Typy právnických profesií

Croatie

Contenu fourni par
Croatie

Zamestnanci súdnych orgánov

Sudcovia sú súdni úradníci, štátni zamestnanci a zamestnanci.

Sudcovia

Sudcovia sú sudcovia, ktorých povinnosti sú trvalé. Za sudcu možno vymenovať osobu, ktorá je chorvátskym občanom.

Osoba, ktorá ukončila Národnú súdnu školu alebo už vykonáva súdnu funkciu, môže byť vymenovaná za sudcu obecných, obchodných a správnych súdov.

Osoba, ktorá pracovala ako súdny úradník najmenej 10 rokov, môže byť vymenovaná za sudcu okresného súdu.

Osoba, ktorá pracovala ako súdny úradník aspoň 12 rokov, môže byť vymenovaná za sudcu Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky, Vysokého obchodného súdu Chorvátskej republiky a Najvyššieho správneho súdu Chorvátskej republiky.

Osoba, ktorá pracovala aspoň 15 rokov vo funkcii sudcu Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky, môže byť vymenovaná za právnika, notára, univerzitného profesora právnych vied, ktorý úspešne zložil advokátsku skúšku, a aspoň 15-ročnú odbornú prax po absolvovaní súdnej skúšky a renomovaného právnika, ktorý zložila justičnú skúšku, a aspoň 20 rokov odbornej praxe, ktorý preukázal odbornú prácu v konkrétnej oblasti práva, ako aj odbornú a vedeckú prácu.

Zákon o súdoch,
zákon o Národnej súdnej rade
o odmeňovaní sudcov a ostatných sudcov

Súdny úradník

O počte zamestnancov súdov a pomocných zamestnancov potrebných na vykonávanie odborných, administratívnych a technických úloh rozhoduje minister spravodlivosti.

Prijímanie štátnych zamestnancov a štátnych zamestnancov na súd, vykonávanie stáží, postup a spôsob a program absolvovania štátnej odbornej skúšky, platy a iné práva, povinnosti a zodpovednosti za pochybenie sa riadia nariadeniami o štátnych zamestnancoch a zamestnancoch a všeobecnými pracovnoprávnymi predpismi.

Voľné pracovné miesta na súdoch sa môžu obsadiť len so súhlasom ministerstva spravodlivosti.

Pri prijímaní zamestnancov súdu a pomocných zamestnancov na súd sa musí zohľadniť zastúpenie osôb patriacich k národnostným menšinám.

Nariadenia o úrovni vzdelania vyžadovanej pre súdnych úradníkov a zamestnancov prijíma minister spravodlivosti.

Referendári, hlavní súdni poradcovia a vyšší súdni poradcovia – špecialisti

Referendárom môže byť osoba, ktorá ukončila vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva alebo integrovaný vysokoškolský diplom v odbore právo a zložila advokátsku skúšku.

Vyšší súdny poradca a référendaire na Najvyššom súde Chorvátskej republiky môže byť osoba, ktorá ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo integrovaný vysokoškolský titul v odbore právo, úspešne zložila advokátsku skúšku najmenej dva roky a pracovala aspoň dva roky ako právny poradca, sudca, právnik alebo notár, alebo osoba, ktorá pracovala v iných právnych veciach po absolvovaní súdnej skúšky najmenej päť rokov.

Vyšší súdny poradca – špecialista môže byť osoba, ktorá ukončila univerzitný titul v odbore právo alebo integrovaný vysokoškolský titul v odbore právo, zložila advokátsku skúšku, ktorá pracovala aspoň štyri roky ako poradca súdu alebo prokurátora, súdny úradník, advokát alebo notár, alebo ktorá pracovala v iných právnych úlohách po absolvovaní súdnej skúšky najmenej osem rokov.

Vyšší súdny poradca na Najvyššom súde môže byť osoba, ktorá ukončila univerzitný titul v odbore právo alebo integrovaný vysokoškolský titul v odbore právo, zložila advokátsku skúšku, ktorá pracovala aspoň štyri roky ako súd alebo poradca prokurátora, justičný úradník, právnik alebo notár, alebo osoba, ktorá pracovala na iných právnych úlohách najmenej osem rokov po zložení súdnej skúšky.

Vyšší súdny poradca – odborník na Najvyššom súde – môže byť osoba, ktorá ukončila univerzitný titul v odbore právo alebo integrovaný vysokoškolský a vysokoškolský diplom v odbore právo, zložila advokátsku skúšku, ktorá pracovala aspoň šesť rokov ako poradca súdu alebo prokurátora, sudca, advokát alebo notár, alebo osoba, ktorá pracovala na iných právnych úlohách najmenej desať rokov po zložení súdnej skúšky.

Právomoci súdnych poradcov a vyšších súdnych poradcov

Referendári, hlavní súdni poradcovia a vyšší súdni poradcovia – špecialisti sa zúčastňujú na súdnom konaní a majú právomoc viesť určité súdne konania, posudzovať dôkazy a zisťovať skutočnosti nezávisle. Na základe použitého postupu predložia sudcovi návrh, na základe ktorého prijme rozhodnutie, a na základe súhlasu sudcu uverejnia takto prijaté rozhodnutie.

V súlade s uplatniteľnými ustanoveniami zákona o súdoch sú súdni poradcovia, vyšší súdni poradcovia alebo vyšší súdni poradcovia – odborníci oprávnení viesť konania a predkladať návrhy rozhodnutí takto:

 1. v občianskoprávnom konaní v sporoch týkajúcich sa zaplatenia peňažnej pohľadávky alebo náhrady škody, ak predmetná suma nepresahuje 100 000,00 HRK, a v obchodných sporoch, keď predmetná suma nepresahuje 500 000 HRK,
 2. v pracovnoprávnych sporoch vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
 3. v správnych sporoch, ktoré sa týkajú žalôb týkajúcich sa záležitostí, o ktorých sa rozhoduje na základe konečného rozsudku vo vzorovom spore, alebo žaloby proti konaniu alebo opomenutiu, ktorého sa dopustil orgán, ktorý sa spravuje verejným právom, a v správnych sporoch, v ktorých dotknutá suma nepresahuje 100 000,00 HRK,
 4. v exekučnom konaní,
 5. v dedičských konaniach,
 6. v konaní vo veci katastra nehnuteľností,
 7. v konaní o priestupku,
 8. v nesporových konaniach s výnimkou konaní týkajúcich sa odňatia prevádzkovej spôsobilosti, zániku spoluvlastníckeho združenia, vyrovnania hraníc a konania podľa zákona o rodine (Obiteljski zakon),
 9. v konaní o zápise do registra,
 10. v skrátenom insolvenčnom konaní,
 11. o trovách súdneho konania.

Referendári, starší súdni poradcovia alebo starší súdni poradcovia – odborníci sú oprávnení konať a prijímať rozhodnutia v individuálnych konaniach, ak si to vyžadujú osobitné právne predpisy.

V druhostupňovom a mimoriadnom odvolacom konaní référendaires, vyšší súdni poradcovia a vyšší súdni poradcovia – odborníci podávajú správu o aktuálnom stave spisu a pripravujú návrh rozhodnutia.

Justiční stážisti

Ministerstvo spravodlivosti každoročne rozhoduje o počte miest pre stážistov na súdoch v súlade s dostupnými finančnými prostriedkami vyčlenenými v štátnom rozpočte.

Podmienky prijímania sudcov praktizujúcich stáž na súdy, spôsob, akým sa to vykonáva, dĺžka trvania a podmienky stáží sú upravené osobitným zákonom.

Profesionálni partneri

Súdy môžu mať aj zamestnancov, ktorí ukončili príslušné odborné štúdium alebo vysokoškolský študijný program alebo vysokoškolský študijný program a majú potrebné pracovné skúsenosti v oblasti defektológie, sociológie, vzdelávania, ekonómie, účtovníctva a financií alebo v inej príslušnej oblasti.

Odborní kolegovia a odborný asistent (stručni pomoćnici; sing. stručni pomoćnik) pomáhajú sudcom pri práci na prípadoch, ktoré si vyžadujú odborné znalosti.

Prísediaci sudcovia

Sudcovia poroty sú občania Chorvátskej republiky, ktorí sa zúčastňujú na súdnom konaní a vykonávajú svoju súdnu funkciu nie ako riadne povolanie, ale ako členovia komôr za rovnakých podmienok ako sudca vo veciach, o ktorých sa rozhoduje v trestnom konaní.

Na to, aby bola osoba vymenovaná za prísediaceho sudcu, musí byť dospelým chorvátskym občanom, ktorý je spôsobilý zastávať túto funkciu.

Prísediaci sudcovia sa vymenúvajú na funkčné obdobie štyroch rokov a na konci tohto funkčného obdobia môžu byť opätovne vymenovaní.

Prísediacich sudcov mestských a okresných súdov vymenúva župné zhromaždenie alebo mestské zhromaždenie mesta Záhreb na základe návrhov obce, t. j. mestskej rady, odborových zväzov, združení zamestnávateľov a obchodnej komory.

Pred vymenovaním prísediacich sudcov je potrebné získať stanovisko predsedu príslušného súdu k navrhovaným kandidátom.

Riaditeľ súdnej správy (ravnatelj sudske uprave)

Súdny dvor má riaditeľa súdnej správy s viac ako 15 sudcami.

Riaditeľ súdnej správy pomáha predsedovi súdu pri plnení úloh súdnej správy, a to najmä:

 • vykonáva odborné úlohy súvisiace s plánovaním a riadením ľudských zdrojov na súde;
 • organizovať prácu súdnych úradníkov a zamestnancov a monitorovať ich efektívnosť v ich práci;
 • monitorovať a plánovať odbornú prípravu súdnych úradníkov a zamestnancov;
 • starostlivosť o údržbu budovy súdu, priestorov a pracovného vybavenia a investície,
 • organizovanie a koordinovanie vypracovania ročného plánu obstarávania v súlade so zákonom a potrebami súdu,
 • organizovať vykonávanie postupov verejného obstarávania;
 • dohliada na finančné a finančné operácie súdu a vykonáva kancelárske a pomocné technické práce;
 • zabezpečuje a kontroluje vynakladanie rozpočtových a vlastných zdrojov Dvora audítorov;
 • podieľa sa na príprave a realizácii projektov justičnej správy a dohliada na ich vykonávanie;
 • zabezpečiť, aby sa štatistiky o práci súdu uchovávali včas a riadnym spôsobom;
 • spolupracovať s miestnymi a regionálnymi samosprávnymi jednotkami v súvislosti s nadobúdaním vybavenia a poskytovaním finančných prostriedkov na osobitné činnosti súdu;
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu zveril predseda Dvora audítorov.

Riaditeľ súdnej správy sa za svoju prácu zodpovedá predsedovi súdu.

Na pozíciu riaditeľa súdnej správy môže byť prijatá osoba, ktorá ukončila integrovaný vysokoškolský a vysokoškolský diplom v odbore právo alebo magisterský titul v odbore ekonómia alebo magisterský titul špecialistu v odbore ekonómia a minimálne päťročná prax v príslušných funkciách.

Hovorca súdu (Glasnogovornik suda)

Súd má hovorcu.
Hovorca súdu je sudca, súdny poradca alebo osoba určená predsedom súdu v ročnom pracovnom programe.

Predseda okresného súdu môže určiť jedného sudcu z tohto súdu, ktorý bude hovorcom tohto súdu a mestských súdov v rámci jeho právomoci. Môže sa vymenovať zástupca hovorcu.

Hovorca súdu poskytuje informácie o práci súdu v súlade so zákonom o súdoch, rokovacím poriadkom súdu (Sudski poslovnik) a zákonom o slobodnom prístupe k informáciám (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Prokurátori

Za generálneho prokurátora Chorvátskej republiky možno vymenovať osobu, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky na vymenovanie za zástupcu generálneho prokurátora Chorvátskej republiky.

Krajský prokurátor je vymenovaný zo štátnych zástupcov, zástupcu generálneho prokurátora Chorvátskej republiky, zástupcu úradu špeciálnej prokuratúry a zástupcu okresného prokurátora, ktorí pôsobili najmenej dva roky ako zástupca okresného prokurátora.

Na návrh generálneho prokurátora Chorvátskej republiky vymenúva okresný prokurátor na obdobie štyroch rokov na základe stanoviska Kolégium Štátnej prokuratúry Chorvátskej republiky.

Oblastný prokurátor je vymenovaný z radov prokurátorov a zástupcov prokurátorov.

Obecného prokurátora na návrh generálneho prokurátora Chorvátskej republiky vymenúva Rada na základe predchádzajúceho stanoviska kolégia krajskej prokuratúry a okresného prokurátora na obdobie štyroch rokov.

Zástupca generálneho prokurátora

Zástupcovia štátnych zástupcov sú menovaní spôsobom, za podmienok a v rámci postupu, ktorým sa zabezpečí ich odborná spôsobilosť, nezávislosť a dôstojnosť na výkon funkcie prokuratúry.

Chorvátsky občan, ktorý zložil advokátsku skúšku a spĺňa osobitné podmienky stanovené v zákone o Štátnej rade prokurátora, môže byť vymenovaný za zástupcu prokuratúry.

Osoba, ktorá ukončila Národnú súdnu školu, môže byť vymenovaná za zástupcu obecného prokurátora.

Osoba, ktorá zastáva funkciu sudcu najmenej desať rokov, môže byť vymenovaná za zástupcu okresného prokurátora.

Za zástupcu prokurátora Chorvátskej republiky možno vymenovať osobu, ktorá ako úradník v súdnych orgánoch zastávala aspoň 15 rokov alebo je právnikom, notárom, univerzitným profesorom práva, ktorý zložil advokátsku skúšku, a aspoň 15 rokov odbornej praxe po absolvovaní súdnej skúšky alebo renomovaného právnika, ktorý zložila justičnú skúšku, a aspoň 20 rokov odbornej praxe preukázanej jej profesijnou činnosťou v konkrétnej oblasti práva, ako aj odbornou a vedeckou prácou.

Okrem podmienok stanovených zákonom sa okrem podmienok stanovených v zákone musí zástupca prokurátora posúdiť aspoň ako „úspešný“ pri vymenovaní za zástupcu prokurátora.

Prokuratúra vymenuje jedného alebo viacerých zástupcov prokurátorov a svoje povinnosti bude vykonávať natrvalo.

Prokurátor a zástupca prokurátora sa musia správať tak, aby nepoškodzovali ich povesť a povesť prokuratúry a nespochybňovali ich nestrannosť a nezávislosť a nezávislosť prokuratúry.

Prokurátor a zástupca prokurátora pri výkone funkcie zastupovania a vo vzťahu k štátnym orgánom a právnickým osobám dodržiavajú zásady zákonnosti, právomoci a nestrannosti, pričom dodržiavajú lehoty stanovené pre jednotlivé konania a pravidlá prednosti pri vybavovaní vecí.

Prokurátor a zástupca prokurátora sú pri zastupovaní pred súdmi a správnymi orgánmi povinní rešpektovať a zachovávať dôstojnosť orgánov, pred ktorými konajú, svoju osobnú dôstojnosť a dôstojnosť prokuratúry.

Prokurátor a zástupca prokurátora sú povinní uchovávať pre seba informácie a iné informácie, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojich povinností a ktoré nie sú podľa nariadenia klasifikované ako tajné a ktoré sa týkajú súkromného a rodinného života strán a iných osôb, pokiaľ to nepredstavuje trestný čin, a zachovávajú dôvernosť všetkých informácií, ktoré sú neprístupné verejnosti.

Generálny prokurátor a zástupca prokurátora nesmú patriť k žiadnej politickej strane ani sa zapájať do žiadnej politickej činnosti.

Generálny prokurátor Chorvátskej republiky, zástupca generálneho prokurátora Chorvátskej republiky, prokurátor a zástupca prokurátora nie sú zodpovední za právne stanovisko vyjadrené vo veci, ktorá im bola pridelená, pokiaľ nejde o porušenie zákona, ktorý je trestným činom.

Poradcovia prokurátorov

Štátni radcovia, poradcovia vysokých prokurátorov a poradcovia vyšších prokurátorov – špecialisti pomáhajú prokurátorovi alebo jeho zástupcovi pri ich práci, vypracúvajú návrhy rozhodnutí, zohľadňujú správy, podania a vyhlásenia občanov a vykonávajú samy alebo pod dohľadom a vedením prokurátora alebo jeho zástupcu iné odborné úlohy stanovené zákonom a nariadeniami prijatými na základe zákona.

V trestných sekciách prokuratúry môžu v konaní zastupovať obžalobu za trestné činy, za ktoré možno uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody až na päť rokov.

Môžu zastupovať prokuratúry v útvaroch civilnej správy pred súdmi, správnymi alebo inými orgánmi na základe osobitného mandátu príslušného prokurátora, a to:

 • v kanceláriách obecného štátneho zástupcu v sporoch s hodnotou do 100 000,00 HRK,
 • v kanceláriách krajského štátneho zástupcu v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 500 000 HRK.

Úrad pre boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti

Úrad na predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti je špeciálna prokuratúra zriadená na celom území Chorvátskej republiky, ktorá sa špecializuje na úlohy prokuratúry v prípadoch korupcie a organizovanej trestnej činnosti.

Úrad pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu
Gajeva 30a
10 000 Záhreb

Tel.: + 385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878

e-mail:mailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
Tajnistvo@uskok.dorh.hr zákon o Úrade pre boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti

Riaditeľ Úradu pre potláčanie korupcie a organizovanej trestnej činnosti

Činnosť USKOK riadi generálny riaditeľ a vymenúva ju generálny prokurátor na základe stanoviska ministra zodpovedného za súdne záležitosti a stanoviska kolégia Štátnej prokuratúry Chorvátskej republiky. Riaditeľ sa vymenúva na obdobie štyroch rokov a je oprávnený na opätovné vymenovanie.

Právnik – Nezávislý a nezávislý útvar

Právnické povolanie je nezávislá a nezávislá služba na poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám pri výkone a ochrane ich práv a právnych záujmov.

Právnici

Advokáti môžu poskytovať všetky formy právnej pomoci.

Môžu najmä poskytovať právne poradenstvo, vypracúvať dokumenty (zmluvy, závety, vyhlásenia atď.), vypracúvať žaloby, odvolania, návrhy, žiadosti, žiadosti, mimoriadne opravné prostriedky a iné podania a zastupovať účastníkov konania.

Môžu vykonávať povolanie advokáta nezávisle, v spoločnej kancelárii alebo v advokátskej kancelárii a nesmú vykonávať činnosti nezlučiteľné s povesťou a nezávislosťou advokáta.

Advokát je povinný zachovávať ako advokát všetko, čo mu strana zverila, alebo ktoré sa inak dozvedel pri zastupovaní účastníka konania. Ostatné osoby, ktoré pracujú alebo pracovali v advokátskej kancelárii, sú tiež povinné zachovávať tajomstvo advokáta.

Advokáti majú nárok na odmenu za svoju prácu a na náhradu nákladov spojených s prácou vykonanou v súlade so sadzobníkom stanoveným a prijatým chorvátskou advokátskou komorou so súhlasom ministra spravodlivosti.

Na obhajobu ex offo určí výšku odmeny advokáta ministerstvo spravodlivosti.

Obhajcom obvinenej osoby pred okresným súdom môže byť len advokát, ktorý v konaní za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody, vykonáva činnosť aspoň 8 rokov ako advokát alebo úradník justičného orgánu.

Advokát je povinný po vykonaní služby klientovi vystaviť faktúru. V prípade zrušenia alebo odvolania plnomocenstva advokát vystaví faktúru do 30 dní odo dňa, keď bolo splnomocnenie zrušené alebo zrušené.

Právnici sú povinní stať sa členom Chorvátskej advokátskej komory ako samostatná a nezávislá organizácia s právnou subjektivitou. Chorvátska advokátska komora zastupuje chorvátsku advokátsku komoru ako celok.

Právo vykonávať činnosť na území Chorvátskej republiky sa nadobúda zápisom do zoznamu advokátov.

Chorvátska advokátska komora Koturaška
53/II
10 000 Záhreb

Tel.: + 385 1 6165 200
fax: + 385 1 6170 686

mailto:hok-cba@hok-cba.hrHok-cba@hok-cba.hr http:
//Law on Legalprofesssion

Notárska služba

Verejný notár

Notár je osoba verejného trustu vymenovaná ministrom spravodlivosti na základe výberového konania uskutočneného chorvátskou notárskou komorou.

Je vysokoškolským právnikom so súdnou, notárskou skúškou, potrebnými skúsenosťami, nezávislým a nezávislým držiteľom verejnej služby a nestranným komisárom strán.

Je oprávnený:

 • vypracúva a vydáva notárske zápisnice – verejné listiny týkajúce sa právnych úkonov a vyhlásení, ktorými sa stanovujú práva účastníkov konania;
 • vypracúva a vydáva notársku zápisnicu o právnych úkonoch, ktoré vykonal alebo predložil notár,
 • vyhotovovať notárske zápisnice o skutočnostiach overených notárom a vydávať notárske zápisnice,
 • prijímať dokumenty, peniaze, cenné papiere a cennosti na úschovu s cieľom ich odovzdania iným osobám alebo príslušným orgánom (notárska vklad);
 • potvrdenie (slnenizácia) súkromných dokumentov;
 • podávať žaloby a prijímať rozhodnutia ako súdny komisár v dedičských konaniach;
 • vykonať exekučné konanie na základe verejnej listiny;
 • zastupovať účastníkov konania pred súdmi a inými verejnými orgánmi, ale len vtedy, ak sú tieto záležitosti v priamej súvislosti s ktorým dokumentom.

Tak ako v prípade súdneho konania, účastníci konania nemôžu zmeniť právomoc súdu, takže strany si nemôžu vybrať notára za súdneho komisára.

Ak notár zastupuje účastníka pred súdom alebo iným verejným orgánom, je tiež oprávnený vystupovať ako advokát.

Notár nesmie bez platného dôvodu odmietnuť vykonávať úradné úkony a je povinný zachovávať mlčanlivosť o tom, čo sa dozvie pri výkone svojej služby.

Notár má nárok na notárske poplatky a náhradu výdavkov v súlade s pravidlami týkajúcimi sa predbežného notárskeho sadzobníka, pravidlami týkajúcimi sa výšky výhry a náhrady výdavkov, ktoré notárom vznikli ako komisár súdu v súdnych konaniach, a pravidlám o poplatkoch a náhrade nákladov, ktoré vznikli notárom v exekučnom konaní pri výkone úradných úkonov, ktoré patria do ich právomoci.

Notári na území Chorvátskej republiky sú povinní pripojiť sa k Chorvátskej notárskej komore.

Chorvátska notárska komora a ministerstvo spravodlivosti vykonávajú kontrolu nad notárskou činnosťou.

Dohľad nad činnosťou notára ako súdneho komisára v dedičských konaniach vykonáva súd, ktorý ho poveril úlohou.

Chorvátska notárska komora Radnička
cesta 34/II
10 000 Záhreb

Tel.: + 385 1 4556 566
fax: + 385 1 4551 544

e-mail:mailto:hjk@hjk.hr
Hjk@hjk.hr
http:
//NotarialFeesActhttps://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Justičná akadémia Chorvátska

Justičná akadémia je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá poskytuje počiatočnú odbornú prípravu a odbornú prípravu kandidátom na nezávislé, zodpovedné a nezávislé súdne funkcie, odbornú prípravu pre stážistov, poradcov v súdnych orgánoch a iných úradníkov v oblasti spravodlivosti a nepretržitú odbornú prípravu súdnych úradníkov. Kolégium vedie riaditeľ a riadi ho správna rada zložená z deviatich členov. Prednášatelia na Justičnej akadémii sú vyškolenými osobami spomedzi sudcov a prokurátorov, ako aj zastupujúcimi právnikmi, vysokoškolskými učiteľmi a prípadne aj inými profesiami.

Justičná akadémia rozvíja aktívnu medzinárodnú spoluprácu a zúčastňuje sa na projektoch Európskej únie ako príjemca alebo zúčastnená strana projektu. Cieľom týchto projektov je inštitucionálne posilnenie akadémie a profesijný rozvoj jej cieľových skupín.

Zákon o súdnej akadémii

Štátna súdna rada

Národná súdna rada je samostatným a nezávislým orgánom, ktorý zabezpečuje autonómiu a nezávislosť súdnictva v Chorvátskej republike. V súlade s ústavou a zákonom rozhoduje samostatne o vymenovaní, povýšení, preložení, odvolaní a disciplinárnej zodpovednosti sudcov a predsedov súdov, s výnimkou predsedu Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky. Národná súdna rada má jedenásť členov, zložených zo siedmich sudcov, dvoch univerzitných profesorov právnych vied a dvoch poslancov, z ktorých jeden je z opozície.

Zákon o Národnej súdnej rade

Rada štátnej prokuratúry

Rada prokurátorov je nezávislý a nezávislý orgán, ktorý zabezpečuje nezávislosť a nezávislosť prokuratúry v Chorvátskej republike.

Osobitný orgán zodpovedný za menovanie a odvolávanie zástupcov prokurátorov, vymenúvanie a odvolávanie okresných a obecných prokurátorov, vedenie konaní a rozhodovanie o disciplinárnej zodpovednosti zástupcov prokurátorov, preloženie zástupcov prokurátorov, riadenie a kontrolu majetkových priznaní štátnych zástupcov a zástupcov prokurátorov a vykonávanie iných úloh v súlade so zákonom.

Pozostáva z 11 členov, z ktorých sedem zástupcov prokurátorov, dvaja univerzitní profesori právnej vedy a dvaja poslanci parlamentu, jeden z opozície.

Členovia Štátnej rady sú volení na funkčné obdobie štyroch rokov bez toho, aby nikto nemohol vykonávať svoju funkciu dvakrát za sebou.

Zákon o Štátnej rade prokurátorov

Ústavný súd Chorvátskej republiky

Ústava, organizácia a rozsah pôsobnosti ústavného súdu sú vymedzené v Ústave Chorvátskej republiky a v ústavnom zákone o ústavnom súde Chorvátskej republiky.
Ústavný súd Chorvátskej republiky pozostáva z trinástich sudcov zvolených chorvátskym parlamentom dvojtretinovou väčšinou z celkového počtu zástupcov z radov prominentných právnikov, najmä sudcov, prokurátorov, právnikov a univerzitných profesorov právnych vied, a to spôsobom a postupom stanoveným ústavným zákonom. Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je osem rokov a predlžuje sa až do nástupu nového sudcu do funkcie v prípade, že nový sudca nebol zvolený alebo nenastúpil do funkcie až do skončenia jeho funkčného obdobia, a výnimočne nie dlhšie ako šesť mesiacov. Proces vymenovania sudcov ústavného súdu Chorvátskej republiky a navrhovania voľby chorvátskeho parlamentu vedie výbor chorvátskeho parlamentu zodpovedný za ústavu. Ústavný súd Chorvátskej republiky volí predsedu Súdneho dvora na obdobie štyroch rokov.
Ústavný zákon o ústavnom súde Chorvátskej republiky upravuje podmienky a postup voľby sudcov ústavného súdu Chorvátskej republiky, ukončenie ich funkcie, podmienky a lehoty na začatie konania o preskúmaní súladu zákonov s ústavou a súlad iných nariadení s ústavou a zákonom, postup a súdne konanie jeho rozsudkov, ochranu ľudských práv a základných slobôd zaručených ústavou a iné záležitosti týkajúce sa výkonu povinností a fungovania ústavného súdu.
Ústavný súd zaručuje rešpektovanie a uplatňovanie Ústavy Chorvátskej republiky a svoju činnosť zakladá na ustanoveniach Ústavy Chorvátskej republiky a ústavného zákona o Ústavnom súde Chorvátskej republiky.
Ústavný súd je nezávislý od všetkých štátnych orgánov a autonómne prideľuje zdroje stanovené v štátnom rozpočte v súlade so svojím ročným rozpočtom a zákonom na fungovanie činnosti ústavného súdu. Vnútorná organizácia ústavného súdu sa riadi rokovacím poriadkom Ústavného súdu Chorvátskej republiky. Fungovanie ústavného súdu je verejné a sudcovia ústavného súdu požívajú imunitu ako členovia chorvátskeho parlamentu.

Ústavný súd Republiky SvätýMark Square
4 10000
Záhreb

Tel.: + 385 1 640 02 50
fax: + 385 1 455 10 55

e-mail:Ustavni_sud@usud.hr https
://

Posledná aktualizácia: 24/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.