Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusalan ammatit - Irlanti

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Irlannin oikeusalan ammatteihin.


Oikeusalan ammatit

Oikeusalan ammatit – johdantoa

Valtion lainkäyttövaltaa käyttää oikeuslaitos perustuslain 34 artiklan ja muun lainsäädännön mukaisesti: ensisijaisesti Courts (establishment and Constitution) Act 1961 ja Courts (Supplemental Provisions) Act 1961, sellaisena kuin se on muutettuna. Tuomarit nimitetään oikeusalalla toimivien hakijoiden joukosta. He hoitavat tehtäviään täysin riippumattomasti. Tuomarikunnan riippumattomuudesta säädetään perustuslaissa. Asianajajat jaetaan toimistoasianajajiin (jotka keskittyvät suoraan asiakaspalveluun) ja oikeudenkäyntiasianajajiin, jotka ovat erikoistuneet puolustukseen ja oikeusriitoihin.

1 Tuomarit

Neuvoa-antava lautakunta Judicial Appointments Advisory Board ilmoittaa hallitukselle henkilöt, joiden se katsoo soveltuvan tuomarin virkaan. Oikeudellisia nimityksiä käsittelevä neuvoa-antava lautakunta (JAAB) perustettiin Court and Courts Officers Act 1995 -säädöksen nojalla. Lautakuntaan kuuluvat ylioikeus (Chief Justice), ylioikeus (High Court), Circuit Court (Circuit Court) ja District Court (District Court), Attorney General (Attorney General), asianajajaneuvoston (Bar Council) ja Law Societyn (Law Society) edustajat sekä kolme oikeus- ja oikeusuudistusministerin nimittämää henkilöä. Presidentti nimittää tuomarit hallituksen esityksestä. Tuomarit ovat riippumattomia, ja heitä sitovat ainoastaan perustuslaki ja muu lainsäädäntö. Perustuslain mukaisesti tuomareiden lukumäärästä säädetään laissa.

Supreme Court (ylin muutoksenhakutuomioistuin) käsittää oikeuden presidentin (Chief Justice), joka toimii myös puheenjohtajana, ja seitsemän muuta tuomaria (Judges of the Supreme Court). High Courtin eli ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen presidentti on viran puolesta Supreme Courtin jäsen. High Court käsittää oikeuden presidentin, joka vastaa tuomioistuimen toiminnan organisoinnista, ja muita tuomareita (Judges of the High Court). Supreme Courtin presidentti ja Circuit Courtin presidentti ovat viran puolesta High Courtin jäseniä. High Courtissa on presidentti ja 35 tuomaria. Circuit Court käsittää Circuit Courtin presidentin ja 37 yleistä tuomaria, joiden nimenä on Circuit Courtin tuomari. District Courtin presidentti on viran puolesta Circuit Courtin jäsen. Käräjäoikeuteen kuuluu käräjäoikeuden presidentti ja 63 muuta tuomaria, joiden nimi on ”käräjäoikeuden tuomari”. Tuomareiden palkoista säädetään aika ajoin laissa.

Tuomareiksi nimitetään päteviä toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajajia, joilla on tietty määrä kokemusvuosia asianajajan käytännön työstä (tutkimustyötä ei oteta huomioon). District Courtin osalta Court (Supplemental Provisions) Actin 1961 (2) §: ssä säädetään, että henkilö, joka harjoittaa oikeudenkäyntiasianajajan tai asianajajan ammattia vähintään kymmenen vuoden ajan, voidaan nimittää District Courtin tuomariksi. Lain Courts and Courts Officers Act 30 1995 pykälän mukaan Circuit Courtin tuomariksi voidaan nimittää toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajaja, joka on toiminut ammatissa kymmenen vuotta. Courts and Courts Officers Act 2002 -laissa säädetään, että henkilö, joka harjoittaa oikeudenkäyntiasianajajan tai asianajajan ammattia vähintään 12 vuoden ajan, voidaan nimittää High Courtiin, Court of Appealiin ja Supreme Courtiin. Kuten edellä on todettu, oikeuslaitos on riippumaton siten, että siihen sovelletaan ainoastaan perustuslakia ja lakia, ja virkaan astuessaan se antaa seuraavan perustuslain 34 artiklan 5.1 kohdan mukaisen julistuksen:

”Kaikkivaltiaan Jumalan läsnä ollessa lupaan ja vakuutan, että hoidan Supreme Courtin presidentin (tai muun tuomarin) virkaa oikeudenmukaisesti, uskollisesti ja parhaan kykyni mukaan suosimatta, syrjimättä tai pelkäämättä ketään ja että puolustan perustuslakia ja muita lakeja. Jumala minua ohjatkoon ja auttakoon. ”

Perustuslain nojalla High Courtin tai Supreme Courtin tuomari voidaan erottaa vain, jos hän on syyllistynyt tekoon, josta lain mukaan voi seurata viraltapano, tai jos hän on tullut terveydentilansa takia kyvyttömäksi hoitamaan virkaansa, ja silloinkin ainoastaan parlamentin (Oireachtas) ala- ja ylähuoneessa hyväksytyllä perustelulauselmalla. Courts of Justice Act 1924 -laissa ja Courts of Justice (District Court) Act 1946 -laissa on vastaavia säännöksiä Circuit and District Courts -tuomioistuinten tuomareista.

2 Oikeuskansleri ja syyttäjälaitoksen johtaja

Oikeusministeri on ”hallituksen neuvonantaja oikeudellisissa asioissa” perustuslain 30 artiklan mukaisesti. Presidentti nimittää oikeusministerin pääministerin (Taoiseach) esityksestä. oikeusministerin on erottava virastaan pääministerin vaihtuessa. Oikeuskansleri on yleensä vanhempi oikeudenkäyntiasianajaja. Oikeusministerin ei edellytetä luopuvan itsenäisestä ammatin harjoittamisesta, mutta oikeusministerit ovat kuitenkin tehneet niin viime vuosina.

Hallituksen lainopillisena neuvonantajana oikeuskansleri tutkii tarkasti kaikki lainsäädäntöehdotukset, jotka hallitus aikoo esittää parlamentin ylä- ja alahuoneelle hyväksyntää varten. Lisäksi oikeuskansleri antaa hallitukselle neuvoja kansainvälisissä kysymyksissä, kuten kansainvälisten sopimusten ratifioinnissa. Oikeuskanslerin tehtävänä on myös edustaa kansalaisia, kun on kyse näiden oikeuksien puolustamisesta. Tällaisissa tapauksissa oikeusministeri voi panna oikeudenkäynnin vireille tai toimia asiassa vastaajana. Vaikka pääministeri nimittää oikeusministerin, tämä on riippumaton hallituksesta. Perustuslain mukaan oikeuskansleri on aina päävastaaja tapauksissa, joissa lainsäädännön perustuslainmukaisuus asetetaan kyseenalaiseksi.

Ennen vuotta 1976 oikeusministeri vastasi kaikkien vakavien rikosten syytteeseenpanosta. Perustuslain mukaan tästä tehtävästä voi huolehtia myös joku toinen henkilö, jolle on siihen laissa annettu valtuudet. Syyttäjälaitoksen johtajan virka perustettiin näin ollen vuonna 2 voimaan tulleen rikosten syytteeseenpanosta vuonna 1974 annetun lain 1976 §: llä, jossa ajatuksena oli, että tehtävistään huolehtisi poliittisista yhteyksistä riippumaton virkamies. Hallitus nimittää syyttäjälaitoksen johtajan, joka on kuitenkin virkamies eikä siis joudu eroamaan hallituksen vaihtuessa, kuten oikeuskansleri. Näin varmistetaan syytteeseenpanotoiminnan jatkuvuus. Vuoden 1974 laissa säädetään lisäksi, että syyttäjälaitoksen johtaja on virkaansa hoitaessaan riippumaton. Hallitus voi erottaa syyttäjälaitoksen johtajan vain, jos Supreme Courtin presidentistä, yhdestä High Courtin tuomarista ja oikeusministeristä koostuva komitea on antanut lausunnon johtajan terveydentilasta tai toiminnasta.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSyyttäjälaitoksen johtaja (DPP tekee näin ollen päätöksen siitä, olisiko henkilö asetettava syytteeseen vakavasta rikoksesta ja mitä syytteen pitäisi olla. Syyttäjälaitoksen johtaja huolehtii rikosten syytteeseenpanosta, mutta useimmissa lievemmissä rikoksissa syytteeseenpanon voi hoitaa Gardaí eli poliisiviranomainen, eikä asiaa tarvitse lähettää syyttäjälaitoksen johtajalle. Tällaisissa tapauksissa syyttäjälaitoksen johtajalla on oikeus neuvoa poliisiviranomaista asian hoitamisessa. Vaikka syyttäjälaitoksen johtaja huolehtii aiemmin oikeusministerille kuuluneesta syytteeseenpanotoiminnasta, oikeusministeri nostaa edelleen syytteen kansainvälisissä asioissa, esimerkiksi kun on kyse rikoksesta epäillyn tai tuomitun luovuttamisesta toiseen valtioon.

3 Oikeusviraston (Courts Service) työntekijät

Oikeuden kansliahenkilökunnan (Court Registrars ja Court Clerks) palkkaamisesta huolehtii Courts Service (oikeusvirasto).

Oikeuden kansliahenkilökunta vastaa tuomioistuinten yleisestä hallinnosta. Court Registrarin päätehtävänä on avustaa tuomaria oikeuden istunnossa ja huolehtia, että tuomioistuinten kitkattomaan toimintaan tarvittavaa hallintoa hoidetaan tehokkaasti.

Courts Service on marraskuussa 1999 toimintansa aloittanut riippumaton oikeushenkilö, jonka hallitus perusti lailla Courts Service Act, 1998. Courts Service on vastuussa toiminnastaan oikeusministerille (Minister for Justice and Equality) ja sen välityksellä hallitukselle.

Courts Service hoitaa seuraavia tehtäviä:

 • Vastaa tuomioistuinten hallinnosta
 • Tarjoaa tukipalveluja tuomareille
 • Antaa yleisölle tietoja tuomioistuinten toiminnasta
 • Vastaa tuomioistuinten käyttämien rakennusten hankinnoista, hallinnoinnista ja ylläpidosta
 • Palvelee ja neuvoo tuomioistuimen käyttäjiä.

4 Sheriff

Jokaisessa Irlannin kreivikunnassa on seriffi (Sheriff), joka on virkamies ja jonka tehtävänä on ulosmitata ja myydä tavaroita velan suorittamiseksi tuomioistuimen antaman tuomion jälkeen. Lakimiehet nimitetään tuomioistuinvirkailijoista annetun lain (Court Officers Act 1945 ja s. 12 (5)) nojalla siten, että virkaan voidaan nimittää ainoastaan oikeudenkäyntiasianajajat tai toimistoasianajajat, jotka ovat harjoittaneet ammattiaan viiden vuoden ajan, tai henkilöt, jotka ovat toimineet vähintään viiden vuoden ajan virkailijan tai alioikeuden kansliapäällikön johtajana tai pääavustajana. Lain 12 (6) (g) §: ssä säädetään, että valtiovarainministeri määrää ajoittain oikeus- ja tasa-arvoministeriä kuultuaan jokaisen Sheriffin työehdot, jollei lain edellä olevista pykälistä muuta johdu.

5 Asianajajat

IrlanninLinkki avautuu uuteen ikkunaanasianajajayhdistys (Law Society of Ireland) valvoo toimistoasianajajaksi haluavien opiskelijoiden koulutusta, ja sillä on valtuudet kohdistaa kurinpitotoimia laillistettuihin toimistoasianajajiin. Jotta henkilö voi toimia asianajajana, hänen on saatettava päätökseen kaksi kertaa vuodessa, yleensä keväällä ja syksyllä, järjestettävät loppututkinnot (FE-1-tutkinnot). FE-1-tutkimus koostuu kahdeksasta asiakirjasta. Yhtiöoikeus, perustuslaki, sopimusoikeus, rikosoikeus, pääomalaki, Euroopan unionin oikeus, esineoikeus ja vahingonkorvausoikeus. Tämän jälkeen henkilön on löydettävä sopiva (ammattia harjoittava) asianajaja, joka toimii ammattietiikan ohjaajana, jotta hän voi aloittaa ammattietiikan kurssin I (PPC I). Henkilötietosuojalautakunta I kestää syyskuusta maaliskuuhun, ja kurssin aikana käsitellään seuraavia aiheita: Sovellettava maalaki, Probate & Tax, Business Law, säätiökurssi, oikeuskäsittely (Civil & Criminal), oikeuskäytäntö iirin kielellä (LPI) ja taidot (Civil and Advocacy & Advision, Legal Research, Legal Presentation Skills, Legal Writing & Drafting, Neuvottelu & Professional Development). harjoittelusopimus alkaa 14 päivän kuluttua PPC I. Ennen kuin PPC II -kursseille päätät PPC II -harjoittelujaksosi, sinne ovat läpäisseilläsi. Henkilötietosuojalautakunnan II aiheet ovat ammatillinen käytäntö, toiminta ja johtaminen (pakollinen) sekä valikoivat valinnaiset valinnat seuraavien kolmen otsikon alla: liiketoiminta, käytäntö & menettely ja yksityinen asiakas. Se alkaa yleensä kunkin vuoden huhtikuussa ja kestää 11 viikkoa tutkinnot mukaan luettuina. Henkilötietosuojalautakunnan II suoritettuaan henkilön on palattava kouluttajan toimistoon ja suoritettava jäljellä oleva aika – kymmenen kuukautta, jos harjoittelija ei ole saanut hyvitystä ennen henkilötietosuojalautakunnan I alkua tehdystä työstä, tai kuusi kuukautta, jos hyvitys on saatu.

Harjoittelija voi pyytää, että hänen nimensä merkitään asianajajien luetteloon, jos

 • hakija on läpäissyt kaikki kokeet
 • he ovat suorittaneet koulutusjakson hyväksytysti, ja
 • Koulutusasianajaja on antanut valaehtoisen vakuutuksen siitä, että harjoittelija soveltuu asianajajaksi.

Asianajajan ammatin harjoittamista koskevaa todistusta voidaan hakea, kun henkilön nimi on hyväksytty asianajajien luetteloon (Roll of Solicitors).

Asianajajayhdistys voi kohdistaa kurinpitotoimia laillistettuihin toimistoasianajajiin. Solicitors Acts 1954–1994 -lain mukaan Law Societyn kurinpitolautakunnalla on toimivalta tutkia väitettyjä väärinkäytöksiä, kuten mestarien väärinkäyttöä. jos väärinkäytös todetaan, tuomioistuin voi itse määrätä asianajajalle seuraamuksen (johon voi sisältyä määräys maksaa enintään 15,000 euron suuruinen summa takaisin kenelle tahansa vahinkoa kärsineelle osapuolelle), tai tuomioistuin voi antaa päätelmänsä ja suosituksensa High Courtin presidentille, joka lopulta päättää seuraamuksen luonteesta. Presidentti voi poistaa toimistoasianajajan ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi ja palauttaa oikeuden. Kurinpitolautakunnalla on valtuudet vaatia toimistoasianajajaa palauttamaan varoja asiakkaille, jos asianajaja on perinyt liian suuria palkkioita.

Asetuksessa S.I. (Statutory Instrument) No. 732 of 2003, the European Communities (Lawyers ’Establishment) Regulations 2003, todetaan, että oikeudenkäynti- tai toimistoasianajajan ammatin harjoittamisesta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden juristien on pyydettävä rekisteröintiä asianajajayhdistykseltä (Bar Council tai Law Society). Hakemus käsitellään, ja hyväksytylle hakijalle toimitetaan todistus rekisteröinnistä. Asianajajayhdistyksen kielteisestä päätöksestä voi valittaa High Courtiin.

6 Oikeudenkäyntiasianajajat

Honorable Society of King’s Inns järjestää loppututkinnon suorittaneille tarkoitettua koulutusta, jonka läpäisseet henkilöt voi käyttää nimeä ”barrister-at-law” ja toimia oikeudenkäyntiasianajajina. King’s Inns on lakimiesyhdistys, jonka toimintaa valvovat yhdistyksen hallituksen jäsenet (Benchers of the Honorable Society of King’s Inns) ovat tuomareita ja vanhempia oikeudenkäyntiasianajajia. Oikeudenkäyntiasianajajan nimitykseen oikeuttavalle kurssille voivat hakea pääsykokeen kautta henkilöt, jotka ovat suorittaneet King’s Innsin oikeustieteellisen tutkinnon (Diploma in Legal Studies) tai muun vastaavan oikeustieteen loppututkinnon. Oikeustieteen tutkintotodistuksen (Diploma) pituus on kaksi vuotta (osa-aikainen), ja oikeustieteen barrister at Law -kurssi on kokopäiväinen yksivuotinen kurssi tai modulaarinen kaksivuotinen kurssi. Kun opiskelijat ovat läpäisseet kurssin, Supreme Courtin presidentti hyväksyy heidät asianajajiksi, ja seremonian jälkeen tuoreet oikeudenkäyntiasianajajat allekirjoittavat asianajajaluettelon. Ennen ammatinharjoittamista heidän on kuitenkin täytettävä vielä lisäehtoja.

Jotta oikeudenkäyntiasianajaja voi harjoittaa ammattiaan, hänen on oltava lakikirjaston (Law Library) jäsen. Lakikirjastossa asianajaja voi työskennellä ja päästä käsiksi lakiteksteihin ja muuhun aineistoon tiettyä vuosimaksua vastaan. Ennen lakikirjaston jäsenyyttä oikeudenkäyntiasianajajan on valittava itselleen ohjaaja tai mestari eli vanhempi asianajaja, joka on harjoittanut ammattiaan vähintään viiden vuoden ajan. Mestarin ohjauksessa tapahtuvan, yleensä vuoden kestävän harjoittelun aikana vastikään laillistetusta oikeudenkäyntiasianajajasta käytetään nimitystä ’devil’. Mestari opettaa oppilaalleen oikeudenkäyntiasianajajan käytännön työtä ja pyytää yleensä tätä avustamaan lausuntojen laatimisessa oikeudenkäyntiä varten ja aineiston tutkimisessa sekä osallistumaan oikeudenkäyntiin mestarin puolesta.

Oikeudenkäyntiasianajajien toimintaaLinkki avautuu uuteen ikkunaanvalvoo General Council of the Bar of Ireland, jonka toiminta ei perustu lainsäädäntöön. General Councilin valitsevat vuosittain oikeudenkäyntiasianajajat, ja Council laatii asianajajien ammattisäännöt (Professional Code of Conduct), jotka oikeudenkäyntiasianajajien edustajat tarkistavat ajoittain. Ammattisäännöissä esitetään oikeudenkäyntiasianajajien velvollisuudet.

Syytteet ammattisääntöjen rikkomisesta tutkii Bar Councilin alaisena toimiva ammattikäytäntöä valvova komitea (Professional Practices Committee), johon kuuluu myös muita kuin oikeudenkäyntiasianajajia. Komitea voi määrätä sakkoja ja nuhdella asianajajaa ja erottaa jäsenen lakikirjastosta määräajaksi tai lopullisesti. Komitean päätöksistä voi valittaa vetoomuslautakuntaan (Appeals Board), johon kuuluu yksi Circuit Courtin tuomari ja myös maallikkojäsen.

Perinteisesti oikeudenkäyntiasianajaja on vastaanottanut ohjeet toimistoasianajajalta, eivätkä asiakkaat ole saaneet olla suoraan yhteydessä oikeudenkäyntiasianajajiin. Kyseistä käytäntöä tutkittuaan hyviä kauppatapoja valvova lautakunta (Fair Trade Commission) antoi asiasta vuonna 1990 raportin, jossa se totesi, että periaate, joka ehdottomasti kieltää suorat yhteydenotot oikeudenkäyntiasianajajaan, rajoittaa kilpailua ja tulisi siksi poistaa ammattisäännöistä. Lautakunta katsoi kuitenkin, että eräissä tapauksissa toimistoasianajajan mukanaolo on edelleen suotavaa. Lautakunta suositteli, ettei toimistoasianajajaa tulisi velvoittaa – lakisääteisesti tai muuten – olemaan läsnä oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiasianajajaa neuvomassa. Lautakunnan suosituksia ei ole pantu täytäntöön kokonaisuudessaan, mutta ammattisääntöihin on tehty useita muutoksia, jotta eräät organisaatiot (Approved Professional Bodies) voisivat ottaa suoraan yhteyttä oikeudenkäyntiasianajajiin.

On olemassa sekä nuorempia (junior counsel) että vanhempia (senior counsel) oikeudenkäyntiasianajajia. Oikeudenkäyntiasianajajat toimivat perinteisesti nuorempina asianajajina useita vuosia, ennen kuin he voivat hakea vanhemman asianajajan nimeä. Nuoremmasta asianajajasta ei automaattisesti tule vanhempaa asianajajaa, eivätkä kaikki nuoremmat asianajajat välttämättä hae lainkaan vanhemman asianajajan arvoa. Yleensä useimmat oikeudenkäyntiasianajajat kuitenkin harkitsevat vanhemman asianajajan arvonimeä 15 työvuoden jälkeen. Vanhemmaksi asianajajaksi haluavat hakevat arvonimeä oikeusministeriltä, mutta varsinaisen nimityksen tekee hallitus oikeusministerin esityksestä; oikeusministeri kuulee asiassa myös Supreme Courtin presidenttiä, High Courtin presidenttiä ja Bar Councilin puheenjohtajaa.

Yleensä nuoremmat asianajajat laativat ja valmistelevat lausuntoja ja hoitavat eräitä tuomioistuinasioita etupäässä alemmissa oikeusasteissa. Vanhemman asianajajan tehtäviin kuuluu nuorempien asianajajien laatimien lausuntojen tarkastaminen ja vaikeampien oikeusjuttujen hoitaminen High Courtissa ja Supreme Courtissa.

7 Kreivikuntien rekisteriviranomaiset (County Registrars)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreivikuntien rekisteriviranomaisilla (County Registrars) on toimistoasianajajan pätevyys ja heidät nimittää hallitus. He hoitavat alemman oikeusasteen ylempään tuomioistuimeen (Circuit Court) liittyviä oikeudellisluonteisia tehtäviä ja johtavat kyseisten tuomioistuinten kanslioita.

He toimivat myös kreivikunnan tuomariviranomaisina (County Sheriff) Dublinia ja Corkia lukuun ottamatta.

8 Notaarit

Supreme Courtin presidentti nimittää julkiset notaarit avoimessa istunnossa. Julkisen notaarin päätehtävät ovat seuraavat:

 • Asiakirjojen oikeaksi todistaminen
 • Asiakirjoissa olevien allekirjoitusten oikeaksi todistaminen ja varmentaminen
 • Kauppa-asiakirjojen, kuten vekseleiden ja velkakirjojen, sekä meriasioiden protestointi
 • Vakuutusten, lakimääräisten ilmoitusten ja valaehtoisten todistusten (Irlannin tuomioistuimissa vireillä olevia oikeudenkäyntejä lukuun ottamatta) vastaanottaminen

Notaarin arvoa haetaan anomuksella, josta on käytävä ilmi hakijan asuinpaikka ja ammatti, kyseisessä piirikunnassa (district) olevien julkisten notaarien lukumäärä, piirikunnan asukasmäärä, ja perustelut julkisen notaarin tarpeelle ja/tai selvitys notaarin vakanssin vapautumisesta. Hakijan on toimitettava anomuksen tueksi valaehtoinen todistus, johon liitetään yleensä kuuden paikallisen toimistoasianajajan ja paikallisen liikeyhteisön kuuden johtohenkilön allekirjoittama todistus hakijan kelpoisuudesta. Supreme Courtin presidentille lähetetään anomuksesta ennakkoilmoitus (Notice of Motion), jonka Supreme Courtin kanslia toimittaa Irlannin notaariliiton kirjanpitäjälle (Registrar of the Faculty of Notaries Public in Ireland), Law Societyn sihteerille ja kaikille hakijan kreivikunnassa ja viereisissä kreivikunnissa toimiville julkisille notaareille.

Yleensä julkisiksi notaareiksi voidaan nimittää vain toimistoasianajajia. Jos julkisen notaarin arvoa hakee henkilö, joka ei ole toimistoasianajaja, Law Society edellyttää kyseisen hakijan antavan Supreme Courtin presidentille sitoumuksen, että hän ei ryhdy laatimaan luovutuskirjoja tai harjoittamaan muuta yleensä toimistoasianajajan toimenkuvaan kuuluvaa oikeudellista toimintaa. Julkisen notaarin arvon haluavien hakijoiden on ensin läpäistävä notaariliiton järjestämä koe.

 

Huomautus:

Oikeusministerin, syyttäjälaitoksen johtajan, oikeuden kansliahenkilökunnan ja seriffien tämänhetkisiä palkkioita koskevat tiedustelut voi lähettää

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanSähköpostitse tai
 • postitettu osoitteeseen:
  Varainhoidon
  henkilöstöosasto,
  Merrion Street
  Dublin 2

Oikeudenkäyntiasianajajat toimivat vapaina ammatinharjoittajina, ja heidän ansionsa vaihtelevat suuresti.

Toimistoasianajajat voivat toimia joko vapaina ammatinharjoittajina tai toisen palveluksessa, ja heidänkin ansionsa vaihtelevat suuresti.

Notaarit perivät maksun jokaisesta vahvistamastaan asiakirjasta. Maksuista ei säädetä laissa, vaan notaarit laskuttavat yleensä käyttämänsä ajan ja matkakulujen sekä sen perusteella, mitä ammattilainen laskuttaisi samasta palvelusta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2020