Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Юридически професии - Хърватия

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Юридически професии

Служители в съдебните органи

Магистратите са съдебни служители, държавни служители и служители.

Съдии

Съдиите са съдии с постоянни функции. За съдия може да бъде назначено лице, което е хърватски гражданин.

Лице, което е завършило Националната школа за съдии или вече заема съдебна длъжност, може да бъде назначено за съдия в общинските, търговските и административните съдилища.

Лице, което е работило като съдебен служител в продължение на най-малко 10 години, може да бъде назначено за съдия в окръжен съд.

Лице, което е работило като съдебен служител в продължение на най-малко 12 години, може да бъде назначено за съдия във Висшия съд за простъпки на Република Хърватия, Висшия търговски съд на Република Хърватия и Висшия административен съд на Република Хърватия.

Лице, което е работило най-малко 15 години като съдия във Върховния съд на Република Хърватия, може да бъде назначено като адвокат, нотариус, университетски преподавател по правни науки, който е издържал изпита за адвокатска колегия, и най-малко 15 години професионален опит след полагане на съдебния изпит, както и адвокат с добра репутация, издържал съдебния изпит, и най-малко 20 години професионален опит, който е доказал професионална работа в определена област на правото, както и професионална и научна работа.

Връзката отваря нов прозорецЗакон за съдилищата, Закон
Връзката отваря нов прозорецза Националния съдебен съвет
Връзката отваря нов прозорецотносно възнагражденията на съдиите и другите съдии

Съдебни служители

Броят на съдебните служители и на помощния персонал, който е необходим за изпълнението на професионални, канцеларски и технически задачи, се определя от министъра на правосъдието.

Назначаването на държавни служители и държавни служители в съда, провеждането на стажове, процедурата и методът, както и програмата за полагане на държавния професионален изпит, заплатите и другите права, задължения и отговорности, както и отговорността за нарушения се уреждат от Правилника за държавните служители и служителите и от общото трудово законодателство.

Свободни длъжности в съдилищата може да се попълват само с одобрението на министъра на правосъдието.

При наемането на съдебни служители и помощен персонал в даден съд трябва да се отчита представителството на лица, принадлежащи към националните малцинства.

Министърът на правосъдието приема наредби за нивото на образование, което се изисква за съдебните служители и служителите.

Съдебни помощници, старши съдебни съветници и старши съдебни съветници — специалисти

Съдебният съвет може да бъде лице, което е завършило висше юридическо образование или интегрирана университетска диплома по право и висше образование по право и е положило изпит за адвокатска колегия.

Старши съдебен съветник и съдебен съветник във Върховния съд на Република Хърватия може да бъде лице, което е завършило висше юридическо образование или интегрирана университетска и университетска степен по право, което е издържало изпит за придобиване на адвокатска правоспособност в продължение на най-малко две години и е работило най-малко две години като юридически съветник, съдия, адвокат или нотариус, или лице, което е работило по други правни въпроси след полагане на съдебен изпит в продължение на най-малко пет години.

Старши съдебен съветник — специалист може да бъде лице, което е завършило висше юридическо образование или интегрирана университетска и университетска степен по право, което е издържало изпита за адвокатска правоспособност, което е работило в продължение на най-малко четири години като съдебен съветник, съдебен служител, адвокат или нотариус, или което е работило на други правни задачи след полагане на съдебен изпит в продължение на най-малко осем години.

Старши съдебен съветник във Върховния съд може да бъде лице, което е завършило висше юридическо образование или интегрирана университетска и университетска степен по право, издържало изпита за адвокатска правоспособност, което е работило най-малко четири години като съдебен съветник, съдебен служител, адвокат или нотариус, или лице, което е работило за други правни задачи в продължение на най-малко осем години след полагане на съдебния изпит.

Старши съдебен съветник — специалист във Върховния съд — може да бъде лице, което е завършило висше юридическо образование или интегрирана университетска и университетска степен по право, издържало успешно изпита за адвокатска правоспособност, което е работило най-малко шест години като съдебен съветник, съдия, адвокат или нотариус, или лице, което е работило за други правни задачи в продължение на най-малко десет години след полагане на съдебния изпит.

Правомощия на съдебните съветници и старши съдебните съветници

Съдебни помощници, старши съдебни съветници и старши съдебни съветници — специалисти участват в съдебния процес и имат правомощия да провеждат определени съдебни производства, да оценяват доказателствата и да установяват фактите независимо. Въз основа на следваната процедура те представят на съдията проект, въз основа на който той приема решение и въз основа на разрешението на съдията публикува така приетото решение.

В съответствие с приложимите разпоредби на Закона за съдилищата съдебните съветници, старшите съдебни съветници или старшите съдебни съветници — специалисти са оправомощени да провеждат производства и да предлагат проекти за решения, както следва:

 1. в граждански производства по спорове относно плащането на парично вземане или обезщетение, когато спорната сума не надвишава 100 000.00 HRK, и по търговски спорове, при които спорната сума не надвишава 500 000.00 HRK,
 2. по трудови спорове, произтичащи от колективни договори;
 3. по административни спорове, които се отнасят до правни действия, свързани с въпроси, по които се постановява решение въз основа на окончателно решение по типов спор, или по съдебен ред срещу действие или бездействие на публичноправен орган, както и по административни спорове, при които спорната сума не надвишава 100 000.00 HRK,
 4. в производства по изпълнителни дела;
 5. в производства по наследяване,
 6. в производства по кадастъра и имотния регистър,
 7. в производства по дела за простъпки;
 8. в охранителни производства, с изключение на производства за лишаване от дееспособност, прекратяване на отношения на съсобственост, уреждане на граници и производства по Закона за семейството (Obiteljski zakon);
 9. в производства по дела за регистрация;
 10. в съкратени производства по дела за несъстоятелност;
 11. по отношение на разходите по съдебни производства.

Съдебни помощници, старши съдебни съветници или старши съдебни съветници — специалисти са оправомощени да действат и да вземат решения по индивидуални процедури, когато това се изисква от специфичното законодателство.

При второинстанционните и извънредните производства по обжалване, съдебните помощници, старшите съдебни съветници и старшите съдебни съветници — специалисти докладват за актуалното състояние на досието и изготвят проект за решение.

Стажанти в съдебната система

Всяка година Министерство на правосъдието определя броя на местата за стажанти в съдилищата в съответствие с финансирането, определено за целта в националния бюджет.

Условията за наемане на стажант-съдии в съдилищата, реда за уреждане на процедурата, продължителността на стажовете и мерките по тяхната организация са уредени с отделен закон.

Професионални съдружници

Към персонала на съдилищата може да бъдат включени така също служители, които са завършили съответно професионално обучение или учебна програма с бакалавърска или магистърска университетска степен и притежават нужния професионален опит в области като дефектология, социология, образование, икономика, счетоводство и финанси или друга подходяща област.

Сътрудниците-експерти и помощник-експертите (stručni pomoćnici; ед. ч. stručni pomoćnik) помагат на съдиите в работата по делата, когато са необходими експертни познания.

Непрофесионални съдии

Съдиите от съдебните заседатели са граждани на Република Хърватия, които участват в съдебния процес в определени производства и изпълняват своята съдебна функция не като редовна професия, а като членове на съставите на равни начала със съдията по въпроси, които ще бъдат решавани в наказателното производство.

Като непрофесионален съдия може да бъде назначен пълнолетен хърватски гражданин, който отговаря на условията за заемането на тази позиция.

Непрофесионалните съдии се назначават с мандат от четири години и в края на този период може да бъдат преназначавани.

Непрофесионалните съдии от общинските и окръжните съдилища се назначават от областното събрание или градското събрание на град Загреб по предложение на общинския съвет, т.е. градския съвет, синдикатите, асоциацията на работодателите и търговската камара.

Преди назначаването на непрофесионалните съдии е необходимо председателят на съответния съд да даде становището си относно предложените кандидати.

Директор на съдебната администрация (ravnatelj sudske uprave)

Съдът има директор на съдебна администрация с повече от 15 съдии.

Директорът на съдебната администрация подпомага председателя на съда при изпълнението на задачите на съдебната администрация, по-специално чрез:

 • изпълнява професионални задачи, свързани с планирането и управлението на човешките ресурси в съда;
 • организира работата на съдебните служители и служителите и наблюдава тяхната ефективност в работата им;
 • наблюдава и планира обучението на съдебните служители и служителите;
 • следи за поддръжката на сградата, помещенията и работното оборудване на съда и инвестиционните дейности,
 • организира и координира изготвянето на годишния план за снабдяване в съответствие със закона и нуждите на съда,
 • организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • упражнява надзор върху финансовите и финансовите операции на съда и извършва канцеларска и допълнителна техническа работа;
 • тя се грижи и контролира изразходването на бюджетните и собствените ресурси на Палатата;
 • участва в подготовката и изпълнението на проекти за съдебна администрация и наблюдава тяхното изпълнение;
 • да гарантира, че статистическите данни за работата на съда се съхраняват своевременно и методично;
 • си сътрудничи с единици на местното и регионалното самоуправление във връзка с придобиването на оборудване и предоставянето на средства за специфичните дейности на съда;
 • изпълнява други задачи, възложени му от председателя на Съда.

За работата си директорът на съдебната администрация се отчита пред председателя на съда.

Лице, което е завършило интегрирана университетска и университетска степен по право, магистърска степен по икономика или магистърска степен по икономика и най-малко пет години опит в изпълнението на съответните задължения, може да бъде допуснато до длъжността директор на съдебната администрация.

Говорител на съда (glasnogovornik suda)

Съдът има говорител.
Говорителят на съда е съдия, съдебен съветник или лице, определено от председателя на съда в годишния работен график.

Председателят на жупанийски (окръжен) съд може да определи един от съдиите от съответния съд да бъде говорител както на този съд, така и на общинските (районните) съдилища, които попадат в рамките на неговата компетентност. Може да бъде назначен така също заместник-говорител.

Говорителят на съда предоставя информация за работата на съда в съответствие със Закона за съдилищата, Процесуалния правилник на съдилищата (Sudski poslovnik) и Закона за свобода на информацията (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Прокурори

Лице, което отговаря на общите и специалните условия за назначаване за заместник главен прокурор на Република Хърватия, може да бъде назначено за главен прокурор на Република Хърватия.

Окръжният прокурор се назначава от редовете на държавните адвокати, заместник главния прокурор на Република Хърватия, заместник-главния прокурор в Специалната прокуратура и заместник-окръжния прокурор, които са работили най-малко две години като заместник-окръжен прокурор.

Окръжният прокурор, в зависимост от становището на колегията на прокуратурата на Република Хърватия, се назначава от Съвета за срок от четири години по предложение на главния прокурор на Република Хърватия.

Общинският прокурор се назначава измежду прокурорите и заместник-прокурорите.

Общинският прокурор, след предварително становище на колегиума на окръжната прокуратура и окръжния прокурор, по предложение на главния прокурор на Република Хърватия, се назначава от Съвета за срок от четири години.

Заместник главен прокурор

Заместник-държавните адвокати се назначават по начин, при условия и по ред, които гарантират тяхната професионална компетентност, независимост и достойнство, за да изпълняват прокуратурата.

Хърватски гражданин, който е положил изпита за адвокатска колегия и отговаря на специфичните условия, предвидени в Закона за Държавния адвокатски съвет, може да бъде назначен за заместник-прокуратура.

Лице, което е завършило Националната школа за съдии, може да бъде назначено за заместник-общински прокурор.

Лице, което е заемало съдийска длъжност в продължение на най-малко десет години, може да бъде назначено за заместник-окръжен прокурор.

Лице, което в качеството си на длъжностно лице в съдебните органи е заемало съдийска длъжност най-малко 15 години или е било адвокат, нотариус, университетски преподавател по правни науки, издържал изпита за адвокатска колегия, и най-малко 15 години професионален опит след полагане на изпита за магистратура или адвокат с добра репутация, издържал съдебния изпит, и най-малко 20 години професионален опит, доказан от професионалната му дейност в определена област на правото, както и професионална и научна работа, може да бъде назначено за заместник-главен прокурор на Република Хърватия.

В допълнение към условията, предвидени в закона, в допълнение към условията, предвидени в закона, заместник-прокуратурата трябва да бъде оценена поне като „успешна“ за назначаване като заместник-прокуратура.

Прокуратурата назначава един или повече заместник-прокурори и изпълнява постоянно задълженията си.

Прокурорът и заместник-прокурорът трябва да действат по такъв начин, че да не накърняват репутацията и репутацията на прокуратурата и да не поставят под съмнение тяхната безпристрастност и независимост и независимост на прокуратурата.

Прокурорът и заместник-прокуратурата, при упражняване на представителни функции и в отношенията с държавните органи и юридическите лица, спазват принципите на законност, компетентност и безпристрастност, при спазване на сроковете, определени за отделните производства, и на правилата за приоритетност при разглеждането на делата.

При представителство в съдилищата и административните органи прокурорът и заместник-прокурорът са длъжни да зачитат и опазват достойнството на органите, пред които действат, личното им достойнство и достойнството на прокуратурата.

Прокурорът и заместник-прокурорът са длъжни да съхраняват за себе си информация и друга информация, която им е станала известна при изпълнението на техните задължения и която не е класифицирана по подзаконов акт като секретна, и която се отнася до личния и семейния живот на страните и на други лица, доколкото това не представлява престъпление, и да запази поверителността на всяка информация, която е недостъпна за обществеността.

Главният прокурор и заместник-прокуратурата не могат да принадлежат към нито една политическа партия или да участват в никаква политическа дейност.

Главният прокурор на Република Хърватия, заместник главният прокурор на Република Хърватия, прокурорът и заместник-прокурорът не могат да бъдат подведени под отговорност за правното становище, изразено по възложеното им дело, освен ако не става въпрос за нарушение на закона, което представлява престъпление.

Съветници на държавните адвокати

Държавните съветници, съветниците на старшите прокурори и съветниците на старшите прокурори — специалисти подпомагат прокурора или неговия заместник в работата им, изготвят проекти за решения, вземат предвид доклади, становища и изявления, направени от гражданите, и изпълняват сами или под надзора и ръководството на прокурора или на неговия заместник други професионални задачи, предвидени в законови и подзаконови актове, приети въз основа на закона.

В наказателните отделения на прокуратурата те могат да представляват обвинителния акт в производството за престъпления, които се наказват с глоба или лишаване от свобода до пет години.

Те могат да представляват прокуратурата в гражданско-административните отдели пред съдилищата, административните или други органи въз основа на конкретен мандат от компетентния прокурор, а именно:

 • в общинските прокуратури по спорове на стойност до 100 000.00 HRK,
 • в окръжните прокуратури по спорове, чиято стойност не надвишава 500 000.00 HRK.

Служба за борба с корупцията и организираната престъпност

Службата за предотвратяване на корупцията и организираната престъпност е специална прокуратура, създадена за цялата територия на Република Хърватия и специализирана в задачите на прокуратурата в случаите на корумпирана престъпност и организирана престъпност.

Служба за борба с корупцията и организираната престъпност
Gajeva 30a
10 000 Загреб

тел.: + 385 4591 874 факс:
+ 385 1 4591 878

електронна поща:Връзката отваря нов прозорецmailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
Връзката отваря нов прозорецtajnistvo@uskok.dorh.hr Закон за Службата за борба с корупцията и организираната престъпност

Директор на Службата за борба с корупцията и организираната престъпност

Работата на USKOK се управлява от генералния директор и се назначава от главния прокурор, в зависимост от становището на министъра, отговарящ за съдебните въпроси, и от колегиума на прокуратурата на Република Хърватия. Директорът се назначава за срок от четири години и може да бъде преназначен.

Адвокат — независима и независима служба

Юридическата професия е независима и автономна услуга за предоставяне на правна помощ на физически и юридически лица при упражняването и защитата на техните права и правни интереси.

Адвокати

Адвокатите могат да предоставят всякаква правна помощ.

По-специално те могат да дават правни съвети, да изготвят документи (договори, завещания, изявления и др.), да изготвят жалби, жалби, искания, искания, молби, извънредни правни средства за защита и други писмени изявления и да представляват страните.

Те могат да упражняват адвокатската професия независимо, в обща служба или в адвокатска кантора и не могат да извършват дейности, несъвместими с репутацията и независимостта на адвоката.

Адвокатът е длъжен да запази като адвокат всичко, което някоя от страните му е поверила или научило по друг начин при представляването на дадена страна. Други лица, които работят или са работили в адвокатска кантора, също са задължени да пазят тайната на адвоката.

Адвокатите имат право на възнаграждение за своята работа и на възстановяване на разходите, свързани с извършената работа, по тарифа, определена и приета от хърватската адвокатска колегия със съгласието на министъра на правосъдието.

При служебна защита размерът на адвокатските хонорари се определя от Министерството на правосъдието.

Защитникът на обвиняемия пред окръжния съд може да бъде само адвокат, като само адвокатът е упражнявал адвокатска професия в продължение на най-малко 8 години като адвокат или служител на съдебен орган в производство за престъпление, наказуемо с дългосрочно лишаване от свобода.

Адвокатът е длъжен да издаде фактура на клиента след извършване на услугата. В случай на анулиране или оттегляне на пълномощното адвокатът издава фактура в срок от 30 дни от деня, в който пълномощното е било отменено или отменено.

Адвокатите са задължени да се присъединят към хърватската адвокатска колегия като самостоятелна и независима организация с юридическа правосубектност. Хърватската адвокатска колегия представлява хърватската адвокатска колегия като цяло.

Правото да практикува на територията на Република Хърватия се придобива чрез вписване в регистъра на адвокатите.

Хърватска адвокатска колегия на
Koturaška 53/II
10 000 Загреб

тел.: + 385 1 6165 200 факс:
+ 385 1 6170 686

Връзката отваря нов прозорецmailto:hok-cba@hok-cba.hrВръзката отваря нов прозорецhok-cba@hok-cba.hr http://Law onLegal
Връзката отваря нов прозорецProfession (Закон за адвокатурата)

Нотариална служба

Нотариус

Нотариусът е лице с обществено доверие, назначено от министъра на правосъдието въз основа на конкурс, проведен от Нотариалната камара на Хърватия.

Той е дипломиран юрист със съдебен, нотариален изпит, необходимия опит, независим и независим държавен служител и безпристрастен комисар на страните.

Има право:

 • изготвя и издава нотариални актове — автентични актове, свързани с правни сделки, и декларации, установяващи правата на страните;
 • съставя и издава нотариални записи за правните действия, извършени или представени от нотариус,
 • изготвя и издава нотариални актове за факти, заверени от нотариус,
 • получава документи, пари, ценни книжа и ценности за съхранение с оглед предаването им на други лица или компетентни органи (нотариално депозиране);
 • потвърждение (тържествено) на частни документи;
 • да предприема действия и да взема решения като съдебен комисар в производства по наследяване;
 • провеждане на изпълнително производство въз основа на автентичен документ;
 • да представлява страните пред съдилищата и други публични органи, но само ако тези въпроси са в пряка връзка с кой документ.

Както при производствата по наследяване, страните не могат да променят компетентността на съда, така че страните не могат да изберат нотариус за съдебен комисар.

Когато нотариус представлява страна пред съд или друг публичен орган, той има право да действа и като адвокат.

Нотариусът не може без основателна причина да откаже да извърши официални действия и е длъжен да пази в тайна това, което научава при изпълнение на служебните си задължения.

Нотариусът има право на хонорари и възстановяване на разноските в съответствие с Правилата за временната нотариална тарифа, Правилата за размера на наградата и възстановяването на разходите, направени от нотариусите в качеството им на комисар на съда по дела за наследяване, както и Правилата относно таксите и възстановяването на разходите, направени от нотариусите по изпълнителни производства за изпълнението на официални актове, попадащи в обхвата на тяхната компетентност.

Нотариусите на територията на Република Хърватия са длъжни да се присъединят към Нотариалната камара на Хърватия.

Нотариалната камара на Хърватия и Министерството на правосъдието упражняват контрол върху работата на нотариусите.

Надзорът върху работата на нотариус като съдебен комисар в производства по наследяване се извършва от съда, който му е възложил тази задача.

Хърватска нотариална камара на
Radnička cesta
34/II 10 000 Загреб

тел.: + 385 1 4556 566 факс:
+ 385 1 4551 544

електронна поща:Връзката отваря нов прозорецmailto:hjk@hjk.hr
Връзката отваря нов прозорецhjk@hjk.hr
Връзката отваря нов прозорецhttp://Notarial Fees Act (
Връзката отваря нов прозорецЗаконза нотариалните такси)

Съдебна академия на Хърватия

Съдебната академия е независима публична институция, която предоставя първоначално обучение и обучение на кандидати за независими, отговорни и независими съдебни функции, професионално обучение за стажанти, съветници в съдебните органи и други длъжностни лица в областта на правосъдието, както и непрекъснато обучение на съдебни служители. Колегиумът се ръководи от директор и се управлява от съвет на директорите, съставен от девет членове. Преподавателите в Съдебната академия са обучени лица от съдии и прокурори, както и заместващи адвокати, университетски преподаватели и, когато е целесъобразно, други професии.

Съдебната академия развива активно международно сътрудничество и участва в проекти на Европейския съюз като бенефициер или заинтересована страна по проекта. Тези проекти имат за цел институционалното укрепване на Колежа и професионалното развитие на неговите целеви групи.

Връзката отваря нов прозорецЗакон за Съдебната академия

Държавен съдебен съвет

Държавният съдебен съвет е автономен и независим орган, който гарантира автономността и независимостта на съдебната власт в Република Хърватия. В съответствие с конституцията и по закон той взема самостоятелно решения относно назначаването, повишаването, прехвърлянето, освобождаването и дисциплинарната отговорност на съдиите и председателите на съдилища, като това не важи единствено за председателя на Върховния съд на Република Хърватия. Националният съдебен съвет има единадесет членове, състоящи се от седем съдии, двама университетски професори по правни науки и двама парламентаристи, един от които е от опозицията.

Връзката отваря нов прозорецЗакон за Националния съдебен съвет

Държавен прокурорски съвет

Държавният прокурор е независим и независим орган, който гарантира независимостта и независимостта на прокуратурата в Република Хърватия.

Специалният орган, отговарящ за назначаването и освобождаването от длъжност на заместник-прокурори, назначаването и освобождаването на областни и общински прокурори, провеждането на производства и вземането на решения относно дисциплинарната отговорност на заместник-прокурорите, прехвърлянето на заместник-прокурори, управлението и контрола на имуществените декларации на държавните адвокати и заместник-прокурорите и изпълнението на други задачи в съответствие със закона.

Той се състои от 11 членове, състоящи се от седем заместник-прокурори, двама университетски професори по правни науки и двама парламентаристи — един от опозицията.

Членовете на Държавния адвокатски съвет се избират за срок от четири години, като никой не може да изпълнява функциите си два пъти последователно.

Връзката отваря нов прозорецЗакон за Държавния адвокатски съвет

Конституционен съд на Република Хърватия

Конституцията, организацията и обхватът на Конституционния съд са определени в Конституцията на Република Хърватия и Конституционния закон за Конституционния съд на Република Хърватия.
Конституционният съд на Република Хърватия се състои от тринадесет съдии, избрани от хърватския парламент с мнозинство от две трети от общия брой представители от редовете на видни адвокати, по-специално съдии, прокурори, адвокати и университетски професори по юридически науки, по начина и по реда, предвидени в конституционното право. Мандатът на съдия в Конституционния съд е осем години и се удължава до встъпването в длъжност на нов съдия, в случай че нов съдия не е избран или не е встъпил в длъжност до изтичането му, и по изключение не повече от шест месеца. Процесът на номиниране на съдии в Конституционния съд на Република Хърватия и на предлагане на избор на хърватски парламент се провежда от комисията на хърватския парламент, отговаряща за Конституцията. Конституционният съд на Република Хърватия избира председателя на Съда за период от четири години.
Конституционният закон за Конституционния съд на Република Хърватия урежда условията и процедурата за избор на съдии в Конституционния съд на Република Хърватия, прекратяването на техните функции, условията и сроковете за започване на производство за проверка на съответствието на законите с Конституцията и съответствието на други разпоредби с Конституцията и закона, процедурата и правните действия във връзка с неговите решения, защитата на правата на човека и основните свободи, гарантирани от Конституцията, и други въпроси, свързани с изпълнението на задълженията и функционирането на Конституционния съд.
Конституционният съд гарантира спазването и прилагането на Конституцията на Република Хърватия и основава действията си на разпоредбите на Конституцията на Република Хърватия и Конституционния закон за Конституционния съд на Република Хърватия.
Конституционният съд е независим от всички държавни органи и самостоятелно разпределя средствата, предвидени в държавния бюджет, в съответствие с годишния бюджет и закона, за функционирането на дейността на Конституционния съд. Вътрешната организация на Конституционния съд се урежда от процедурния правилник на Конституционния съд на Република Хърватия. Конституционният съд функционира публично и съдиите в Конституционния съд се ползват с имунитет като членове на хърватския парламент.

Конституционен съд на РепубликаСен Марк на
площад 4
10000 Загреб

Тел.: + 385 1 640 02 50 Факс:
+ 385 1 455 10 55

електронна поща:Връзката отваря нов прозорецUstavni_sud@usud.hr https
Връзката отваря нов прозорец://


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 24/11/2020