Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridische beroepen - Kroatië

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Juridische beroepen

Personeel van justitiële autoriteiten

Leden van de rechterlijke macht zijn gerechtsambtenaren, ambtenaren en personeel.

Rechters

Rechters zijn rechters met een permanente functie. Een persoon die Kroatisch staatsburger is, kan tot rechter worden benoemd.

Een persoon die de Nationale School voor de rechterlijke macht heeft voltooid of reeds een gerechtelijk ambt bekleedt, kan worden benoemd tot rechter van de gemeentelijke, handels- en administratieve rechtbanken.

Een persoon die ten minste 10 jaar als gerechtsdeurwaarder heeft gewerkt, kan worden benoemd tot rechter bij de districtsrechtbank.

Een persoon die ten minste 12 jaar als gerechtsdeurwaarder heeft gewerkt, kan worden benoemd tot rechter bij het hooggerechtshof van de Republiek Kroatië, de Hoge Handelsrechtbank van de Republiek Kroatië en het hoge administratieve hof van de Republiek Kroatië.

Een persoon die ten minste 15 jaar als rechter bij het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië heeft gewerkt, kan worden benoemd tot advocaat, notaris, hoogleraar juridische wetenschappen die het examen voor de balie heeft afgelegd, en ten minste 15 jaar beroepservaring na het afleggen van het gerechtelijk examen en een gerenommeerde advocaat die het gerechtelijk examen met goed gevolg heeft afgelegd, en ten minste 20 jaar beroepservaring, die bewezen heeft beroepswerkzaamheden op een bepaald gebied van het recht, alsmede beroeps- en wetenschappelijk werk.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de rechtbanken,
De link wordt in een nieuw venster geopend.wet inzake de
De link wordt in een nieuw venster geopend.wet op de Nationale Raad voor Justitieinzake de bezoldiging van rechters en andere rechters

Justitieel personeel

Het aantal gerechtsmedewerkers en assistenten dat nodig is voor de uitvoering van professionele, administratieve en technische taken wordt bepaald door de minister van Justitie.

De aanwerving van ambtenaren en ambtenaren bij de rechtbank, de uitoefening van stages, de procedure en de methode, en het programma voor het slagen voor het staatsexamen, salarissen en andere rechten, plichten en verantwoordelijkheden, en de aansprakelijkheid voor fouten worden geregeld in de verordeningen betreffende ambtenaren en werknemers en de algemene arbeidsvoorschriften.

In vacatures bij de rechtbank kan alleen worden voorzien met toestemming van het ministerie van Justitie.

Bij de aanwerving van gerechtsmedewerkers en assistenten bij een rechtbank moet rekening worden gehouden met de vertegenwoordiging van personen die tot nationale minderheden behoren.

De minister van Justitie stelt een regeling vast inzake het opleidingsniveau van gerechtsambtenaren en personeelsleden.

Référendaires, senior gerechtsadviseurs en hoge gerechtsadviseurs — Specialisten

Het référendaire kan een persoon zijn die een universitair diploma in de rechten of een geïntegreerde bachelor- en universitair diploma rechten heeft behaald en het examen voor de balie heeft afgelegd.

Een senior jurist en referférendaire bij het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië kan een persoon zijn die een universitair diploma in de rechten of een geïntegreerde bachelor- en universitair diploma in de rechten heeft behaald, ten minste twee jaar het examen voor de orde van advocaten heeft afgelegd en ten minste twee jaar heeft gewerkt als juridisch adviseur, rechter, advocaat of notaris, dan wel een persoon die na ten minste vijf jaar met goed gevolg een gerechtelijk examen te hebben afgelegd in andere juridische aangelegenheden.

Een senior gerechtsadviseur — specialist kan een persoon zijn die een universitair diploma in de rechten of een geïntegreerde bachelor- of universitair diploma rechten heeft behaald, met goed gevolg voor het advocatenexamen is geslaagd, gedurende ten minste vier jaar heeft gewerkt als raadsman van de rechtbank of openbaar aanklager, juridisch ambtenaar, advocaat of notaris, of die ten minste acht jaar met succes een gerechtelijk examen heeft afgelegd.

Een senior jurist bij het Hooggerechtshof kan een persoon zijn die een universitair diploma in de rechten of een geïntegreerde bachelor- en universitair diploma in de rechten heeft behaald, het examen voor de orde van advocaten heeft afgelegd en ten minste vier jaar heeft gewerkt als raadsman van een rechtbank of openbaar aanklager, een gerechtelijk ambtenaar, een advocaat of een notaris, of een persoon die ten minste acht jaar na het slagen voor het gerechtelijk onderzoek voor andere juridische taken heeft gewerkt.

Een senior gerechtsadviseur — een specialist bij de Sąd Najwyższy — kan een persoon zijn die een universitair diploma in de rechten of een geïntegreerde bachelor- en universitair diploma in de rechten heeft behaald, het examen voor de orde van advocaten heeft afgelegd en ten minste zes jaar heeft gewerkt als raadsman van een rechtbank of openbaar aanklager, een rechter, advocaat of notaris, of een persoon die gedurende ten minste tien jaar na het afleggen van het gerechtelijk examen voor andere juridische taken heeft gewerkt.

Bevoegdheden van gerechtsraadslieden en hoge gerechtsadviseurs

Référendaires, senior gerechtsadviseurs en hoge gerechtsadviseurs — specialisten nemen deel aan het proces en hebben de bevoegdheid om bepaalde gerechtelijke procedures te voeren, bewijsmateriaal te beoordelen en feiten onafhankelijk vast te stellen. Op basis van de gevolgde procedure leggen zij de rechter een ontwerp voor op basis waarvan hij een besluit neemt en maakt zij, op basis van de machtiging van de rechter, het aldus vastgestelde besluit bekend.

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de wet op de rechtbanken zijn gerechtsadviseurs, senior gerechtsadviseurs of hoge gerechtsadviseurs — specialisten bevoegd om de volgende procedures te voeren en ontwerpbesluiten voor te stellen:

 1. in burgerlijke procedures in geschillen over de betaling van een geldvordering of schadevergoeding waarbij het betrokken bedrag niet hoger is dan 100 000.00 HRK en in handelsgeschillen waarbij het betrokken bedrag niet hoger is dan 500 000.00 HRK,
 2. in arbeidsgeschillen die voortvloeien uit collectieve arbeidsovereenkomsten,
 3. in administratieve geschillen die betrekking hebben op rechtsvorderingen betreffende zaken waarover uitspraak wordt gedaan op grond van een definitieve uitspraak in een modelgeschil, of tegen een handeling of nalaten van een publiekrechtelijk lichaam, en in administratieve geschillen waarin het betrokken bedrag niet hoger is dan 100 000.00 HRK,
 4. in de tenuitvoerleggingsprocedure,
 5. in erfrechtprocedures,
 6. in de kadastrale procedure,
 7. in het kader van een strafprocedure,
 8. in niet-contentieuze procedures, behalve in procedures betreffende de ontneming van operationele capaciteit, de ontbinding van een vereniging van mede-eigendom, de regeling van de grenzen en procedures op grond van de Gezinswet (Obiteljski zakon),
 9. in het kader van een registratieprocedure,
 10. in verkorte insolventieprocedures,
 11. betreffende de kosten van de gerechtelijke procedure.

Référendaires, senior gerechtsadviseurs of hoge gerechtsadviseurs — specialisten zijn bevoegd om in individuele procedures op te treden en besluiten te nemen wanneer specifieke wetgeving dit vereist.

In tweede aanleg en buitengewone beroepsprocedure brengen referférendaires, hoge gerechtsadviseurs en hoge gerechtsadviseurs — specialisten verslag uit over de stand van zaken van het dossier en stellen zij een ontwerpbesluit op.

Justitiële stagiairs

Elk jaar bepaalt het ministerie van Justitie het aantal stageplaatsen in de rechtbanken overeenkomstig de beschikbare middelen die in de nationale begroting zijn gereserveerd.

De voorwaarden voor de aanwerving van rechters in opleiding bij rechtbanken, de wijze waarop dit gebeurt en de duur en de wijze van uitvoering van stages worden geregeld in een afzonderlijke wet.

Beroepsverenigingen

De rechtbanken kunnen ook personeel hebben dat een relevante beroepsopleiding of een bachelor- of universitair studieprogramma heeft afgerond en over de vereiste werkervaring op het gebied van defecten, sociologie, onderwijs, economie, boekhouding en financiën of een ander relevant gebied beschikt.

Deskundige medewerkers en deskundige assistenten (stručni pomoćnici; sing. stručni pomoćnik) helpen rechters bij de behandeling van zaken waarvoor deskundigheid vereist is.

Leken rechters

Juryrechters zijn burgers van de Republiek Kroatië die deelnemen aan het proces in bepaalde procedures en hun rechtsprekende functie niet als gewoon beroep uitoefenen, maar als leden van de kamers op voet van gelijkheid met de rechter over aangelegenheden waarover in strafprocedures moet worden beslist.

Om als rechter te worden benoemd, moet een persoon een Kroatische volwassene zijn die geschikt is om een dergelijke functie te bekleden.

Lekenrechters worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen na afloop van die ambtstermijn worden herbenoemd.

Op voordracht van de gemeenteraad, d.w.z. de gemeenteraad, de vakbonden, de werkgeversvereniging en de kamer van koophandel, worden de leken van de gemeenten en districtsrechtbanken benoemd door de provinciale vergadering of de gemeenteraad van Zagreb.

Alvorens lekenrechters te benoemen, moet het advies van de betrokken president van de rechtbank over de voorgedragen kandidaten worden ingewonnen.

Directeur gerechtelijke administratie (Ravnatelj sudske uprave)

Het Hof heeft een directeur van een gerechtelijke administratie met meer dan 15 rechters.

De directeur van het gerechtelijk apparaat staat de president van het gerecht bij in de vervulling van de taken van het gerechtelijk apparaat, met name door:

 • verricht professionele taken in verband met de planning en het beheer van personele middelen bij de rechtbank;
 • het werk van gerechtsambtenaren en -personeel organiseren en toezien op hun efficiëntie in hun werk;
 • toezicht houden op en plannen voor de opleiding van gerechtsambtenaren en -personeel;
 • zorgen voor onderhoud van het gerechtsgebouw, gebouwen en arbeidsmiddelen, en investeringen;
 • het organiseren en coördineren van de opstelling van het jaarlijkse aanbestedingsplan overeenkomstig de wet en de behoeften van de rechtbank;
 • het verloop van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten organiseren;
 • houdt toezicht op de financiële en financiële verrichtingen van de rechtbank en verricht kantoor- en aanverwante technische werkzaamheden;
 • zij zorgt voor en controleert de besteding van de begrotingsmiddelen en eigen middelen van de Rekenkamer;
 • neemt deel aan de voorbereiding en uitvoering van projecten op het gebied van justitieel bestuur en ziet toe op de uitvoering ervan;
 • ervoor zorgt dat statistieken over de werkzaamheden van de rechtbank tijdig en ordelijk worden bijgehouden;
 • samen te werken met lokale en regionale eenheden voor zelfbestuur met betrekking tot de aanschaf van uitrusting en de beschikbaarstelling van middelen voor de specifieke activiteiten van de rechtbank;
 • voert andere taken uit die hem door de president van het Hof zijn toevertrouwd.

Voor zijn/haar werk is de directeur van het gerechtelijk apparaat verantwoording verschuldigd aan de president van de rechtbank.

Een persoon die een geïntegreerde bachelor- en afgestudeerde universitaire graad in de rechten, een masterdiploma in de economie of een specialistische masteropleiding in de economie en ten minste vijf jaar ervaring met de relevante taken heeft voltooid, kan worden toegelaten tot de functie van directeur van de gerechtelijke administratie.

Woordvoerder van de rechtbank (glasnogovornik suda)

Een rechtbank heeft een woordvoerder.
De woordvoerder van de rechtbank is een rechter, raadsman van de rechtbank of een persoon die door de president van de rechtbank in het jaarlijkse werkrooster is aangewezen.

De voorzitter van een districtsrechtbank kan één rechter van die rechtbank aanwijzen als woordvoerder van die rechtbank en van de gemeentelijke rechtbanken die onder zijn bevoegdheid vallen. Er kan een plaatsvervangend woordvoerder worden benoemd.

De woordvoerder verstrekt informatie over het werk van de rechtbank overeenkomstig de wet op de rechtbanken, het Reglement voor de procesvoering van het Hof (Sudski poslovnik) en de wet op de vrijheid van informatie (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Openbare aanklagers

Een persoon die voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden voor benoeming tot plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Kroatië, kan worden benoemd tot procureur-generaal van de Republiek Kroatië.

De provinciale officier van justitie wordt benoemd uit de rang van procureur-generaal van de staat, plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Kroatië, adjunct in het speciale openbaar ministerie en adjunct-officier van justitie, die ten minste twee jaar als plaatsvervangend officier van justitie werkzaam zijn geweest.

De districtsofficier van justitie wordt, onder voorbehoud van het advies van het College van procureurs-generaal van de Republiek Kroatië, op voordracht van de procureur-generaal van de Republiek Kroatië door de Raad benoemd voor een periode van vier jaar.

De gemeentelijke officier van justitie wordt benoemd uit de rang van officieren van justitie en plaatsvervangende procureurs.

De gemeentelijke officier van justitie wordt, op voorstel van de procureur-generaal van de Republiek Kroatië, op voorstel van de procureur-generaal van de Republiek Kroatië, onder voorbehoud van een voorafgaand advies van het college van het districtsparket en de officier van justitie, door de Raad benoemd voor een periode van vier jaar.

Adjunct-procureur-generaal

Plaatsvervangende staatsadvocaten worden benoemd op een wijze, onder voorwaarden en volgens een procedure die hun beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid en waardigheid waarborgt voor de uitoefening van het openbaar ministerie.

Een Kroatische burger die het examen van de orde van advocaten heeft afgelegd en voldoet aan de specifieke voorwaarden van de wet van de Raad van de Staatsadvocaat, kan worden benoemd tot plaatsvervangend openbaar ministerie.

Een persoon die de Nationale School voor de rechterlijke macht heeft voltooid, kan worden benoemd tot plaatsvervangend gemeentelijk aanklager.

Een persoon die ten minste tien jaar rechterlijk ambt heeft bekleed, kan worden benoemd tot adjunct-procureur van de districten.

Een persoon die als ambtenaar bij de gerechtelijke instanties gedurende ten minste 15 jaar een rechterlijk ambt heeft uitgeoefend of een advocaat, een notaris, een hoogleraar juridische wetenschappen die het examen voor de balie heeft afgelegd, en ten minste 15 jaar beroepservaring na het slagen voor het gerechtelijk examen of een gerenommeerde advocaat die het gerechtelijk examen heeft afgelegd, en ten minste 20 jaar beroepservaring die is aangetoond door zijn/haar beroepsactiviteit op een bepaald gebied van het recht, alsmede beroeps- en wetenschappelijke werkzaamheden, kan worden benoemd tot procureur-generaal van de Republiek Kroatië.

Naast de in de wet gestelde voorwaarden moet het plaatsvervangend parket, naast de in de wet gestelde voorwaarden, ten minste als „succesvol” worden beoordeeld voor benoeming tot plaatsvervangend openbaar ministerie.

Het Openbaar Ministerie benoemt een of meer plaatsvervangende aanklagers en voert hun taken op permanente basis uit.

De officier van justitie en de adjunct-procureur-generaal moeten zich zodanig gedragen dat zij hun reputatie en de reputatie van het openbaar ministerie niet aantasten en hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid en onafhankelijkheid van het openbaar ministerie niet in twijfel trekken.

Het openbaar ministerie en het plaatsvervangend parket nemen bij de uitoefening van vertegenwoordigingstaken en in betrekkingen met overheidsinstanties en rechtspersonen de beginselen van legaliteit, bevoegdheid en onpartijdigheid in acht, met inachtneming van de termijnen die zijn vastgesteld voor individuele procedures en de regels inzake voorrang bij de behandeling van zaken.

De procureur des Konings en de adjunct-procureur des Konings dienen de waardigheid van de organen waarvoor zij optreden, hun persoonlijke waardigheid en de waardigheid van het openbaar ministerie te eerbiedigen en te beschermen wanneer zij in rechte en administratieve instanties optreden.

De officier van justitie en de plaatsvervangend officier van justitie zijn gehouden voor zichzelf informatie en andere informatie te bewaren die bij de uitoefening van hun taken ter kennis is gekomen en die niet bij verordening als geheim zijn aangemerkt, en die betrekking hebben op het privéleven en het familie- en gezinsleven van de partijen en van andere personen, voor zover dit geen strafbaar feit vormt, en de vertrouwelijkheid te waarborgen van informatie die niet toegankelijk is voor het publiek.

De procureur-generaal en het plaatsvervangend openbaar ministerie mogen geen lid zijn van een politieke partij, noch politieke activiteiten ontplooien.

De procureur-generaal van de Republiek Kroatië, de plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Kroatië, de procureur-generaal van de Republiek Kroatië, de officier van justitie en de plaatsvervangend officier van justitie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het juridisch advies dat aan hen is toegewezen, tenzij het gaat om een schending van de wet die een strafbaar feit vormt.

Adviseurs van openbare ministeries

Staatsraden, hoofdadviseurs en hoofdadviseurs — Specialisten staan de officier van justitie of zijn plaatsvervanger bij in hun werk, stellen ontwerpbesluiten op, houden rekening met verslagen, opmerkingen en verklaringen van burgers en voeren zelf of onder toezicht en leiding van de officier van justitie of zijn plaatsvervanger andere professionele taken uit die zijn vastgelegd in op grond van de wet vastgestelde wet- en regelgeving.

In de strafrechtelijke afdelingen van het openbaar ministerie kunnen zij de tenlastelegging vertegenwoordigen in de procedure voor strafbare feiten waarop een geldboete of een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar staat.

Zij kunnen de parketten in de civiel-administratieve diensten voor de rechterlijke, administratieve of andere instanties vertegenwoordigen op basis van een specifieke opdracht van de bevoegde officier van justitie, namelijk:

 • bij gemeentelijke openbare ministeries in geschillen met een waarde van maximaal 100 000.00 HRK,
 • in districtsparketten in geschillen met een waarde van niet meer dan 500 000.00 HRK.

Bureau voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad

Het Bureau voor de voorkoming van corruptie en georganiseerde misdaad is een speciaal openbaar ministerie dat is opgericht voor het gehele grondgebied van de Republiek Kroatië en gespecialiseerd is in de taken van het openbaar ministerie in gevallen van corruptie en georganiseerde misdaad.

Bureau voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit
Gajeva 30a
10 000 Zagreb

Tel: Tel. + 385 4591 874
+ 385 1 4591 878

e-mail:De link wordt in een nieuw venster geopend.mailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
De link wordt in een nieuw venster geopend.Tajnistvo@uskok.dorh.hr wet inzake het Bureau voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad

Directeur van het Bureau voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad

De werkzaamheden van de USKOK worden beheerd door de directeur-generaal en benoemd door de procureur-generaal, onder voorbehoud van het advies van de minister die bevoegd is voor justitiële aangelegenheden en het advies van het College van het Staatsparket van de Republiek Kroatië. De directeur wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan worden herbenoemd.

Advocaat — onafhankelijke en onafhankelijke dienst

Het beroep van advocaat is een onafhankelijke en autonome dienst voor het verlenen van rechtsbijstand aan natuurlijke en rechtspersonen bij de uitoefening en bescherming van hun rechten en juridische belangen.

Advocaten

Advocaten kunnen alle vormen van rechtsbijstand verlenen.

Zij kunnen met name juridisch advies geven, documenten opstellen (overeenkomsten, testamenten, verklaringen, enz.), beroepen, beroepen, moties, verzoeken, verzoeken, buitengewone rechtsmiddelen en andere memories opstellen, en de partijen vertegenwoordigen.

Zij mogen het beroep van advocaat zelfstandig uitoefenen, in een gezamenlijke functie of in een advocatenkantoor, en mogen geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met de reputatie en onafhankelijkheid van de advocaat.

De advocaat is verplicht als advocaat alles in stand te houden dat een partij hem heeft toevertrouwd of waarvan hij anderszins kennis heeft gekregen in de vertegenwoordiging van een partij. Andere personen die bij een advocatenkantoor werken of hebben gewerkt, zijn eveneens verplicht de advocaat geheim te houden.

Advocaten hebben recht op een honorarium voor hun werk en op vergoeding van de kosten in verband met de werkzaamheden die zijn verricht volgens een tarief dat met instemming van de minister van Justitie door de Kroatische orde van advocaten is vastgesteld.

Voor de ambtshalve verdediging wordt het bedrag van de advocatenhonoraria vastgesteld door het ministerie van Justitie.

De raadsman van een verdachte voor een rechtbank kan alleen een advocaat zijn, met alleen een advocaat die gedurende ten minste 8 jaar als advocaat of als ambtenaar van een gerechtelijke autoriteit werkzaam is geweest in procedures wegens een strafbaar feit waarop een langdurige gevangenisstraf staat.

De advocaat moet na de verrichting van de dienst een factuur aan de cliënt uitreiken. In geval van annulering of intrekking van de volmacht reikt de advocaat een factuur uit binnen 30 dagen na de dag waarop de volmacht is geannuleerd of ingetrokken.

Advocaten zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Kroatische orde van advocaten als zelfstandige en onafhankelijke organisatie met rechtspersoonlijkheid. De Kroatische orde van advocaten vertegenwoordigt de Kroatische orde van advocaten als geheel.

Het recht om zijn beroep uit te oefenen op het grondgebied van de Republiek Kroatië wordt verkregen door inschrijving in het register van advocaten.

Kroatische orde van advocaten van
Koturaška 53/II
10 000 Zagreb

Tel: Tel. + 385 1 6165 200
+ 385 1 6170 686

De link wordt in een nieuw venster geopend.mailto:hok-cba@hok-cba.hrDe link wordt in een nieuw venster geopend.Hok-cba@hok-cba.hr http:
De link wordt in een nieuw venster geopend.//Wet op de advocatuur

Notaris

Notaris

Een notaris is een persoon van openbaar vertrouwen die door de minister van Justitie is benoemd op basis van een vergelijkend onderzoek van de Kroatische notariskamer.

Hij is een afgestudeerde jurist met een gerechtelijk en notarieel examen, de nodige ervaring, een onafhankelijke en onafhankelijke ambtenaar en een onpartijdige commissaris van de partijen.

Is gemachtigd om:

 • het opstellen en uitvaardigen van notariële akten — authentieke akten betreffende rechtshandelingen en verklaringen tot vaststelling van de rechten van de partijen;
 • notariële akten op te stellen en af te geven van de door een notaris verrichte of aanwezige akten;
 • notariële akten van door een notaris gewaarmerkte feiten opstellen en afgeven;
 • ontvangst van documenten, geld, waardepapieren en kostbaarheden voor bewaring met het oog op de overdracht ervan aan andere personen of bevoegde autoriteiten (notariële deposito);
 • bevestiging (plechtige verklaring) van particuliere documenten;
 • het voeren van acties en het nemen van beslissingen als gerechtscommissaris in erfrechtprocedures;
 • executieprocedures uitvoeren op basis van een authentiek document;
 • de partijen vertegenwoordigen voor de rechterlijke instanties en andere overheidsinstanties, maar alleen indien deze aangelegenheden rechtstreeks verband houden met welk document.

Net als in de procedure op proef kunnen de partijen de bevoegdheid van de rechter niet wijzigen, zodat partijen geen notaris als rechtercommissaris kunnen kiezen.

Wanneer een notaris een partij voor een rechtbank of een ander openbaar lichaam vertegenwoordigt, heeft hij ook het recht om als advocaat op te treden.

De notaris mag niet zonder geldige reden weigeren officiële handelingen te verrichten en is verplicht deze geheim te houden wat hij bij de uitoefening van zijn dienst leert.

De notaris heeft recht op het honorarium van de notaris en op vergoeding van de onkosten overeenkomstig de regels inzake het voorlopige notaristarief, de regels inzake het bedrag van de prijs en de vergoeding van de kosten die de notaris als commissaris van de rechtbank in het kader van een procedure op proef heeft gemaakt, alsmede de regels betreffende de honoraria en de vergoeding van de kosten die notarissen in het kader van een executieprocedure hebben gemaakt voor de uitvoering van onder hun bevoegdheid vallende ambtshandelingen.

Notarissen op het grondgebied van de Republiek Kroatië zijn verplicht toe te treden tot de Kroatische Kamer van notarissen.

De Kroatische Kamer van notarissen en het ministerie van Justitie oefenen elk toezicht uit op de werkzaamheden van notarissen.

Het toezicht op de werkzaamheden van een notaris als gerechtscommissaris in erfrechtzaken wordt uitgeoefend door het gerecht dat hem met deze taak heeft belast.

Kroatische Kamer van notarissen van
Radnička cesta
34/II 10 000 Zagreb

Tel: Tel. + 385 1 4556 566
+ 385 1 4551 544

e-mail:De link wordt in een nieuw venster geopend.mailto:hjk@hjk.hr
De link wordt in een nieuw venster geopend.Hjk@hjk.hr
De link wordt in een nieuw venster geopend.http
De link wordt in een nieuw venster geopend.://Wet notarisvergoedingen

Gerechtelijke academie van Kroatië

De gerechtelijke academie is een onafhankelijke openbare instelling die initiële opleiding en opleiding verstrekt aan kandidaten voor onafhankelijke, verantwoordelijke en onafhankelijke rechterlijke functies, beroepsopleiding voor stagiairs, raadslieden bij justitiële autoriteiten en andere functionarissen op het gebied van justitie, en permanente opleiding van justitiële ambtenaren. Het college wordt geleid door een directeur en wordt geleid door een raad van bestuur bestaande uit negen leden. De docenten van de gerechtelijke academie zijn opgeleide personen uit rechters en openbare aanklagers, alsook plaatsvervangende advocaten, universiteitsdocenten en, in voorkomend geval, andere beroepen.

De gerechtelijke academie ontwikkelt actieve internationale samenwerking en neemt als begunstigde of projectbelanghebbende deel aan projecten van de Europese Unie. Deze projecten zijn gericht op de institutionele versterking van het college en de professionele ontwikkeling van de doelgroepen.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de gerechtelijke academie

Nationale Gerechtelijke Raad

De Nationale Raad van Justitie is een autonoom en onafhankelijk orgaan dat de autonomie en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in de Republiek Kroatië waarborgt. Hij beslist autonoom, in overeenstemming met de grondwet en de wet, over de benoeming, bevordering, overplaatsing, ontslag en tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van rechters en voorzitters van rechtbanken, behalve in het geval van de president van het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië. De Nationale Raad voor Justitie telt elf leden, bestaande uit zeven rechters, twee hoogleraren juridische wetenschappen en twee parlementsleden, waarvan er één van de oppositie afkomstig is.

De link wordt in een nieuw venster geopend.De wet inzake de Nationale Raad voor Justitie

Raad van het Openbaar Ministerie

De Staatsraad is een onafhankelijk en onafhankelijk orgaan dat de onafhankelijkheid en onafhankelijkheid van het openbaar ministerie in de Republiek Kroatië waarborgt.

De speciale autoriteit die verantwoordelijk is voor de benoeming en het ontslag van adjunct-aanklagers, het benoemen en ontslaan van districts- en gemeenteaanklagers, het voeren van procedures en het nemen van een besluit over de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van adjunct-aanklagers, de overdracht van aanklagers, het beheer en de controle van de vermogensverklaringen van advocaten en plaatsvervangende aanklagers en het uitvoeren van andere taken in overeenstemming met de wet.

Het bestaat uit 11 leden, bestaande uit zeven plaatsvervangende aanklagers, twee hoogleraren juridische wetenschappen en twee parlementsleden, één van de oppositie.

De leden van de raad van de procureur-generaal worden gekozen voor een termijn van vier jaar, zonder dat zij twee opeenvolgende ambtstermijnen kunnen vervullen.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de raad van de procureur des Konings

Constitutioneel Hof van de Republiek Kroatië

De grondwet, de organisatie en het toepassingsgebied van het Constitutioneel Hof zijn vastgelegd in de grondwet van de Republiek Kroatië en de constitutionele wet inzake het Constitutioneel Hof van de Republiek Kroatië.Het
Grondwettelijk Hof van de Republiek Kroatië bestaat uit dertien rechters die door het Kroatische parlement worden gekozen met een tweederdemeerderheid van het totale aantal vertegenwoordigers van prominente advocaten, met name rechters, officieren van justitie, advocaten en hoogleraren juridische wetenschappen, op de wijze en in de procedure waarin de grondwet voorziet. De ambtstermijn van een rechter van het Constitutioneel Hof bedraagt acht jaar en wordt verlengd tot aan de ambtsaanvaarding van een nieuwe rechter ingeval een nieuwe rechter niet is verkozen of niet in functie is getreden tot het verstrijken van de ambtstermijn, en bij wijze van uitzondering niet langer dan zes maanden. De benoemingsprocedure voor rechters van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Kroatië en het voordragen van de verkiezing van het Kroatische parlement wordt gevoerd door de commissie van het Kroatische parlement dat verantwoordelijk is voor de grondwet. Het Grondwettelijk Hof van de Republiek Kroatië kiest de president van het Hof voor een periode van vier jaar.De
constitutionele wet betreffende het Grondwettelijk Hof van de Republiek Kroatië regelt de voorwaarden en de procedure voor de verkiezing van rechters van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Kroatië, de beëindiging van hun functie, de voorwaarden en termijnen voor het instellen van een procedure voor de toetsing van de verenigbaarheid van wetten met de grondwet en de naleving van andere verordeningen met de grondwet en de wet, de procedure en gerechtelijke stappen van zijn arresten, de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden die door de grondwet worden gewaarborgd en andere aangelegenheden die van belang zijn voor de uitoefening van de taken en de werking van het Grondwettelijk Hof.Het
Grondwettelijk Hof garandeert de eerbiediging en toepassing van de grondwet van de Republiek Kroatië en baseert zijn optreden op de bepalingen van de grondwet van de Republiek Kroatië en de constitutionele wet op het Grondwettelijk Hof van de Republiek Kroatië.Het
Constitutioneel Hof is onafhankelijk van alle overheidsinstanties en wijst de in de staatsbegroting vastgelegde middelen, in overeenstemming met zijn jaarlijkse begroting en de wet, autonoom toe voor de werking van de activiteiten van het Constitutioneel Hof. De interne organisatie van het Constitutioneel Hof wordt geregeld door het reglement van orde van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Kroatië. De werking van het Constitutioneel Hof is openbaar en de rechters van het Grondwettelijk Hof genieten immuniteit als leden van het Kroatische parlement.

Grondwettelijk hof van de RepubliekSaint-Mark
4
10000 Zagreb

Tel.: Tel. + 385 1 640 02 50
+ 385 1 455 10 55

e-mail:De link wordt in een nieuw venster geopend.Ustavni_sud@usud.hr https
De link wordt in een nieuw venster geopend.://


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 24/11/2020