Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - il-Kroazja

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Il-professjonijiet legali

Persunal f’awtoritajiet ġudizzjarji

Il-membri tal-ġudikatura huma uffiċjali ġudizzjarji, impjegati taċ-ċivil u persunal.

Imħallfin

L-imħallfin huma mħallfin li d-dmirijiet tagħhom huma permanenti. Persuna li tkun ċittadin Kroat tista’ tiġi maħtura mħallef.

Persuna li tkun lestiet l-Iskola Nazzjonali tal-Ġudikatura jew li diġà għandha kariga ġudizzjarja tista’ tinħatar bħala mħallef tal-qrati muniċipali, kummerċjali u amministrattivi.

Persuna li tkun ħadmet bħala uffiċjal ġudizzjarju għal mill-inqas 10 snin tista’ tinħatar bħala mħallef tal-qorti tal-kontea.

Persuna li tkun ħadmet bħala uffiċjal ġudizzjarju għal mill-inqas 12 snin tista’ tinħatar bħala mħallef tal-Qorti Għolja ta’ Atti Kbar tar-Repubblika tal-Kroazja, tal-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja u tal-Qorti Amministrattiva Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja.

Persuna li tkun ilha taħdem għal mill-inqas 15 snin bħala mħallef tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja tista’ tinħatar bħala avukat, nutar, professur universitarju tax-xjenzi legali li jkun għadda mill-eżami tal-avukatura u mill-inqas 15-il sena esperjenza professjonali wara li tkun għaddiet mill-eżami ġudizzjarju u avukat ta’ reputazzjoni tajba li jkun għadda mill-eżami ġudizzjarju u mill-inqas 20 snin esperjenza professjonali, li tkun ippruvat xogħol professjonali f’qasam partikolari tal-liġi, kif ukoll xogħol professjonali u xjentifiku.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-liġi dwar il-qrati,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-liġi dwar il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadwar ir-remunerazzjoni tal-imħallfin u mħallfin oħra

Persunal tal-qorti

L-għadd ta’ persunal tal-qorti u persunal assistenti meħtieġ għat-twettiq ta’ kompiti professjonali, klerikali u tekniċi jiġi deċiż mill-Ministru tal-Ġustizzja.

Ir-reklutaġġ ta’ impjegati taċ-ċivil u impjegati taċ-ċivil fil-qorti, l-eżerċizzju ta’ apprendistati, il-proċedura u l-metodu, u l-programm biex tgħaddi mill-eżami professjonali tal-istat, is-salarji u drittijiet, dmirijiet u responsabbiltajiet oħra, u r-responsabbiltà għal imġiba ħażina għandhom ikunu rregolati mir-regolamenti dwar l-impjegati taċ-ċivil u l-impjegati u r-regolamenti ġenerali tax-xogħol.

Postijiet battala tal-qorti jistgħu jimtlew biss bl-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Fejn il-persunal tal-qorti u l-persunal assistenti jkunu reklutati ma’ qorti, għandu jittieħed kont tar-rappreżentazzjoni ta’ persuni li jappartjenu għal minoranzi nazzjonali.

Ir-regolamenti dwar il-livell ta’ edukazzjoni meħtieġ għall-uffiċjali tal-qorti u l-membri tal-persunal jiġu adottati mill-Ministru għall-Ġustizzja.

Référendaires, konsulenti anzjani tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti — Speċjalisti

Ir-référendaire tista’ tkun persuna li tkun lestiet lawrja universitarja fil-liġi jew lawrja universitarja universitarja integrata fil-liġi u li tkun għaddiet mill-eżami tal-avukatura.

Konsulent superjuri tal-qorti u référendaire fil-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja jistgħu jkunu persuna li tkun temmet lawrja universitarja gradwata fil-liġi jew lawrja universitarja universitarja gradwatorja u universitarja fil-liġi, tkun għaddiet mill-eżami tal-avukatura għal mill-inqas sentejn u tkun ħadmet għal mill-inqas sentejn bħala konsulent legali, imħallef, avukat jew nutar jew persuna li tkun ħadmet f’affarijiet legali oħra wara li tkun għaddiet minn eżami ġudizzjarju għal mill-inqas ħames snin.

Konsulent għoli tal-qorti — speċjalista jista’ jkun persuna li tkun temmet lawrja universitarja fil-liġi jew lawrja universitarja universitarja integrata fil-liġi, li tkun għaddiet mill-eżami tal-avukatura, li tkun ħadmet għal mill-inqas erba’ snin bħala konsulent tal-qorti jew tal-prosekutur, uffiċjal ġudizzjarju, avukat jew nutar, jew li tkun ħadmet f’kompiti legali oħra wara li tkun għaddiet minn eżami ġudizzjarju għal mill-inqas tmien snin.

Konsulent anzjan tal-qorti fil-Qorti Suprema jista’ jkun persuna li tkun lestiet lawrja universitarja fil-liġi jew lawrja universitarja universitarja integrata fil-liġi, li tkun għaddiet mill-eżami tal-avukatura, li tkun ħadmet għal mill-inqas erba’ snin bħala konsulent tal-qorti jew tal-prosekutur, uffiċjal ġudizzjarju, avukat jew nutar, jew persuna li tkun ħadmet għal kompiti legali oħra għal mill-inqas tmien snin wara li għaddiet mill-eżami ġudizzjarju.

Konsulent għoli tal-qorti — speċjalista fil-Qorti Suprema — jista’ jkun persuna li tkun lestiet lawrja universitarja fil-liġi jew lawrja universitarja universitarja integrata fil-liġi, li tkun għaddiet mill-eżami tal-avukatura, li tkun ilha taħdem għal mill-inqas sitt snin bħala konsulent tal-qorti jew tal-prosekutur, imħallef, avukat jew nutar, jew persuna li tkun ħadmet għal kompiti legali oħra għal mill-inqas għaxar snin wara li tgħaddi mill-eżami ġudizzjarju.

Is-setgħat tal-konsulenti tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti

Référendaires, konsulenti anzjani tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti — speċjalisti jipparteċipaw fil-proċess u għandhom is-setgħa li jmexxu ċerti proċedimenti ġudizzjarji, jivvalutaw l-evidenza u jistabbilixxu l-fatti b’mod indipendenti. Abbażi tal-proċedura segwita, huma jissottomettu lill-imħallef abbozz li abbażi tiegħu huwa jadotta deċiżjoni u, abbażi tal-awtorizzazzjoni tal-imħallef, jippubblika d-deċiżjoni adottata b’dan il-mod.

Skont id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Att dwar il-Qrati, konsulenti tal-qorti, konsulenti anzjani tal-qorti jew konsulenti anzjani tal-qorti — speċjalisti għandhom is-setgħa li jmexxu l-proċedimenti u jipproponu abbozzi ta’ deċiżjonijiet kif ġej:

 1. fi proċedimenti ċivili fi kwistjonijiet rigward il-ħlas ta’ talba monetarja jew kumpens fejn l-ammont inkwistjoni ma jeċċedix il-HRK 100 000.00 u f’tilwim kummerċjali fejn l-ammont inkwistjoni ma jeċċedix il-HRK 500 000.00,
 2. f’tilwim industrijali li jirriżulta minn ftehim kollettiv,
 3. f’tilwim amministrattiv li jikkonċerna azzjoni legali relatata ma’ kwistjonijiet li qed jiġu adottati fuq il-bażi ta’ sentenza finali f’mudell ta’ tilwima, jew azzjoni legali kontra att jew omissjoni mwettqa minn korp irregolat mid-dritt pubbliku, u f’tilwim amministrattiv fejn l-ammont inkwistjoni ma jeċċedix il-HRK 100 000.00,
 4. fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni,
 5. fi proċedimenti dwar is-suċċessjoni,
 6. fi proċedimenti tar-reġistru tal-artijiet,
 7. fi proċedimenti dwar kontravvenzjonijiet,
 8. fi proċedimenti mhux kontenzjużi, ħlief fi proċedimenti li jikkonċernaw iċ-ċaħda tal-kapaċità operazzjonali, ix-xoljiment ta’ assoċjazzjoni ta’ sjieda konġunta, is-soluzzjoni tal-konfini u l-proċedimenti skont l-Att dwar il-Familja (Obiteljski zakon),
 9. fi proċedimenti tar-reġistrazzjoni,
 10. fi proċedimenti tal-insolvenza imqassra,
 11. fir-rigward tal-ispejjeż tal-proċedimenti tal-qorti.

Référendaires, konsulenti anzjani tal-qorti jew konsulenti anzjani tal-qorti — speċjalisti għandhom is-setgħa li jaġixxu u jieħdu deċiżjonijiet fi proċeduri individwali fejn dan ikun meħtieġ minn leġiżlazzjoni speċifika.

Fit-tieni istanza u proċedimenti ta’ appell straordinarju, référendaires, konsulenti anzjani tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti — speċjalisti jirrapportaw dwar is-sitwazzjoni attwali tal-fajl u jħejju abbozz ta’ deċiżjoni.

Apprendisti ġudizzjarji

Kull sena, il-Ministeru tal-Ġustizzja jiddeċiedi l-għadd ta’ postijiet ta’ apprendisti fil-qrati skont il-fondi disponibbli allokati fil-baġit nazzjonali.

Il-kondizzjonijiet li jirregolaw ir-reklutaġġ ta’ mħallfin apprendisti għall-qrati, il-mod li bih dan isir u t-tul tal-apprendistati, u l-arranġamenti għalihom huma regolati b’liġi separata.

Assoċjati professjonali

Il-qrati jistgħu wkoll ikollhom persunal li jkunu għamlu studji vokazzjonali rilevanti jew programm ta’ studju universitarju għall-studenti li għadhom ma gradwawx jew li gradwaw u li għandhom l-esperjenza ta’ xogħol meħtieġa fid-difettoloġija, fis-soċjoloġija, fl-edukazzjoni, fl-ekonomija, fil-kontabilità u fil-finanzi jew f’qasam ieħor rilevanti.

Assoċjati esperti u assistenti esperti (stručni pomoćnici; sing. stručni pomoćnik) jassistu lill-imħallfin fil-ħidma fuq każijiet li jeħtieġu għarfien espert.

Imħallfin onorarji

L-imħallfin tal-ġurija huma ċittadini tar-Repubblika tal-Kroazja li jipparteċipaw fil-proċess f’ċerti proċedimenti u jwettqu l-funzjoni ġudizzjarja tagħhom mhux bħala professjoni regolari, iżda bħala membri tal-awli fuq l-istess livell tal-imħallef dwar kwistjonijiet li għandhom jiġu deċiżi fi proċedimenti kriminali.

Sabiex tiġi maħtura imħallef onorarju, persuna trid tkun ċittadin adult Kroat li jkun kapaċi jokkupa tali kariga.

L-imħallfin onorarji jinħatru għal mandat ta’ erba’ snin u jistgħu jinħatru mill-ġdid fi tmiem ta’ dak il-mandat.

L-imħallfin lajċi tal-qrati muniċipali u tal-kontej jinħatru mill-assemblea tal-kontea jew l-Assemblea tal-Belt tal-Belt ta’ Zagreb, wara proposti mill-kunsill muniċipali, jiġifieri l-kunsill tal-belt, it-trejdjunjins, l-assoċjazzjoni tal-impjegaturi u l-kamra tal-kummerċ.

Qabel ma jinħatru l-imħallfin onorarji, jeħtieġ li tinkiseb l-opinjoni tal-president tal-qorti kkonċernata dwar il-kandidati proposti.

Direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti (ravnatelj sudske uprave)

Il-Qorti għandha direttur ta’ amministrazzjoni tal-qorti b’aktar minn 15 imħallef.

Id-Direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti għandu jassisti lill-president tal-qorti fit-twettiq tal-kompiti tal-amministrazzjoni tal-qorti, b’mod partikolari billi:

 • iwettaq kompiti professjonali relatati mal-ippjanar u l-ġestjoni tar-riżorsi umani fil-qorti;
 • jorganizza l-ħidma tal-uffiċjali u l-persunal tal-qorti u jissorvelja l-effiċjenza tagħhom f’xogħolhom;
 • jissorveljaw u jippjanaw it-taħriġ tal-uffiċjali u l-persunal tal-qorti;
 • jieħu ħsieb il-manutenzjoni tal-binja tal-qorti, il-bini u t-tagħmir tax-xogħol, u l-investiment,
 • jorganizza u jikkoordina l-abbozzar tal-pjan annwali għall-akkwisti skont il-liġi u l-ħtiġijiet tal-qorti,
 • torganizza t-twettiq tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku;
 • jissorvelja l-operazzjonijiet finanzjarji u finanzjarji tal-qorti u jwettaq uffiċċju u xogħol tekniku anċillari;
 • jieħu ħsieb u jikkontrolla l-infiq tar-riżorsi baġitarji u proprji tal-Qorti;
 • jipparteċipa fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ amministrazzjoni ġudizzjarja u jissorvelja l-implimentazzjoni tagħhom;
 • tiżgura li l-istatistika dwar il-ħidma tal-qorti tinżamm f’waqtha u b’mod ordnat;
 • jikkooperaw ma’ unitajiet ta’ awtogovernanza lokali u reġjonali fir-rigward tal-akkwist ta’ tagħmir u l-forniment ta’ fondi għall-attivitajiet speċifiċi tal-qorti;
 • iwettaq kompiti oħra fdati lilu mill-President tal-Qorti.

Għal xogħlu, id-direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti huwa responsabbli quddiem il-president tal-qorti.

Persuna li tkun temmet grad universitarju universitarju universitarju tal-ewwel grad universitarju u gradwat fil-liġi jew grad ta’ master fl-ekonomija jew grad ta’ master speċjalista fl-ekonomija u mill-inqas ħames snin esperjenza fid-dmirijiet rilevanti tista’ tiġi ammessa fil-kariga ta’ direttur tal-amministrazzjoni ġudizzjarja.

Il-kelliem tal-qorti (glasnogovornik suda)

Qorti jkollha kelliem.
Qorti li l-kelliem ikun imħallef, kunsillier tal-qorti jew persuna nnominata mill-president tal-qorti, fil-programm ta’ ħidma annwali.

Il-President ta’ qorti tal-kontea jista’ jaħtar imħallef wieħed minn dik il-qorti biex ikun kelliem għal dik il-qorti u għall-qrati muniċipali fi ħdan il-ġuriżdizzjoni tagħha. Jista’ jiġi maħtur ukoll deputat kelliem.

Il-kelliem tal-qorti jipprovdi informazzjoni dwar il-ħidma tal-qorti skont l-Att dwar il-Qrati, il-Qorti tar-Regoli ta’ Proċedura (Sudski poslovnik) u l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Prosekuturi

Persuna li tissodisfa l-kondizzjonijiet ġenerali u speċifiċi għall-ħatra bħala Viċi Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja tista’ tinħatar bħala Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja.

Il-Prosekutur Pubbliku tal-Kontea jinħatar mill-gradi ta’ avukati tal-Istat, deputat Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja, deputat fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Speċjali u viċi prosekutur pubbliku tal-kontea, li servew għal mill-inqas sentejn bħala deputat prosekutur tal-kontea.

Il-Prosekutur Pubbliku tal-Kontea, soġġett għall-opinjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika tal-Kroazja, jinħatar mill-Kunsill għal perijodu ta’ erba’ snin fuq proposta tal-Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja.

Il-prosekutur pubbliku muniċipali jinħatar mill-gradi ta’ prosekuturi u viċi prosekuturi.

Il-Prosekutur muniċipali, soġġett għall-opinjoni minn qabel tal-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tal-Kontea u l-prosekutur tal-kontea, fuq proposta tal-Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja, jinħatar mill-Kunsill għal perijodu ta’ erba’ snin.

Viċi Avukat Ġenerali

Il-Viċi Avukati tal-Istat għandhom jinħatru b’mod, taħt kundizzjonijiet u bi proċedura li tiżgura l-kompetenza professjonali, l-indipendenza u d-dinjità tagħhom biex iwettqu l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku.

Ċittadin Kroat li jkun għadda mill-eżami tal-avukatura u li jissodisfa l-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fl-Att tal-Kunsill tal-Avukat tal-Istat jista’ jinħatar bħala viċi uffiċċju tal-prosekutur.

Persuna li tkun lestiet l-Iskola Nazzjonali tal-Ġudikatura tista’ tinħatar bħala deputat prosekutur muniċipali.

Persuna li kellha kariga ġudizzjarja għal mill-inqas għaxar snin tista’ tinħatar bħala deputat prosekutur tal-kontea.

Persuna li, bħala uffiċjal fil-korpi ġudizzjarji, kellha kariga ġudizzjarja għal mill-inqas 15 snin jew kienet avukat, nutar, professur universitarju tax-xjenza legali li għadda mill-eżami tal-avukatura u mill-inqas 15 snin esperjenza professjonali wara li għaddiet mill-eżami ġudizzjarju jew avukat ta’ reputazzjoni tajba li għadda mill-eżami ġudizzjarju u mill-inqas 20 snin esperjenza professjonali ppruvata mill-attività professjonali tagħha f’qasam partikolari tal-liġi, kif ukoll xogħol professjonali u xjentifiku, tista’ tinħatar Viċi Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja.

Minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Att, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Att, l-Uffiċċju tal-Viċi Prosekutur irid jiġi vvalutat tal-inqas bħala “suċċess” għall-ħatra bħala viċi prosekutur.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu jaħtar deputat prosekutur wieħed jew aktar u jwettaq id-dmirijiet tiegħu fuq bażi permanenti.

Il-Prosekutur Pubbliku u l-Assistent Prosekutur għandhom iġibu ruħhom b’tali mod li ma jfixklux ir-reputazzjoni tagħhom u r-reputazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u ma jixħtux dubju fuq l-imparzjalità tagħhom, l-indipendenza u l-indipendenza tal-prosekuzzjoni.

Il-Prosekutur Pubbliku u l-Uffiċċju tal-Viċi Prosekutur, fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet ta’ rappreżentanza u fir-relazzjonijiet mal-awtoritajiet tal-istat u l-persuni ġuridiċi, għandhom jikkonformaw mal-prinċipji ta’ legalità, kompetenza u imparzjalità, soġġett għal-limiti ta’ żmien stabbiliti għal proċedimenti individwali u għar-regoli dwar il-prijorità fit-trattament tal-kawżi.

Meta jkunu qed jirrappreżentaw fil-qrati u l-awtoritajiet amministrattivi, il-prosekutur pubbliku u d-deputat prosekutur huma meħtieġa jirrispettaw u jippreservaw id-dinjità tal-korpi li jkunu qed jaġixxu quddiemhom, id-dinjità personali tagħhom u d-dinjità tal-Uffiċċju tal-Prosekutur.

Il-Prosekutur Pubbliku u l-Assistent Prosekutur Pubbliku għandhom iżommu għalihom infushom informazzjoni u informazzjoni oħra li jkunu saru jafu fil-qadi ta’ dmirijiethom u li ma jkunux ikklassifikati b’regolament bħala sigrieti, u li jkunu relatati mal-ħajja privata u familjari tal-partijiet u ta’ persuni oħra, sakemm dan ma jikkostitwixxix reat, u li jippreservaw il-kunfidenzjalità ta’ kwalunkwe informazzjoni li ma tkunx aċċessibbli għall-pubbliku.

L-Avukat Ġenerali u l-Uffiċċju tal-Viċi Prosekutur ma jistgħu jappartjenu għall-ebda partit politiku jew jinvolvu ruħhom f’xi attività politika.

Il-Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja, id-Deputat Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Prosekutur Pubbliku u d-Deputat Prosekutur Pubbliku ma jistgħux jinżammu responsabbli għall-opinjoni legali espressa fil-kawża assenjata lilhom, sakemm dan ma jkunx ksur tal-liġi li tikkostitwixxi reat kriminali.

Konsulenti tal-Avukati tal-Istat

Kunsillieri tal-Istat, Konsulenti tal-Prosekuturi Anzjani u Konsulenti tal-Prosekuturi Għolja — L-ispeċjalisti għandhom jassistu lill-Prosekutur Pubbliku jew lid-deputat tiegħu fil-ħidma tagħhom, ifasslu abbozzi ta’ deċiżjonijiet, iqisu r-rapporti, is-sottomissjonijiet u d-dikjarazzjonijiet magħmula miċ-ċittadini u jwettqu huma stess jew taħt is-superviżjoni u d-direzzjoni tal-Prosekutur Pubbliku jew id-deputat tiegħu, kompiti professjonali oħra previsti mil-liġi u r-regolamenti adottati abbażi tal-liġi.

Fis-sezzjonijiet kriminali tal-Uffiċċji tal-Prosekutur Pubbliku, huma jistgħu jirrappreżentaw l-akkuża fil-proċedimenti għal reati punibbli b’multa jew b’terminu ta’ priġunerija sa ħames snin.

Huma jistgħu jirrappreżentaw lill-Uffiċċji tal-Prosekutur Pubbliku fid-dipartimenti amministrattivi ċivili, quddiem il-qrati, korpi amministrattivi jew korpi oħra, abbażi ta’ mandat speċifiku mill-prosekutur pubbliku kompetenti, jiġifieri:

 • fl-uffiċċji tal-avukat muniċipali f’tilwim b’valur ta’ mhux aktar minn HRK 100 000.00,
 • fl-uffiċċji tal-avukat tal-istat tal-kontea f’tilwim li l-valur tiegħu ma jaqbiżx HRK 500 000.00.

Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata

L-Uffiċċju għall-Prevenzjoni tal-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata huwa uffiċċju tal-prosekutur pubbliku speċjali stabbilit għat-territorju kollu tar-Repubblika tal-Kroazja u li jispeċjalizza fil-kompiti tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku f’każijiet ta’ kriminalità korrotti u kriminalità organizzata.

L-Uffiċċju għall-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata
Gajeva 30a
10 000 Zagreb

telefown: +385 4591 874 faks:
+ 385 1 4591 878

posta elettronika:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTajnistvo@uskok.dorh.hr Act on the Office for Combating Corruption and Organised Crime (L-Att dwar l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata)

Direttur tal-Uffiċċju għas-Soppressjoni tal-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata

Il-ħidma tal-USKOK hija ġestita mid-Direttur Ġenerali u maħtura mill-Prosekutur Ġenerali, soġġett għall-opinjoni tal-Ministru responsabbli għall-affarijiet ġudizzjarji u l-opinjoni tal-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja. Id-Direttur għandu jinħatar għal perjodu ta’ erba’ snin u għandu jkun eliġibbli għal ħatra mill-ġdid.

Avukat — Servizz indipendenti u indipendenti

Il-professjoni legali hija servizz indipendenti u awtonomu għall-għoti ta’ assistenza legali lil persuni fiżiċi u ġuridiċi fl-eżerċizzju u l-protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi legali tagħhom.

Avukati

L-avukati jistgħu jipprovdu kull forma ta’ għajnuna legali.

B’mod partikolari, huma jistgħu jagħtu pariri legali, ifasslu dokumenti (kuntratti, testmenti, dikjarazzjonijiet, eċċ.), ifasslu azzjonijiet, appelli, mozzjonijiet, talbiet, rikorsi, rimedji straordinarji u sottomissjonijiet oħra, u jirrappreżentaw lill-partijiet.

Huma jistgħu jipprattikaw il-professjoni ta’ avukat b’mod indipendenti, f’uffiċċju konġunt jew f’ditta legali, u ma jistgħux iwettqu attivitajiet inkompatibbli mar-reputazzjoni u l-indipendenza tal-avukat.

Avukat għandu jkun obbligat li jżomm bħala avukat dak kollu li parti tkun fdat lilu jew li jkun sar jaf b’xi mod ieħor fir-rappreżentanza ta’ parti. Persuni oħra li jaħdmu jew li ħadmu f’ditta legali għandhom ikunu obbligati wkoll li jżommu s-sigriet tal-avukat.

L-avukati huma intitolati għal miżata għal xogħolhom u għal rimborż tal-ispejjeż relatati max-xogħol imwettaq skont tariffa stabbilita u adottata mill-Kamra tal-Avukati Kroata bil-kunsens tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Għal difiża ex officio, l-ammont tat-tariffi tal-avukat għandu jiġi stabbilit mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-avukat tad-difiża ta’ persuna akkużata quddiem qorti tal-kontea jista’ jkun biss avukat, b’avukat li ilu jipprattika għal mill-inqas 8 snin bħala avukat jew uffiċjal ta’ awtorità ġudizzjarja fi proċedimenti għal reat punibbli bi priġunerija fit-tul.

L-Avukat huwa meħtieġ joħroġ fattura lill-klijent wara li s-servizz ikun twettaq. Fil-każ ta’ kanċellazzjoni jew revoka tal-prokura, l-avukat joħroġ fattura fi żmien 30 jum mill-jum li fih il-prokura tkun tħassret jew ġiet revokata.

L-avukati huma obbligati li jingħaqdu mal-Kamra tal-Avukati Kroata bħala organizzazzjoni awtonoma u indipendenti b’personalità ġuridika. Il-Kamra tal-Avukati Kroata tirrappreżenta l-Assoċjazzjoni tal-Avukati Kroata kollha kemm hi.

Id-dritt li wieħed jipprattika fit-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja jinkiseb billi jiġi rreġistrat fir-reġistru tal-avukati.

Il-Kamra tal-Avukati Kroata ta’
Koturaška 53/II
10 000 Zagreb

telefown: +385 1 6165 200 faks:
+ 385 1 6170 686

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamailto:hok-cba@hok-cba.hrIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHok-cba@hok-cba.hr http:
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida//Liġi dwar il-Professjoni Legali

Servizz notarili

Nutar//sm; nutara//sf

Nutar huwa persuna ta’ fiduċja pubblika maħtura mill-Ministru tal-Ġustizzja abbażi ta’ kompetizzjoni mwettqa mill-Kamra tan-Nutara Kroata.

Huwa avukat gradwat b’eżami ġudizzjarju, notarili, l-esperjenza meħtieġa, detentur indipendenti u indipendenti tas-servizz ċivili u kummissarju imparzjali tal-partijiet.

Huwa awtorizzat li:

 • ifassal u joħroġ atti notarili — strumenti awtentiċi relatati ma’ tranżazzjonijiet legali u dikjarazzjonijiet li jistabbilixxu d-drittijiet tal-partijiet;
 • ifassal u joħroġ rekords notarili ta’ atti legali mwettqa jew preżenti minn nutar,
 • ifassal u joħroġ atti notarili ta’ fatti ċċertifikati minn nutar,
 • jirċievu dokumenti, flus, titoli u oġġetti ta’ valur għall-kustodja bil-ħsieb li jgħadduhom lil persuni oħra jew awtoritajiet kompetenti (depożitu notarili);
 • konferma (solennizzazzjoni) ta’ dokumenti privati;
 • imexxi azzjonijiet u jieħu deċiżjonijiet bħala kummissarju tal-qorti fil-proċedimenti tas-suċċessjoni;
 • iwettaq proċedimenti ta’ infurzar abbażi ta’ dokument awtentiku;
 • jirrappreżenta lill-partijiet quddiem il-qrati u korpi pubbliċi oħra, iżda biss jekk dawk il-kwistjonijiet ikunu f’konnessjoni diretta ma’ liema dokument.

Bħal fi proċedimenti tas-suċċessjoni, il-partijiet ma jistgħux ibiddlu l-ġurisdizzjoni tal-qorti, għalhekk il-partijiet ma jistgħux jagħżlu nutar bħala kummissarju tal-qorti.

Meta nutar jirrappreżenta parti quddiem qorti jew korp pubbliku ieħor, huwa jkun intitolat ukoll li jaġixxi bħala avukat.

In-nutar ma jistax, mingħajr raġuni valida, jirrifjuta li jwettaq atti uffiċjali u huwa obbligat li jżommhom sigrieti dak li jsir jaf fil-qadi tas-servizz tiegħu.

In-nutar għandu jkun intitolat għad-drittijiet tan-nutar u għar-rimborż tal-ispejjeż skont ir-Regoli dwar it-Tariffa Notarili Proviżorja, ir-Regoli dwar l-ammont tal-premju u r-rimborż tal-ispejjeż imġarrba min-nutara bħala kummissarju tal-qorti fi proċedimenti tas-suċċessjoni u r-Regoli dwar it-tariffi u r-rimborż tal-ispejjeż imġarrba min-nutara fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għall-eżekuzzjoni ta’ atti uffiċjali li jaqgħu taħt il-mandat tagħhom.

In-nutara fit-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja huma obbligati li jingħaqdu mal-Kamra tan-Nutara Kroata.

Il-Kamra tan-Nutara Kroata u l-Ministeru tal-Ġustizzja t-tnejn jeżerċitaw kontroll fuq ix-xogħol tan-nutara.

Is-superviżjoni tax-xogħol ta’ nutar bħala kummissarju tal-qorti fi proċedimenti ta’ suċċessjoni titwettaq mill-qorti li tatha l-kompitu.

Il-Kamra Kroata tan-Nutara ta’
Radnička cesta
34/II 10 000 Zagreb

telefown: +385 1 4556 566 faks:
+ 385 1 4551 544

posta elettronika:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamailto:hjk@hjk.hr
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHjk@hjk.hr
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://Att
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadwarit-Tariffi Notarili

L-akkademja Ġudizzjarja tal-Kroazja

L-akkademja Ġudizzjarja hija istituzzjoni pubblika indipendenti li tipprovdi taħriġ u taħriġ inizjali lill-kandidati għal funzjonijiet ġudizzjarji indipendenti, responsabbli u indipendenti, taħriġ professjonali għal trainees, konsulenti f’awtoritajiet ġudizzjarji u uffiċjali oħra fil-qasam tal-ġustizzja, u taħriġ kontinwu ta’ uffiċjali ġudizzjarji. Il-Kulleġġ huwa mmexxi minn Direttur u huwa ġestit minn Bord tad-Diretturi magħmul minn disa’ membri. Il-lekċerers tal-Akkademja Ġudizzjarja huma persuni mħarrġa minn fost l-imħallfin u l-prosekuturi, kif ukoll viċi avukati, għalliema universitarji u, fejn xieraq, professjonijiet oħra.

L-akkademja Ġudizzjarja tiżviluppa kooperazzjoni internazzjonali attiva u tipparteċipa fi proġetti tal-Unjoni Ewropea bħala benefiċjarju jew parti kkonċernata tal-proġett. Dawn il-proġetti jimmiraw lejn it-tisħiħ istituzzjonali tal-Kulleġġ u l-iżvilupp professjonali tal-gruppi fil-mira tiegħu.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-liġi dwar l-Akkademja Ġudizzjarja

Il-Kunsill Ġudizzjarju tal-Istat

Il-Kunsill Ġudizzjarju Nazzjonali huwa korp awtonomu u indipendenti li jiżgura l-awtonomija u l-indipendenza tal-ġudikatura fir-Repubblika tal-Kroazja. Huwa jiddeċiedi b’mod awtonomu, f’konformità mal-Kostituzzjoni u l-liġi dwar il-ħatra, il-promozzjoni, it-trasferiment, it-tkeċċija u r-responsabbiltà dixxiplinari ta’ mħallfin u presidenti tal-qrati, ħlief il-President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja. Il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura għandu ħdax-il membru, li jinkludu seba’ mħallfin, żewġ professuri universitarji tax-xjenza legali u żewġ membri parlamentari, li wieħed minnhom huwa mill-oppożizzjoni.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-liġi dwar il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura.

Il-Kunsill tal-Prosekutur tal-Istat

Il-Kunsill tal-Avukat tal-Istat huwa korp indipendenti u indipendenti li jiżgura l-indipendenza u l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku fir-Repubblika tal-Kroazja.

L-awtorità speċjali responsabbli għall-ħatra u t-tneħħija ta’ viċi prosekuturi, il-ħatra u t-tneħħija ta’ prosekuturi tal-kontea u muniċipali, it-twettiq ta’ proċedimenti u d-deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà dixxiplinarja tal-viċi prosekuturi, it-trasferiment tal-viċi prosekuturi, il-ġestjoni u l-kontroll tad-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-avukati tal-istat u d-deputati prosekuturi u t-twettiq ta’ kompiti oħra f’konformità mal-liġi.

Dan jikkonsisti minn 11 membru, li jinkludu seba’ deputati prosekuturi, żewġ professuri universitarji tax-xjenza legali u żewġ membri parlamentari, wieħed mill-oppożizzjoni.

Il-membri tal-Kunsill tal-Avukat tal-Istat għandhom jiġu eletti għal mandat ta’ erba’ snin, ħadd ma jkun jista’ jservi darbtejn konsekuttivament.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-liġi dwar il-Kunsill tal-Avukat Ġenerali

Il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja

Il-Kostituzzjoni, l-organizzazzjoni u l-kamp ta’ applikazzjoni tat-Tribunal Kostituzzjonali huma definiti fil-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Att Kostituzzjonali dwar il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja.Il-Qorti
Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja tikkonsisti fi tlettax-il imħallef eletti mill-Parlament Kroat b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tan-numru totali ta’ rappreżentanti mill-gradi ta’ avukati prominenti, b’mod partikolari mħallfin, prosekuturi, avukati u professuri universitarji tax-xjenza legali, bil-mod u fil-proċedura stabbiliti mil-liġi kostituzzjonali. Il-mandat ta’ mħallef tat-Tribunal Kostituzzjonali għandu jkun ta’ tmien snin u għandu jiġi estiż sad-dħul fil-kariga ta’ mħallef ġdid fil-każ li mħallef ġdid ma jkunx ġie elett jew ma jkunx ħa l-kariga tiegħu sa l-iskadenza tiegħu, u, eċċezzjonalment, mhux aktar minn sitt xhur. Il-proċess tan-nomina tal-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja u l-proposta tal-elezzjoni tal-Parlament Kroat jitmexxa mill-kumitat tal-Parlament Kroat responsabbli għall-Kostituzzjoni. Il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja teleġġi l-President tal-Qorti għal perjodu ta’ erba’ snin.L-att
Kostituzzjonali dwar il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja jirregola l-kundizzjonijiet u l-proċedura għall-elezzjoni tal-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja, it-terminazzjoni tad-dmirijiet tagħhom, il-kundizzjonijiet u l-limiti ta’ żmien biex jinbdew proċedimenti għar-reviżjoni tal-konformità tal-liġijiet mal-Kostituzzjoni u l-konformità ta’ regolamenti oħra mal-Kostituzzjoni u mal-liġi, il-proċedura u l-azzjoni legali tas-sentenzi tagħha, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali ggarantiti mill-Kostituzzjoni u kwistjonijiet oħra rilevanti għat-twettiq tad-dmirijiet u l-funzjonament tal-Qorti Kostituzzjonali.Il-Qorti
Kostituzzjonali tiggarantixxi r-rispett u l-applikazzjoni tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u tibbaża l-azzjonijiet tagħha fuq id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Att Kostituzzjonali dwar il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja.It-Tribunal
Kostituzzjonali għandu jkun indipendenti mill-awtoritajiet kollha tal-Istat u għandu jalloka b’mod awtonomu r-riżorsi stabbiliti fil-baġit tal-Istat, skont il-baġit annwali tiegħu u l-liġi, għall-funzjonament tal-attivitajiet tat-Tribunal Kostituzzjonali. L-organizzazzjoni interna tat-Tribunal Kostituzzjonali għandha tkun irregolata mir-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja. Il-Funzjonament tal-Qorti Kostituzzjonali huwa pubbliku u l-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali jgawdu l-immunità bħala membri tal-Parlament Kroat.

Il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblikata’ Saint Mark
Square 4
10000 Zagreb

Tel.: +385 1 640 02 50 faks:
+ 385 1 455 10 55

posta elettronika:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUstavni_sud@usud.hr https
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida://


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 24/11/2020