Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravniški poklici - Estonija

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Na tej strani je pregled organizacije pravnih poklicev v Estoniji.


Pravniški poklici

Pravniški poklici - uvod

Pravne poklice v Estoniji sestavljajo:

 • državni tožilec,
 • sodniki;
 • sodnik porotnik;
 • pomočniki sodnikov in sodni uradniki;
 • zagovorniki;
 • notar;
 • sodni izvršitelji;
 • stečajni upravitelji

Tožilci

Organizacija

Povezava se odpre v novem oknuDržavno tožilstvo je vladna agencija, ki je v pristojnosti ministrstva za pravosodje. Sestavljen je iz dveh ravni: generalnega državnega tožilstva (kot višjega tožilstva) in štirih okrožnih tožilstev.

Delovno področje generalnega državnega tožilstva zajema celotno Estonijo, delovna področja okrožnih tožilstev pa sovpadajo z delovnimi področji policijskih prefektur. Državno tožilstvo vodi generalni tožilec, ki ga na petletni mandat na predlog ministra za pravosodje imenuje estonska vlada, potem ko se je seznanil z mnenjem odbora za pravne zadeve estonskega parlamenta.

Generalni državni tožilec vsako leto na spomladanskem zasedanju Parlamenta ustavnemu odboru parlamenta predstavi pregled izvajanja nalog, ki so bile z zakonom dodeljene tožilstvu, v prejšnjem koledarskem letu.

Okrajno tožilstvo vodi glavni tožilec, ki ga na predlog generalnega tožilca imenuje tudi minister za pravosodje za obdobje petih let.

V Estoniji je skupno osem vrst tožilcev: Tožilci državnega tožilstva so glavni državni tožilec, vodilni državni tožilci, državni tožilci in pomočniki tožilcev; tožilci na okrožnih tožilstvih so vodilni tožilci, višji tožilci, specializirani tožilci, okrožni tožilci in pomočniki tožilcev.

Glej tudi Povezava se odpre v novem oknuzakon o državnem tožilstvu.

Vloga in dolžnosti

Zakon o državnem tožilstvu določa:

 • sodeluje pri načrtovanju zasledovanja zaradi preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj;
 • vodi kazenske postopke v predkazenskem postopku in zagotavlja njihovo zakonitost in učinkovitost;
 • zastopa javni pregon na sodišču;
 • izpolnjuje druge dolžnosti, ki jih tožilstvu nalaga zakon.

Državno tožilstvo svoje naloge v skladu z Zakonom o tožilstvu opravlja neodvisno.

Tožilec kot vodja kazenskega postopka usmerja preiskovalni organ pri zbiranju dokazov in se odloči, ali bo zoper osebo vložil obtožnico na podlagi ugotovljenih dejstev.

Statut državnega tožilstva določa:
Urad generalnega državnega tožilca:

 • zagotoviti zakonitost in učinkovitost kazenskih postopkov pred sodnimi postopki ter zastopati javni pregon pred vsemi sodišči na vseh ravneh poklicnih, gospodarskih, vojaških, okoljskih, protipravdnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj organiziranega kriminala, ki so čezmejna ali kjer obstaja velik javni interes, kaznivih dejanj zoper človečnost in mednarodno varnost, hujših kaznivih dejanj zoper državo, kaznivih dejanj, ki jih storijo tožilci, in drugih kaznivih dejanj, ki jih odredi generalni tožilec;
 • analizira, spremlja in svetuje pri dejavnostih okrožnih tožilstev ter analizira in posploši sodno prakso in prakso pregona;
 • izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega sodelovanja, vključno s sodelovanjem pri delu Eurojusta;
 • sodeluje pri pripravi osnutkov aktov, osnutkov vladnih uredb in odredb ter osnutkov uredb in direktiv ministra za pravosodje, ki urejajo dejavnosti tožilstva;
 • sodeluje pri pripravi razvojnih načrtov, povezanih z tožilstvom in njegovimi nalogami;
 • organizira dejavnosti tožilstva na področju odnosov z javnostmi in obvešča javnost o dejavnostih tožilstva;
 • organizira osebje in usposabljanje tožilstva ter skrbi za zdravje in varnost pri delu za uradnike in osebje ter vodi evidenco osebja;
 • organizira vodenje tožilskih natečajev;
 • pripravi predlog proračuna tožilstva in zagotovi ciljno uporabo proračunskih sredstev;
 • organizira upravljanje državnega premoženja, ki je v lasti tožilstva;
 • opravlja druge naloge, ki so mu dodeljene z zakonom, odločbo Riigikogu, odlokom predsednika republike, uredbo in odlokom vlade republike ter uredbo in odlokom ministra za pravosodje.

Sodniki

Organizacija

Sodnik mora biti estonski državljan, ki je pridobil nacionalno priznano magisterij iz prava, enakovredno kvalifikacijo v smislu člena 28(22) zakonao izobraževanju Republike Estonije ali enakovredno tujo kvalifikacijo, ki je v estonščini na višji stopnji usposobljena, ima visoko moralno naravo ter ima sposobnosti in osebne značilnosti, potrebne za delo kot sodnik. Sodniki imajo dosmrtni mandat. Minister za pravosodje nima pravice do poveljevanja ali disciplinskega nadzora nad sodniki. Sodnik se lahko razreši samo na podlagi sodbe sodišča, ki je začela veljati. Sodniki lahko opravljajo funkcijo do 67. leta starosti, vendar se to lahko podaljša.

Za sodnika se ne imenujejo:

 • vsakogar, obsojenega za kaznivo dejanje;
 • osebe, ki so bile odstavljene s položaja sodnika, notarja ali sodnega izvršitelja;
 • osebe, ki so bile izgnane iz estonske odvetniške zbornice;
 • osebe, ki so bile izpuščene iz javne službe zaradi disciplinskega prekrška;
 • osebe, ki so v stečaju;
 • osebe, katerih poklicne dejavnosti revizorja so prenehale, razen prekinitve na podlagi vloge revizorja;
 • osebe, ki jim je bila odvzeta kvalifikacija patentnega zastopnika, razen odvzema usposobljenosti na podlagi vloge patentnega zastopnika.
 • ki jim je bil na podlagi klavzule 28(3)(3) Zakona o zapriseženih prevajalcih odvzet poklic zapriseženega prevajalca.

Za sodnika okrožnega ali upravnega sodišča se lahko imenuje oseba, ki ima po pridobitvi ustrezne kvalifikacije vsaj pet let pravnih izkušenj ali je opravljal funkcijo sodnega svetovalca ali generalnega pravobranilca vsaj tri leta ter je uspešno opravil sodni izpit ali je bil izvzet iz preverjanja sodnika.

Vsakdo, ki je izkušen in priznan odvetnik, ki je uspešno opravil sodni izpit, je lahko imenovan za sodnika okrožnega sodišča. Vsakomur, ki je delal neposredno pred imenovanjem, ni treba opravljati izpita sodnika.

V sodni urad vrhovnega sodišča se lahko imenujejo izkušeni in priznani pravniki.

Sodniki so imenovani na javnem natečaju.

Sodnik ne sme biti zaposlen drugače kot v sodniški funkciji, razen v vlogi poučevanja ali raziskovanja. Sodnik mora predsednika sodišča obvestiti o vseh zaposlitvah, razen v funkciji sodnika. Nobena zaposlitev, razen v sodniški funkciji, ne sme ogroziti opravljanja uradnih dolžnosti sodnika ali njegove nepristranskosti pri izvajanju sodne oblasti. Sodnik ne sme biti član Riigikogu ali član občinskega ali občinskega sveta; član politične stranke; ustanovitelj, glavni družbenik, član upravnega odbora ali nadzornega sveta družbe ali direktor podružnice tuje družbe; stečajni upravitelj, član stečajnega sveta ali obvezno upravljanje nepremičnin; arbitra, ki ga izberejo stranke v sporu.

Sodnik se lahko razreši samo s sodbo sodišča. Kazenske obtožbe zoper sodnika sodišča prve ali druge stopnje se lahko v času njegovega mandata vložijo le na predlog vrhovnega sodišča, ki je bilo prepovedano s soglasjem predsednika republike. Kazenske obtožbe zoper sodišče vrhovnega sodišča se lahko vložijo med njegovim mandatom samo na predlog sodnega kanclerja z večino glasov v estonskem parlamentu.

Zahteve, ki veljajo za sodnike, njihovo pripravljalno službo in njihove obveznosti, so določene v zakonu o sodiščih. Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.riigiteataja.ee/akt/120122010003?leiaKehtiv

Vloga in dolžnosti

Sodniški poklic je zakonsko urejen. Etični kodeks so sprejeli vsi estonski sodniki, ki skupaj zasedajo (en breedc). Več informacij je na voljo na spletišču estonskega Povezava se odpre v novem oknusodišča in na spletišču Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodišča.

Vloga sodnika je izvajanje sodne oblasti v skladu z ustavo in pravnimi akti, na podlagi katerih sodnik odloči o pravični rešitvi za stranke v sporu. Sodnik oblikuje zakon z razlago pravnih aktov in izvajanjem raziskav.

Sodnik svoje uradne dolžnosti opravlja nepristransko in brez lastnega interesa ter upošteva storitvene interese tudi zunaj svojih poklicnih dejavnosti. Sodnik se mora pri svojih poklicnih dejavnostih in zunaj njih obnašati nehote in se vzdržati dejanj, ki bi lahko škodovala ugledu sodišča. Sodnik ne sme razkriti informacij, ki so mu znane na sodni obravnavi, ki poteka v zasebnem jeziku, ali v pogovorih, ki potekajo, ko se doseže poravnava. Dolžnost zaupnosti velja vedno, tudi po upokojitvi sodnika. Sodnik mora poučiti sodnike na prvi stopnji, ki delajo manj kot tri leta, in sodnike, ki izvajajo pripravljalni program za pomočnike sodnikov in študente, ki so pripravniki. Sodnik lahko ima največ dva mentorja hkrati. Sodnik mora redno razvijati svoje strokovno znanje in spretnosti ter sodelovati pri usposabljanju.

Socialna jamstva za sodnike

Sodniki po zakonu uživajo različna socialna jamstva: plače, dodatki, pokojnine sodnikov, sodniški dopust, oblačila sodnikov in druga socialna jamstva.

Povezava se odpre v novem oknuPlača sodnika je določena v Zakonu o plačah višjih državnih uradnikov.

Podlaga za določitev sodnikove pokojnine je določena v Povezava se odpre v novem oknuZakonu o sodiščih.

Pokojnina sodnika je starostna pokojnina sodnika, starostna pokojnina sodnika, invalidska pokojnina sodnika in družinska pokojnina družinskega člana sodnika. Pokojnina sodnika se ne izplačuje med zaposlitvijo kot sodnik. Če je upokojeni sodnik zaposlen drugje, prejema sodnikovo pokojnino v celoti, ne glede na zaslužek. Pokojnina sodnika se ne izplačuje nikomur, ki je bil izgnan s položaja zaradi disciplinskega kaznivega dejanja ali obsojen za naklepno kaznivo dejanje. Pokojnina sodnika se odvzame komur koli, ki je obsojen za kaznivo dejanje zoper delovanje pravosodja.

Sodnik ima pravico do letnega dopusta. Letni dopust znaša 35 koledarskih dni, dodatni dopust pa se odobri do skupaj največ sedem koledarskih dni za obdobje sodnega dela pod pogoji, opisanimi v zakonu o sodiščih.

Sodniki porotniki

Sodniki porotniki sodelujejo pri izvajanju sodne oblasti na okrožnih sodiščih samo v kazenskih zadevah v zvezi s kaznivim dejanjem prve stopnje. Sodnik porotnik ima enak status, pravice in dolžnosti kot sodnik na področju pravosodja. Estonski državljan, star od 25 do 70 let, ki prebiva v Estoniji in ima znanje estonščine na stopnji C1 ali enakovredni ravni v skladu z Zakonom o jezikih ter ima ustrezne moralne značilnosti za opravljanje funkcije sodnika porotnika, je lahko imenovan za sodnika porotnika za obdobje štirih let. Sodnik porotnik ne sme biti imenovan za več kot dva zaporedna mandata.

Nihče ne more biti imenovan za sodnika porotnika, če: obsojen za kaznivo dejanje; stečajni dolžnik; neprimerna iz zdravstvenih razlogov; je imel na ozemlju občine, ki ga je imenovala za sodnika porotnika, manj kot eno leto stalno prebivališče, to je naslov, ki je bil vpisan v register prebivalstva; sodišče, tožilstvo ali varnostna policija; služenje vojaškega roka; odvetnik, notar ali sodni izvršitelj; Član vlade Republike; Član občinske ali mestne vlade; Predsednik republike; Poslanec estonskega parlamenta. Nihče, ki je obtožen kaznivega dejanja, med kazenskim postopkom ne more biti imenovan za sodnika porotnika.

V bistvu je vloga sodnika porotnika, da pri izvajanju sodne oblasti zastopa stališče navadne osebe, ki sodni postopek obravnava bolj s humanitarnega kot pravnega vidika. Za izvolitev kandidatov za položaj sodnika porotnika so odgovorni občinski sveti.

Pomočniki sodnikov in sodni uradniki

Pomožni sodnik je sodni uradnik, ki opravlja naloge, določene z zakonom. Pomožni sodnik je neodvisen, vendar mora upoštevati navodila sodnika v obsegu, ki ga določa zakon. Sodnik pomočnik je pristojen za vpis v zemljiško knjigo (npr. zemljiško knjigo, poslovni register) in za izdajanje predpisov o vodenju registrov, vključno z nalogi za naložitev kazni. Pomočniki sodnikov lahko izvajajo pospešeni postopek za plačilne naloge. Omejitve glede opravljanja sodniške funkcije veljajo tudi za pomočnike sodnikov.

Oseba, ki je pridobila na nacionalni ravni priznano magisterij s področja prava, ustrezno kvalifikacijo v smislu člena 28(22) zakonao izobraževanju Republike Estonije ali ustrezno tujo kvalifikacijo, estonščino na stopnji C1 ali enakovredno raven v skladu z Zakonom o jezikih, ima visok moralni značaj, je zaključila pripravljalni program za pomočnike sodnikov, ki jih izbirna komisija ni izvzela, lahko imenuje za sodnika pomočnika. Za sodnika se lahko imenuje tudi oseba, ki je uspešno opravila sodni izpit.

Za sodnika pomočnika ni mogoče imenovati: vsakogar, obsojenega za kaznivo dejanje; osebe, ki so bile odstavljene s položaja sodnika, notarja ali sodnega izvršitelja; osebe, ki so bile izgnane iz estonske odvetniške zbornice; osebe, ki so bile izpuščene iz javne službe zaradi disciplinskega prekrška; osebe, ki so v stečaju; osebe, katerih poklicne dejavnosti revizorja so prenehale, razen prekinitve na podlagi vloge revizorja; osebe, ki jim je bila odvzeta kvalifikacija patentnega zastopnika, razen odvzema usposobljenosti na podlagi vloge patentnega zastopnika. od katerega je bilo na podlagi člena 28(3)(3) zakona o zapriseženem prevajalcu umaknjeno povabilo zapriseženega prevajalca; vsakdo, ki je bil odpuščen s položaja sodnika zaradi neprimernosti za opravljanje funkcije - tri leta po imenovanju na delovno mesto.

Strokovni sodelavci so imenovani na javnem natečaju.

Zahteve za pomočnike sodnikov so določene v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o sodiščih.

Sodni tajnik je sodni uradnik, ki samostojno ali pod nadzorom sodnika sodeluje pri pripravi in obravnavi zadev v obsegu, ki ga določa zakon, ki ureja sodni postopek. Sodni tajnik je pooblaščen za opravljanje vseh istih dejanj in za izrekanje enakih sodb kot pomočnik sodnika ali drug sodni uradnik v skladu z zakonom, ki ureja sodni postopek. Sodni tajnik je pri opravljanju svojih nalog neodvisen, vendar mora upoštevati navodila sodnika v obsegu, ki ga določa zakon.

Zahteve, naložene sodnim uradnikom, so enake tistim, ki veljajo za pravosodne svetovalce. Prosto delovno mesto sodnega uradnika se zapolni z javnim natečajem.

Za sodnega uradnika se ne smejo imenovati: vsakogar, ki je bil kaznovan za naklepno storjeno kaznivo dejanje; vsakogar, ki je bil kaznovan za naklepno kaznivo dejanje zoper državo, ne glede na to, ali so bili podatki o obsodbi odstranjeni; vsakomur, ki mu je bila s pravnomočno sodbo sodišča odvzeta pravica do dela v vlogi sodnega uradnika; vsakdo, ki je bližnja sorodnika ali partnerja osebe, ki neposredno nadzoruje sodni tajnik.

Sodni uradniki poleg generalnega pravobranilcaBeseda(521 Kb) in pomočnika sodnika (373SLKb) vključujejo direktorja Sodišča (367PDFKb) in sodnegaSLtajnika za obravnavo (364 Kb).PDFSLfileDownload.do?id=79497cee-fb0b-444e-94a0-401347158b4f

Odvetniki

Med odvetniki so odvetniki in njihovi pomočniki.

Odvetniki so člani estonske odvetniške zbornice in jih ureja zakon o odvetniški zbornici. Vsakdo, ki izpolnjuje pogoje iz zakona o odvetniški zbornici in je opravil odvetniški izpit, je lahko član estonske odvetniške zbornice.

Estonska odvetniška zbornica je samoupravna poklicna zbornica, ustanovljena za zagotavljanje pravnih storitev v zasebnem in javnem interesu ter za zaščito poklicnih pravic odvetnikov. Estonska odvetniška zbornica spremlja poklicne dejavnosti svojih članov in njihovo skladnost z zahtevami poklicne etike. Estonska odvetniška zbornica organizira tudi strokovno usposabljanje odvetnikov na delovnem mestu in zagotavljanje državne pravne pomoči. Odvetniška zbornica prek svojih članov zagotavlja državno pravno pomoč.

Estonska odvetniška zbornica deluje prek svojih organov. Med njimi so generalna skupščina, upravni odbor, predsednik, revizijska komisija, častno sodišče in odbor za oceno strokovne primernosti.

Odvetniki so pooblaščeni:

 • zastopati in braniti stranke na sodišču in v predkazenskih in drugih postopkih v Estoniji in tujini;
 • zbiranje dokazov;
 • izbirati po volji in uporabljati zakonita sredstva in ukrepe pri zagotavljanju pravnih storitev;
 • od nacionalnih in lokalnih organov pridobiti informacije, potrebne za zagotavljanje pravnih storitev, dostop do dokumentov ter njihove kopije in izvlečke, razen če je odvetnikom zakonsko prepovedano pridobiti te informacije in dokumentacijo;
 • obdeluje osebne podatke osebe, ki ni stranka, pridobljene s pogodbo ali zakonom, vključno s posebnimi vrstami osebnih podatkov, brez njihovega soglasja, če je to potrebno za zagotavljanje pravne storitve;
 • preverjanje podpisov in kopij dokumentov, predloženih sodišču in drugim uradnim organom v okviru pravnih storitev, ki se zagotavljajo stranki;
 • zagotavlja storitev kontaktne osebe;
 • delovati kot arbitri ali spravni posredovalci v postopku, določenem v Zakonu o spravnem postopku;
 • delovati kot stečajni upravitelji, če so člani senata.

Pravni pomočniki so pooblaščeni za zastopanje odvetnikov v mejah, ki jih določa zakon.

Pravni pomočniki niso pooblaščeni, da delujejo kot arbitri ali spravni posredovalci v postopku, določenem v Zakonu o spravnem postopku. Nimajo pooblastil za zastopanje ali obrambo strank pred vrhovnim sodiščem, razen če zakon ne določa drugače. Pravni pomočniki ne smejo delovati kot stečajni upravitelji.

Odvetniška pomočnica lahko pravne storitve opravlja le pod nadzorom svojega pokrovitelja, ki je odvetnik.

Odvetnik pri opravljanju pravnih storitev deluje neodvisno in v skladu z zakonom, pravnimi akti in odločitvami, ki jih sprejmejo organi estonske odvetniške zbornice, zahtevami poklicne etike odvetnikov, dobrimi praksami in njihovo vestnostjo.

Informacije, ki se razkrijejo odvetniku, so zaupne. Odvetnik ali uslužbenec odvetniške zbornice ali odvetniške pisarne, ki je zaslišana kot priča, se ne sme zaslišati ali zaprositi za pojasnila o zadevah, s katerimi se je seznanil pri opravljanju pravnih storitev.

Podatkovni mediji, povezani z zagotavljanjem pravnih storitev odvetnika, so nedotakljivi.

Odvetnik, ki opravlja svoje poklicne dolžnosti, ne sme privesti do tega, da se ga identificira s stranko ali sodno zadevo stranke.

Odvetnika se ne sme pridržati, preiskovati ali prijeti iz poklicnih razlogov, razen na podlagi odredbe okrožnega sodišča. Odvetniške pisarne, prek katere odvetnik opravlja pravne storitve, ni dovoljeno iskati iz razlogov, ki izhajajo iz odvetniških poklicnih dejavnosti.

Seznam odvetnikov in odvetniških pisarn ter druge koristne informacije so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuestonske odvetniške zbornice. Funkcija „odvetnika“ pa omogoča iskanje odvetnikapo vsej Evropski uniji.

Pravne zbirke podatkov

Razen tistih, ki so navedene zgoraj, ni podatkovnih zbirk.

Pravni svetovalci

Estonija nima pravnih svetovalcev, ki bi jih urejala zakonodaja.

Notarji

Organizacija

Vsi notarji v Estoniji imajo enake pristojnosti. Notarski poklic Povezava se odpre v novem oknuureja zakon o notariatu. Ministrstvo za pravosodje in notarska zbornica sta odgovorna za urejanje in upravljanje notarskih poklicnih dejavnosti. Notarska zbornica je pravna oseba javnega prava in vsi notarji, imenovani za opravljanje funkcije, so člani. Naloge, za katere je pristojen, vključujejo nadzor nad tem, ali notarji opravljajo svoje poklicne dejavnosti na vesten in pravilen način, usklajevanje notarskih poklicnih dejavnosti, organiziranje notarskih storitev, upravljanje in razvoj elektronskega informacijskega sistema v zvezi z notarji, zagotavljanje pomoči ministru za pravosodje pri nadzornih dejavnostih itd. Spletišče notarske zbornice vsebuje informacije o notarjih in notarskih dolžnostih. Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.notar.ee/

Vloge in odgovornosti

Notar je nosilec funkcije v javnem pravu. Država je pooblaščena, da na zahtevo oseb, dejstev in dogodkov s pravnim pomenom potrjuje in izvaja druge notarske listine, da se zagotovi pravna varnost.

Notarji morajo biti nepristranski, zanesljivi in neodvisni pri svojih dejavnostih. Ugotoviti morajo dejanske namene strank v transakciji in okoliščine, potrebne za izvedbo pravilne transakcije, ter strankam pojasniti različne načine izvedbe transakcije in posledice transakcije.

Notarji na zahtevo opravljajo naslednje notarske listine:

 • zagotoviti notarsko overitev (različne pogodbe, delegiranje, oporoke) in overjanje notarjev (kopije, podpisi, izpisi itd.);
 • ureja dedne zadeve;
 • O izdaji potrdila o sestavi notarskega zapisa, izvršljivega v Estoniji, na podlagi člena 60 in Priloge II k Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1-32);
 • Na podlagi člena 59(1) in Priloge II k Uredbi (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L 201, 27.7.2012, str. 107-134), izdajo potrdila o pravni veljavnosti notarske listine v Estoniji in izdajo potrdila o sestavi notarske listine v Estoniji v skladu s členom 60(2);
 • na podlagi člena 48(3) ter prilog III in IV Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7, 10.1.2009, str. 1-79) izda izvleček izseženega notarskega zapisa, ki ga je treba izvršiti v Estoniji;
 • dokumente o odobritvi razglasi za neveljavne v skladu z zakonom o notariabilizaciji;
 • razglasi izvršljivost sporazumov, sklenjenih prek odvetnika, ki deluje kot spravni posredovalec, ali prek drugega notarja;
 • izdaja potrdila (apostille);
 • na zahtevo pravnih oseb predložijo svoja letna finančna poročila sodišču, ki vodi register;
 • potrditi zakonske zveze in razveze ter pripraviti vpise v zakonske zveze in razveze;
 • sprejemati depozite denarja, vrednostnih papirjev in dokumentov;
 • omogoči dostop do podatkov, vnesenih v zemljiško knjigo katastrskega oddelka ali oddelka za vpis, ali do dokumenta, ki se vodi v registru;
 • predložitev obvestil in prijav na zahtevo podjetja, prejemanje dokumentov ali drugih informacij od gospodarskih upravnih organov in predložitev upravnega akta podjetju;
 • vpis podatkov v register na zahtevo gospodarskega subjekta;
 • zagotavljanje podatkov o dejanskem lastništvu na zahtevo pravne osebe ali skrbnika.

Stranka mora notarju plačati zakonsko določeno pristojbino za te posle.

Notarji lahko opravljajo naslednje uradne storitve:

 • pravno svetovanje zunaj postopka atestiranja;
 • svetovanje o davčnem pravu in tujem pravu v okviru postopka atestiranja ali ne;
 • ponudi spravo v skladu z Zakonom o spravnem postopku;
 • Deluje kot razsodnik na podlagi zakonika o civilnem postopku;
 • izvaja dražbe, glasovanje, loterije in žrebanje ter preverja rezultate;
 • sprejemanje zaprisege in overjanje zapriseženih potrdil;
 • posredovati peticije in obvestila, ki niso povezana z uradnimi dolžnostmi, in izdajati potrdila o posredovanju ali nezmožnosti posredovanja takih peticij in/ali obvestil;
 • zagotavljanje storitev kontaktne osebe;
 • sprejemanje depozitov denarja - razen gotovine - vrednostnih papirjev, dokumentov in drugih postavk, če to ni notarska listina ali uradna dolžnost, ki izhaja iz notarske listine;
 • odgovorijo na zahtevo po pojasnilih, ki jo predloži podjetje

Informacije o uradnih storitvah notarjev so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknunotarske zbornice. O stroških notarskih storitev se dogovorita stranka in notar, preden se storitev opravi.

Drugi pravni poklici

Sodni izvršitelji

V Estoniji je to svobodni pravni poklic: sodni izvršitelji delujejo v svojem imenu in so odgovorni za svoja dejanja. Sodni izvršitelj mora biti nepristranski in odgovoren za opravljanje svojih nalog. Uradne dejavnosti sodnih izvršiteljev ureja Zakon o sodnih Povezava se odpre v novem oknuizvršiteljih.

Od januarja 2010 deluje skupna poklicna organizacija sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev, zbornica sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev (v nadaljnjem besedilu: zbornica). Uradne dejavnosti sodnih izvršiteljev, njihov nadzor, disciplinsko odgovornost in dejavnosti poklicnih združenj ureja Zakon o sodnih izvršiteljih. Naloga senata je razvijati in spodbujati svobodne pravniške poklice, vključno z razvojem in spremljanjem dobrih strokovnih in strokovnih praks, pripravo priporočil za uskladitev poklicnih praks, organizacijo stalnega usposabljanja, razvojem informacijskih sistemov itd. Senat ima tudi častno sodišče. Dodatne informacije o dejavnostih sejne dvorane so na voljo na njeni Povezava se odpre v novem oknuspletni strani.

Poklicne dolžnosti sodnega izvršitelja so:

 1. izvajanje izvršilnih postopkov v skladu z zakonikom o izvršilnem postopku;
 2. vročanje listin v skladu s postopkovnimi zakoniki;
 3. popis zapuščine in upravljanje zapuščine v skladu z zakonom o dedovanju;
 4. v primerih in v skladu s postopki, določenimi z zakonom, na zahtevo sodišča ali upravnega organa izvedbo dražbe zunaj izvršilnega postopka;
 5. mediacija preživnine v tujini v skladu z Zakonom o družinskih dajatvah.

Taksa sodnega izvršitelja za opravljanje teh uradnih dolžnosti je določena v Zakonu o sodnih izvršiteljih.

Sodni izvršitelj lahko na zahtevo osebe opravlja naslednje poklicne storitve:

 1. izvajati dražbe premičnin in nepremičnin
 2. dostavo dokumentov;
 3. dajanje pravnih nasvetov in priprava pravnih dokumentov, če je njegova izobrazba v skladu z določbami člena 47(1)(1) zakona o sodiščih;
 4. zagotavljanje pravne službe za ugotavljanje dejstev zunaj sodnih postopkov;
 5. Deluje kot spravni posredovalec v skladu z Zakonom o spravnem postopku;
 6. delujejo kot arbitri v skladu z zakonikom o civilnem postopku.

Sodni izvršitelji lahko zavrnejo opravljanje strokovne storitve.

O pogojih za opravljanje strokovnih storitev in dogovorih o plačilu se pred začetkom opravljanja storitve pisno dogovori s prosilcem. Dogovorjeni pogoji in plačilo so v skladu z dobro strokovno prakso.

Sodni izvršitelji pri opravljanju poklicnih storitev ne smejo izvrševati pravic, ki so bile sodnemu izvršitelju podeljene z zakonom za opravljanje njihovih poklicnih nalog ali ki izhajajo iz njegovega mandata.

Informacije o storitvah sodnih izvršiteljev so na voljo na spletni strani senata. Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.kpkoda.ee/

Upravni nadzor nad dejavnostmi sodnih izvršiteljev izvajata ministrstvo za pravosodje in senat.

Sodni izvršitelji so odgovorni za škodo, ki je bila neupravičeno povzročena med opravljanjem njegovih poklicnih dejavnosti, tudi če je škodo povzročil uslužbenec njegove pisarne. Če zahtevkov za povrnitev škode, povzročene s poklicnim ravnanjem sodnega izvršitelja, ni mogoče poplačati iz premoženja sodnega izvršitelja ali katere koli druge osebe, odgovorne za škodo, ali če teh zahtevkov ni mogoče v celoti poplačati, je senat odgovoren za nastalo škodo. Država nosi končno odgovornost za dejanja sodnih izvršiteljev. Tako senat kot tudi država imata regresno pravico proti osebi, ki je odgovorna za škodo; država ima tudi regresno pravico zoper senat.

Stečajni upravitelji

Stečajni upravitelj je oseba, ki jo imenuje sodišče in ki na podlagi svoje vloge opravlja posle in druga dejanja v zvezi s stečajno maso ter zastopa dolžnika pred sodiščem v sporih v zvezi s stečajno maso. Glavna obveznost stečajnega upravitelja je, da brani pravice in interese vseh upnikov in dolžnika ter zagotovi zakonit, hiter in finančno razumen stečajni postopek. Stečajni upravitelj svoje naloge opravlja osebno. Kot stečajni upravitelji lahko delujejo: fizične osebe, ki jim je zbornica, odvetniki, zakoniti revizorji in sodni izvršitelji podelili pooblastilo, da delujejo kot stečajni upravitelji. Senat vodi seznam stečajnih upraviteljev. Seznam vsebuje podatke o vseh osebah, ki imajo pravico delovati kot stečajni upravitelji, in je dostopen javnosti na spletni strani senata. Skrbnik, vpisan na seznam, mora zagotoviti točnost podatkov.

Glavne naloge stečajnega upravitelja so:

 1. določiti terjatve upnikov, upravljati stečajno maso ter organizirati oblikovanje in prodajo zapuščine ter poplačilo terjatev upnikov iz stečajne mase.
 2. določitev razlogov za dolžnikovo insolventnost in datuma njene insolventnosti;
 3. po potrebi poskrbi za nadaljevanje dolžnikovih poslovnih dejavnosti;
 4. po potrebi izvede likvidacijo dolžnika, če je dolžnik pravna oseba;
 5. zagotavljanje informacij upnikom in dolžniku v primerih, določenih z zakonom;
 6. poročati o svojih dejavnostih in posredovati informacije o stečajnem postopku sodišču, nadzornemu uradniku in stečajnemu odboru.

Upravni nadzor nad dejavnostmi stečajnih upraviteljev izvaja ministrstvo za pravosodje na podlagi pritožb ali drugih podatkov, ki so mu bili posredovani v zvezi s skrbnikom in ki utemeljujejo domnevo, da skrbnik ni izpolnil svojih obveznosti. Ministrstvo za pravosodje ima pravico, da pri spremljanju dejavnosti skrbnika preveri ustreznost in zakonitost poklicnih dejavnosti skrbnika. Minister za pravosodje lahko sprejme disciplinske ukrepe proti skrbniku, ki ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz pravnih aktov, ki določajo poklicne dejavnosti stečajnih upraviteljev. Minister za pravosodje ne sme sprejeti disciplinskih ukrepov proti odvetnikom, ki delujejo kot stečajni upravitelji. Vendar ima minister pravico, da pri odvetniški zbornici vloži tožbo za čas časti.

Poleg upravnega nadzora dejavnosti stečajnih upraviteljev nadzorujejo tudi stečajni odbor, skupščina upnikov, sodišče in senat v okviru svojih pristojnosti.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje

Povezava se odpre v novem oknuNeprofitna organizacija Zavezništvo odvetnikov

Povezava se odpre v novem oknuFundacija urada za pravne storitve

Povezava se odpre v novem oknuEstonska odvetniška zbornica

Povezava se odpre v novem oknuVrhovno državno tožilstvo

Povezava se odpre v novem oknuNotarska zbornica

Povezava se odpre v novem oknuZbornica sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 02/10/2020