Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Юридически професии - Гърция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящата страница предоставя информация за юридическите професии в Гърция.


Юридически професии

Прокурори

Съдии

Адвокати

Юристи/Юрисконсулти

Нотариуси

Съдебни изпълнители

Съдебни секретари

Прокурори

Организация

Прокурорът (εισαγγελίες) е съдебен орган, който е част от съдебната власт и задължително участва в правораздаването. Прокурорите се ползват с функционална и лична независимост.

Към всеки съд, с изключение на районните наказателни съдилища (πταισματοδικεία), има прокуратура, която действа като независим съдебен орган, чието задължение е подготвянето на наказателното производство. Основната функция на прокурора е да образува наказателни производства, да надзирава провежданите разследванията и да обжалва.

В Гърция прокурорите не се специализират в определена област.

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека определя условията за упражняване на прокурорска дейност.

Не съществува специално посветен на прокурорската професия уебсайт. Информацията, свързана с тяхната дейност, се съхранява от Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Роля и основни задължения

Прокурорът е компетентен да:

а) провежда предварителното разследване;

б) образува наказателното производство;

в) ръководи предварителното следствие;

г) надзирава и контрола полицейските органи във връзка с предотвратяването и съдебното преследване на престъпленията;

д) прави предложения до съдебните съвети и съдилищата;

е) упражнява средствата за правна защита, като обжалва;

ж) изпълнява решенията на наказателните съдилища и съдейства за изпълнението на изпълнителните основания;

з) надзирава и контролира местата за лишаване от свобода;

и да изпълнява други предвидени в закона функции.

Прокурорите подлежат на контрола на магистратите от Върховния съд и на прокурорите от по-висш ранг, според предвиденото в закона.

Съдии

Организация

Правораздаването се извършва от съдилищата, съставени от редови съдии (τακτικοί δικαστές), които се ползват с функционална и лична независимост.

При изпълнението на задълженията си съдиите (δικαστές) се съобразяват само с Конституцията и законите и не са длъжни да се съобразяват с разпоредби, които противоречат на Конституцията.

Редовите съдии подлежат на контрола на съдиите от по-висш ранг и на главния прокурор и заместник-главния прокурор (Αντεισαγγελείς) към Върховния съд (Άρειος Πάγος), според предвиденото в закона.

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека определя условията за упражняване на съдийска дейност.

Не съществува специално посветен на съдийската професия уебсайт. Информацията, свързана с тяхната дейност, се съхранява от Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Организация на юридическите професии: Адвокати

Адвокати

В Гърция адвокатите (δικηγόροι) са неплатени държавни служители, които не е задължително да се специализират в определена област.

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека определя условията за упражняване на адвокатска дейност.

В Гърция има 63 адвокатски колегии (δικηγορικοί σύλλογοι) – по една по седалището на всеки първоинстанционен съд (πρωτοδικείο).

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека надзирава всички адвокатски колегии в страната.

Бази данни с правна информация

Информацията е достъпна на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецАтинската адвокатска колегия, но достъпът е ограничен до членовете на съответната колегия.

Юристи/юрисконсулти

В Гърция адвокатите действат и като юрисконсулти (νομικοί σύμβουλοι).

Бази данни с правна информация

Информацията е достъпна на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецАтинската адвокатска колегия, но достъпът е ограничен до членовете на съответната колегия.

Нотариуси

Нотариусите (συμβολαιογράφοι) са неплатени държавни служители, чието основно задължение е да съставят и съхраняват учредителни или удостоверителни документи или документи, доказващи съдържанието на сделки и изявления, когато съставянето на такива документи е задължително по закон или когато страните желаят да им придадат доказателствена сила на публичен документ.

В Гърция нотариусите не се специализират в определена област.

С президентски указ се определя поне по една позиция за нотариус по седалището на всеки районен съд (ειρηνοδικείο).

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека определя условията за упражняване на нотариална дейност.

В Гърция има 9 нотариални камари (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), които действат по седалището на всеки апелативен съд (εφετεία).

Нотариалните камари се контролират от Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Информация за професията нотариус може да намерите на официалния уебсайт на Връзката отваря нов прозорецГръцката нотариална камара (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) и в Европейския указател на нотариусите на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъвета на нотариатите на Европейския съюз (CNUE).

Други юридически професии

Съдебни изпълнители

Съдебните изпълнители(δικαστικοί επιμελητές) са неплатени държавни служители.

Съдебният изпълнител е отговорен за:

а) връчването на съдебни и извънсъдебни документи;

б) принудителното изпълнение на изпълнителните основания, посочени в член 904, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс, а именно а) окончателните съдебни решения и решенията на гръцките съдилища, обявени за подлежащи на предварително изпълнение, б) арбитражните споразумения, в) протоколите от заседанията на гръцките съдилища, съдържащи спогодба или определение на съда за разноските, г) нотариалните документи, д) платежните нареждания, издадени от гръцки съдии, и „заповедите за отчуждаване“, е) чуждестранните актове, обявени за изпълняеми, ж) заповедите и актовете, признати по закон за изпълняеми; и

в) изпълнението на други предвидени в закона функции.

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека определя условията за упражняване на дейност от съдебните изпълнители.

В Гърция има 8 сдружения на съдебните изпълнители (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Съдебни секретари

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека определя условията за упражняване на дейност от служителите на гръцките съдилища.

Съдебни изпълнителиPDF(378 Kb)en

Съдебни секретари (376 KB)PDF(379 Kb)en

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАтинска адвокатска колегия

Връзката отваря нов прозорецПирейска адвокатска колегия

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Връзката отваря нов прозорецГръцка нотариална камара

Връзката отваря нов прозорецНотариална камара на Солун


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/08/2020