menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridiskās profesijas - Īrija

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Šajā lapā ir sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Īrijā.


Juridiskās profesijas

Juridiskās profesijas – ievads

Valsts tiesu iestādi īsteno tiesu iestādes saskaņā ar Konstitūcijas 34. pantu un konkrētiem tiesību aktiem: galvenokārt 1961. gada Tiesu (dibināšana un konstitūcija) likums un 1961. gada Tiesu (papildu noteikumi) likums ar grozījumiem. Tiesnešus ieceļ no juridisko profesiju kandidātiem. Pildot savas funkcijas, viņi ir pilnīgi neatkarīgi. Šī neatkarība ir nostiprināta Konstitūcijā. Jurista profesija ir sadalīta starp advokātiem (kuri koncentrējas uz tiešo klientu darbu) un advokātiem (kuri specializējas aizstāvībā un tiesvedībā).

1. Tiesneši

Tiesnešu iecelšanas konsultatīvā padome nosaka un informē valdību par personu piemērotību iecelšanai tiesnešu amatā. Tiesnešu iecelšanas konsultatīvā padome (JAAB) tika izveidota saskaņā ar 1995. gada Tiesu un tiesu amatpersonu likumu. Valdē ir galvenais tiesnesis, Apelācijas tiesas, Augstās tiesas, Apgabaltiesas un Apgabaltiesas priekšsēdētāji, ģenerālprokurors, izvirzīti Advokātu padomes un Juristu biedrības pārstāvji un trīs tieslietu un tiesību reformu ministra izvirzītas personas. Tiesnešus ieceļ prezidents pēc valdības ieteikuma. Tiesu iestādes ir neatkarīgas, un uz tām attiecas tikai Konstitūcija un likums. Saskaņā ar Konstitūciju tiesnešu skaitu laiku pa laikam nosaka tiesību akti.

Augstākajā tiesā ir galvenais tiesnesis, kurš vada Tiesu, un septiņi parastie tiesneši, kuru nosaukums ir “Augstākās tiesas tiesnesis”. Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir arī ex officio Augstākās tiesas loceklis. Augstās tiesas sastāvā ir Augstās tiesas priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par Augstās tiesas darba vispārējo organizāciju, un parastie tiesneši, kuru nosaukums ir “Augstās tiesas tiesnesis”. Priekšsēdētājs un Apgabaltiesas priekšsēdētājs arī pēc savas ierosmes ir Augstākās tiesas locekļi. Augstās tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un 35 tiesneši. Circuit Court sastāvā ir Apgabaltiesas priekšsēdētājs un 37 parastie tiesneši ar nosaukumu “Apgabaltiesas tiesnesis”. Rajona tiesas priekšsēdētājs ir arī Circuit Court ex officio loceklis. Rajona tiesā ir rajona tiesas priekšsēdētājs un 63 citi tiesneši ar nosaukumu “Apgabaltiesas tiesnesis”. Tiesnešu algas nosaka tiesību akti, kas laiku pa laikam tiek pieņemti.

Tiesnešus ieceļ no kvalificētu juriskonsultu vai advokātu juridisko profesiju pārstāvjiem, kuriem ir noteikta gadu pieredze darbā (nevis pētniecībā). Attiecībā uz Apgabaltiesu 1961. gada Likuma par tiesām (papildu noteikumi) 29. panta 2. punktā ir paredzēts, ka persona, kas ir praktizējošs advokāts vai juriskonsults, kura statuss ir vismaz desmit gadi, var tikt iecelta par Apgabaltiesas tiesnesi. 1995. gada Tiesu un tiesu amatpersonu likuma (Courts and Courts Officers Act) 30. pantā ir paredzēts, ka juriskonsults vai advokāts ar desmit gadu tiesībām var tikt iecelts par Circuit Court tiesnesi. 2002. gada Tiesu un tiesu amatpersonu likumā (Courts and Courts Officers Act 12) ir noteikts, ka personai, kas ir praktizējošs juriskonsults vai juriskonsults, ir tiesības tikt ieceltai Augstākajā tiesā, tiesā, Apelācijas tiesā un Augstākajā tiesā. Kā minēts iepriekš, tiesu iestādes ir neatkarīgas, jo uz tām attiecas tikai Konstitūcija un likums, un, stājoties amatā, tās sniedz šādu deklarāciju saskaņā ar Konstitūcijas 34.5.1. pantu:

“Piedaloties laimīgajam Dievam, es svinīgi un patiesi apsolu un paziņoju, ka pienācīgi un godprātīgi, cik man zināms un cik man zināms, es pildīšu galvenā tiesneša amatu (vai attiecīgā gadījumā) bez bailēm vai labvēlības, aizspriedumiem vai sliktas gribas nevienam cilvēkam un ka es ievērošu Konstitūciju un likumus. Lai Dievs mani vada un uztur.”

Saskaņā ar Konstitūciju Augstās tiesas un Augstākās tiesas tiesnešus var atcelt no amata tikai par konstatētu nepareizu rīcību vai rīcībnespēju pēc tam, kad abas Oireachtas (Parlamenta Īrijas) palātas ir pieņēmušas rezolūcijas. 1924. gada Tiesu likumā un 1946. gada Tiesu (apgabaltiesu) likumā ir paredzētas līdzīgas tiesību normas attiecībā uz Circuit un District Courts tiesnešiem.

2. Ģenerālprokurors un prokuratūras direktors

Ģenerālprokurors ir “valdības padomdevējs tiesību un juridisko atzinumu jautājumos”, kā noteikts Konstitūcijas 30. pantā. Ģenerālprokuroru ieceļ prezidents pēc premjerministra (Īrijas premjerministra) izvirzīšanas, un viņam ir pienākums atkāpties no amata, kad to dara premjerministrs (Taoiseach). Ģenerālprokurors parasti ir praktizējošs advokāts un vecākais padomnieks. Nav noteikuma, saskaņā ar kuru ģenerālprokuroram būtu jāpārtrauc sava privātā prakse, bet tas ir noticis pēdējos gados.

Kā valdības juridiskais konsultants ģenerālprokurors izskata visus tiesību aktu projektus, ko valdība plāno iesniegt abām Oireachtas (Parlamenta palātām), lai tos pieņemtu tiesību aktos. Ģenerālprokurors arī konsultē valdību par starptautiskiem jautājumiem, piemēram, starptautisku nolīgumu ratifikāciju. Vēl viena ģenerālprokurora funkcija ir pārstāvēt sabiedrību publisko tiesību aizstāvībā. To dara, uzsākot vai apstrīdot tiesvedību. Lai gan ģenerālprokuroru iecēla Taoiseach, viņš ir neatkarīgs no valdības. Attiecībā uz Konstitūciju ģenerālprokurors vienmēr ir galvenais atbildētājs, ja tiek apstrīdēta tiesību aktu atbilstība konstitūcijai.

Līdz 1976. gadam ģenerālprokurora vārdā tika veikta kriminālvajāšana par visiem smagajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Konstitūcijā ir paredzēts, ka šo funkciju var veikt cita persona, kas saskaņā ar likumu ir pilnvarota rīkoties šajā nolūkā. Tādējādi prokuratūras direktora birojs tika izveidots ar 1974. gada Likuma par kriminālprocesu 2. pantu, kas stājās spēkā 1976. gadā, un tajā bija paredzēts, ka šo funkciju veikšanai ir jābūt amatpersonai, kas ir neatkarīga no politiskām saiknēm. Direktoru ieceļ valdība, bet viņš ir civildienesta ierēdnis, tāpēc direktors – atšķirībā no ģenerālprokurora – neatkāpjas no amata valdības krišanas gadījumā. Tas nodrošina noziedzīgu nodarījumu kriminālvajāšanas nepārtrauktību. Turklāt 1974. gada likumā ir paredzēts, ka prokuratūras direktors, pildot savus pienākumus, ir neatkarīgs. Valdība var atcelt direktoru no amata, bet to var darīt tikai pēc tam, kad komiteja, ko veido galvenais tiesnesis, Augstās tiesas tiesnesis un ģenerālprokurors, ir sagatavojusi ziņojumu par viņa veselību vai uzvedību.

Saite atveras jaunā logāTādējādi prokuratūras direktors (DPP) pieņem lēmumu par to, vai persona būtu jāapsūdz smagā noziedzīgā nodarījumā, un par to, kādai vajadzētu būt apsūdzībai. Visus nodarījumus izdara DPP vārdā, bet par lielāko daļu mazāk smago noziegumu var saukt pie atbildības Gardaí (Īrijas policija), nenosūtot lietu DPP. Šādos gadījumos DPP ir tiesības konsultēt Gardaí par to, kā rīkoties šajā lietā. Lai gan DPP ir pārņēmusi ģenerālprokurora lomu lietu ierosināšanā, ģenerālprokurors to saglabā attiecībā uz tādām starptautiska rakstura lietām kā izdošana.

3. Tiesu dienesta darbinieki

Tiesu sekretārus un tiesu sekretārus nodarbina Tiesu dienests

Tiesas sekretāri ir atbildīgi par tiesu vispārējo pārvaldību. Tiesas sekretāra galvenais uzdevums ir palīdzēt tiesnesim tiesas sēžu laikā un nodrošināt, lai tiktu efektīvi pārvaldīta administrācija, kas nepieciešama tiesu sekmīgai darbībai.

Tiesu dienests ir neatkarīga korporatīva struktūra, kas tika izveidota 1999. gada novembrī un ko valdība izveidoja saskaņā ar 1998. gada Tiesu dienesta likumu. Tiesu dienests atskaitās tieslietu un līdztiesības ministram un ar ministra starpniecību – valdībai.

Tiesu dienestam ir piecas pilnvaras:

 • Pārvaldīt tiesas
 • Sniegt atbalsta pakalpojumus tiesnešiem
 • Sniegt sabiedrībai informāciju par tiesu sistēmu
 • Nodrošināt, pārvaldīt un uzturēt tiesas ēkas
 • Nodrošināt iespējas tiesu lietotājiem

4 Šerifs

Katrā Īrijas apgabalā ir šerifs, kas ir valsts ierēdnis, un daļa no tā atbildības ir pieņemt un pārdot preces, lai pēc tiesas sprieduma saņemšanas dzēstu parādu. Šerifus ieceļ amatā saskaņā ar 1945. gada Tiesu amatpersonu likumu un 12. panta 5. punktu, paredzot, ka amatā var iecelt tikai personas, kas ir advokāti vai advokāti, kuri ir strādājuši piecus gadus, vai personas, kas vismaz piecus gadus ir darbojušās par zemnieka vai šerifa administratoru vai galveno palīgu. Likuma 12. panta 6. punkta g) apakšpunktā ir noteikts, ka katra šerifa, uz kuru attiecas iepriekš minētās likuma iedaļas, nodarbinātības nosacījumus laiku pa laikam nosaka finanšu ministrs pēc apspriešanās ar tieslietu un līdztiesības ministru.

5. Advokāti

Saite atveras jaunā logāĪrijas Juristu biedrība kontrolē to studentu izglītību, kuri vēlas kļūt par advokātiem, un tai ir disciplināras pilnvaras attiecībā uz kvalificētiem advokātiem. Lai kļūtu par advokātu, indivīdiem jākārto nobeiguma eksāmeni (FE-1 gadi), kas notiek divreiz gadā, parasti pavasarī un rudenī. FE-1 eksāmens sastāv no astoņiem dokumentiem; Uzņēmējdarbības tiesības, konstitucionālās tiesības, līgumtiesības, krimināltiesības, taisnīgums, Eiropas Savienības tiesības, nekustamā īpašuma tiesības un tiesību akti. Lai uzsāktu profesionālās prakses I kursu, indivīdiem ir jāatrod piemērots (praktizējošs) juriskonsults, kas varētu darboties kā juriskonsults. PPC I ilgst no septembra līdz martam, un visa kursa laikā tiek aptvertas šādas tēmas: Lietišķās zemes likums, Probate & Tax, Business Law, a Foundation Course, Litigation (Civil & Criminal); Juridiskā prakse īru valodā (LPI) un prasmes, tostarp (Civilā un aizstāvība, Interviewing & Advising, Legal Presentation Skills, Legal Writing & amp); PPC noslēguma eksāmens PPC II ir pabeigts. PPC II temati ir profesionālā prakse, vadīšana un vadība (obligāti) un izvēles iespējas trijās sadaļās “Uzņēmējdarbība”, “Prakse & amp”, “Procedūra” un “Privātais klients”. Tas parasti sākas katra gada aprīlī un ilgst 11 nedēļas, ieskaitot eksāmenus. Pēc PPC II pabeigšanas personām jāatgriežas apmācības juriskonsulta birojā un jāpabeidz atlikušais laikposms – desmit mēneši, ja praktikants nav saņēmis kredītpunktus par darbu, kas veikts pirms PPC I, vai seši mēneši, ja kredīts ir saņemts.

Praktikanti var iesniegt pieteikumu, lai viņu vārdus ierakstītu solicitoru sarakstā, ja:

 • viņi ir nokārtojuši visus eksāmenus
 • viņi ir sekmīgi pabeiguši apmācības periodu un
 • apmācības juriskonsults ir zvērējis, ka praktikants ir piemērots un piemērots, lai kļūtu par advokātu.

Visbeidzot, profesionālās darbības sertifikātu var pieprasīt, tiklīdz personu vārds ir iekļauts Solicitoru sarakstā.

Katram kvalificētam juriskonsultam ir Juristu biedrības disciplināras pilnvaras. Saskaņā ar 1954. līdz 1994. gada Advokātu likumu Advokātu biedrības Disciplinārtiesa ir pilnvarota izmeklēt apgalvojumus par pārkāpumiem, piemēram, par naudas līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos. Ja tiek konstatēts pārkāpums, tiesa var pati piemērot sodu advokātam (kas var ietvert rīkojumu atlīdzināt summu, kas nepārsniedz EUR 15 000) jebkurai cietušajai pusei) vai šķīrējtiesa var nosūtīt savu konstatējumu un ieteikumu Augstās tiesas priekšsēdētājam, kurš galu galā lems par advokāta sankciju. Priekšsēdētājam ir tiesības apturēt juriskonsulta darbību un atcelt apturēšanu. Disciplinārtiesas kompetencē ir pieprasīt līdzekļu atmaksu klientiem, ja tie konstatē, ka juriskonsults ir pārmaksājis maksu.

2003. gada Normatīvais akts Nr. 732 “Eiropas Kopienu (advokātu iestādes) 2003. gada noteikumi” paredz, ka dalībvalstu juristi, kas vēlas veikt advokāta vai advokāta profesionālo darbību, iesniedz reģistrācijas pieteikumu Advokātu padomē vai juristu biedrībā. Pieteikumu izskata un, ja to pieņem, izsniedz reģistrācijas apliecību. Augstā tiesa var pārsūdzēt Advokatūras padomes vai Law Society atteikumu.

6. Advokāti

Karaļa Innu goda biedrība nodrošina pēcdiploma juridisko apmācību, kā rezultātā tiek piešķirts juriskonsulta grāds tiem, kuri vēlas praktizēt advokatūrā, jo profesija ir kolektīvi pazīstama. Karaļa Inns darbojas kā brīvprātīga sabiedrība, ko kontrolē Karaļa Innu goda biedrības biedri, kuri ir tiesu iestāžu locekļi un vecākie advokāti. Lai piedalītos studiju kursā, jākārto iestāšanās eksāmens Karaļa Innas diploma absolventiem juridiskajās vai juridiskajās studijās. Diploma ilgums juridiskajās studijās ir divi gadi (nepilna laika), un juriskonsults juridiskajā kursā ir pilna laika viena gada kurss vai modulārs divu gadu kurss. Pēc studiju kursa sekmīgas pabeigšanas galvenais tiesnesis uzaicina studentus uz Augstākās tiesas advokatūru, un advokāti, kurus sauc par advokātiem, pēc ceremonijas paraksta advokātu kolēģijas locekļu sarakstu. Tomēr ir vēl citas prasības, pirms viņi var iesaistīties apmaksātā juridiskā darbā.

Lai praktizētu, advokātiem jābūt Juridiskās bibliotēkas locekļiem. Tiesību bibliotēkā ir paredzēta vieta, kur strādāt un piekļūt juridiskiem tekstiem un materiāliem par ikgadēju samaksu. Pirms kļūšanas par Juridiskās bibliotēkas locekli advokātam ir jāizvēlas maģistra grāds – pastāvīgs jurists ar vismaz piecu gadu pieredzi. Kapteiņa vadībā, kas parasti ilgst gadu, jaunkvalificētais juriskonsults ir pazīstams kā velns. Kapteinis iepazīstina ar barrister praktisko darbu un parasti lūgs velnu palīdzēt tiesas procesuālā raksta sagatavošanā, juridiskajā izpētē un ierasties tiesā viņa vārdā.

Saite atveras jaunā logāĪrijas Advokātu kolēģijas ģenerālpadome, kas ir neobligāta struktūra, pārrauga advokātu rīcību. Padomi ik gadu ievēl advokatūras locekļi, un tā pieņem profesionālās rīcības kodeksu, ko laiku pa laikam groza advokatūras locekļi. Šajā rīcības kodeksā ir noteiktas prasības attiecībā uz advokātiem.

Apgalvojumus par Rīcības kodeksa pārkāpumiem izmeklē Advokātu padomes Profesionālās prakses komiteja, kurā ietilpst personas, kas nav advokatūras locekļi. Komitejai ir pilnvaras uzlikt naudas sodus un aizrādījumus, kā arī atstādināt vai izslēgt locekli no Juridiskās bibliotēkas. Apelācijas par viņu lēmumiem var iesniegt Apelācijas padomē, kurā ir Circuit Court tiesnesis un kurā ir arī nespeciālists.

Parasti advokātam bija jāsaņem norādījumi no advokāta, un tieša piekļuve advokātiem bija aizliegta. Šo praksi izskatīja Taisnīgas tirdzniecības komisija, kura savā 1990. gada ziņojumā ieteica, ka vispārējs tiešas piekļuves aizliegums ir ierobežojoša prakse un būtu jāsvītro no Rīcības kodeksa. Komisija piekrita, ka atsevišķos gadījumos būtu vēlams arī turpmāk iesaistīt advokātu. Komisija ieteica, ka nevajadzētu būt normatīviem vai citiem noteikumiem, kas paredz advokāta fizisku klātbūtni tiesā, lai sniegtu norādījumus advokātam. Šie ieteikumi nav pilnībā īstenoti, bet Rīcības kodeksā ir veikti vairāki grozījumi, lai dažām apstiprinātām profesionālajām struktūrām nodrošinātu tiešu piekļuvi.

Advokāti ir vai nu jaunākie, vai vecākie advokāti. Šī tradīcija ir tāda, ka Advokātu kolēģijas locekļi vairākus gadus strādā par jaunāko advokātu, pirms tiek apsvērts, vai kļūt par vecāko advokātu. Tas nav automātiskās paaugstināšanas jautājums, un daži jaunākie advokāti neizvēlēsies pieteikties. Kopumā lielākā daļa advokātu apsver iespēju kļūt par vecāko advokātu pēc 15 gadus ilgas prakses. Tie, kas vēlas kļūt par vecāko advokātu, iesniedz pieteikumu ģenerālprokurora apstiprināšanai, bet faktisko iecelšanu amatā veic valdība pēc ģenerālprokurora ieteikuma, kurš sadarbojas arī ar galveno tiesnesi, Augstās tiesas priekšsēdētāju un Advokātu padomes priekšsēdētāju.

Parasti jaunākie advokāti sagatavo un sagatavo procesuālos rakstus un risina dažas tiesas lietas, parasti zemākās instances tiesās, bet ne tikai. Vecākā juriskonsulta pienākumos ietilptu jaunākā juriskonsulta sagatavoto procesuālo rakstu projektu pārbaude un sarežģītāko lietu izskatīšana Augstākajā tiesā un Augstākajā tiesā.

7. Grāfistes sekretāri

Saite atveras jaunā logāApgabalu reģistratori ir kvalificēti advokāti, un tos ieceļ valdība. Viņi pilda kvazitiesu funkcijas attiecībā uz cirkulācijas tiesu un ir atbildīgi par cirkulācijas tiesu biroju pārvaldību.

Viņi darbojas arī kā Šerifas grāfiste (izņemot Dublinu un Korku).

8. Notāri

Notārus amatā ieceļ galvenais tiesnesis atklātā tiesas sēdē. Notārs pilda šādas galvenās funkcijas:

 • Dokumentu autentifikācija
 • Parakstu apliecināšana un pārbaude uz dokumentiem
 • Notariālu protestu izpilde attiecībā uz komercdokumentiem, piemēram, vekseļiem, vekseļiem un jūrlietām
 • Apliecinājumu, paziņojumu pieņemšana un (izņemot attiecībā uz tiesvedību Īrijas tiesās) ar zvērestu apliecinātas liecības.

Pieteikumus iesniedz ar lūgumrakstu, kurā norādīta lūgumraksta iesniedzēja dzīvesvieta un nodarbošanās, notāru skaits rajonā, rajona iedzīvotāji un apstākļi, kas liecina par nepieciešamību pēc notāra un/vai par to, kā notikusi vakance. Lūgumraksts ir jāpārbauda ar lūgumraksta iesniedzēja ar zvērestu apliecinātu liecību, kurā ir uzrādīta atbilstības apliecība, ko parasti parakstījuši seši vietējie advokāti un seši vietējo uzņēmēju kopienas vadītāji. Lūgumraksts ir iesniegts galvenajam tiesnesim ar paziņojumu par priekšlikumu, ko izsniedz Augstākās tiesas birojs Īrijas Valsts notāru fakultātes sekretāram, Juristu biedrības sekretāram un visiem notāriem, kas praktizē pieteikuma iesniedzēja grāfistēs un blakusesošajās grāfistēs.

Vispārējā prakse ir iecelt advokātus tikai par notāriem. Ja persona, kas nav juriskonsults, iesniedz notāra pieteikumu, Juristu biedrība pieprasa, lai lūgumraksta iesniedzējs apņemtos galvenajam tiesnesim neveikt īpašumtiesību nodošanu vai juridisku darbu, ko parasti veic juriskonsults. Lai visus lūgumrakstu iesniedzējus ieceltu par notāriem, viņiem vispirms jānokārto Īrijas Valsts notāru fakultātes noteiktais eksāmens.

 

Piezīme:

Jautājumi par ģenerālprokurora, prokuratūras direktora, Tiesas darbinieku un šerifu pašreizējo atalgojumu var būt šādi:

 • Saite atveras jaunā logāPa e-pastu vai
 • nosūtīts uz šādu adresi:
  Finanšu
  departaments Merrion
  Street
  Dublin 2

Advokāti ir pašnodarbināti, un viņu ienākumi ir ļoti atšķirīgi.

Juriskonsulti var būt pašnodarbināti (jo viņiem pieder sava prakse) vai darbinieki, un arī viņu ienākumi ir ļoti atšķirīgi.

Notāri iekasē nodevu par katru notariāli apliecinātu dokumentu. Nav tiesību aktu, kas reglamentētu iekasēto maksu, bet notāri parasti iekasē maksu, pamatojoties uz laiku, ceļojumu un summu, ko profesionālis varētu iekasēt par pakalpojumu.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/11/2020