Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zawody prawnicze - Irlandia

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Na tej stronie przedstawiono przegląd zawodów prawniczych w Irlandii.


Zawody prawnicze

Prawnicy - Wprowadzenie

Organy sądowe państwa sprawują władzę sądowniczą zgodnie z art. 34 konstytucji i niektórymi przepisami: przede wszystkim ustawa o sądach (ustanawianie i konstytucja) z 1961 r. oraz ustawa o sądach (postanowienia uzupełniające) z 1961 r., ze zmianami. Sędziowie są powoływani spośród kandydatów pochodzących z zawodów prawniczych. Są oni całkowicie niezależni w wykonywaniu swoich funkcji. Niezależność ta jest zapisana w konstytucji. Zawody prawnicze są podzielone między adwokatów (którzy koncentrują się na bezpośredniej pracy klienta) i barristers (którzy specjalizują się w rzecznictwach i postępowaniach sądowych).

1. Sędziowie

Rada Konsultacyjna ds. Powoływania sędziów określa i informuje rząd o możliwości powołania na stanowisko sędziego. Rada Konsultacyjna ds. Powoływania Sądów (JAAB) została powołana na mocy ustawy z 1995 r. o sądach i urzędnikach sądowych. Zarząd składa się z prezesa Sądu Najwyższego, prezesów Sądu Apelacyjnego, Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego, Attorney General, mianowanych przedstawicieli Rady Adwokackiej i Law Society oraz trzech osób mianowanych przez ministra sprawiedliwości i reformy prawa. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta za radą rządu. Sądownictwo jest niezawisłe i podlega jedynie konstytucji i ustawie. Zgodnie z Konstytucją liczbę sędziów ustala się od czasu do czasu w drodze ustawy.

Sąd Najwyższy składa się z Sądu Najwyższego, który przewodniczy Trybunałowi, a siedmiu sędziów sądów powszechnych nosi tytuł „Sędzia Sądu Najwyższego”. Prezes Sądu Najwyższego jest również z urzędu członkiem Sądu Najwyższego. W skład Wysokiego Trybunału wchodzi prezes Wysokiego Trybunału, który jest odpowiedzialny za ogólną organizację pracy tego sądu, a sędziowie sądów powszechnych noszą tytuł „Sędzia Wysokiego Trybunału”. Prezes Sądu Najwyższego i prezes sądu okręgowego są również z urzędu członkami Wysokiego Trybunału. W skład Wysokiego Trybunału wchodzi prezes i 35 sędziów. Sąd okręgowy składa się z prezesa sądu okręgowego i 37 sędziów sądów powszechnych o nazwie „Sędzia Sądu Okręgowego”. Prezes Sądu Okręgowego jest również z urzędu członkiem sądu okręgowego. Sąd Rejonowy składa się z prezesa Sądu Rejonowego oraz 63 innych sędziów pod tytułem „Sędzia Sądu Okręgowego”. Wynagrodzenie sędziów ustala się w przepisach przyjmowanych od czasu do czasu.

Sędziowie są powoływani spośród zawodów prawniczych wykwalifikowanych radców prawnych lub prawników reprezentujących określone lata doświadczenia zawodowego (nie naukowców). W odniesieniu do Sądu Rejonowego art. 29 ust. 2 ustawy z 1961 r. o sądach (Supplemental Provisions) stanowi, że osoba, która wykonuje zawód barrister lub solicitor o nie mniej niż dziesięcioletniej legitymacji procesowej, jest uprawniona do powołania na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego. Artykuł 30 ustawy o sądach i sądach z 1995 r. stanowi, że prawnik lub adwokat o dziesięcioletniej legitymacji procesowej jest uprawniony do mianowania na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Ustawa z 2002 r. o sądach i sądach stanowi, że osoba, która wykonuje zawód barrister lub solicitor o nie mniej niż 12-letniej legitymacji procesowej, jest uprawniona do powołania na stanowisko w Wyższej Sądzie, Sądzie Apelacyjnym i Sądzie Najwyższym. Jak stwierdzono wcześniej, sądownictwo jest niezawisłe, ponieważ podlega jedynie konstytucji i ustawie, a przy obejmowaniu urzędu składa następujące oświadczenie na podstawie art. 34 ust. 1 konstytucji:

„W obecności żołnierza Boga składam uroczyście i szczere obietnicę i oświadczam, że będę należycie i wiernie i zgodnie z moją wiedzą i władzą wykonywać funkcję prezesa Sądu Najwyższego (lub, w zależności od przypadku), bez strachu lub faworyzowania, uczucia lub złudzenia wobec każdego człowieka oraz będę przestrzegać konstytucji i ustaw. Maj Bożej mnie bezpośrednio i podtrzymam.”

Zgodnie z konstytucją sędziowie Sądu Najwyższego i Sądu Najwyższego mogą zostać odwołani ze stanowiska wyłącznie z powodu stwierdzonego niewłaściwego zachowania lub niezdolności do pełnienia funkcji wyłącznie po przyjęciu uchwał przez obie izby Oireachtas (Irlandia dla parlamentu). Ustawa o sądach sprawiedliwości z 1924 r. oraz ustawa o sądach (sądach rejonowych) z 1946 r. zawierają podobne przepisy ustawowe dotyczące sędziów sądów okręgowych i okręgowych.

2. Prokurator generalny i dyrektor prokuratury

Prokurator Generalny jest „doradcą rządu w sprawach prawnych i opinii prawnej” zgodnie z art. 30 Konstytucji. Prokurator generalny jest mianowany przez prezydenta na nominację premiera Taoiseacha (irlandzkiego z ramienia premiera) i jest obowiązany odejść ze stanowiska, gdy będzie to robił premier premier. Prokurator generalny jest zazwyczaj prawnikiem adwokackim i starszym radcą prawnym. Nie ma przepisu zobowiązującego Prokuratora Generalnego do zaprzestania prywatnej praktyki, ale miało to miejsce w ostatnich latach.

Prokurator generalny, jako doradca prawny rządu, kontroluje wszystkie projekty aktów prawnych, które rząd zamierza przedłożyć Oireachtas (domy parlamentu) w celu uchwalenia prawa. Prokurator generalny doradza również rządowi w kwestiach międzynarodowych, takich jak ratyfikacja umów międzynarodowych. Inną funkcją Prokuratora Generalnego jest reprezentowanie opinii publicznej w dochodzeniu praw publicznych. Odbywa się to poprzez wszczynanie lub sprzeciwianie się postępowaniu sądowemu. Chociaż prokurator generalny jest mianowany przez premiera, jest on niezależny od rządu. Jeżeli chodzi o Konstytucję, prokurator generalny jest zawsze głównym pozwanym, w którym kwestionuje się konstytucyjność ustawodawstwa.

Przed 1976 r. wszystkie poważne przestępstwa były ścigane w imieniu Prokuratora Generalnego. Zgodnie z Konstytucją funkcję tę może pełnić inna osoba uprawniona ustawowo do działania w tym celu. Biuro Dyrektora Prokuratury zostało zatem utworzone na mocy art. 2 ustawy o prokuraturze z 1974 r., która weszła w życie w 1976 r. - pomysł powołania urzędnika, niezależnego od powiązań politycznych w celu pełnienia tych funkcji. Dyrektor jest mianowany przez rząd, ale jest urzędnikiem służby cywilnej, zatem dyrektor nie składa rezygnacji w momencie upadku rządu, w przeciwieństwie do prokuratora generalnego. Zapewnia to ciągłość ścigania przestępstw. Ustawa z 1974 r. stanowi również, że dyrektor prokuratury ma być niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska przez rząd, ale dopiero po sporządzeniu sprawozdania na temat ich stanu zdrowia lub zachowania przez komitet złożony z Sądu Najwyższego, sędziego Wysokiego Trybunału i Prokuratora Generalnego.

Link otworzy się w nowym oknieDyrektor prokuratury (DPP) decyduje zatem, czy dana osoba powinna zostać oskarżona o popełnienie poważnego przestępstwa i jaki powinien być zarzut. Wszystkie przestępstwa są podejmowane w imieniu DPP, ale większość mniej poważnych przestępstw może być ścigana przez Gardaí (policję irlandzką) bez przekazywania akt do DPP. W takich przypadkach DPP ma prawo doradzać Gardaí w sprawie sposobu postępowania w tej sprawie. Chociaż DPP przejęła rolę prokuratora generalnego w ściganiu spraw, prokurator generalny zachowuje ją w odniesieniu do spraw o charakterze międzynarodowym, takich jak ekstradycja.

3. Pracownicy Służby Sądowej

Sekretarze sądowi i urzędnicy sądowi są zatrudnieni przez służbę sądową

Urzędnicy Trybunału są odpowiedzialni za ogólne zarządzanie sądami. Głównym zadaniem sekretarza sądowego jest wspomaganie sędziego w trakcie posiedzenia sądu oraz zapewnienie skutecznego zarządzania administracją niezbędną do sprawnego funkcjonowania sądów.

Służba Sądowa jest niezależnym podmiotem korporacyjnym, który powstał w listopadzie 1999 r. i został utworzony przez rząd na mocy ustawy o służbie sądowej z 1998 r. Służba ds. Sądów odpowiada przed ministrem sprawiedliwości i równości, a za pośrednictwem ministra - przed rządem.

Służba ds. Sądów ma pięć mandatów:

 • Zarządzanie sądami
 • Świadczenie usług wsparcia dla sędziów
 • Upublicznianie informacji na temat systemu sądów
 • Zapewnienie, zarządzanie i utrzymanie budynków sądów
 • Zapewnienie udogodnień dla użytkowników sądów

4 Sheriff

Każdy okręg w Irlandii ma sheriffa, który jest urzędnikiem publicznym, a jego obowiązkiem jest przyjmowanie i sprzedaż towarów w celu spłaty długu po uzyskaniu orzeczenia sądowego. Sheriffs są powoływani na mocy ustawy o urzędnikach sądowych z 1945 r. i art. 12 ust. 5 ustawy o urzędnikach sądowych, które są adwokatami lub radcami prawnymi, które wykonywały zawód przez pięć lat, lub do osób, które przez okres co najmniej pięciu lat sprawowały funkcję urzędnika zarządzającego lub głównego asystenta, do osób, które są mniej niż sheriffem lub sheriffem. Artykuł 12 ust. 6 lit. g) ustawy stanowi, że warunki zatrudnienia każdego sheriffa, o którym mowa powyżej, są określane okresowo przez Ministra Finansów po konsultacji z Ministrem Sprawiedliwości i Równości.

5. Radcy prawni

Link otworzy się w nowym oknieIrlandzkie Towarzystwo Prawnicze sprawuje kontrolę nad kształceniem studentów, którzy chcą zostać radcami prawnymi, i posiada uprawnienia dyscyplinarne w stosunku do wykwalifikowanych prawników. Aby zostać prawnikiem, osoby fizyczne muszą ukończyć egzaminy końcowe (FE-1), które odbywają się dwa razy w roku, zazwyczaj wiosną i jesienią. Egzamin FE-1 składa się z ośmiu dokumentów; Prawo spółek, prawo konstytucyjne, prawo umów, prawo karne, kapitał własny, prawo Unii Europejskiej, ustawa o nieruchomościach i ustawa o torturach. Osoby muszą następnie znaleźć odpowiedniego (praktycznego) prawnika, który mógłby pełnić funkcję doradcy szkolącego w celu rozpoczęcia kursu praktyki zawodowej I (PPC I). I Komisji ds. Ochrony Informacji Osobowych trwa od września do marca, a w trakcie całego kursu poruszane są następujące tematy: Apply Land Law, Probate & Tax, Business Law, Foundation Course, Litigation (Civil & Criminal), Legal Practice, Irish (LPI) and skills, w tym (Civil and Advocacy, Interviewing & Advising, Legal Research, Legal Presentation skills, Law Pamp; redakcja, negocjacje iamp; rozwój zawodowy). Przedmiotem prac Komisji ds. Ochrony Informacji Osobowych II są: praktyka zawodowa, postępowanie zawodowe i zarządzanie (obowiązkowe) oraz szereg wybranych wyborów w trzech kategoriach: biznes, praktyka iampania; procedura i klient prywatny. Zazwyczaj rozpoczyna się w kwietniu każdego roku i trwa 11 tygodni, łącznie z egzaminami. Po ukończeniu PPC II osoby muszą powrócić do biura sędziowskiego i ukończyć pozostały okres - dziesięć miesięcy, jeżeli stażysta nie uzyskał zaliczenia za pracę wykonaną przed PPC I, lub sześć miesięcy w przypadku uzyskania zaliczenia.

Stażyści mogą ubiegać się o umieszczenie ich nazwisk w roli olicitorów, jeżeli:

 • zdali wszystkie egzaminy
 • pomyślnie ukończyli okres szkolenia, oraz
 • radca szkoleniowy zaprzysiężył, że stażysta jest właściwą i kompetentną osobą, aby zostać prawnikiem.

Ponadto można wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu zawodu po dopuszczeniu nazwiska osoby do pełnienia funkcji olicitorów.

Każdy wykwalifikowany solicitor podlega kompetencjom dyscyplinarnym stowarzyszenia prawniczego. Zgodnie z ustawami o adwokaturze z 1954 r. do 1994 r. Trybunał Dyscyplinarny Towarzystwa Prawnego jest uprawniony do badania zarzutów popełnienia przewinienia, takiego jak sprzeniewierzenie środków pieniężnych. W przypadku stwierdzenia uchybienia Trybunał może sam nałożyć sankcję na prawnika (która może obejmować nakaz zapłaty kwoty nieprzekraczającej 15000 EUR na rzecz poszkodowanego), a Trybunał może skierować swoje orzeczenie i zalecenie do prezesa Sądu Najwyższego, który ostatecznie podejmie decyzję o zwrocie kwoty nieprzekraczającej 15000 EUR. Przewodniczący jest uprawniony do zawieszenia wykonywania zawodu prawnika i uchylenia zawieszenia. Trybunał Dyscyplinarny jest uprawniony do żądania zwrotu środków na rzecz klientów, jeżeli stwierdzi, że nałożono na nich nadmierne obciążenie.

Ustawa nr 732 z 2003 r., European Communities (Lawyers’ Establishment) Regulations 2003, stanowi, że prawnicy z państw członkowskich, którzy chcą wykonywać działalność zawodową adwokata lub radcy prawnego, zwracają się o rejestrację do rady adwokackiej lub stowarzyszenia adwokackiego. Wniosek jest rozpatrywany, a jeśli zostanie przyjęty, wydaje się świadectwo rejestracji. Odwołanie od decyzji odmownej Rady Adwokackiej lub Law Society przysługuje do High Court.

6. Barristers (Baristeriai)

Honorable Society of King’s Inns (Honorable Society of King’s Inns) prowadzi szkolenia prawnicze podyplomowe, prowadzące do przyznania stopnia prawnika adwokackiego osobom, które chcą wykonywać zawód w palestrze, ponieważ zawód ten jest znany zbiorowo. King’s Inns działa jako stowarzyszenie dobrowolne pod kontrolą Benchers of the Honorable Society of King’s Inns, którzy są członkami wymiaru sprawiedliwości i wyższymi rangą radcami adwokackimi. Wstęp do studiów wyższych odbywa się za pomocą egzaminu wstępnego dla absolwentów dyplomu King’s Inns Diploma na studiach prawniczych lub absolwentom prawa. Dyplom ukończenia studiów prawniczych wynosi dwa lata (w niepełnym wymiarze godzin), a kurs prawniczy adwokacki jest kursem rocznym w pełnym wymiarze godzin lub modułowym dwuletnim kursem. Po pomyślnym ukończeniu studiów studenci są wzywani do Izby Adwokackiej w Sądzie Najwyższym przez prezesa Sądu Najwyższego, a adwokaci podpisują listę członków palestry po ceremonii. Istnieją jednak dalsze wymogi, zanim będą mogli podjąć odpłatną legalną pracę.

W celu wykonywania zawodu prawnicy muszą być członkami Biblioteki Prawnej. Biblioteka prawna zapewnia miejsce do pracy i dostępu do tekstów i materiałów prawnych za opłatą roczną. Zanim zostanie członkiem Biblioteki Prawniczej, adwokat musi wybrać magistrala - adwokata lub radcy prawnego posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie. Podczas gdy pod kierunkiem kapitana, który zazwyczaj trwa co roku, nowo wykwalifikowany barrister nosi nazwę devil. Kapitan wprowadza devil do praktycznej pracy barrister i zazwyczaj zwraca się do niego o pomoc w sporządzaniu pism procesowych, analiz prawnych oraz o udział w sądzie w jego imieniu.

Link otworzy się w nowym oknieRada Ogólna Izby Adwokackiej Irlandii, która jest organem nieustawowym, nadzoruje zachowanie adwokatów. Rada jest wybierana co roku przez członków izby adwokackiej i wydaje kodeks postępowania zawodowego, który jest okresowo zmieniany przez członków izby adwokackiej. Niniejszy kodeks postępowania określa wymogi stawiane adwokatom lub radcom prawnym.

Zarzuty naruszenia kodeksu postępowania są badane przez Komitet ds. Praktyk Zawodowych Rady Adwokackiej, w skład którego wchodzą osoby niebędące członkami izby adwokackiej. Komitet jest uprawniony do nakładania grzywien i pouczeń oraz do zawieszania lub wykluczania członka z Biblioteki Prawa. Odwołania od ich decyzji można wnosić do komisji odwoławczej, w skład której wchodzi sędzia sądu okręgowego, w skład której wchodzi również ławnik.

Adwokat był tradycyjnie zobowiązany do otrzymywania poleceń od adwokata, a bezpośredni dostęp do adwokatów był zakazany. Praktyka ta została przeanalizowana przez Komisję Sprawiedliwego Handlu, która w sprawozdaniu z 1990 r. zaleciła, aby ogólny zakaz bezpośredniego dostępu stanowił praktykę ograniczającą i powinien zostać usunięty z kodeksu postępowania. Komisja uznała, że w niektórych przypadkach pożądane jest dalsze zaangażowanie prawnika. Komisja zaleciła, aby nie istniały żadne przepisy ustawowe lub inne, które wymagałyby fizycznej obecności prawnika w sądzie w celu upoważnienia adwokata lub radcy prawnego. Zalecenia te nie zostały w pełni wdrożone, ale wprowadzono szereg zmian do kodeksu postępowania w celu umożliwienia bezpośredniego dostępu niektórym zatwierdzonym organom zawodowym.

Adwokaci są radcami adwokackimi lub radcami adwokackimi wyższego szczebla. Tradycja polega na tym, że członkowie palestry od kilku lat wykonują zawód młodszego radcy prawnego, zanim rozważają możliwość uzyskania statusu starszego radcy prawnego. Nie chodzi tu o automatyczne awanse, a niektórzy młodsi radcy nie zdecydują się na złożenie wniosku. Ogólnie rzecz biorąc, większość adwokatów rozważa uzyskanie statusu starszego radcy prawnego po 15 latach praktyki. Osoby, które chcą zostać obrońcą wyższego szczebla, zwracają się do prokuratora generalnego o zatwierdzenie, ale faktyczne mianowanie dokonuje rząd za radą Prokuratora Generalnego, który współpracuje również z prezesem Sądu Najwyższego, prezesem Wysokiego Trybunału i przewodniczącym Rady Adwokackiej.

Ogólnie rzecz biorąc, młodszy radca sporządza i przygotowuje pisma procesowe i prowadzi niektóre sprawy sądowe, zazwyczaj w sądach niższych instancji, ale nie wyłącznie. Funkcje starszego obrońcy obejmowałyby kontrolę projektów pism procesowych przygotowanych przez młodszego radcę prawnego oraz prowadzenie trudniejszych spraw w Sądzie Najwyższym i Najwyższym.

7. Sekretarze okręgowi

Link otworzy się w nowym oknieSekretarze okręgowi są wykwalifikowanymi radcami prawnymi i są mianowani przez rząd. Pełnią funkcje quasi-sądowe w odniesieniu do sądu okręgowego i są odpowiedzialne za zarządzanie okręgowymi urzędami sądowymi.

Pełnią oni również funkcję hrabstwa Sheriff (z wyjątkiem Dublina i Cork).

8. Notariusze

Notariusze są powoływani przez prezesa Sądu Najwyższego działającego na posiedzeniu jawnym. Notariusz pełni następujące podstawowe funkcje:

 • Uwierzytelnianie dokumentów
 • Poświadczanie i weryfikacja podpisów na dokumentach
 • Realizacja protestów notarialnych dotyczących dokumentów handlowych, takich jak weksle i weksle własne, oraz spraw morskich
 • Przyjmowanie oświadczeń, oświadczeń i oświadczeń złożonych pod przysięgą (z wyjątkiem postępowań przed sądami irlandzkimi).

Wnioski składa się w petycji, w której wskazuje się miejsce zamieszkania i zawód składającego petycję, liczbę notariuszy w powiecie, ludność powiatu oraz okoliczności świadczące o konieczności posiadania notariusza lub o tym, w jaki sposób doszło do wakatu. Petycja musi zostać potwierdzona pod przysięgą oświadczeniem składającego petycję, w którym znajduje się świadectwo zdolności do pracy podpisane zazwyczaj przez sześciu lokalnych prawników i sześciu przywódców lokalnej społeczności przedsiębiorców. Petycja została wniesiona do Sądu Najwyższego w drodze zawiadomienia, które jest doręczane za pośrednictwem Biura Sądu Najwyższego dla sekretarza wydziału Notaries Public w Irlandii, sekretarza stowarzyszenia prawniczego i wszystkich notariuszy prowadzących działalność w hrabstwach skarżącego i sąsiadujących z nim okręgach.

Powszechną praktyką jest powoływanie solicitorów wyłącznie na notariuszy. Jeżeli osoba, która nie jest solicitorem, ubiega się o status notariusza, Towarzystwo Prawnicze wymaga, aby składający petycję zobowiązał się wobec prezesa Sądu Najwyższego do niekontaktowania lub wykonywania legalnej pracy zwykle wykonywanej przez prawnika. Aby wszyscy składający petycję zostali powołani na notariusza, muszą najpierw zdać egzamin ustalony przez Wydział Notariatu w Irlandii.

 

Uwaga:

Pytania dotyczące obecnego wynagrodzenia Prokuratora Generalnego, Dyrektora Prokuratury, Kancelarii Sądowej i Sheriffs mogą być:

 • Link otworzy się w nowym oknieE-mailem lub
 • oddelegowane do:

  Departament Zasobów Ludzkich Merrion
  Street
  Dublin 2

Adwokaci prowadzą działalność na własny rachunek, a ich zarobki znacznie się różnią.

Prawnicy mogą prowadzić działalność na własny rachunek (posiadając własną praktykę) lub być pracownikami, a ich zarobki również znacznie się różnią.

Notariusze pobierają opłatę za dokument notarialny. Nie istnieją przepisy regulujące wysokość pobieranej opłaty, lecz notariusze zazwyczaj pobierają opłaty w oparciu o czas, podróż i kwotę, jaką od specjalisty należałoby pobrać za usługę.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2020