Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - Irlanda

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Hyvä

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Din il-paġna tagħtik ħarsa ġenerali lejn il-professjonijiet ġuridiċi fl-Irlanda.


Il-professjonijiet legali

Il-professjonijiet Ġuridiċi — Daħla

Il-fergħa ġudizzjarja tal-istat hija eżerċitata mill-ġudikatura skont l-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni u ċerta leġiżlazzjoni: primarjament l-Att dwar il-Qrati (l-istabbiliment u l-Kostituzzjoni) tal-1961 u l-Att dwar il-Qrati (Dispożizzjonijiet Supplimentari) tal-1961, kif emendat. L-imħallfin huma maħtura minn fost l-applikanti mill-professjonijiet ġuridiċi. Huma kompletament indipendenti fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom. Din l-indipendenza hija mħarsa fil-Kostituzzjoni. Il-professjoni ġuridika hija maqsuma bejn l-avukati (solicitors, li jikkonċentraw fuq xogħol dirett mal-klijent) u l-konsulenti legali (barristers, li jispeċjalizzaw fl-avukatura u fil-litigazzjoni).

1. Imħallfin

Il-Bord Konsultattiv tal-Ħatriet Ġudizzjarji jidentifika l-adegwatezza ta’ persuni biex jinħatru għal kariga ġudizzjarja u jinforma lill-Gvern dwar dan. Il-Bord Konsultattiv tal-Ħatriet Ġudizzjarji (Judicial Appointments Advisory Board — JAAB) ġie stabbilit skont l-Att tal-1995 dwar il-Qrati u l-Uffiċjali tal-Qrati. Il-Bord jikkonsisti mill-Prim Imħallef, il-Presidenti tal-Qorti tal-Appell, il-Qorti Superjuri, il-Qorti taċ-Ċirkwit, u l-Qorti Distrettwali, l-Avukat Ġenerali, innominaw rappreżentanti tal-Kunsill tal-Avukati u l-Law Society u tliet persuni nnominati mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tal-Liġi. L-imħallfin huma appuntati mill-President fuq il-parir tal-Gvern. Il-ġudikatura hija indipendenti u hija soġġetta biss għall-Kostituzzjoni u għal-liġi. F’konformità mal-Kostituzzjoni, l-għadd ta’ mħallfin huwa stabbilit minn żmien għal żmien permezz tal-leġiżlazzjoni.

Il-Qorti Suprema tikkonsisti mill-Prim Imħallef, li jippresjedi fuq il-Qorti, u minn seba’ mħallfin ta’ ġuriżdizzjoni ordinarja magħrufa bħala l- “Imħallfin tal-Qorti Suprema”. Il-President tal-High Court huwa wkoll membru ex officio tal-Qorti Suprema. Il-High Court tikkonsisti mill-President tal-High Court li hu responsabbli għall-organizzazzjoni ġenerali tax-xogħol tal-High Court u mill-imħallfin ta’ ġuriżdizzjoni ordinarja magħrufa bħala l- “Imħallfin tal-High Court”. Il-Prim Imħallef u l-President tas-Circuit Court huma wkoll membri ex officio tal-High Court. Il-Qorti Superjuri hija magħmula minn President u 35 imħallef. Is-Circuit Court hija komposta mill-President tas-Circuit Court u minn 37 Imħallef ordinarju intitolat “Judge of the Circuit Court”. Il-President tal-Qorti tad-Distrett huwa wkoll membru ex officio tas-Circuit Court. Il-Qorti Distrettwali hija magħmula mill-President tal-Qorti Distrettwali u 63-il imħallef ieħor intitolat “Imħallef tal-Qorti Distrettwali”. Is-salarji tal-imħallfin huma stabbiliti mil-leġiżlazzjoni li tiġi ppromulgata minn żmien għal żmien.

L-imħallfin jinħatru minn fost il-professjonijiet ġuridiċi ta’ avukati jew ta’ konsulenti legali kkwalifikati li jkollhom ċertu ammont ta’ snin ta’ esperjenza ta’ prattika (mhux ta’ riċerka). Fir-rigward tal-Qorti tad-Distrett, l-Artikolu 29 (2) tal-Att dwar il-Qrati (Dispożizzjonijiet Supplimentali) tal-1961 jistipula li persuna li tkun ilha tipprattika l-professjoni tagħha bħala konsulent legali jew avukat għal mhux inqas minn għaxar snin, hi kkwalifikata biex tinħatar bħala mħallef tal-Qorti tad-Distrett. L-Artikolu 30 tal-Att tal-1995 dwar il-Qrati u l-Uffiċjali tal-Qrati jistipula li avukat jew konsulent legali b’esperjenza ta’ għaxar snin huwa kkwalifikat biex jinħatar bħala mħallef tas-Circuit Court. L-att tal-2002 dwar il-Qrati u l-Uffiċjali tal-Qrati jipprevedi li persuna li tkun qed tipprattika avukat jew solicitor ta’ mhux inqas minn 12 snin ta’ reputazzjoni tkun ikkwalifikata biex tinħatar fil-High, il-Qorti, il-Qorti tal-Appell u l-Qorti Suprema. Kif intqal qabel, il-ġudikatura hija indipendenti għall-fatt li hija soġġetta biss għall-Kostituzzjoni u għal-liġi. Il-membri tal-ġudikatura, meta jieħdu l-kariga tagħhom, jagħmlu d-dikjarazzjoni segwenti skont l-Artikolu 34.5.1 tal-Kostituzzjoni:

“Fil-preżenza ta’ Alla li jista’ kollox, solennement inwiegħed u niddikjara li se naqdi fedelment il-kariga ta’ Prim Imħallef (jew skont xi jkun il-każ), bl-aħjar ħila tiegħi u skont is-setgħa li tingħatali, mingħajr biża’ jew favur, affezzjoni jew ħsara fil-konfront ta’ kwalunkwe persuna, u li se nirrispetta l-Kostituzzjoni u l-liġijiet. Hekk Alla jgħini.”

Skont il-Kostituzzjoni, l-Imħallfin tal-High Court u tal-Qorti Suprema jistgħu jitneħħew biss mill-kariga għal mġiba ħażina ddikjarata jew għal inkapaċità wara li r-riżoluzzjonijiet ikunu għaddew miż-żewġt Ikmamar tal-Oireachtas (il-Parlament bl-Irlandiż). L-att tal-1924 dwar il-Qrati tal-Ġustizzja u l-Att tal-1946 dwar il-Qrati tal-Ġustizzja (Qorti tad-Distrett) jistipulaw dispożizzjonijiet statutorji simili għall-imħallfin tas-Circuit Court u għal dawk tal-Qrati tad-Distrett.

2. L-Avukat Ġenerali u d-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi

L-Avukat Ġenerali huwa “l-konsulent tal-Gvern fi kwistjonijiet ta’ opinjoni legali u ta’ liġi”, kif stipulat fl-Artikolu 30 tal-Kostituzzjoni. L-Avukat Ġenerali jiġi maħtur mill-President fuq in-nomina tat-Taoiseach (il-Prim Ministru bl-Irlandiż) u huwa obbligat li jirtira mill-kariga tiegħu meta jagħmel dan it-Taoiseach. L-Avukat Ġenerali ġeneralment huwa konsulent legali li jkun jipprattika l-professjoni tiegħu bħala tali u Konsulent Anzjan. Ma hemm l-ebda regola li timponi fuq l-Avukat Ġenerali biex ma jkomplix bil-prattika privata tiegħu iżda hekk kien qed jiġri f’dawn l-aħħar snin.

Bħala l-konsulent legali tal-gvern, l-Avukat Ġenerali jeżamina bir-reqqa l-abbozzi ta’ leġiżlazzjoni kollha li l-Gvern ikun beħsiebu jressaq quddiem iż-żewġ Oireachtas (il-kmamar tal-Parlament) sabiex jiġu trasferiti f’liġi. Barra minn hekk, l-Avukat Ġenerali jagħti pariri lill-gvern dwar kwistjonijiet internazzjonali bħalma huma r-ratifikazzjoni ta’ ftehimiet internazzjonali. Funzjoni oħra tal-Avukat Ġenerali hija li jirrappreżenta lill-pubbliku fl-affermazzjoni tad-drittijiet pubbliċi. Dan isir billi jingħata bidu għall-proċeduri legali jew billi jiġu kkuntrarjati. Għalkemm maħtur mit-Taoiseach, l-Avukat Ġenerali huwa indipendenti mill-Gvern. F’dak li jirrigwarda l-Kostituzzjoni, l-Avukat Ġenerali jkun dejjem il-konvenut ewlieni f’każ li l-kostituzzjonalità tal-leġiżlazzjoni tiġi kkontestata.

Qabel l-1976, ir-reati kriminali serji kollha tressqu l-qorti f’isem l-Avukat Ġenerali. Il-Kostituzzjoni tistipula li din il-funzjoni tista’ titwettaq minn persuna oħra awtorizzata mil-liġi biex taġixxi għal dak l-iskop. L-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi b’hekk inħoloq minn s. 2 tal-Att dwar il-Prosekuzzjoni tar-Reati tal-1974 li daħal fis-seħħ fl-1976 — l-idea kienet li jkun hemm uffiċjal, indipendenti mir-rabtiet politiċi biex iwettaq dawn il-funzjonijiet. Id-Direttur jinħatar mill-Gvern iżda huwa impjegat taċ-ċivil biex b’hekk id-Direttur ma jkollux għalfejn jirriżenja meta jaqa’ l-gvern, għall-kuntrarju tal-Avukat Ġenerali. Dan jiżgura li jkun hemm kontinwità fil-prosekuzzjoni ta’ reati. L-att tal-1974 jistipula wkoll li d-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi għandu jkun indipendenti fit-twettiq ta’ dmirijietu. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-pożizzjoni tiegħu min-naħa tal-Gvern, iżda dan jiġri biss wara li jkun sar rapport rigward saħħtu jew imġibtu minn kumitat li jkun jinkludi lill-Prim Imħallef, lil imħallef tal-High Court u lill-Avukat Ġenerali.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi (DPP għalhekk jieħu d-deċiżjoni dwar jekk persuna għandhiex tiġi akkużata b’reat kriminali serju u x’għandu jkun l-akkuża. Ir-reati kollha jitressqu f’isem id-DPP iżda l-biċċa l-kbira ta’ delitti inqas serji jistgħu jitressqu l-qorti mill-Gardaí (il-forza tal-pulizija bl-Irlandiż) mingħajr ma jintbagħat fajl lid-DPP. F’dawn il-każijiet, id-DPP għandu d-dritt li jagħti pariri lill-Gardaí dwar kif għandu jiġi indirizzat il-każ. Għalkemm id-DPP ħa f’idejh ir-rwol tal-Avukat Ġenerali fil-prosekuzzjoni tal-każijiet, l-Avukat Ġenerali jżommu f’dak li jirrigwarda każijiet ta’ natura internazzjonali bħalma hi l-estradizzjoni.

3. L-impjegati tas-Servizz tal-Qrati (Courts Service)

Ir-Reġistraturi tal-Qorti u l-Iskrivani tal-Qorti huma impjegati mis-Servizz tal-Qrati

Is-Segretarji Ġuridiċi huma responsabbli mill-amministrazzjoni ġenerali tal-qrati. Il-funzjoni ewlenija ta’ Reġistratur tal-Qorti hija li jassisti lill-imħallef matul l-andament tas-seduta u li jiżgura li l-amministrazzjoni meħtieġa għat-tmexxija tajba tal-qrati tkun ġestita b’mod effiċjenti.

Is-servizz tal-Qrati huwa korp korporattiv indipendenti li nħoloq f’Novembru 1999 u li twaqqaf mill-Gvern skont l-Att tal-1998 dwar is-Servizz tal-Qrati. Is-servizz tal-Qrati jirrapporta lill-Ministru tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza u, permezz tal-Ministru, huwa responsabbli ta’ għemilu lejn il-Gvern.

Is-servizz tal-Qrati għandu ħames mandati:

 • Li jimmaniġġja l-Qrati
 • Li jipprovdi servizzi ta’ sostenn lill-imħallfin
 • Li jipprovdi tagħrif lill-pubbliku dwar is-sistema tal-Qrati
 • Li jipprovdi, jiġestixxi u jieħu ħsieb il-binjiet tal-Qrati
 • Li jipprovdi l-faċilitajiet meħtieġa għal dawk li jagħmlu użu mill-Qrati

4 Ix-xeriff

Kull kontea fl-Irlanda għandha Xeriff li huwa impjegat taċ-ċivil u parti mir-responsabbiltà tiegħu hija li jissekwestra u jbigħ oġġetti għas-saldu ta’ dejn wara li tkun inkisbet sentenza tal-Qorti. Ix-sheriffs jinħatru skont l-Att tal-1945 dwar l-Uffiċjali tal-Qorti u 12 (5) tal-Att jillimitaw il-ħatra tal-pożizzjoni għal persuni li huma barristers jew solicitors li jkunu ilhom jipprattikaw għal ħames snin jew għal dawk li jkunu aġixxew għal mhux inqas minn ħames snin bħala skrivan maniġerjali jew assistent prinċipali ta’ sotto-sheriff jew sheriff. L-Artikolu 12 (6) (g) tal-Att tiddikjara li l-kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ kull Xeriff, soġġetti għall-artikoli tal-Att imsemmija hawn fuq, huma determinati minn żmien għal żmien mill-Ministru tal-Finanzi wara konsultazzjoni mal-Ministru tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza.

5. Konsulenti legali

L-assoċjazzjoni tal-AvukatiIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Irlanda (The Law Society of Ireland) tikkontrolla l-edukazzjoni ta’ studenti li jixtiequ jsiru avukati, u għandha setgħat dixxiplinarji fuq l-avukati kkwalifikati. Biex isiru solicitor, l-individwi jridu jlestu l-Eżamijiet Finali (FE-1s) li jsiru darbtejn fis-sena, normalment fir-Rebbiegħa u fil-Ħarifa. L-eżami FE-1 jikkonsisti fi tmien karti; Il-liġi tal-Kumpaniji, il-Liġi Kostituzzjonali, il-Liġi Kuntrattwali, il-Liġi Kriminali, l-Ekwità, il-Liġi tal-Unjoni Ewropea, il-Liġi tal-Proprjetà Immobbli u d-Dritt Tort. L-individwi mbagħad iridu jsibu avukat (prattikanti) xieraq biex jaġixxi bħala konsulent legali għat-taħriġ sabiex jibda l-Kors tal-Prattika Professjonali I (PPC I). Il-PPC I jibda minn Settembru sa Marzu u s-suġġetti li ġejjin jiġu koperti matul il-kors; Liġi Applikata dwar l-Art, Probate & Taxxa, Liġi Kummerċjali, Kors ta’ Fondazzjoni, Litigazzjoni (Civil & Criminal), Prattika Legali Irlandiża (LPI) u ħiliet inklużi (Ċivili u Advocacy, Intervisting & Advising, Legal Research, Legal Presentation Skills, Legal Writing & Drafting, Negozjata & Development Professional Development). Il-kuntratt ta’ taħriġ tal-kandidati mbagħad jibda 14 jum wara l-eżami finali fuq PPC I. Qabel ma tkun tista’ tiġi ammess fil-kors tal-PPC II. Is-suġġetti koperti mill-PPC II huma l-Prattika Professjonali, l-Imġiba u l-Ġestjoni (obbligatorja) u firxa ta’ għażliet eletttivi taħt it-tliet intestaturi tan-Negozju, Prattika & Proċedura, u Klijent Privat. Normalment jibda f’April ta’ kull sena u jdum 11-il ġimgħa, inklużi l-eżamijiet. Wara li jkunu lestew il-PPC II, l-individwi jridu jirritornaw fl-uffiċċju tal-avukat tat-taħriġ u jlestu l-perjodu ta’ żmien pendenti — għaxar xhur jekk it-trainee ma jkunx kiseb kreditu għax-xogħol li jkun sar qabel il-PPC I, jew sitt xhur jekk ikun inkiseb kreditu.

It-trainees jistgħu japplikaw biex isimhom jiddaħħal fir-Roll tal-Avukati meta:

 • ikunu għaddew mill-eżamijiet kollha
 • ikunu temmew b’suċċess il-perjodu ta’ taħriġ, u
 • l-Avukat tat-taħriġ ikun ħa l-ġurament li t-trainee huwa persuna kompetenti u idonea biex isir solicitor.

Fl-aħħar nett, tista’ ssir applikazzjoni għal ċertifikat ta’ prattika ladarba l-isem tal-individwi jkun ġie ammess fir-Roll tas-Solicitors.

Kull avukat ikkwalifikat huwa soġġett għas-setgħat dixxiplinarji tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati. Skont l-Atti tal-Avukati 1954 sa 1994, it-Tribunal Dixxiplinari tal-Assoċjazzjoni tal-Liġi għandu s-setgħa li jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kondotta ħażina bħall-miżapproprjazzjoni ta’ monumenti. Fejn ikun hemm sejba ta’ kondotta ħażina, it-Tribunal jista’ huwa stess jimponi sanzjoni fuq is-solicitor (li tista’ tinkludi ordni biex titħallas lura somma li ma taqbiżx EUR 15,000 lil kwalunkwe parti offiża) jew it-Tribunal jista’ jirreferi s-sejba u r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-President tal-Qorti Għolja, li fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedi dwar in-natura tas-sanzjoni imposta fuq is-sanzjoni. Il-President għandu s-setgħa li jissospendi avukat mill-prattika tiegħu u li jneħħi s-sospensjoni. It-Tribunal tad-Dixxiplina għandu s-setgħa li jeżiġi r-rimborż ta’ fondi lil klijenti jekk isib li avukat ikun talabhom aktar flus milli jmissu.

L-istrument Statutorju 732 tal-2003, ir-Regolamenti dwar il-Komunitajiet Ewropej (L-Istituzzjoni tal-Avukati) tal-2003, jistipula li l-avukati ta’ Stat Membru li jixtiequ jkomplu jiżvolġu l-attivitajiet professjonali tagħhom bħala konsulenti legali jew avukati fl-Irlanda, għandhom japplikaw mal-Kamra tal-Avukati jew mal-Assoċjazzjoni tal-Avukati għar-reġistrazzjoni biex jagħmlu dan. L-applikazzjoni tiġi kkunsidrata u jekk tiġi aċċettata jinħareġ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni. Appell għal ċaħda min-naħa tal-Kamra tal-Avukati jew tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati jaqa’ f’idejn il-High Court.

6. Barristers

L-Honorable Society of King’ s Inns tipprovdi taħriġ legali postgradwali, li jwassal għall-għoti tat-titolu ta’ barrister-at-law (hekk kif inhi magħrufa kollettivament il-professjoni) għal dawk li jkunu jixtiequ jipprattikaw f’qorti. Il-King’ s Inns hija soċjetà volontarja li tinsab taħt il-kontroll tal-Benchers tal-Honorable Society of King’ s Inns, li huma konsulenti legali anzjani (senior barristers) u membri tal-ġudikatura. Id-dħul għall-kors ta’ grad huwa bbażat fuq eżami tad-dħul għall-gradwati tad-Diploma fl-Istudji Legali tal-King’ s Inns jew għall-gradwati fil-liġi. It-tul tal-kors tad-Diploma fl-Istudji Legali huwa ta’ sentejn (part-time) u l-Kors Legali BL huwa kors full-time ta’ sena jew kors modulari ta’ sentejn. Malli jlestu b’suċċess il-kors ta’ grad, l-istudenti kkonċernati jiġu mistiedna mill-Prim Imħallef fil-Qorti Suprema u wara ċ-ċerimonja, il-konsulenti legali mgħajta jiffirmaw il-lista tal-membri tal-Kamra tal-Avukati. Madankollu, hemm rekwiżiti oħra x’jiġu ssodisfati qabel ma jkunu jistgħu jinvolvu ruħhom f’xogħol legali bi ħlas.

Il-konsulenti legali jridu jkunu membri tal-Librerija Ġuridika (Law Library) biex jipprattikaw. Il-librerija Ġuridika hija l-post minn fejn jinkiseb aċċess għal testi u materjali legali u fejn tkun tista’ ssir ħidma fuqhom, bil-ħlas ta’ dritt annwali. Qabel ma jsir membru tal-Librerija Ġuridika, konsulent legali jrid jagħżel mentor (master) — konsulent stabbilit li jkollu minn tal-inqas ħames snin esperjenza. Sakemm ikun għadu taћt il-gwida tal-mentor, perjodu li ġeneralment jieħu xi sena, il-konsulent legali li jkun għadu kemm ingħata t-titolu jkun magħruf bħala devil (novizz). Il-mentor jintroduċi lin-novizz għax-xogħol prattiku ta’ konsulent legali u normalment jitlob lin-novizz biex jassistih fl-abbozzar tat-trattazzjonijiet tal-qorti u fir-riċerka legali, u biex jattendi s-seduti tal-qorti f’ismu.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill Ġenerali tal-Kamra tal-Avukati tal-Irlanda (General Council of the Bar of Ireland), li huwa korp mhux statutorju, jissorvelja l-imġiba tal-konsulenti legali. Il-Kunsill jiġi elett kull sena mill-membri tal-Kamra tal-Avukati u joħroġ Kodiċi tal-Kondotta Professjonali, li jiġi emendat minn żmien għal żmien mill-membri tal-Kamra tal-Avukati. Dan il-Kodiċi tal-Kondotta jistabbilixxi dak li hu mistenni mill-konsulenti legali.

Allegazzjonijiet ta’ ksur tal-Kodiċi tal-Kondotta jiġu investigati mill-Kumitat tal-Kamra tal-Avukati dwar il-Prattiki Professjonali (Professional Practices Committee of the Bar Council), li jinkludi persuni li ma jkunux membri tal-Kamra tal-Avukati. Il-Kumitat għandu s-setgħa li joħroġ multi, li jagħti twissijiet u li jissospendi jew jeskludi membru mil-Librerija Ġuridika. Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat jistgħu jiġu appellati quddiem il-Bord tal-Appelli, li jinkludi mħallef tas-Circuit Court kif ukoll membru lajk.

Tradizzjonalment il-konsulenti legali kien ikollhom jirċievu l-istruzzjonijiet mingħand avukat, u ma kienx permess l-aċċess dirett għalihom. Din il-prattika ġiet eżaminata mill-Kummissjoni tal-Kummerċ Ġust, u fir-rapport tagħha tal-1990 din stqarret li l-projbizzjoni ġenerali fuq l-aċċess dirett kienet prattika restrittiva u rrakkomandat li titħassar minn fuq il-Kodiċi tal-Kondotta. Il-Kummissjoni ma aċċettatx il-fatt li f’ċerti każijiet l-involviment kontinwu ta’ avukat kien mixtieq. Il-Kummissjoni rrakkomandat li ma għandu jkun hemm l-ebda regoli statutorji jew regoli oħra li jkunu jirrikjedu l-preżenza fiżika ta’ avukat fil-qorti biex jagħti l-istruzzjonijiet lil konsulent legali. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għadhom ma ġewx implimentati b’mod sħiħ iżda saru diversi emendi fil-Kodiċi tal-Kondotta biex il-konsulenti legali jingħataw aċċess dirett minn ċerti Korpi Professjonali Approvati.

Il-konsulenti legali huma jew konsulenti subalterni (junior counsel) jew konsulenti anzjani (senior counsel). Tradizzjonalment, il-membri tal-Kamra tal-Avukati jipprattikaw bħala konsulenti subalterni għal numru ta’ snin qabel ma jiddeċiedu jekk iridux isiru konsulenti anzjani. Dan mhuwiex każ ta’ promozzjoni awtomatika, u ċerti konsulenti subalterni jagħżlu li ma japplikaw qatt. B’mod ġenerali, il-biċċa l-kbira tal-konsulenti legali jikkunsidraw li jsiru konsulenti anzjani wara prattika ta’ 15 snin. Dawk li jkunu jixtiequ jsiru konsulenti anzjani japplikaw mal-Avukat Ġenerali għall-approvazzjoni, iżda fil-verità l-ħatra ssir min-naħa tal-Gvern fuq il-parir tal-Avukat Ġenerali, li min-naħa tiegħu jikkoordina wkoll mal-Prim Imħallef, mal-President tal-High Court u mal-President tal-Kamra tal-Avukati.

B’mod ġenerali, il-konsulenti subalterni jabbozzaw u jħejju t-trattazzjonijiet u jmexxu kawżi li normalment ikunu fil-qrati inferjuri, iżda ma jillimitawx ruħhom għal dawn. Il-funzjonijiet ta’ konsulent anzjan jinkludu l-iskrutinju tal-abbozzi tat-trattazzjonijiet imħejjija mill-konsulenti subalterni u t-tmexxija ta’ kawżi aktar diffiċli fil-High Court u fil-Qorti Suprema.

7. Ir-reġistraturi tal-Kontea

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistraturi tal-Kontea huma avukati kkwalifikati u huma maħtura mill-gvern. Huma jwettqu funzjonijiet kważi ġudizzjarji b’rabta mas-Circuit Court, u huma responsabbli mill-ġestjoni tal-uffiċċji tas-Circuit Court.

Huma jaġixxu wkoll bħala Xeriff tal-Kontea (County Sheriff), minbarra f’Dublin u f’Cork.

8. In-nutara

In-nutara Pubbliċi jinħatru mill-Prim Imħallef fil-qorti mlaqqa’ f’seduta pubblika. Huma jwettqu l-funzjonijiet prinċipali li ġejjin:

 • L-awtentifikazzjoni ta’ dokumenti
 • Il-konferma u l-verifika ta’ firem fuq dokumenti
 • L-eżekuzzjoni ta’ protesti notarili fir-rigward ta’ dokumenti kummerċjali bħalma huma l-kambjali u l-biljetti negozjabbli, u ta’ kwistjonijiet marittimi
 • Teħid ta’ affermazzjonijiet, dikjarazzjonijiet u (ħlief fir-rigward ta’ proċeduri quddiem il-qrati Irlandiżi) affidavits.

L-applikazzjonijiet jsiru permezz ta’ petizzjoni li tkun tinkludi r-residenza u l-okkupazzjoni tal-Petizzjonant, l-għadd ta’ Nutara Pubbliċi fid-distrett, il-popolazzjoni tad-distrett u ċ-ċirkostanzi li jindikaw għalfejn hemm bżonn ta’ Nutar Pubbliku u/jew kif inqala’ post vakanti. Il-petizzjoni trid tiġi vverifikata permezz ta’ affidavit tal-Petizzjonant li fih jintwera ċertifikat tal-idoneità. Dan iċ-ċertifikat ġeneralment jiġi ffirmat minn sitt avukati lokali u minn sitt mexxejja tal-komunità tan-negozju lokali. Il-petizzjoni titressaq quddiem il-Prim Imħallef b’Avviż ta’ Mozzjoni li jiġi nnotifikat, permezz tal-Uffiċċju tal-Qorti Suprema, lir-Reġistru tal-Fakultà tan-Nutara Pubbliċi (Registrar of the Faculty of Notaries Public) fl-Irlanda, lis-Segretarju/Segretarja tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati u lin-Nutara Pubbliċi kollha li jipprattikaw fil-kontej tal-applikant u fil-kontej ġirien.

Il-prattika ġenerali hija li l-ħatra bħala Nutara Pubbliċi joħduha l-avukati (solicitors) biss. Meta persuna, li ma tkunx avukat, tapplika biex tilħaq Nutar Pubbliku, l-Assoċjazzjoni tal-Avukati teżiġi li l-Petizzjonant jaħlef quddiem il-Prim Imħallef li mhux se jkun involut fi trasferimenti ta’ proprjetà jew f’xogħol ġuridiku li normalment jitwettaq minn avukat. Sabiex petizzjonant jinħatar bħala Nutar Pubbliku, l-ewwel irid jgħaddi bilfors minn eżami stabbilit mill-Fakultà tan-Nutara Pubbliċi fl-Irlanda.

 

Nota:

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar ir-remunerazzjoni attwali tal-Avukat Ġenerali, tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi, tas-Segretarji Ġuridiċi u tax-Xeriffs, tista’ tibgħathom

 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBil-posta elettronika jew
 • mibgħut lil:

  Id-dipartiment tar-Riżorsi Umani tal-Finanzi
  Merrion Street
  Dublin 2

Il-konsulent legali jaħdmu għal rashom u l-qligħ tagħhom ivarja ħafna.

L-avukati jistgħu jew jaħdmu għal rashom (billi jkollhom il-prattika privata tagħhom) jew inkella jkunu impjegati, u l-qligħ tagħhom ivarja ħafna wkoll.

In-nutara jitolbu ħlas għal kull dokument insinwat minnhom. Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni li tirregola l-ħlas mitlub, iżda ġeneralment in-nutara jżommu skont il-ħin li jkunu ħadu u l-ivvjaġġar li jkunu għamlu, u abbażi tal-ammont li jkun mistenni li jitħallas professjonist għal servizz li jkun ipprovda.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/11/2020