelkezik a laikus bírák gyakorlásához szükséges erkölcsi jellemzőkkel, négy évre nevezhető ki laikus bírónak. Laikus bíró legfeljebb két egymást követő időszakra nevezhető ki.

Nem nevezhető ki laikus bírónak, ha: bűncselekmény elkövetése miatt elítélték; csődgondnok; egészségügyi okokból alkalmatlan; kevesebb mint egy éve rendelkezik állandó lakóhellyel, azaz a lakcímét a népesség-nyilvántartásba bejegyezték annak a településnek a területén, amely őt laikus bíróként kinevezte; bíróság, ügyészség vagy biztonsági rendészeti szolgálat; katonai szolgálat; ügyvéd, közjegyző vagy végrehajtó; A köztársaság kormányának tagja; Önkormányzati vagy városi önkormányzat tagja; A Köztársasági elnök; Az észt parlament képviselője. Bűncselekménnyel vádolt személy a büntetőeljárás során nem nevezhető ki ülnöknek.

A laikus bíró szerepe lényegében az, hogy az igazságszolgáltatásban egy olyan hétköznapi személy kilátását képviselje, aki inkább humanitárius, mintsem jogi szempontból vizsgálja a bírósági eljárásokat. A helyi önkormányzati tanácsok feladata, hogy jelölteket válasszon a laikus bírói tisztségre.

Bíróhelyettesek és bírósági titkárok

A bíróhelyettes a törvényben meghatározott feladatokat ellátó bírósági tisztviselő. A bíróhelyettes független, de a törvény által előírt mértékben be kell tartania a bíró utasításait. A helyettes bíró jogosult bejegyzéseket tenni a nyilvántartásokba (pl. az ingatlan-nyilvántartásba, a cégnyilvántartásba) és a nyilvántartások vezetéséről szóló rendeleteket kibocsátani, ideértve a szankció kiszabását elrendelő végzéseket is. A kisegítő bírák gyorsított eljárást alkalmazhatnak a fizetési meghagyások esetében. A bírói tisztség betöltésére vonatkozó korlátozások a bíróhelyettesekre is vonatkoznak.

Az a személy, aki nemzeti szinten elismert jogi mesterfokozatot, az Észt Köztársaság oktatási törvénye 28. cikkének (22)bekezdése szerinti megfelelő képesítést, vagy ennek megfelelő külföldi képesítést, a nyelvről szóló törvény szerinti C1 vagy azzal egyenértékű szintű észt nyelvismeretet szerzett, magas erkölcsi szintű, bírói asszisztensi előkészítő programot végzett, és a vizsgabizottság nem mentesítette. Az a személy is kinevezhető bíróhelyettesnek, aki letette a bírói vizsgát.

Nem nevezhető ki bíróhelyettesnek: bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személyek; a bíró, közjegyző vagy végrehajtó hivatalából elmozdított személyek; az észt ügyvédi kamarából kiutasított személyek; fegyelmi vétség miatt a közszolgálatból szabadult személyek; csődeljárás alatt álló személyek; olyan személyek, akiknek könyvvizsgálói szakmai tevékenységét megszüntették, kivéve a könyvvizsgálói kérelem alapján történő megszüntetést; olyan személyek, akiket megfosztottak a szabadalmi ügyvivői képesítéstől, kivéve a szabadalmi ügyvivő kérelme alapján történő képesítéstől való megfosztást. akitől a hites fordító meghívását a hites fordítóról szóló törvény 28. § (3) bekezdés 3. pontja alapján visszavonták; bárkit, aki tisztségének betöltésére való alkalmatlansága miatt – a kinevezést követő három évre – felmentenek a bírói tisztségből.

A bírói asszisztenseket nyílt versenyvizsgán nevezik ki.

A bírói asszisztensekre vonatkozó követelményeket a A link új ablakot nyit megbíróságokról szóló törvényhatározza meg.

A bírósági titkár olyan bírósági tisztviselő, aki önállóan vagy bíró felügyelete alatt a bírósági eljárásról szóló törvényben meghatározott mértékben részt vesz az ügyek előkészítésében és kezelésében. A bírósági hivatalnok a bírósági eljárást szabályozó törvény értelmében ugyanazokat a cselekményeket végezheti el, és ugyanazokat az ítéleteket hozhatja, mint a bíróhelyettes vagy más bírósági tisztviselő. A bírósági titkár feladatai ellátása során független, de a törvény által előírt mértékben be kell tartania a bíró utasításait.

A bírósági titkárokkal szemben támasztott követelmények megegyeznek a bíróhelyettesekkel szemben támasztott követelményekkel. A betöltetlen bírósági titkári álláshelyet nyilvános versenyvizsga útján töltik be.

Nem nevezhető ki bírósági titkárnak: akivel szemben szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntetést szabtak ki; akivel szemben az állammal szemben szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntetést szabtak ki, függetlenül attól, hogy az ítélettel kapcsolatos adatokat törölték-e; minden olyan személy, akinek bírósági hivatalnokként való munkavégzéshez való jogát jogerős bírósági ítélet alapján visszavonták; aki a bírósági titkárt közvetlenül felügyelő személy hozzátartozója vagy élettársa.

A főtanácsnokon (521SzóKb) és a bíróhelyettesen (373 Kb)HUkívül a bírósági titkárok közé tartozikPDFa Bíróság igazgatója (367 Kb)HUés a tárgyalás hivatalvezetője (364 Kb).PDFHUfileDownload.do?id=79497cee-fb0b-444e-94a0-401347158b4f

Ügyvédek

Az ügyvédek közé tartoznak az ügyvédek és asszisztenseik.

Az ügyvédek az Észt Ügyvédi Kamara tagjai, és az ügyvédi kamaráról szóló törvény hatálya alá tartoznak. Az Észt Ügyvédi Kamara tagja lehet bárki, aki megfelel az ügyvédi kamaráról szóló törvényben meghatározott követelményeknek, és letette a kamarai vizsgát.

Az Észt Ügyvédi Kamara olyan önálló szakmai szövetség, amely magán- és közérdekből nyújt jogi szolgáltatásokat, és védi az ügyvédek szakmai jogait. Az Észt Ügyvédi Kamara ellenőrzi tagjainak szakmai tevékenységét és a szakmai etikai követelményeknek való megfelelésüket. Az Észt Ügyvédi Kamara az ügyvédek szakmai továbbképzését és az állami jogi segítségnyújtást is szervezi. Az Ügyvédi Kamara tagjain keresztül biztosítja az állami jogi segítségnyújtást.

Az Észt Ügyvédi Kamara szervein keresztül jár el. Ezek közé tartozik a közgyűlés, az igazgatótanács, az elnök, az audit bizottság, a becsületbeli bíróság és a szakmai alkalmasságot értékelő bizottság.

Az ügyvédek a következő hatáskörökkel rendelkeznek:

 • az ügyfelek képviselete és védelme a bíróságon, valamint a tárgyalást megelőző és egyéb eljárásokban Észtországban és külföldön egyaránt;
 • bizonyítékok gyűjtése;
 • jogi szolgáltatások nyújtása során tetszés szerint válasszon ki és alkalmazzon jogszerű eszközöket és intézkedéseket;
 • a nemzeti és helyi hatóságoktól beszerezze a jogi szolgáltatások nyújtásához, a dokumentumokhoz való hozzáféréshez, valamint azok másolatainak és kivonatainak beszerzéséhez szükséges információkat, kivéve, ha az ügyvédek számára jogszabály tiltja ezen információk és dokumentumok beszerzését;
 • az ügyféltől eltérő személy szerződés vagy jogszabály alapján szerzett személyes adatainak – ideértve a személyes adatok különleges kategóriáit is – az ügyfél hozzájárulása nélkül történő kezelése, amennyiben ez jogi szolgáltatás nyújtásához szükséges;
 • az ügyfélnek nyújtott jogi szolgáltatás keretében a bírósághoz és más hivatalos szervekhez benyújtott okiratok aláírásainak és másolatainak ellenőrzése;
 • kapcsolattartó személy szolgáltatásait nyújtja;
 • választottbíróként vagy békéltetőként jár el az egyeztető okmányban megállapított eljárásban;
 • csődgondnokként jár el, amennyiben tagjai a tanácsnak.

Az ügyvédi asszisztensek a törvényben meghatározott kereteken belül ügyvédi jogkörrel rendelkeznek.

Az ügyvédjelöltek nem járhatnak el választottbíróként vagy békéltetőként az egyeztető okmányban meghatározott eljárásban. Nem rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy a Legfelsőbb Bíróságon képviseljék vagy megvédjék ügyfeleiket, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Az ügyvédjelöltek nem járhatnak el csődgondnokként.

Az ügyvédhelyettes csak védnöke felügyelete mellett nyújthat jogi szolgáltatásokat, aki ügyvéd.

A jogi szolgáltatások nyújtása során az ügyvéd függetlenül és a jogszabályokkal, az Észt Ügyvédi Kamara szervei által elfogadott jogi aktusokkal és határozatokkal, az ügyvédek szakmai etikájára vonatkozó követelményekkel, a helyes gyakorlattal és lelkiismeretükkel összhangban jár el.

Az ügyvéddel közölt információk bizalmasak. Az ügyvédi kamara vagy az ügyvédi iroda tanúként meghallgatott ügyvédje vagy alkalmazottja nem hallgatható ki, és nem hívható fel arra, hogy adjon magyarázatot azokra a kérdésekre, amelyekről jogi szolgáltatások nyújtása során szerzett tudomást.

Az ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódó adathordozók sérthetetlenek.

Az ügyvéd szakmai feladatainak ellátása nem eredményezheti az ügyféllel vagy az ügyfél bírósági ügyével való azonosulását.

Ügyvédet szakmai okokból csak a megyei bíróság által kiadott végzés alapján lehet őrizetbe venni, átkutatni vagy letartóztatni. Az ügyvédi irodát, amelyen keresztül az ügyvéd jogi szolgáltatásokat nyújt, az ügyvéd szakmai tevékenységéből eredő okokból nem lehet átvizsgálni.

Az ügyvédek és ügyvédi irodák listája és egyéb hasznos információk az Észt A link új ablakot nyit megÜgyvédi Kamara honlapján találhatók. Az „ügyvéd” funkcióazonban lehetővé teszi, hogy az EurópaiUnió egész területén találjunk ügyvédet.

Jogi adatbázisok

A fentiekben felsoroltakon kívül nincsenek adatbázisok.

Jogi tanácsadók

Észtországban nincs törvény által szabályozott jogtanácsos vagy jogtanácsos.

Közjegyzők

Szervezet

Észtországban valamennyi közjegyző azonos hatáskörrel rendelkezik. A közjegyzői szakmát a A link új ablakot nyit megközjegyzőkről szóló törvény szabályozza. Az Igazságügyi Minisztérium és a Közjegyzői Kamara egyaránt felelős a közjegyzők szakmai tevékenységének szabályozásáért és irányításáért. A Közjegyzői Kamara közjogi jogi személy, és valamennyi kinevezett közjegyző tagja. Feladatai közé tartozik annak ellenőrzése, hogy a közjegyzők szakmai tevékenységüket lelkiismeretesen és helyesen végzik-e, a közjegyzők szakmai tevékenységének összehangolása, a közjegyzők képzésének megszervezése, a jelöltszolgálat megszervezése, a közjegyzőkkel kapcsolatos elektronikus információs rendszer igazgatása és fejlesztése, az igazságügyi miniszter részére a felügyeleti tevékenységekkel kapcsolatos segítségnyújtás stb. A közjegyzői kamara honlapja tájékoztatást nyújt a közjegyzőkről és a közjegyzői feladatokról. A link új ablakot nyit meghttp://www.notar.ee/

Szerep és feladatok

A közjegyző közjogi tisztséget betöltő személy. Az állam felhatalmazza őt arra, hogy személyek kérelmére jogi jelentőséggel bíró tényeket és eseményeket tanúsítson, és a jogbiztonság biztosítása érdekében egyéb közjegyzői okiratokat hajtson végre.

A közjegyzők tevékenységének pártatlannak, megbízhatónak és függetlennek kell lennie. Meg kell győződniük az ügyletben részt vevő felek tényleges szándékairól és a megfelelő ügylet lebonyolításához szükséges körülményekről, és el kell magyarázniuk a feleknek az ügylet végrehajtásának különböző módjait és az ügylet következményeit.

A közjegyzők kérésre a következő közjegyzői okiratokat végzik:

 • közjegyzői hitelesítés (különböző szerződések, felhatalmazási aktusok, végrendeletek) és közjegyzői hitelesítés (másolatok, aláírások, kinyomatok stb.);
 • öröklési ügyek rendezése;
 • A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 351., 2012.12.20., 1-32. o.) 60. cikke és II. melléklete alapján az Észtországban végrehajtható közjegyzői okirat kiállítására vonatkozó tanúsítvány kiadása;
 • Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 201., 2012.07.27., 107-134. o.) 59. cikkének (1) bekezdése és II. melléklete alapján a közjegyzői okirat észtországi jogerőére vonatkozó tanúsítvány, valamint a II. melléklet értelmében Észtországban végrehajtható közjegyzői okirat kiállítására vonatkozó tanúsítvány kiállításáról
 • a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 007., 2009.01.10., 1-79. o.) 48. cikkének (3) bekezdése, valamint III. és IV. melléklete alapján az Észtországban végrehajtandó közjegyzői okirat kiállításáról szóló kivonat kiadása;
 • a Notarizációs törvény alapján érvénytelennek nyilvánítja az engedélyezési dokumentumokat;
 • nyilvánítsa végrehajthatónak azokat a megállapodásokat, amelyeket békéltetőként eljáró ügyvéd vagy más közjegyző közvetítésével kötöttek;
 • bizonyítványok (apostille-ok) kiállítása;
 • jogi személyek kérésére éves pénzügyi beszámolóik benyújtása a nyilvántartást vezető bírósághoz;
 • a házasságok és válások megerősítése, valamint a házassági és válási bejegyzések előkészítése;
 • pénz, értékpapírok és dokumentumok letétének elfogadása;
 • az ingatlan-nyilvántartási osztály vagy a nyilvántartó osztály nyilvántartásában szereplő adatokhoz vagy a nyilvántartásban nyilvántartott dokumentumhoz való hozzáférés lehetővé tétele;
 • a vállalkozás kérésére értesítéseket és kérelmeket nyújt be, dokumentumokat vagy egyéb információkat kap a gazdasági közigazgatási hatóságoktól, és közigazgatási aktust küld a vállalkozásnak;
 • a gazdasági szereplő kérésére az adatnyilvántartásba történő bejegyzés;
 • a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok szolgáltatása jogi személy vagy vagyonkezelő kérésére.

Az ügyfélnek meg kell fizetnie a közjegyzőnek az ezen ügyletekre vonatkozó törvényben meghatározott díjat.

A közjegyzők a következő hivatalos szolgáltatásokat kínálhatják:

 • jogi tanácsadás az igazolási eljáráson kívül;
 • tanácsadás az adójoggal és a külföldi joggal kapcsolatban, akár tanúsítási eljárás részeként, akár nem;
 • felajánlja az egyeztetési törvény szerinti egyeztetést;
 • A polgári perrendtartás alapján választottbíróként jár el;
 • árverések lebonyolítása, szavazás, sorsolás és sorsolás, valamint az eredmények ellenőrzése;
 • eskütétel és az eskü alatt tett tanúsítványok hitelesítése;
 • a hivatali feladatokhoz nem kapcsolódó petíciók és közlemények továbbítása és az ilyen petíciók és/vagy közlemények továbbításával vagy továbbításának lehetetlenségével kapcsolatos igazolások kiadása;
 • kapcsolattartó személy által nyújtott szolgáltatás;
 • letétek elfogadása – a készpénz kivételével – értékpapírok, okiratok és egyéb tárgyak tekintetében, amennyiben ez nem közjegyzői okirat vagy közjegyzői okiratból eredő hivatalos kötelezettség;
 • a vállalkozás által benyújtott magyarázatkérésre való válaszadás

A közjegyzők által nyújtott hivatalos szolgáltatásokról a A link új ablakot nyit megKözjegyzői Kamara honlapján tájékozódhat. A közjegyzői szolgáltatások díjairól az ügyfél és a közjegyző a szolgáltatásnyújtást megelőzően állapodik meg.

Más jogi szakmák

Végrehajtók

Észtországban ez egy szabadfoglalkozású jogi szakma: a végrehajtók saját nevükben járnak el, és felelősek cselekedeteikért. A végrehajtónak pártatlannak és felelősnek kell lennie feladatai ellátása során. A végrehajtó hatósági tevékenységét a végrehajtókról szóló A link új ablakot nyit megtörvény szabályozza.

2010 januárja óta működik a csődgondnokok és -végrehajtók közös szakmai szervezete, a csődgondnokok és -végrehajtók kamarája (a továbbiakban: kamara). A végrehajtó hatósági tevékenységét, felügyeletét, fegyelmi felelősségét és szakmai érdekképviseletét a végrehajtókról szóló törvény szabályozza. A Kamara feladata az ingyenes jogi szakmák fejlesztése és előmozdítása, beleértve a helyes szakmai és szakmai gyakorlatok fejlesztését és nyomon követését, a szakmai gyakorlatok harmonizálására vonatkozó ajánlások kidolgozását, a továbbképzések szervezését, az információs rendszerek fejlesztését stb. A Kamara egy tiszteletbeli bírósággal is rendelkezik. Az ülésterem tevékenységeivel kapcsolatos további információk az ülésterem A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók.

A végrehajtó szakmai feladatai a következők:

 1. végrehajtási eljárások lefolytatása a végrehajtási eljárás kódexének megfelelően;
 2. iratok kézbesítése az eljárási szabályzatoknak megfelelően;
 3. hagyatéki leltár készítése és hagyaték kezelése az öröklésről szóló törvénnyel összhangban;
 4. a bíróság vagy közigazgatási szerv kérelmére a végrehajtási eljáráson kívüli árverés lebonyolítása a törvényben meghatározott esetekben és eljárásoknak megfelelően;
 5. a külföldi tartásdíj közvetítése a családi ellátásokról szóló törvény alapján.

A végrehajtói illetéket a végrehajtói törvény állapítja meg.

A végrehajtó személy kérelmére szakmai szolgáltatásként a következőket végezheti:

 1. ingó- és ingatlanárverések lebonyolítása
 2. dokumentumokat ad ki;
 3. jogi tanácsadás és jogi dokumentumok készítése, amennyiben tanulmányai megfelelnek a bíróságokról szóló törvény 47. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt rendelkezéseknek;
 4. jogi tényfeltáró szolgálat biztosítása bírósági eljáráson kívül;
 5. Az egyeztetői törvénnyel összhangban békéltetőként jár el;
 6. a polgári perrendtartás keretében választott bíróként jár el.

A végrehajtó megtagadhatja a szakmai szolgáltatás nyújtását.

A szakmai szolgáltatások nyújtásának feltételeit és a díjazásra vonatkozó szabályokat a kérelmezővel a szolgáltatásnyújtást megelőzően írásban kell egyeztetni. A megállapodás szerinti feltételeknek és díjazásnak összhangban kell lenniük a helyes szakmai gyakorlattal.

A végrehajtó a szakmai szolgáltatásnyújtás során nem gyakorolhatja azokat a jogokat, amelyeket a törvény a végrehajtónak szakmai feladatai ellátása érdekében biztosított, vagy amelyek a hivatalából származnak.

A végrehajtók által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információk a kamara honlapján találhatók. A link új ablakot nyit meghttp://www.kpkoda.ee/

A végrehajtói tevékenység közigazgatási felügyeletét az Igazságügyi Minisztérium és a Kamara látja el.

A végrehajtó felelős a szakmai tevékenysége során jogtalanul okozott kárért, beleértve azt az esetet is, ha a kárt hivatalának alkalmazottja okozta. Ha a végrehajtó szakmai tevékenységével okozott kár megtérítése iránti igény nem teljesíthető a végrehajtó vagy a károkért felelős bármely más személy vagyonából, vagy ha az ilyen igény teljes mértékben nem teljesíthető, a kamara felelős az okozott kárért. A végrehajtók cselekményeiért az állam viseli a végső felelősséget. A károkozóval szemben mind a kamara, mind az állam visszkereseti joggal rendelkezik, az állam pedig a kamara ellen is visszkereseti joggal rendelkezik.

Fizetésképtelenségi szakértők

A csődgondnok a bíróság által kinevezett olyan személy, aki szerepe alapján csődvagyonnal kapcsolatos ügyleteket és egyéb cselekményeket hajt végre, és a csődvagyonnal kapcsolatos jogvitákban a bíróságon képviseli az adóst. A csődgondnok fő kötelezettsége valamennyi hitelező és adós jogainak és érdekeinek védelme, valamint a jogszerű, gyors és pénzügyileg ésszerű csődeljárás biztosítása. A csődgondnok feladatait személyesen látja el. Csődgondnokként eljárhatnak: a kamara által csődgondnokként felhatalmazott természetes személyek, ügyvédek, jog szerinti könyvvizsgálók és végrehajtók. A kamara jegyzéket vezet a csődgondnokokról. A lista tartalmazza mindazok adatait, akik csődgondnokként járhatnak el, és a kamara honlapján nyilvánosan hozzáférhető. A jegyzékbe felvett vagyonkezelőnek biztosítania kell az adatok pontosságát.

A csődgondnok fő feladatai a következők:

 1. a hitelezők követeléseinek meghatározása, a csődvagyon kezelése, a hagyaték létrehozásának és értékesítésének, valamint a hitelezők követelései kielégítésének megszervezése a hagyatékon kívül.
 2. az adós fizetésképtelensége okainak és időpontjának meghatározása;
 3. szükség esetén intézkedik az adós üzleti tevékenységének folytatásáról;
 4. szükség esetén az adós felszámolása, amennyiben az adós jogi személy;
 5. a hitelezők és az adós tájékoztatása a törvényben meghatározott esetekben;
 6. beszámolnak tevékenységükről, és tájékoztatást nyújtanak a csődeljárásról a bíróságnak, a felügyelő tisztviselőnek és a csődbizottságnak.

A csődgondnokok tevékenységének közigazgatási felügyeletét az Igazságügyi Minisztérium látja el a vagyonkezelővel kapcsolatban hozzá eljuttatott panaszok vagy egyéb adatok alapján, amelyek alapján feltételezhető, hogy a vagyonkezelő nem tett eleget kötelezettségeinek. Az Igazságügyi Minisztériumnak joga van ahhoz, hogy a megbízott tevékenységének ellenőrzése során ellenőrizze a megbízott szakmai tevékenységének megfelelőségét és jogszerűségét. Az igazságügyi miniszter fegyelmi eljárást indíthat a csődgondnok ellen, aki nem tesz eleget a csődgondnokok szakmai tevékenységét meghatározó jogi aktusokból eredő kötelezettségeinek. Az igazságügyi miniszter nem indíthat fegyelmi eljárást a csődgondnokként eljáró ügyvédekkel szemben. A miniszternek azonban joga van ahhoz, hogy az ügyvédi kamarában becsületbeli eljárást indítson.

A közigazgatási felügyelet mellett a csődgondnokok tevékenységét a csődbizottság, a hitelezők közgyűlése, a bíróság és a kamara is ellenőrzi hatáskörükön belül.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium

A link új ablakot nyit megNonprofit szervezet Ügyvédi Szövetség

A link új ablakot nyit megJogi Szolgáltatások Hivatala Alapítvány

A link új ablakot nyit megÉszt Ügyvédi Kamara

A link új ablakot nyit megÜgyészségi Hivatal

A link új ablakot nyit megKözjegyzői Kamara

A link új ablakot nyit megCsődeljárási végrehajtók és vagyonkezelők kamarája


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 02/10/2020