Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusalan ammatit - Kroatia

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Oikeusalan ammatit

Oikeusviranomaisten henkilöstö

Oikeuslaitoksen jäseniä ovat oikeuslaitoksen virkamiehet, virkamiehet ja muu henkilöstö.

Tuomarit

Tuomarit ovat tuomareita, joiden tehtävät ovat pysyviä. Tuomarin virkaan nimitettävän on oltava Kroatian kansalainen.

Kunta-, kauppa- ja hallinto-oikeuden tuomariksi voidaan nimittää henkilö, joka on suorittanut kansallisen tuomarikunnan opinnot tai jolla on jo tuomarin virka.

Käräjäoikeuden tuomariksi voidaan nimittää henkilö, joka on työskennellyt oikeusviranomaisena vähintään 10 vuotta.

Henkilö, joka on työskennellyt oikeusviranomaisena vähintään 12 vuotta, voidaan nimittää Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden, Kroatian tasavallan korkeimman kauppaoikeuden ja Kroatian tasavallan korkeimman hallinto-oikeuden tuomariksi.

Henkilö, joka on työskennellyt Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden tuomarina vähintään 15 vuotta, voidaan nimittää asianajajaksi, notaariksi, yliopiston oikeustieteen professoriksi, joka on läpäissyt asianajajatutkinnon ja vähintään 15 vuoden työkokemus tuomioistuinkokeen suorittamisen jälkeen, sekä hyvämaineiseksi asianajajaksi, joka on läpäissyt oikeudellisen kokeen, ja vähintään 20 vuoden työkokemukseksi, joka on todistettavasti työskennellyt tietyllä oikeusalalla, sekä ammatilliseksi ja tieteelliseksi työksi.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuimiaLinkki avautuu uuteen ikkunaankoskeva laki
, tuomareidenLinkki avautuu uuteen ikkunaanja muiden tuomareiden palkkoja koskevaa
kansallista tuomarineuvostoa
koskeva laki

Tuomioistuimen henkilöstö

Oikeuslaitoksessa ammatillisia, hallinnollisia ja teknisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden määrästä päättää oikeusministeri.

Virkamiesten palvelukseenotosta tuomioistuimissa, harjoittelun harjoittamisesta, menettelyistä ja menetelmistä sekä valtion ammatillisen tutkinnon suorittamista koskevasta ohjelmasta, palkoista ja muista oikeuksista, velvollisuuksista ja velvollisuuksista sekä virheistä johtuvasta vastuusta säädetään virkamiehiä ja työntekijöitä koskevissa säännöksissä ja yleisissä työlainsäädännössä.

Henkilön palkkaamiselle tuomioistuimeen tarvitaan oikeusministerin hyväksyntä.

Työhönotossa on huolehdittava kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden edustuksesta.

Oikeusministeri antaa säännökset tuomioistuinten virkamiehiltä ja henkilöstön jäseniltä vaadittavasta koulutustasosta.

Lakimiehet, vanhat neuvonantajat ja vanhat neuvonantajat – asiantuntijat

Lakimiestutkinto voi olla henkilö, joka on suorittanut oikeustieteen korkeakoulututkinnon tai oikeustieteen perus- ja loppututkinnon ja suorittanut asianajajatutkinnon.

Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden vanhempi neuvonantaja ja lakimiesavustaja voi olla henkilö, jolla on oikeustieteen korkeakoulututkinto tai oikeustieteen perustutkinto tai korkeakoulututkinto, joka on kestänyt vähintään kaksi vuotta ja joka on työskennellyt vähintään kaksi vuotta oikeudellisena neuvonantajana, tuomarina, lakimiehenä tai notaarina tai joka on työskennellyt muissa oikeudellisissa asioissa suoritettuaan oikeudellisen tutkinnon vähintään viisi vuotta.

Tuomioistuimen vanhempi neuvonantaja – asiantuntija – voi olla henkilö, jolla on oikeustieteen korkeakoulututkinto tai oikeustieteen perustutkinto tai korkeakoulututkinto, joka on läpäissyt asianajajatutkinnon, joka on työskennellyt vähintään neljä vuotta tuomioistuimen tai syyttäjän neuvonantajana, oikeuslaitoksen virkamiehenä, asianajajana tai notaarina tai joka on työskennellyt muissa oikeudellisissa tehtävissä suoritettuaan oikeudellisen tutkinnon vähintään kahdeksan vuotta.

Korkeimman oikeuden vanhempi neuvonantaja voi olla henkilö, jolla on oikeustieteen korkeakoulututkinto tai oikeustieteen perustutkinto tai korkeakoulututkinto, joka on suorittanut asianajajatutkinnon ja joka on työskennellyt vähintään neljä vuotta tuomioistuimen tai syyttäjän neuvonantajana, oikeuslaitoksen virkamiehenä, asianajajana tai notaarina tai joka on työskennellyt muissa oikeudellisissa tehtävissä vähintään kahdeksan vuotta oikeustutkinnon suorittamisen jälkeen.

Korkeimpaan oikeuteen erikoistunut tuomioistuimen vanhempi neuvonantaja voi olla henkilö, jolla on oikeustieteen korkeakoulututkinto tai oikeustieteen perustutkinto tai korkeakoulututkinto, joka on suorittanut asianajajatutkinnon ja joka on työskennellyt vähintään kuusi vuotta tuomioistuimen tai syyttäjän neuvonantajana, tuomarina, asianajajana tai notaarina tai joka on työskennellyt muissa oikeudellisissa tehtävissä vähintään kymmenen vuotta oikeuskokeen suorittamisen jälkeen.

Tuomioistuimen neuvonantajien ja vanhempien neuvonantajien toimivaltuudet

Lakimiehet, vanhat neuvonantajat ja vanhat neuvonantajat – he osallistuvat oikeudenkäyntiin ja heillä on valtuudet suorittaa tiettyjä oikeudellisia menettelyjä, arvioida todisteita ja vahvistaa tosiseikat riippumattomasti. Noudatetun menettelyn perusteella he toimittavat tuomarille luonnoksen, jonka perusteella hän tekee päätöksen ja julkaisee tuomioistuimen luvalla näin tehdyn päätöksen.

Tuomioistuinlain sovellettavien säännösten mukaisesti tuomioistuinten neuvonantajilla, ylemmillä neuvonantajilla tai ylemmillä neuvonantajilla – asiantuntijoilla on valtuudet hoitaa menettelyjä ja tehdä päätösehdotuksia seuraavasti:

 1. siviilioikeudellisissa riita-asioissa, jotka koskevat rahallisen vaateen tai korvauksen maksamista, kun kyseessä oleva määrä on enintään 100 000.00 kunaa, ja kauppaoikeudellisissa riita-asioissa, kun kyseessä oleva määrä on enintään 500 000.00 kunaa,
 2. työehtosopimuksia koskevissa riita-asioissa;
 3. hallinnollisissa riita-asioissa, jotka koskevat sellaisia asioita, joista annetaan ratkaisu malliasiassa annetun lainvoimaisen tuomion perusteella, tai julkisoikeudellisen laitoksen toimesta tai laiminlyönnistä nostetuissa kanteissa, sekä hallinnollisissa riita-asioissa, joissa kyseessä oleva rahamäärä on enintään 100 000.00 kunaa,
 4. täytäntöönpanoasioissa;
 5. perintöasioissa;
 6. kiinteistörekisteriasioissa;
 7. rikosasioissa;
 8. riidattomissa asioissa lukuun ottamatta asioita, joissa on kyse oikeustoimikelpoisuuden peruuttamisesta, asunto-osakeyhtiön purkamisesta, rajojen määrittelystä ja perhelain (Obiteljski zakon) piiriin kuuluvista asioista;
 9. rekisteröintiasioissa;
 10. yksinkertaisissa maksukyvyttömyysasioissa;
 11. oikeudenkäyntikuluihin liittyvissä asioissa.

Lakimiehet, vanhempia neuvonantajia tai vanhempia neuvonantajia – asiantuntijoilla on valtuudet toimia ja tehdä päätöksiä yksittäisissä menettelyissä, jos asiaa koskeva lainsäädäntö sitä edellyttää.

Toisessa oikeusasteessa ja ylimääräisessä muutoksenhakumenettelyssä lakimiehet, vanhat neuvonantajat ja vanhat neuvonantajat – asiantuntijat raportoivat asian käsittelyn etenemisestä ja laativat päätösluonnoksen.

Oikeusalan harjoittelijat

Oikeusministeri vahvistaa vuosittain tuomariharjoittelijoiden (sudački vježbenik) määrän valtion budjetissa tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa.

Tuomariharjoittelijoiden työhönottoehdoista ja -menetelmistä sekä harjoittelun kestosta ja käytännön järjestelyistä säädetään erillisessä laissa.

Ammatilliset yhteistyökumppanit

Tuomioistuimissa voi työskennellä myös henkilöitä, jotka ovat suorittaneet asiaankuuluvia ammattiopintoja tai alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja joilla on vaadittavaa työkokemusta defektologiasta, sosiologiasta, pedagogiasta, taloudesta, kirjanpidosta, rahoitusalalta tai muulta asiaankuuluvalta alalta.

Tällaiset asiantuntija-avustajat (stručni suradnik) ja erityisavustajat (stručni pomoćnik) avustavat tuomareita asioissa, joissa vaaditaan tietyn alan asiantuntemusta.

Lautamiehet

Tuomariston tuomarit ovat Kroatian tasavallan kansalaisia, jotka osallistuvat oikeudenkäyntiin tietyissä menettelyissä ja jotka eivät hoida oikeudellista tehtäväänsä tavanomaisena ammattina vaan jaostojen jäseninä tasavertaisesti tuomarin kanssa rikosoikeudellisissa menettelyissä ratkaistavissa asioissa.

Maallikkotuomariksi (sudac porotnik) nimitettävän on oltava täysi-ikäinen Kroatian kansalainen ja sovelias hoitamaan kyseistä tehtävää.

Maallikkotuomarit nimitetään neljäksi vuodeksi, ja toimikautta on mahdollista jatkaa.

Zagrebin lääninvaltuusto tai kaupunginvaltuusto nimittää kunnan- ja maakuntatuomioistuinten maallikkotuomarit kunnanvaltuuston, ammattiliittojen, työnantajajärjestön ja kauppakamarin ehdotusten perusteella.

Ennen maallikkotuomarin nimittämistä asianomaisen tuomioistuimen presidentiltä on saatava lausunto tehtävään ehdotetuista henkilöistä.

Tuomioistuimen hallintojohtaja

Tuomioistuimella on johtaja tuomioistuinhallinnossa, jossa on yli 15 tuomaria.

Tuomioistuinhallinnon johtaja avustaa tuomioistuimen presidenttiä tämän tehtävien suorittamisessa erityisesti

 • suorittaa ammatillisia tehtäviä, jotka liittyvät tuomioistuimen henkilöresurssien suunnitteluun ja hallinnointiin;
 • järjestää tuomioistuinten virkamiesten ja henkilöstön työ ja valvoa heidän työnsä tehokkuutta;
 • seurata ja suunnitella tuomioistuinten virkamiesten ja henkilöstön koulutusta;
 • huolehtii tuomioistuinrakennuksen, tilojen ja laitteiden kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista,
 • organisoi vuotuisen hankintasuunnitelman valmistelun ja koordinoi sitä laissa säädetyllä tavalla ja tuomioistuimen tarpeiden mukaisesti,
 • järjestää julkisia hankintoja koskevat menettelyt;
 • valvoo tuomioistuimen rahoitus- ja muita toimia sekä suorittaa toimisto- ja teknisiä lisätöitä;
 • se huolehtii tilintarkastustuomioistuimen talousarvion ja omien varojen käytöstä ja valvoo sitä;
 • osallistuu oikeushallintoa koskevien hankkeiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon ja valvoo niiden täytäntöönpanoa;
 • varmistettava, että tuomioistuimen työtä koskevat tilastot säilytetään oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti;
 • tehdä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten itsehallintoyksiköiden kanssa laitteiden hankinnassa ja varojen hankkimisessa tuomioistuimen erityistoimintaa varten;
 • suorittaa muita tuomioistuimen presidentin hänelle osoittamia tehtäviä.

Tuomioistuimen johtaja vastaa työstään tuomioistuimen presidentille.

Oikeushallinnon johtajan toimeen voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteen alalla tai ylemmän korkeakoulututkinnon taloustieteen alalla tai ylemmän korkeakoulututkinnon taloustieteen alalla ja jolla on vähintään viiden vuoden kokemus asiaankuuluvista tehtävistä.

Tuomioistuimen puhemies

Tuomioistuimella on puhemies (glasnogovornik suda).
Tuomioistuimen puhemiehenä voi toimia tuomari, neuvonantaja tai tuomioistuimen presidentin vuotuisessa työohjelmassa nimeämä henkilö.

Maakunnallisen tuomioistuimen presidentti voi nimetä johtamansa tuomioistuimen tuomarin kyseisen tuomioistuimen ja sen lainkäyttöalueella sijaitsevien kunnallisten tuomioistuinten puhemieheksi. Puhemiehelle voidaan nimetä varapuhemies.

Tuomioistuimen puhemies tiedottaa tuomioistuimen toiminnasta tuomioistuinlakia, tuomioistuimen työjärjestystä ja tiedonvapauslakia (Zakon o pravu na pristup informacijama) noudattaen.

Syyttäjät

Henkilö, joka täyttää Kroatian tasavallan apulaissyyttäjäksi nimittämisen yleiset ja erityiset edellytykset, voidaan nimittää Kroatian tasavallan oikeusministeriksi.

Lääninsyyttäjä nimitetään seuraavien joukosta: syyttäjät, Kroatian tasavallan apulaissyyttäjä, erityissyyttäjäviraston varasyyttäjä ja apulaissyyttäjä, jotka ovat toimineet apulaissyyttäjänä vähintään kahden vuoden ajan.

Neuvosto nimittää lääninsyyttäjän Kroatian tasavallan valtakunnansyyttäjän ehdotuksesta neljäksi vuodeksi Kroatian tasavallan syyttäjän kollegion lausunnon perusteella.

Kunnallinen syyttäjä nimitetään syyttäjien ja apulaissyyttäjien joukosta.

Neuvosto nimittää kunnallisen syyttäjän neljäksi vuodeksi, jollei lääninsyyttäjänviraston kollegion ja lääninsyyttäjän etukäteen antamasta lausunnosta muuta johdu Kroatian tasavallan valtakunnansyyttäjän ehdotuksesta.

Varaministeri, kenraalimajuri

Apulaissyyttäjät nimitetään tavalla, edellytyksin ja menettelyssä, jolla varmistetaan heidän ammatillinen pätevyytensä, riippumattomuutensa ja arvokkuutensa yleisen syyttäjän tehtävien hoitamiseksi.

Apulaissyyttäjänvirastoksi voidaan nimittää Kroatian kansalainen, joka on läpäissyt asianajajatutkinnon ja täyttää syyttäjäneuvostosta annetussa laissa säädetyt erityisedellytykset.

Apulaiskunnalliseksi syyttäjäksi voidaan nimittää henkilö, joka on suorittanut loppuun kansallisen oikeusalan oppilaitoksen.

Apulaissyyttäjäksi voidaan nimittää henkilö, joka on toiminut tuomarin tehtävässä vähintään kymmenen vuotta.

Kroatian tasavallan varapääsyyttäjäksi voidaan nimittää henkilö, joka on lainkäyttöelinten virkamiehenä toiminut vähintään 15 vuoden ajan tai toiminut lakimiehenä, notaari, oikeustieteen professori, joka on läpäissyt asianajajatutkinnon ja vähintään 15 vuoden työkokemus oikeuskokeen suorittamisen jälkeen, tai hyvämaineinen asianajaja, joka on läpäissyt oikeustutkinnon ja vähintään 20 vuoden työkokemus, joka on todistettu hänen ammatillisesta toiminnastaan tietyllä oikeudenalalla sekä ammatillisesta ja tieteellisestä työstään.

Laissa säädettyjen edellytysten lisäksi apulaissyyttäjän virkaan nimittämistä on arvioitava ainakin ”menestyksellisesti” laissa säädettyjen edellytysten lisäksi.

Syyttäjänvirasto nimittää yhden tai useamman apulaissyyttäjän ja hoitaa heidän tehtäviään pysyvästi.

Syyttäjän ja apulaissyyttäjän on toimittava siten, että ne eivät heikennä heidän mainettaan ja syyttäjänviraston mainetta eivätkä aseta kyseenalaiseksi heidän puolueettomuuttaan ja syyttäjälaitoksen riippumattomuutta ja riippumattomuutta.

Yleisen syyttäjän ja apulaissyyttäjäviraston on edustustehtäviä hoitaessaan sekä suhteissaan valtion viranomaisiin ja oikeushenkilöihin noudatettava laillisuuden, toimivallan ja puolueettomuuden periaatteita, jollei yksittäisille menettelyille asetetuista määräajoista ja asioiden käsittelyn ensisijaisuutta koskevista säännöistä muuta johdu.

Syyttäjän ja apulaissyyttäjän on tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa edustaessaan kunnioitettava ja suojeltava niiden elinten arvokkuutta, joissa he toimivat, heidän henkilöarvoaan ja yleisen syyttäjän viraston arvokkuutta.

Yleisen syyttäjän ja apulaissyyttäjän on säilytettävä itseään varten tiedot ja muut tiedot, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän hoitaessaan tehtäviään ja joita ei ole lailla luokiteltu salaisiksi ja jotka koskevat osapuolten ja muiden henkilöiden yksityis- ja perhe-elämää, siltä osin kuin tämä ei ole rikos, sekä pidettävä luottamuksellisina kaikki tiedot, joihin yleisöllä ei ole pääsyä.

Valtakunnansyyttäjä ja apulaissyyttäjänvirasto eivät saa kuulua mihinkään poliittiseen puolueeseen eivätkä osallistua mihinkään poliittiseen toimintaan.

Kroatian tasavallan valtakunnansyyttäjä, Kroatian tasavallan valtakunnansyyttäjä, yleinen syyttäjä ja apulaissyyttäjä eivät ole vastuussa heille osoitetussa asiassa esitetystä oikeudellisesta mielipiteestä, ellei kyseessä ole rikokseksi katsottavan lain rikkominen.

Syyttäjien neuvonantajat

Valtionneuvokset, johtavien syyttäjien neuvonantajat ja johtavien syyttäjien neuvonantajat – Asiantuntijat avustavat syyttäjää tai hänen avustajaansa työssään, laativat päätösluonnoksia, ottavat huomioon kansalaisten kertomukset, lausunnot ja lausunnot ja suorittavat itse tai yleisen syyttäjän tai hänen sijaisensa valvonnassa ja johdolla muita lain nojalla annetuissa laeissa ja asetuksissa säädettyjä ammatillisia tehtäviä.

Syyttäjäviranomaisten rikosoikeudellisissa jaostoissa ne voivat edustaa syytteeseenpanoa rikoksista, joista voidaan määrätä enintään viiden vuoden pituinen sakkorangaistus tai vankeusrangaistus.

He voivat edustaa syyttäjänvirastoja siviili- ja hallintoyksiköissä tuomioistuimissa, hallinnollisissa elimissä tai muissa elimissä toimivaltaisen yleisen syyttäjän antaman erityisen valtuutuksen perusteella:

 • kunnallisissa syyttäjänvirastoissa riita-asioissa, joiden arvo on enintään 100 000.00 kunaa,
 • läänien syyttäjänvirastoissa riita-asioissa, joiden arvo on enintään 500 000.00 kunaa.

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaava virasto

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirasto on erityinen syyttäjänvirasto, joka on perustettu koko Kroatian tasavallan alueelle ja joka on erikoistunut syyttäjänviraston tehtäviin korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvissä tapauksissa.

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirasto Gajeva
30a
10 000 Zagreb

puh.: + 385 4591 874
faksi: + 385 1 4591 878

sähköposti:Linkki avautuu uuteen ikkunaanmailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
Linkki avautuu uuteen ikkunaantajnistvo@uskok.dorh.hr Laki korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaavasta virastosta

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaviraston johtaja

USKOKin työtä johtaa pääjohtaja, ja sen nimittää valtakunnansyyttäjä oikeusasioista vastaavan ministerin ja Kroatian tasavallan syyttäjänviraston kollegion lausunnon perusteella. Johtaja nimitetään neljäksi vuodeksi, ja hänet voidaan nimittää uudelleen.

Asianajaja – Riippumaton ja riippumaton palvelu

Lakimiesammatti on riippumaton ja itsenäinen palvelu, joka tarjoaa oikeudellista apua luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille näiden oikeuksien ja oikeudellisten etujen käyttämisessä ja suojaamisessa.

Asianajajat

Asianajajat voivat antaa kaikenlaista oikeusapua.

He voivat erityisesti antaa oikeudellista neuvontaa, laatia asiakirjoja (sopimuksia, testamentteja, lausuntoja jne.), laatia kanteita, valituksia, esityksiä, pyyntöjä, hakemuksia, ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ja muita kirjelmiä sekä edustaa asianosaisia.

He voivat harjoittaa asianajajan ammattia itsenäisesti, yhteisessä toimistossa tai lakiasiaintoimistossa, eivätkä he saa harjoittaa toimintaa, joka on ristiriidassa asianajajan maineen ja riippumattomuuden kanssa.

Asianajajalla on velvollisuus säilyttää asianajajana kaikki se, mitä asianosainen on hänelle antanut tai mitä hän on muuten saanut tietoonsa edustaessaan asianosaista. Myös muut lakiasiaintoimistossa työskentelevät tai työskennelleet henkilöt ovat velvollisia pitämään asianajajan salassa.

Asianajajilla on oikeus palkkioon työstään ja korvauksiin kuluista, jotka liittyvät Kroatian asianajajaliiton oikeusministerin suostumuksella vahvistaman ja vahvistaman tariffin mukaisesti suoritettuihin töihin.

Viran puolesta tapahtuvan puolustuksen osalta oikeusministeriö vahvistaa asianajajan palkkioiden määrän.

Käräjäoikeudessa syytetyn henkilön puolustusasianajaja voi olla ainoastaan asianajaja, jolla on ollut vähintään 8 vuotta asianajajana tai oikeusviranomaisen virkamiehenä oikeudenkäynnissä, jossa rikoksesta voidaan määrätä pitkäaikainen vankeusrangaistus.

Asianajajan on esitettävä asiakkaalle lasku palvelun suorittamisen jälkeen. Jos valtakirja peruutetaan tai peruutetaan, asianajaja laatii laskun 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valtakirja peruutettiin tai peruutettiin.

Asianajajien on liityttävä Kroatian asianajajaliittoon itsenäisenä ja riippumattomana organisaationa, jolla on oikeushenkilöllisyys. Kroatian asianajajaliitto edustaa Kroatian asianajajaliittoa kokonaisuudessaan.

Oikeus harjoittaa ammattia Kroatian tasavallan alueella saadaan merkitsemällä se asianajajarekisteriin.

Kroatian Koturaškan asianajajaliitto 53/II

10 000 Zagreb

puh.: + 385 1 6165 200
faksi: + 385 1 6170 686

Linkki avautuu uuteen ikkunaanmailto:hok-cba@hok-cba.hrLinkki avautuu uuteen ikkunaanhok-cba@hok-cba.hr http:
Linkki avautuu uuteen ikkunaan//Laki lakimiesammatista

Notaaripalvelu

Julkinen notaari

Notaari on julkinen luottamushenkilö, jonka oikeusministeri nimittää Kroatian notaarikamarin järjestämän kilpailun perusteella.

Hän on valmistunut asianajaja, jolla on oikeustieteellinen, notaarin tutkinto, tarvittava kokemus, riippumaton ja riippumaton virkamieskunta sekä puolueeton edustaja.

Saa

 • laatia ja antaa notaarin vahvistamia asiakirjoja – oikeustoimiin liittyviä virallisia asiakirjoja ja julistuksia, joilla vahvistetaan osapuolten oikeudet;
 • laatia ja antaa notaarin vahvistamia asiakirjoja, jotka koskevat notaarin toteuttamia tai läsnä olevia oikeustoimia,
 • notaarin vahvistamien asiakirjojen laatiminen ja antaminen
 • vastaanottaa asiakirjoja, rahaa, arvopapereita ja arvoesineitä säilytystä varten, jotta ne voidaan luovuttaa muille henkilöille tai toimivaltaisille viranomaisille (notaaritalletus);
 • yksityisten asiakirjojen vahvistaminen (virallistaminen);
 • käsittelee asioita ja tekee päätöksiä perintöasioita koskevissa menettelyissä tuomioistuimen asiamiehenä;
 • toteuttaa täytäntöönpanomenettelyt todistusvoimaisen asiakirjan perusteella;
 • edustaa asianosaisia tuomioistuimissa ja muissa julkisissa elimissä, mutta vain siinä tapauksessa, että nämä asiat liittyvät suoraan kyseiseen asiakirjaan.

Kuten perintöasioissa, asianosaiset eivät voi muuttaa tuomioistuimen toimivaltaa, joten asianosaiset eivät voi valita notaaria tuomioistuimen asiamieheksi.

Jos notaari edustaa asianosaista tuomioistuimessa tai muussa julkisessa elimessä, hänellä on myös oikeus toimia asianajajana.

Notaari ei voi ilman pätevää syytä kieltäytyä suorittamasta virallisia toimia, ja hänen on pidettävä ne salassa.

Notaarilla on oikeus notaarin palkkioihin ja kulukorvauksiin väliaikaista notaaritariffia koskevien sääntöjen, palkinnon suuruutta koskevien sääntöjen ja niiden kulujen korvaamista koskevien sääntöjen mukaisesti, joita notaarille on aiheutunut tuomioistuimen asiamiehenä perintöasiassa, sekä niiden kulujen korvaamista koskevien sääntöjen mukaisesti, joita notaarille on aiheutunut heidän toimivaltaansa kuuluvien virallisten toimien täytäntöönpanosta täytäntöönpanomenettelyssä.

Kroatian tasavallan alueella toimivien notaarien on liityttävä Kroatian notaarikamariin.

Kroatian notaarikamari ja oikeusministeriö valvovat kumpikin notaarien työtä.

Notaarin työn valvonnasta perintöasiassa vastaa tuomioistuin, joka on antanut notaarin tehtäväksi.

Kroatian notaariliitto, Radnička
cesta 34/II
10 000 Zagreb

puh.: + 385 1 4556 566
faksi: + 385 1 4551 544

sähköposti:Linkki avautuu uuteen ikkunaanmailto:hjk@hjk.hr
Linkki avautuu uuteen ikkunaanhjk@hjk.hr
Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp:
Linkki avautuu uuteen ikkunaan//NotarialFees Act

Pravosudna akademija

Oikeusakatemia on riippumaton julkinen laitos, joka tarjoaa perus- ja jatkokoulutusta riippumattomiin, vastuullisiin ja riippumattomiin oikeudellisiin tehtäviin hakeville henkilöille, harjoittelijoille, oikeusviranomaisten neuvonantajille ja muille oikeusalan virkamiehille sekä oikeusalan virkamiesten jatkokoulutusta. Kollegiota johtaa johtaja, ja sitä johtaa yhdeksästä jäsenestä koostuva johtokunta. Oikeusakatemian luennoitsijat saavat koulutusta tuomareilta ja syyttäjiltä sekä avustavat lakimiehiä, yliopiston opettajia ja tarvittaessa muita ammatteja.

Oikeusakatemia kehittää aktiivista kansainvälistä yhteistyötä ja osallistuu Euroopan unionin hankkeisiin edunsaajana tai hankkeen sidosryhmänä. Näillä hankkeilla pyritään vahvistamaan akatemian institutionaalista asemaa ja sen kohderyhmien ammatillista kehitystä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki oikeusakatemiasta

Kroatian tuomarineuvosto

Tuomarineuvosto (Državno sudbeno vijeće) on riippumaton ja itsenäinen elin, joka valvoo Kroatian oikeuslaitoksen itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Se päättää itsenäisesti tuomareiden ja tuomioistuinten presidenttien, ei kuitenkaan korkeimman oikeuden presidentin, nimityksistä, ylennyksistä, siirroista, erottamisista ja heihin kohdistuvista kurinpitotoimista perustuslakia ja muita lakeja noudattaen. Kansallisessa tuomarineuvostossa on 11 jäsentä, joihin kuuluu seitsemän tuomaria, kaksi yliopiston oikeustieteen professoria ja kaksi parlamentin jäsentä, joista toinen on oppositiosta.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKansallisesta tuomarineuvostosta annettu laki

Kroatian valtion syyttäjäneuvosto

Syyttäjäneuvosto on riippumaton ja riippumaton elin, joka varmistaa Kroatian tasavallan syyttäjänviraston riippumattomuuden ja riippumattomuuden.

Erityisviranomainen, joka vastaa apulaissyyttäjien nimittämisestä ja erottamisesta, maakuntasyyttäjien ja kunnallisten syyttäjien nimittämisestä ja erottamisesta, menettelyjen johtamisesta ja apulaissyyttäjien kurinpidollisesta vastuusta päättämisestä, apulaissyyttäjien siirtämisestä, syyttäjien ja apulaissyyttäjien varallisuusilmoitusten hallinnoinnista ja valvonnasta sekä muiden lakisääteisten tehtävien hoitamisesta.

Se koostuu 11 jäsenestä, jotka koostuvat seitsemästä apulaissyyttäjästä, kahdesta yliopiston oikeustieteen professorista ja kahdesta parlamentin jäsenestä, joista toinen edustaa oppositiota.

Syyttäjäneuvoston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi siten, että kukaan ei voi toimia kaksi kertaa peräkkäin.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki syyttäjäneuvostosta

Kroatian tasavallan perustuslakituomioistuin

Perustuslakituomioistuimen perustuslaki, organisaatio ja soveltamisala määritellään Kroatian tasavallan perustuslaissa ja perustuslakituomioistuinta koskevassa perustuslaissa.Kroatian tasavallan
perustuslakituomioistuimessa on kolmetoista tuomaria, jotka Kroatian parlamentti valitsee kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista merkittävistä lakimiehistä, erityisesti tuomareista, syyttäjistä, asianajajista ja oikeustieteen yliopistoprofessoreista perustuslaissa säädetyllä tavalla ja siinä säädettyä menettelyä noudattaen. Perustuslakituomioistuimen tuomarin toimikausi on kahdeksan vuotta, ja sitä jatketaan uuden tuomarin virkaan astumiseen asti, jos uutta tuomaria ei ole valittu tai hän ei ole aloittanut tehtäväänsä ennen sen päättymistä ja poikkeuksellisesti enintään kuusi kuukautta. Perustuslaista vastaava Kroatian parlamentin valiokunta toteuttaa Kroatian tasavallan perustuslakituomioistuimen tuomareiden nimittämisprosessin ja ehdottaa Kroatian parlamentin valintaa. Kroatian tasavallan perustuslakituomioistuin valitsee tuomioistuimen presidentin neljäksi vuodeksi.Kroatian tasavallan
perustuslakituomioistuinta koskevassa perustuslaissa säädetään Kroatian tasavallan perustuslakituomioistuimen tuomareiden valintaedellytyksistä ja -menettelystä, heidän tehtäviensä päättymisestä, edellytyksistä ja määräajoista sellaisten menettelyjen aloittamiselle, joiden tarkoituksena on arvioida, ovatko lait perustuslain mukaisia ja ovatko muut asetukset perustuslain ja lain mukaisia, perustuslakituomioistuimen tuomioiden menettelyistä ja oikeudellisista toimista, perustuslaissa taattujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta sekä muista perustuslakituomioistuimen tehtävien suorittamisen ja toiminnan kannalta merkityksellisistä seikoista.
Perustuslakituomioistuin takaa Kroatian tasavallan perustuslain noudattamisen ja soveltamisen ja perustaa toimintansa Kroatian tasavallan perustuslain säännöksiin ja Kroatian tasavallan perustuslakituomioistuinta koskevaan perustuslakiin.
Perustuslakituomioistuin on riippumaton kaikista valtion viranomaisista, ja se jakaa itsenäisesti valtion talousarviossa määrätyt varat perustuslakituomioistuimen toimintaa varten sen vuotuisen talousarvion ja lain mukaisesti. Perustuslakituomioistuimen sisäisestä organisaatiosta määrätään Kroatian tasavallan perustuslakituomioistuimen työjärjestyksessä. Perustuslakituomioistuimen toiminta on julkista, ja perustuslakituomioistuimen tuomareilla on koskemattomuus Kroatian parlamentin jäseninä.

Saint Mark
Squaren tasavallan perustuslakituomioistuin
4
10000 Zagreb

Tel.: + 385 1 640 02 50
Faksi: + 385 1 455 10 55

sähköposti:Linkki avautuu uuteen ikkunaanUstavni_sud@usud.hr https
Linkki avautuu uuteen ikkunaan://


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 24/11/2020