Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Grécko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke sa uvádza prehľad právnických profesií v Grécku.


Právnické profesie

Prokurátori

Sudcovia

Právnici

Právni poradcovia

Notári

Súdni exekútori

Súdni úradníci

Prokurátori

Organizácia

Ako súdne orgány patria úrady prokuratúry (εισαγγελίες) pod justíciu v rámci vlády a zúčastňujú sa na správe súdnictva. Prokurátori (εισαγγελείς) majú funkčnú aj osobnú nezávislosť.

Každý súd, okrem okresných trestných súdov (πταισματοδικεία), má úrad prokuratúry, ktorý funguje ako nezávislý súdny orgán a jeho povinnosť spočíva predovšetkým v príprave trestných súdnych konaní. Hlavnou úlohou prokurátora je začínať súdne konania, dohliadať na vyšetrovania a podávať odvolania.

V Grécku sa prokurátori nešpecializujú na žiadnu oblasť.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za všeobecné podmienky zamestnávanie prokurátorov.

Neexistuje žiadna osobitná webová lokalita venovaná prokurátorom. Informácie o podmienkach ich zamestnávania má ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Úlohy a povinnosti

Prokurátori sú zodpovední za:

 1. vykonávanie predbežných vyšetrovaní;
 2. začatie súdnych konaní;
 3. vypočúvanie osôb zapojených do veci;
 4. dohľad nad orgánmi presadzovania práva v oblasti predchádzania trestnej činnosti a trestného stíhania;
 5. predkladanie návrhov na súdne rady a súdy;
 6. podávanie odvolaní;
 7. vykonávanie trestných rozsudkov a pomoc pri presadzovaní vykonateľných príkazov;
 8. dohľad nad väznicami;

a všetky iné záležitosti stanovené zákonom.

Nad činnosťou prokurátorov dohliadajú sudcovia najvyššieho súdu a starší prokurátori, ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Sudcovia

Organizácia

Súdnictvo vykonávajú súdy pozostávajúce zo sudcov (τακτικοί δικαστές), ktorí majú funkčnú aj osobnú nezávislosť.

Pri vykonávaní svojich povinností sa sudcovia (δικαστές) riadia len ústavou a zákonmi a nevyžaduje sa od nich, aby sa riadili ustanoveniami, ktoré porušujú ústavu.

Nad prácou sudcov dohliadajú služobne starší sudcovia, prokurátor a zástupcovia prokurátora (Αντεισαγγελείς) najvyššieho súdu (Άρειος Πάγος), ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za podmienky zamestnávania sudcov.

Neexistuje žiadna osobitná webová lokalita venovaná prokurátorom. Informácie o podmienkach ich zamestnávania má ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Organizácia právnickej profesie: právnici

Právnici

V Grécku sú právnici (δικηγόροι) neplatení štátni zamestnanci a nevyžaduje sa od nich, aby sa špecializovali na nejakú oblasť.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za podmienky zamestnávania tejto profesie.

V Grécku existuje 63 advokátskych komôr (δικηγορικοί σύλλογοι) – jedna v sídle každého súdu prvého stupňa (πρωτοδικείο).

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva vykonáva dohľad nad advokátskymi komorami v krajine.

Právne databázy

Informácie sú dostupné na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneaténskej advokátskej komory, ale prístup je obmedzený len pre členov každej komory.

Právni poradcovia

V Grécku plnia právnici tiež úlohy právnych poradcov (νομικοί σύμβουλοι).

Právne databázy

Informácie sú dostupné na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneAténskej advokátskej komory, ale prístup je obmedzený len pre členov každej komory.

Notári

Notári (συμβολαιογράφοι) sú neplatení štátni zamestnanci, ktorých hlavnou úlohou je pripravovať a uchovávať písomné právne odporúčania a dôkazné akty a vyhlásenia zúčastnených strán, ak sa takéto dokumenty vyžadujú podľa zákona alebo strany chcú, aby takéto dokumenty boli oficiálne.

V Grécku sa notári nešpecializujú na žiadnu oblasť.

Podľa prezidentského dekrétu je na každom okresnom občianskom súde (ειρηνοδικείο) aspoň jedno notárske miesto.

Za reguláciu profesie notárov je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti.

V Grécku existuje deväť notárskych komôr (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), ktoré pôsobia na každom odvolacom súde (εφετείo).

Nad združeniami notárov dohliada ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Informácie o profesii notára sa nachádzajú na oficiálnej webovej lokalite, ktorá funguje pod záštitou (Odkaz sa zobrazí v novom okneKoordinačnej komisie notárskych komôr Grécka) a na webovej lokalite európskeho zoznamu notárov, ktorá funguje pod záštitou Odkaz sa zobrazí v novom okneRady notárov Európskej únie (C.N.U.E.).

Ostatné právnické profesie

Súdni exekútori

Súdni exekútori (δικαστικοί επιμελητές) sú neplatení štátni zamestnanci.

Súdni exekútori sú zodpovední za:

 1. správu súdnych a mimosúdnych dokumentov;
 2. vykonávanie vykonateľných príkazov ako sa uvádza v článku 904 ods.2 občianskeho súdneho poriadku, t. j. a) konečných rozsudkov a rozsudkov postúpených gréckym súdom a vyhlásených za predbežne vykonateľné, b) rozhodcovských rozsudkov, c) záznamov gréckych súdov, ktoré obsahujú vyrovnanie alebo stanovenie súdnych trov, d) notárskych dokumentov, e) platobných príkazov vydaných gréckymi sudcami a príkazov na vysťahovanie, f) zahraničných aktov vyhlásených za vykonateľné a g) príkazov a aktov právne uznaných za vykonateľné a
 3. všetky ostatné povinnosti stanovené zákonom.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za podmienky zamestnávania súdnych exekútorov.

V Grécku existuje osem združení súdnych exekútorov (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Súdni úradníci

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za pracovné podmienky zamestnancov na gréckych súdoch.

Súdni exekútori PDF(378 Kb)en

Súdni úradnícPDF(379 Kb)eni

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténska advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Pirea

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneKoordinačná komisia notárskych komôr Grécka

Odkaz sa zobrazí v novom okneNotárska komora odvolacieho súdu v Solúne


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/08/2020