Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Chorvatsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Právnická povolání

Zaměstnanci soudních orgánů

Soudci jsou soudní úředníci, úředníci a zaměstnanci.

Soudci

Soudci jsou soudci, jejichž funkce je stálá. Soudcem může být jmenována osoba, jež má chorvatskou státní příslušnost.

Osoba, která dokončila Národní soudní školu nebo již vykonává soudní funkci, může být jmenována soudcem obecních, obchodních a správních soudů.

Osoba, která pracovala jako soudní úředník po dobu nejméně 10 let, může být jmenována soudcem okresního soudu.

Osoba, která pracovala jako soudní úředník po dobu nejméně 12 let, může být jmenována soudcem High Misdemeanour Court of the Croatia Republic, High Commercial Court of the Croatia Republic a High Administrative Court of the Croatia Republic.

Osoba, která pracovala nejméně 15 let jako soudce Nejvyššího soudu Chorvatské republiky, může být jmenována právníkem, notářem, univerzitním profesorem v oboru právních věd, který složil advokátní zkoušku, a nejméně 15 let odborné praxe po složení soudní zkoušky a renomovaného advokáta, který složil soudní zkoušku a nejméně 20 let odborné praxe a prokázal odbornou a vědeckou práci v určité oblasti práva.

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o soudech,
Odkaz se otevře v novém okně.zákon o Státní soudní radě
Odkaz se otevře v novém okně.o odměňování soudců a ostatních soudců

Soudní úředníci

Počet soudních úředníků a pomocných zaměstnanců vykonávajících odborné, úřední a technické úkony stanoví ministr spravedlnosti.

Přijímání úředníků a státních zaměstnanců u soudu, výkon stáží, postup a způsob a program složení státní odborné zkoušky, platy a další práva, povinnosti a odpovědnost za porušení povinností se řídí předpisy o státních zaměstnancích a za zaměstnance a obecnými pracovněprávními předpisy.

Pracovní místa u soudů lze obsazovat pouze na základě rozhodnutí ministerstva spravedlnosti.

Při přijímání soudních úředníků a pomocných zaměstnanců soudů se musí zohlednit zastoupení osob připadajících k národnostním menšinám.

Předpisy o úrovni vzdělání požadované pro soudní úředníky a zaměstnance přijímá ministr spravedlnosti.

Referendáři, hlavní soudní poradci a hlavní soudní poradci - specialisté

Referendář může být osoba, která dokončila vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo integrované vysokoškolské vzdělání v oboru práva nebo vysokoškolské vzdělání v oboru práva a složila advokátní zkoušku.

Vyšším soudním poradcem a referendářem Nejvyššího soudu Chorvatské republiky může být osoba, která dokončila vysokoškolské vzdělání v oboru práva nebo integrované vysokoškolské vzdělání v oboru práva, složila advokátní zkoušku po dobu nejméně dvou let a pracovala nejméně dva roky jako právní poradce, soudce, advokát nebo notář nebo osoba, která po složení soudní zkoušky po dobu nejméně pěti let pracovala v jiných právních záležitostech.

Vyšším soudním poradcem - specialistou může být osoba, která dokončila vysokoškolské vzdělání v oboru práva nebo integrované bakalářské a vysokoškolské vzdělání v oboru práva, složila advokátní zkoušku, pracovala nejméně čtyři roky jako soudní nebo státní poradce, soudní úředník, advokát nebo notář, nebo která po složení soudní zkoušky po dobu nejméně osmi let vykonávala jiné právní úkony.

Vyšším soudním poradcem Nejvyššího soudu může být osoba, která dokončila vysokoškolské vzdělání v oboru práva nebo integrované bakalářské a vysokoškolské vzdělání v oboru práva, složila advokátní zkoušku, pracovala po dobu nejméně čtyř let jako soud nebo státní zástupce, soudní úředník, advokát nebo notář, nebo osoba, která pracovala pro jiné právní úkony po dobu nejméně osmi let po složení soudní zkoušky.

Vyšším soudním poradcem - specialistou Nejvyššího soudu - může být osoba, která dokončila vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo integrované bakalářské a vysokoškolské vzdělání v oboru práva, složila advokátní zkoušku, pracovala nejméně šest let jako poradce soudu nebo státního zástupce, soudce, právník nebo notář, nebo osoba, která pracovala pro jiné právní úkony po dobu nejméně deseti let po složení soudní zkoušky.

Pravomoci soudních referendářů a vyšších soudních referendářů

Referendáři, hlavní soudní poradci a hlavní soudní poradci - odborníci se účastní soudního řízení a mají pravomoc vést určitá soudní řízení, posuzovat důkazy a nezávisle zjišťovat skutečnosti. Na základě použitého postupu předloží soudci návrh, na jehož základě přijme rozhodnutí, a na základě zmocnění soudce zveřejní takto přijaté rozhodnutí.

V souladu s platnými ustanoveními zákona o soudech jsou soudní poradci, hlavní soudní poradci nebo hlavní soudní poradci - odborníci oprávněni vést řízení a navrhovat návrhy rozhodnutí takto:

 1. v občanskoprávních řízeních ve sporech týkajících se vyplacení peněžního nároku nebo odškodnění, u nichž hodnota předmětu sporu nepřesahuje 100 000 kun, a v obchodních sporech, u nichž hodnota předmětu sporu nepřesahuje 500 000 kun;
 2. v pracovněprávních sporech vycházejících z kolektivních smluv;
 3. ve správních sporech, v nichž se rozhoduje o žalobách ve věcech, které se řeší na základě pravomocného rozsudku vydaného ve vzorovém sporu, o žalobách proti postupu nebo kvůli opomenutí ze strany veřejnoprávního subjektu a ve správních sporech, u nichž hodnota předmětu sporu nepřesahuje 100 000 kun;
 4. v řízeních o výkonu rozhodnutí;
 5. v dědických řízeních;
 6. v katastrálních řízeních;
 7. v přestupkových řízeních;
 8. v nesporných řízeních, s výjimkou řízení týkajících se zbavování pracovní schopnosti, zániku sdružení spoluvlastníků, zřízení mezí a řízení na základě zákona o rodině (Obiteljski zakon);
 9. v registračních řízeních;
 10. ve zkrácených insolvenčních řízeních;
 11. o nákladech na soudní řízení.

Referendáři, hlavní soudní poradci nebo vyšší soudní poradci - odborníci jsou oprávněni jednat a přijímat rozhodnutí v jednotlivých řízeních, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy.

Ve druhém a mimořádném odvolacím řízení referendáři, hlavní soudní poradci a hlavní soudní poradci - odborníci podají zprávu o aktuálním stavu spisu a připraví návrh rozhodnutí.

Soudní stážisté

Ministerstvo spravedlnosti každý rok stanoví počet míst pro soudní čekatele u soudů v souladu s dostupnými finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu.

Podmínky a způsob přijímaní soudních čekatelů k soudům a délka a způsob výkonu jejich praxe se řídí zvláštním zákonem.

Odborní společníci

Soudy mohou zaměstnávat úředníky s dokončeným odpovídajícím odborným vzděláním, dokončeným bakalářským nebo magisterským studijním programem a požadovanými odbornými zkušenostmi v oblasti defektologie, sociologie, pedagogiky, ekonomie, účetnictví a financí či dalších příslušných oblastech.

Odborní spolupracovníci a asistenti pomáhají soudcům při práci na věcech, jež vyžadují odborné znalosti.

Laičtí soudci

Soudci poroty jsou občany Chorvatské republiky, kteří se účastní soudního řízení v určitých řízeních a vykonávají svou soudní funkci nikoli jako běžné povolání, ale jako členové senátů za stejných podmínek jako soudce v záležitostech, o nichž se rozhoduje v trestním řízení.

Laickým soudcem může být jmenován plnoletý chorvatský státní příslušník způsobilý k výkonu této funkce.

Laičtí soudci jsou jmenováni na dobu čtyř let a po jejím uplynutí mohou být jmenováni znovu.

Laičtí soudci městských a krajských soudů jsou jmenováni župním shromážděním nebo městským shromážděním města Záhřeb na základě návrhů obce, tj. městské rady, odborů, sdružení zaměstnavatelů a obchodní komory.

Před jmenováním laických soudců je nutné obdržet stanovisko předsedy příslušného soudu týkající se navržených uchazečů.

Ředitel správy soudu (ravnatelj sudske uprave)

Soudní dvůr má ředitele soudní správy s více než 15 soudci.

Ředitel soudní správy je nápomocen předsedovi soudu při plnění úkolů soudní správy, zejména tím, že:

 • vykonává odborné úkoly související s plánováním a řízením lidských zdrojů u soudu;
 • organizovat práci soudních úředníků a zaměstnanců a sledovat jejich účinnost při jejich práci;
 • sledovat a plánovat odbornou přípravu soudních úředníků a zaměstnanců;
 • je odpovědný za údržbu budovy soudu, prostor a pracovního zařízení a za investice,
 • organizuje a koordinuje návrh ročního plánu veřejných zakázek v souladu se zákonem a podle potřeb soudu,
 • organizovat průběh zadávacích řízení;
 • dohlíží na finanční a finanční operace soudu a vykonává kancelář a pomocné technické práce;
 • zajišťuje a kontroluje vynakládání rozpočtových a vlastních zdrojů Účetního dvora;
 • podílí se na přípravě a provádění projektů soudní správy a dohlíží na jejich provádění;
 • zajistit, aby statistiky o práci soudu byly vedeny včas a řádně;
 • spolupracovat s místními a regionálními samosprávnými celky při pořizování vybavení a poskytování finančních prostředků na konkrétní činnosti soudu;
 • plnit další úkoly, které mu svěřil předseda Soudního dvora.

Za svou práci je ředitel soudní správy odpovědný předsedovi soudu.

Na místo ředitele soudní správy může být přijata osoba, která dokončila integrované bakalářské a vysokoškolské vzdělání v oboru práva nebo magisterský titul v oboru ekonomie nebo specializovaný magisterský titul v oboru ekonomie a nejméně pětiletá praxe v oboru příslušných funkcí.

Mluvčí soudu (Glasnogovornik suda)

Soudy mají své mluvčí.
Mluvčím soudu je soudce, soudní referendář nebo osoba určená předsedou soudu při ročním přiřazení funkcí.

Předseda župního soudu může určit jednoho soudce tohoto soudu mluvčím župního soudu i městských soudů spadajících do jeho územní působnosti. Mluvčí může mít svého zástupce.

Mluvčí soudu informuje o činnosti soudu v souladu se Zákonem o soudech, Soudním jednacím řádem (Sudski poslovnik) a Zákonem o právu na přístup k informacím (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Státní zástupci

Osoba, která splňuje obecné a zvláštní podmínky pro jmenování náměstkem nejvyššího státního zástupce Chorvatské republiky, může být jmenována nejvyšším státním zástupcem Chorvatské republiky.

Okresní státní zástupce je jmenován z řad státních zástupců, zástupce nejvyššího státního zástupce Chorvatské republiky, zástupce zvláštního státního zastupitelství a zástupce župního státního zástupce, kteří vykonávali funkci náměstka župního státního zástupce po dobu nejméně dvou let.

Na návrh generálního prokurátora Chorvatské republiky jmenuje Rada na návrh generálního prokurátora kraje, s výhradou stanoviska College of State Attorney’s Office of Croatia Republic, na dobu čtyř let.

Obecní státní zástupce je jmenován z řad státních zástupců a zástupců státních zástupců.

Obecní státní zástupce, s výhradou předchozího stanoviska kolegia krajského státního zastupitelství a okresního státního zástupce, je na návrh nejvyššího státního zástupce Chorvatské republiky jmenován Radou na dobu čtyř let.

Náměstek generálního prokurátora

Státní zástupci jsou jmenováni způsobem, za podmínek a v řízení, které zajišťuje jejich odbornou způsobilost, nezávislost a důstojnost pro výkon státního zastupitelství.

Chorvatský občan, který složil advokátní zkoušku a splňuje zvláštní podmínky stanovené v zákoně Státní rady prokurátora, může být jmenován náměstkem státního zastupitelství.

Osoba, která dokončila Národní školu soudnictví, může být jmenována zástupcem městského státního zástupce.

Osoba, která vykonávala soudní funkci po dobu nejméně deseti let, může být jmenována náměstkem župního státního zástupce.

Osoba, která jako úředník soudních orgánů zastávala soudní funkci po dobu nejméně 15 let nebo byla advokátem, notářem, univerzitním profesorem v oboru právní vědy, který složil advokátní zkoušku a nejméně 15 let odborné praxe po složení soudní zkoušky nebo renomovaného advokáta, který složil soudní zkoušku a nejméně 20 let odborné praxe doložené svou profesní činností v konkrétní oblasti práva, jakož i právní zástupce a vědeckou práci v Chorvatsku, může být jmenována.

Kromě podmínek stanovených zákonem musí být zástupce státního zastupitelství kromě podmínek stanovených zákonem posuzován alespoň jako „úspěšně“ pro jmenování náměstkem státního zastupitelství.

Státní zastupitelství jmenuje jednoho nebo více náměstků státních zástupců a plní své povinnosti trvale.

Státní zástupce a zástupce státního zástupce se musí chovat tak, aby nenarušovali jejich pověst a pověst státního zastupitelství a nezpochybňovali jejich nestrannost a nezávislost a nezávislost státního zastupitelství.

Státní zástupce a náměstek státního zastupitelství při výkonu funkcí zastupování a ve vztazích se státními orgány a právnickými osobami dodržují zásady zákonnosti, způsobilosti a nestrannosti, a to ve lhůtách stanovených pro jednotlivá řízení a v souladu s pravidly o přednosti při projednávání věcí.

Státní zástupce a zástupce státního zástupce jsou při zastupování u soudů a správních orgánů povinni respektovat a zachovávat důstojnost orgánů, před kterými jednají, jejich osobní důstojnost a důstojnost státního zastupitelství.

Státní zástupce a náměstek státního zástupce jsou povinni uchovávat pro sebe informace a další informace, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce a které nejsou nařízením klasifikovány jako tajné a které se týkají soukromého a rodinného života účastníků řízení a jiných osob, pokud se nejedná o trestný čin, a zachovávat důvěrnost veškerých informací, které jsou pro veřejnost nepřístupné.

Nejvyšší státní zástupce a náměstek státního zastupitelství nesmějí být členy žádné politické strany ani se účastnit žádné politické činnosti.

Nejvyšší státní zástupce Chorvatské republiky, náměstek nejvyššího státního zástupce Chorvatské republiky, státní zástupce a náměstek státního zástupce nenesou odpovědnost za právní názor vyjádřený ve věci, která jim byla přidělena, ledaže by se jednalo o porušení zákona, které představuje trestný čin.

Poradci státních zástupců

Státní radové, poradci vyšších státních zástupců a vyšší státní zástupci - specializovaní jsou nápomocni státnímu zástupci nebo jeho zástupci při jejich práci, vypracovávají návrhy rozhodnutí, zohledňují zprávy, podání a výpovědi občanů a vykonávají samy nebo pod dohledem a vedením státního zástupce nebo jeho zástupce jiné profesní úkoly stanovené právními předpisy přijatými na základě zákona.

V trestních útvarech státních zastupitelství mohou zastupovat obžalobu v řízení za trestné činy, za něž lze uložit pokutu nebo trest odnětí svobody až na pět let.

Mohou zastupovat státní zastupitelství v občanskoprávních a správních útvarech před soudy, správními nebo jinými orgány na základě zvláštního pověření příslušného státního zástupce, a to:

 • v obecních státních zastupitelstvích ve sporech o hodnotě do 100 000,00 HRK,
 • v župních státních zastupitelstvích ve sporech, jejichž hodnota nepřesahuje 500 000 HRK.

Úřad pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti

Úřad pro předcházení korupci a organizované trestné činnosti je zvláštním státním zastupitelstvím zřízeným pro celé území Chorvatské republiky, které se specializuje na úkoly státního zastupitelství v případech korupční trestné činnosti a organizované trestné činnosti.

Úřad pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti
Gajeva 30a
10 000 Záhřeb

tel: +385 4591 874
fax: +385 1 4591 878

e-mail:Odkaz se otevře v novém okně.mailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
Odkaz se otevře v novém okně.Tajnistvo@uskok.dorh.hr Zákon o Úřadu pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti

Ředitel Úřadu pro potlačování korupce a organizované trestné činnosti

Práci USKOK řídí generální ředitel a jmenuje jej nejvyšší státní zástupce, s výhradou stanoviska ministra odpovědného za soudní záležitosti a stanoviska kolegia Státního zastupitelství Chorvatské republiky. Ředitel je jmenován na období čtyř let a může být jmenován opakovaně.

Právník - nezávislá a nezávislá služba

Právnická profese je nezávislou a samostatnou službou pro poskytování právní pomoci fyzickým a právnickým osobám při výkonu a ochraně jejich práv a právních zájmů.

Právníci

Právníci mohou poskytnout všechny formy právní pomoci.

Mohou zejména poskytovat právní poradenství, vypracovávat dokumenty (smlouvy, závěti, prohlášení atd.), připravovat žaloby, odvolání, návrhy, žádosti, návrhy, mimořádné opravné prostředky a další písemnosti a zastupovat účastníky řízení.

Mohou vykonávat povolání advokáta nezávisle, ve společné funkci nebo v právnické firmě a nesmějí vykonávat činnosti neslučitelné s pověstí a nezávislostí advokáta.

Advokát je povinen zachovat jako advokáta vše, co mu strana svěřila nebo se naučila jiným způsobem v zastoupení účastníka řízení. Ostatní osoby, které pracují nebo pracovaly v advokátní kanceláři, jsou rovněž povinny uchovat advokáta v jeho tajnosti.

Advokáti mají nárok na odměnu za svou práci a na náhradu nákladů souvisejících s prací provedenou v souladu s tarifem stanoveným a přijatým chorvatskou advokátní komorou se souhlasem ministra spravedlnosti.

Pro obhajobu z moci úřední stanoví výši odměny advokáta ministerstvo spravedlnosti.

Obhájce obviněné osoby před soudem hrabství může být pouze obhájcem, který má pouze obhájce, který vykonával činnost nejméně 8 let jako obhájce nebo jako úředník justičního orgánu v řízení pro trestný čin, za který lze uložit dlouhodobý trest odnětí svobody.

Po provedení služby je advokát povinen vystavit klientovi fakturu. V případě zrušení nebo zrušení plné moci vystaví právní zástupce fakturu do 30 dnů ode dne, kdy byla plná moc zrušena nebo zrušena.

Právníci jsou povinni připojit se k chorvatské advokátní komoře jako samostatná a nezávislá organizace s právní subjektivitou. Chorvatská advokátní komora zastupuje Chorvatskou advokátní komoru jako celek.

Právo vykonávat činnost na území Chorvatské republiky se získává zápisem do rejstříku advokátů.

Chorvatská advokátní komora Koturaška
53/II
10 000 Záhřeb

tel: +385 1 6165 200
fax: +385 1 6170 686

Odkaz se otevře v novém okně.mailto:hok-cba@hok-cba.hrOdkaz se otevře v novém okně.Hok-cba@hok-cba.hr http:
Odkaz se otevře v novém okně.///zákon o advokacii

Notářská služba

Notář

Notář je veřejný zadavatel jmenovaný ministrem spravedlnosti na základě výběrového řízení vedeného Chorvatskou notářskou komorou.

Je absolventem právnické osoby se soudní, notářskou zkouškou, nezbytnou praxí, nezávislým a nezávislým úředníkem veřejné služby a nestranným komisařem stran.

Je oprávněn:

 • vypracovávat a vydávat notářské zápisy - veřejné listiny týkající se právních úkonů a prohlášení zakládající práva stran;
 • vyhotovovat a vydávat notářské zápisy o právních úkonech provedených nebo předložených notářem,
 • vyhotovovat a vydávat notářské listiny o skutečnostech potvrzených notářem,
 • přijímat dokumenty, peníze, cenné papíry a cenné papíry za účelem jejich předání jiným osobám nebo příslušným orgánům (notářský vklad);
 • potvrzení (solemnizace) soukromých dokumentů;
 • provádět úkony a přijímat rozhodnutí jako soudní komisař v dědických řízeních;
 • vést vykonávací řízení na základě veřejné listiny;
 • zastupovat účastníky řízení před soudy a jinými veřejnoprávními subjekty, avšak pouze tehdy, jsou-li tyto věci přímo spojeny s touto listinou.

Stejně jako v rozhodčím řízení nemohou strany změnit příslušnost soudu, takže si strany nemohou zvolit notáře jako soudního komisaře.

Zastupuje-li účastníka řízení před soudem nebo jiným veřejným orgánem notář, je rovněž oprávněn vystupovat jako advokát.

Notář nesmí bez oprávněného důvodu odmítnout výkon úředních úkonů a je povinen je utajit, co se dozví při výkonu své služby.

Notář má nárok na notářské poplatky a náhradu výdajů v souladu s Pravidly o prozatímním notářském sazebníku, pravidly pro výši ceny a náhradou výdajů vynaložených notáři jakožto komisařem soudu v rozhodčím řízení a v souladu s pravidly o odměnách a náhradě nákladů vynaložených notáři v rámci vykonávacího řízení za výkon úředních úkonů spadajících do jejich pravomoci.

Notáři na území Chorvatské republiky jsou povinni připojit se k Chorvatské notářské komoře.

Kontrolu práce notářů vykonává jak Chorvatská notářská komora, tak ministerstvo spravedlnosti.

Dohled nad prací notáře jakožto soudního komisaře v dědickém řízení vykonává soud, který mu svěřil úkol.

Chorvatská notářská komora Radnička
cesta 34/II
10 000 Záhřeb

tel: +385 1 4556 566
fax: +385 1 4551 544

e-mail:Odkaz se otevře v novém okně.mailto:hjk@hjk.hr
Odkaz se otevře v novém okně.Hjk@hjk.hr
http:
Odkaz se otevře v novém okně.//NotarialFeesActOdkaz se otevře v novém okně.https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Chorvatská justiční akademie

Justiční akademie je nezávislá veřejná instituce poskytující počáteční vzdělávání a odbornou přípravu kandidátům na nezávislé, odpovědné a nezávislé soudní funkce, odborné vzdělávání stážistů, poradců soudních orgánů a dalších úředníků v oblasti justice a průběžné odborné vzdělávání soudních úředníků. Kolegium vede ředitel a řídí ji správní rada složená z devíti členů. Přednášející na justiční akademii jsou vyškolené osoby ze soudců a státních zástupců, jakož i zástupci právníků, vysokoškolských učitelů a případně dalších profesí.

Justiční akademie rozvíjí aktivní mezinárodní spolupráci a účastní se projektů Evropské unie jako příjemce nebo zúčastněná strana projektu. Cílem těchto projektů je institucionální posílení akademie a profesní rozvoj jejích cílových skupin.

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o justiční akademii

Státní soudní rada

Státní soudní rada je samostatným a nezávislým orgánem, jenž zajišťuje autonomii a nezávislost soudní moci v Chorvatské republice. V souladu s Ústavou a zákonem samostatně rozhoduje o jmenování, povyšování, přemísťování, odvolání a kárné odpovědnosti soudců a předsedů soudů, s výjimkou předsedy Nejvyššího soudu Chorvatské republiky. Státní soudní rada má jedenáct členů, složená ze sedmi soudců, dvou vysokoškolských profesorů v oboru právní vědy a dvou poslanců, z nichž jeden pochází z opozice.

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o Státní soudní radě

Rada státních žalobců

Státní zastupitelství je nezávislým a nezávislým orgánem, který zajišťuje nezávislost a nezávislost státního zastupitelství v Chorvatské republice.

Zvláštní orgán pověřený jmenováním a propouštěním zástupců státních zástupců, jmenováním a propouštěním okresních a obecních státních zástupců, vedením řízení a rozhodováním o disciplinární odpovědnosti náměstků státních zástupců, předáváním zástupců státních zástupců, správou a kontrolou majetkových přiznání státních zástupců a náměstků státních zástupců a výkonem dalších úkolů v souladu se zákonem.

Skládá se z 11 členů a skládá se ze sedmi zástupců státních zástupců, dvou vysokoškolských profesorů v oboru právní vědy a dvou poslanců, jednoho z opozice.

Členové Státní rady prokurátora jsou voleni na čtyřleté funkční období, přičemž nikdo nemůže vykonávat svou funkci dvakrát po sobě.

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o Státní radě prokurátora

Ústavní soud Chorvatské republiky

Ústava, organizace a oblast působnosti Ústavního soudu jsou vymezeny v Ústavě Chorvatské republiky a v ústavním zákoně o Ústavním soudu Chorvatské republiky.
Ústavní soud Chorvatské republiky se skládá ze třinácti soudců volených chorvatským parlamentem dvoutřetinovou většinou z celkového počtu zástupců z řad předních právníků, zejména soudců, státních zástupců, právníků a univerzitních profesorů v oboru právní vědy, a to způsobem a postupem stanoveným ústavním zákonem. Funkční období soudce Ústavního soudu je osm let a prodlužuje se až do nástupu nového soudce do funkce v případě, že nový soudce není zvolen nebo se ujme své funkce až do uplynutí jeho funkčního období, a výjimečně nejdéle do šesti měsíců. Proces jmenování soudců Ústavního soudu Chorvatské republiky a navrhování volby chorvatského parlamentu vede výbor chorvatského parlamentu odpovědný za ústavu. Ústavní soud Chorvatské republiky volí předsedu Ústavního soudu na dobu čtyř let.
Ústavní zákon o Ústavním soudu Chorvatské republiky upravuje podmínky a postup volby soudců Ústavního soudu Chorvatské republiky, ukončení jejich funkce, podmínky a lhůty pro zahájení řízení za účelem přezkumu souladu zákonů s ústavou a souladu jiných předpisů s ústavou a zákonem, postupy a právní kroky jeho rozsudků, ochranu lidských práv a základních svobod zaručených Ústavou a dalšími záležitostmi souvisejícími s výkonem povinností a fungování Ústavního soudu.
Ústavní soud zaručuje dodržování a uplatňování Ústavy Chorvatské republiky a zakládá své kroky na ustanoveních Ústavy Chorvatské republiky a ústavního zákona o Ústavním soudu Chorvatské republiky.
Ústavní soud je nezávislý na všech státních orgánech a samostatně přiděluje prostředky stanovené ve státním rozpočtu v souladu se svým ročním rozpočtem a zákonem na fungování činnosti Ústavního soudu. Vnitřní organizace Ústavního soudu se řídí jednacím řádem Ústavního soudu Chorvatské republiky. Fungování Ústavního soudu je veřejné a soudci Ústavního soudu požívají imunity jako členové chorvatského parlamentu.

Ústavní soud Republiky SvatýMark
4 10000
Záhřeb

Tel: +385 1 640 02 50
fax: +385 1 455 10 55

e-mail:Odkaz se otevře v novém okně.Ustavni_sud@usud.hr https
Odkaz se otevře v novém okně.://


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 24/11/2020