Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristyrken - Irland

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Keskitasoinen

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Här hittar du en översikt över juristyrken i Irland.


Juristyrken

Juridiska yrken – inledning

Statens rättsliga gren utövas av rättsväsendet i enlighet med artikel 34 i konstitutionen och viss lagstiftning: i första hand lagen om domstolar (inrättande och konstitution) från 1961 och lagen om domstolar (Supplemental Provisions) från 1961, i dess ändrade lydelse. Domare utses bland sökande inom juristyrken. De är helt oberoende när de utför sina uppgifter. Detta oberoende är förankrat i konstitutionen. Advokatyrket är uppdelat mellan advokater (som är inriktade på direkt klientarbete) och barristers (som specialiserar sig på opinionsbildning och rättstvister).

1 Domare

Judicial Appointments Advisory Board identifierar och informerar regeringen om personernas lämplighet att utnämnas till domarämbete. Den rådgivande nämnden för utnämningar (Judicial Appointments Advisory Board, JAAB) inrättades i enlighet med 1995 års lag om domstolstjänstemän (Court and Courts Officers Act). Styrelsen består av chefsdomstolen, ordförandena för Court of Appeal, High Court, Circuit Court och District Court, Attorney General, nominerade företrädare för advokatrådet och advokatsamfundet samt tre personer som nominerats av justitieministern och ministern för lagreform. Domarna utses av presidenten på regeringens inrådan. Domstolarna är oavhängiga och lyder endast under författningen och lagen. I enlighet med författningen fastställs antalet domare med jämna mellanrum i lag.

Högsta domstolen består av Högsta domstolen, som är ordförande för domstolen, och sju ordinarie domare med titeln ”domare i Högsta domstolen”. Ordföranden för High Court är också ledamot av Högsta domstolen på eget initiativ. High Court består av ordföranden för High Court, som ansvarar för den allmänna organisationen av High Courts arbete, och ordinarie domare med titeln ”Judge of the High Court”. Högsta domstolen och ordföranden för Circuit Court är också på eget initiativ ledamöter av High Court. High Court består av en president och 35 domare. Circuit Court består av ordföranden för Circuit Court och 37 ordinarie domare med titeln ”Judge of the Circuit Court”. Ordföranden för distriktsdomstolen är också ledamot av Circuit Court på eget initiativ. Distriktsdomstolen består av ordföranden för distriktsdomstolen och 63 andra domare med titeln ”domare vid distriktsdomstolen”. Domarnas löner fastställs ibland i lagstiftning.

Domare utnämns bland jurister som är kvalificerade solicitors eller barristers med vissa års erfarenhet (inte forskning). För tingsrätten föreskrivs i section 29 (2) i Courts (Supplemental Provisions) Act 1961 att en person som är verksam som advokat eller advokat med minst tio års behörighet är behörig att utnämnas till domare vid tingsrätten. I section 30 i Courts and Courts Officers Act 1995 föreskrivs att en advokat eller advokat med tio års ställning är behörig att utnämnas till domare vid Circuit Court. I 2002 års lag om domstolstjänstemän (Courts and Courts Officers Act) föreskrivs att en person som är verksam som advokat eller advokat med minst 12 års ställning är behörig att utnämnas till High Court, Court of Appeal och Supreme Court. Som tidigare nämnts är rättsväsendet oberoende genom att de endast omfattas av konstitutionen och lagen och när de tillträder sina ämbeten avger följande förklaring enligt artikel 34.5.1 i konstitutionen:

”I närvaro av almighty Gud lovar jag högtidligt och uppriktigt och försäkrar att jag kommer att vederbörligen och troget och såvitt jag känner till och makten utöva ämbetet som högsta domstol (eller i förekommande fall) utan fruktan eller favorisering, känslor eller illvilja gentemot någon man, och att jag kommer att upprätthålla konstitutionen och lagarna. Kan Gud direkt och försörja mig. ”

Enligt författningen kan domare i High Court och Supreme Court endast avsättas från sitt ämbete på grund av påstått olämpligt uppträdande eller arbetsoförmåga efter det att beslut har fattats genom båda kamrarna i Oireachtas (iriska för parlamentet). I Courts of Justice Act 1924 och Courts of Justice Act (District Court) Act 1946 finns liknande bestämmelser för domare i Circuit and District Courts.

2 Attorney General och republikens högste åklagare

Attorney General är ”regeringens rådgivare i rättsliga frågor och juridiska yttranden” i enlighet med artikel 30 i konstitutionen. Attorney General utses av presidenten för nomineringen av Taoiseach (Irlands premiärminister) och är skyldig att avgå från sitt ämbete när premiärministern gör detta. Attorney General är i allmänhet en praktiserande advokat och en chefsjurist. Det finns ingen regel om att Attorney General ska upphöra med sin privata verksamhet, men detta har varit fallet under de senaste åren.

Som regeringens juridiska rådgivare granskar riksåklagaren alla lagförslag som regeringen har för avsikt att lägga fram för Oireachtas (parlamentets kammare) för att bli lagstiftad. Han eller hon lämnar också råd till regeringen i internationella frågor, till exempel om ratificering av internationella överenskommelser. En annan uppgift för Attorney General är att företräda allmänheten när det gäller att hävda offentliga rättigheter. Detta sker genom att rättsliga förfaranden inleds eller bestrids. Även om justitieministern utses av premiärministern är den oberoende av regeringen. Enligt författningen är riksåklagaren alltid huvudsvarande när lagars förenlighet med konstitutionen ifrågasätts.

Före 1976 åtalades alla allvarliga brott i åklagarens namn. I konstitutionen föreskrivs att denna funktion kan utövas av en annan person som enligt lag är behörig att agera för detta ändamål. Ämbetet som direktör för allmänna åklagare inrättades således genom section 2 i lagen om lagföring av brott från 1974, som trädde i kraft 1976. Tanken är att ha en tjänsteman som är oberoende av politiska förbindelser för att utföra dessa uppgifter. Direktören utses av regeringen men är statstjänsteman, så direktören avgår inte när en regering faller, till skillnad från Attorney General. Detta skapar kontinuitet i lagföringen av brott. I 1974 års lag föreskrivs även att riksåklagaren ska vara oberoende i sin tjänsteutövning. Regeringen kan entlediga direktören från sin post, men detta sker först efter det att en rapport om deras hälsa eller uppförande har genomförts av en kommitté bestående av Högsta domstolen, en domare vid High Court och Attorney General.

Länken öppnas i ett nytt fönsterRiksåklagaren (DPP fattar därför beslut om huruvida en person ska åtalas för ett grovt brott och vad anklagelsen ska vara. Alla brott tas i DPP:s namn, men de flesta av de mindre allvarliga brotten kan lagföras av Gardaí (irländsk polisstyrka) utan att skicka en akt till DPP. I dessa fall har DPP rätt att ge råd till Gardaí om hur ärendet ska hanteras. Även om DPP har övertagit åklagarmyndighetens roll i samband med lagföring av mål behåller riksåklagaren denna roll i samband med fall av internationell karaktär, såsom utlämning.

3 Anställda vid Courts Service

Domstolsregistratorer och domstolstjänstemän är anställda vid domstolstjänsten.

Domstolstjänstemännen ansvarar för domstolarnas allmänna förvaltning. En domstolsregistrator har som huvuduppgift att bistå domaren under en domstolsförhandling och se till att den förvaltning som krävs för att domstolarna ska fungera väl sköts effektivt.

Courts Service är ett oberoende företag som bildades i november 1999 och inrättades av regeringen genom Courts Service Act, 1998. Domstolstjänsten är ansvarig inför justitie- och jämställdhetsministern och, genom ministern, inför regeringen.

Domstolsverket har fem centrala uppgifter:

 • Att leda och förvalta domstolsväsendet.
 • Att tillhandahålla stödtjänster för domarna.
 • Att informera allmänheten om domstolsväsendet.
 • Tillhandahålla, förvalta och underhålla domstolsbyggnader.
 • Att hjälpa dem som kommer i kontakt med domstolsväsendet.

4 Sheriffen

Varje grevskapsdistrikt i Irland har en sheriff som är offentliganställd och en del av deras ansvar är att ta och sälja varor för att betala en skuld efter det att en dom har meddelats. Enligt lagen om domstolstjänstemän (Court Officers Act 1945) och s. 12 (5) i lagen (Court Officers Act) och section i lagen begränsas utnämningen av tjänsten till personer som är barristers eller solicitors och som har arbetat i minst fem år som biträdande jurist eller förste assistent till undersheriff- eller sheriffmedarbetare. I section 12 (6) (g) i lagen anges att anställningsvillkoren för varje sheriff som omfattas av föregående paragrafer i lagen från fall till fall fastställs av finansministern efter samråd med justitie- och jämställdhetsministern.

5. Advokater

Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Ireland har kontroll över utbildningen av studenter som vill bli solicitors och har disciplinära befogenheter över kvalificerade solicitors. För att bli solicitor måste enskilda personer slutföra den slutgranskning (FE-1) som hålls två gånger per år, normalt under våren och hösten. Examinationen FE-1 består av åtta dokument. Bolagsrätt, konstitutionell rätt, avtalsrätt, straffrätt, eget kapital, EU-rätt, lagen om fast egendom och skadeståndsrätt. Enskilda måste då hitta en lämplig (praktiserande) solicitor som kan fungera som utbildningsadvokat för att påbörja yrkespraktik I (PPC I). PPC I löper från september till mars och följande ämnen behandlas under hela kursen: Tillämpad marklagstiftning, Probate & Tax, Business Law, a Foundation Cururse, Litigation (Civil & Criminal), Legal Practice Irish (LPI) och färdigheter inklusive (Civil and Advocacy, Interviewing & advising Legal Research, Legal Presentation & Legal Writing Utarbetande, förhandling & Professional Development) Utbildningsavtalet inleds 14 dagar efter slutprovet i PPC I. Innan du kan få tillträde till PPC II måste du ha anmält dig till utbildningskursen 11 månader för att bli godkänd i PPC. De ämnen som omfattas av PPC II är yrkespraktik, uppförande och ledning (obligatoriskt) och en rad valmöjligheter under de tre rubrikerna Business, Practice & Procedure och Private Client. Den inleds vanligtvis i april varje år och pågår i 11 veckor, inklusive undersökningar. Efter att ha fullgjort PPC II måste personen återvända till kontoret för utbildningssolicitor och fullfölja den återstående tidsperioden – tio månader om praktikanten inte har fått tillgodoräkna sig arbete som utförts före nämnden för social dialog I, eller sex månader om han eller hon har tillgodoräknats.

Praktikanter kan ansöka om att deras namn ska föras in i registret över advokater om

 • de har klarat alla prov
 • de med godkänt resultat har fullgjort utbildningsperioden, och
 • praktikanten har avlagt en försäkran om att praktikanten är lämplig och lämplig för att bli solicitor.

Slutligen kan man ansöka om ett yrkesintyg efter det att personens namn har godkänts i Roll of Solicitors.

Varje auktoriserad solicitor omfattas av advokatsamfundets disciplinära befogenheter. Enligt lagarna om advokater 1954–1994 har advokatsamfundets disciplinnämnd befogenhet att utreda anklagelser om tjänstefel, såsom förskingring av personer. Om det konstateras att det föreligger ett tjänstefel kan den själv vidta en sanktion mot advokaten (vilket kan innefatta ett föreläggande att betala tillbaka ett belopp på högst 15,000 EUR till en skadelidande part) eller så kan tribunalen hänskjuta sitt konstaterande och sin rekommendation till High Courts ordförande, som i slutändan kommer att besluta om arten av den påföljd som utdöms. Presidenten har befogenhet att avstänga en advokat från sin verksamhet och häva avstängningen. Disciplinnämnden har befogenhet att kräva återbetalning av medel till klienter om de finner att en advokat har tagit ut för höga avgifter.

I Statutory Instrument 732 från 2003, European Communities (Lawyers ’Establishment) Regulations 2003, föreskrivs att advokater från medlemsstaterna som vill utöva advokatyrket som advokat ska ansöka om registrering hos advokatsamfundet eller advokatsamfundet. Ansökan prövas och om ett registreringsbevis godkänns utfärdas ett registreringsbevis. Ett avslag från advokatsamfundet eller advokatsamfundet kan överklagas till High Court.

6 Barristers

Det hederliga sällskapet för kung’s Inns tillhandahåller forskarutbildning i juridik som leder till att de som vill utöva advokatyrket är kollektivt kända. Konung’s Inns verkar som ett frivilligsamhälle under överinseende av Benchers of the Honorable Society of Kings Inns, som är medlemmar av rättsväsendet och högt uppsatta advokater. Inträdet i examensutbildningen sker genom ett inträdesprov för personer med examen i juridik eller juridik. Kursen för examensbevis för juridiska studier är två år (deltid) och Barrister-at-kursen är en heltidskurs på ett år eller en modulär tvåårig kurs. Efter avslutad examen kallas studenterna till advokatsamfundet i Högsta domstolen av chefsdomstolen och de barristers som kallas för advokater undertecknar förteckningen över medlemmar i advokatsamfundet efter ceremonin. Det finns dock ytterligare krav innan de kan utföra avlönat lagligt arbete.

Barristers måste vara medlemmar i advokatbiblioteket för att kunna utöva sin verksamhet. Advokatbiblioteket erbjuder en plats där man kan arbeta från och få tillgång till juridiska texter och material mot en årlig avgift. Innan en barrister blir medlem i advokatbiblioteket måste han eller hon välja en master – en etablerad barrister med minst fem års erfarenhet. Under befälhavarens ledning, som i allmänhet är i ett år, är den nyutexaminerade barrister känd som en devil. Befälhavaren introducerar devil i en barristers praktiska arbete och kommer vanligtvis att be devil att hjälpa till med utformningen av rättegångshandlingar, rättsliga undersökningar och att närvara vid domstolen på deras vägnar.

Länken öppnas i ett nytt fönsterAdvokatsamfundets allmänna råd, som är ett icke lagstadgat organ, övervakar advokaters agerande. Rådet väljs årligen av medlemmar av advokatsamfundet och utfärdar en yrkesetisk uppförandekod, som med jämna mellanrum ändras av medlemmarna i advokatsamfundet. I denna uppförandekod fastställs vad som krävs för barristers.

Anklagelser om brott mot uppförandekoden utreds av advokatsamfundets kommitté för affärsmetoder, som även omfattar advokater som inte är medlemmar i advokatsamfundet. Kommittén har befogenhet att utfärda böter och administrativa beslut och att stänga av eller utesluta en ledamot från advokatbiblioteket. Överklaganden av deras beslut kan göras till överklagandenämnden, som omfattar en Circuit Court Court och även en lekmannaledamot.

En barrister var av tradition skyldig att ta emot instruktioner från en advokat och direkt tillgång till barristers förbjöds. Denna praxis granskades av Fair Trade Commission, som i sin rapport från 1990 rekommenderade att det generella förbudet mot direkt tillgång var ett begränsande förfarande och bör strykas ur uppförandekoden. Kommissionen medgav att det i vissa fall var önskvärt med fortsatt medverkan av en advokat. Kommissionen rekommenderade att det inte skulle finnas några lagstadgade eller andra regler som kräver att en advokat ska inställa sig i domstol för att instruera en advokat. Dessa rekommendationer har inte genomförts fullt ut, men ett antal ändringar har gjorts i uppförandekoden för att göra det möjligt för vissa godkända yrkesorganisationer att få direkt tillgång.

Barristers är antingen biträdande eller högre rådgivare. Traditionen är att medlemmar av advokatsamfundet under ett antal år ska tjänstgöra som biträdande jurist innan de överväger om de ska bli högre rådgivare. Det handlar inte om automatisk befordran, och vissa lägre rådgivare kommer att välja att aldrig ansöka. I allmänhet överväger de flesta barristers att bli högre rådgivare efter 15 års praktik. De som vill bli högre rådgivare ansöker hos riksåklagaren om godkännande, men den faktiska utnämningen görs av regeringen på inrådan av Attorney General, som också samarbetar med högsta domstolen, ordföranden för Högsta domstolen och ordföranden för advokatsamfundet.

I allmänhet utarbetar och utarbetar biträdande jurist inlagor och handlägger vissa domstolsärenden, i allmänhet i lägre instanser, men inte uteslutande. En chefsrådgivare skulle bland annat ha till uppgift att granska utkast till inlagor som utarbetats av biträdande jurist och driva de svåraste målen i Högsta domstolen.

7. Provinsregistratorer

Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsregistratorer är kvalificerade advokater och utses av regeringen. De utför så gott som rättsliga uppgifter i förhållande till kretsdomstolen och ansvarar för förvaltningen av kretsdomstolskontoren.

De fungerar också som County Sheriff (utom i Dublin och Cork).

8 Notarier

Notarius publicus utnämns av högsta domstolen vid offentligt sammanträde. Notarius publicus utför följande huvudsakliga uppgifter:

 • Bestyrkande av handlingar
 • Attestering och kontroll av underskrifter på handlingar
 • Utförande av protester inför notarius publicus avseende affärshandlingar såsom växlar och skuldebrev samt maritima frågor
 • Inhämtande av inlagor, förklaringar och (utom i fråga om förfaranden vid irländsk domstol) skriftliga uttalanden.

Ansökningar görs genom en framställning som visar framställarens hemvist och yrke, antalet notarier i distriktet, befolkningen i distriktet och omständigheterna som visar på behovet av en notarius publicus och/eller hur vakansen har uppstått. Framställningen måste kontrolleras genom att framställaren utvisar ett intyg om lämplighet som i allmänhet undertecknats av sex lokala advokater och sex ledare för det lokala näringslivet. Framställningen inges till högsta domstolen genom en promemoria som delges genom Supreme Court Office on the Registrar of the Faculty of Notaries Public in Ireland, The Secretary of the Law Society och alla notarier som är verksamma i sökandens län och angränsande grevskap.

Den allmänna praxisen är att utse solicitors endast till notarius publicus. När en person som inte är solicitor ansöker om att vara notarius publicus, kräver advokatsamfundet att framställaren åtar sig att inte ägna sig åt överföring eller juridiskt arbete som vanligtvis utförs av en advokat. För att alla framställare ska kunna utses till notarier måste de först genomgå en examen som fastställts av fakulteten för notarius publicus i Irland.

 

Anmärkning:

Frågor om den nuvarande ersättningen till Attorney General, Director of Public Prosecutions, Domstolskansler och sheriffs kan vara

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterMejladress eller
 • utstationerad till:
  Human Resources
  Department of Finance
  Merrion Street
  Dublin 2

Barristers är egenföretagare och deras inkomster varierar kraftigt.

Solicitors kan vara egenföretagare (genom att äga sin egen praxis) eller anställda och deras inkomster varierar också kraftigt.

Notarier tar ut en avgift per dokument. Det finns ingen lagstiftning om arvodet, men notarier tar som regel betalt utifrån tidsåtgången, eventuella resekostnader och vad som kan anses skäligt för tjänsten.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/11/2020