Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Írsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických povolaní v Írsku.


Právnické profesie

Právnické povolania – úvod

Súdnu zložku štátu vykonáva súdnictvo v súlade s článkom 34 ústavy a určitými právnymi predpismi: predovšetkým zákon o súdoch (zriadenie a ústava) z roku 1961 a zákon o súdoch (doplňujúce ustanovenia) z roku 1961 v znení neskorších predpisov. Sudcovia sú menovaní spomedzi uchádzačov z právnických povolaní. Pri výkone svojich funkcií sú úplne nezávislí. Táto nezávislosť je zakotvená v ústave. Právnické povolanie je rozdelené medzi právnikov (ktorí sa sústreďujú na priamu prácu klientov) a advokátov (ktorí sa špecializujú na obhajobu a súdne spory).

1. Sudcovia

Poradná rada pre menovanie sudcov určí a informuje vládu o vhodnosti osôb na vymenovanie do sudcovskej funkcie. Poradná rada pre menovanie sudcov (JAAB) bola zriadená podľa zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995. Rada pozostáva z predsedu najvyššieho súdu, predsedov odvolacieho súdu, najvyššieho súdu, obvodného súdu a okresného súdu, generálneho prokurátora, nominovaných zástupcov advokátskej rady a právnej spoločnosti a troch osôb nominovaných ministrom spravodlivosti a reformy práva. Sudcov vymenúva prezident na základe odporúčania vlády. Súdnictvo je nezávislé a podlieha len ústave a zákonu. V súlade s ústavou sa počet sudcov z času na čas stanovuje v právnych predpisoch.

Najvyšší súd sa skladá z predsedu najvyššieho súdu, ktorý mu predsedá, a siedmich riadnych sudcov s názvom „Sudca najvyššieho súdu“. Predseda High Court je tiež členom najvyššieho súdu ex officio. High Court sa skladá z predsedu High Court, ktorý je zodpovedný za všeobecnú organizáciu práce High Court, a riadnych sudcov s názvom „Sudge of the High Court“. Predseda najvyššieho súdu a predseda obvodného súdu sú tiež členmi ex officio Vyššieho súdu. High Court sa skladá z prezidenta a 35 sudcov. Obvodný súd sa skladá z predsedu obvodného súdu a 37 riadnych sudcov s názvom „Sudca obvodného súdu“. Predseda okresného súdu je tiež ex officio členom obvodného súdu. Okresný súd sa skladá z predsedu okresného súdu a 63 ďalších sudcov s názvom „Sudca okresného súdu“. Platy sudcov sa stanovujú v právnych predpisoch prijatých z času na čas.

Sudcovia sú menovaní z právnických povolaní kvalifikovaných právnikov alebo advokátov s určitými rokmi praxe (nie výskumu). V prípade okresného súdu sa v § 29 ods. 2 zákona o súdoch (doplňujúce ustanovenia) z roku 1961 stanovuje, že osoba, ktorá je advokátom alebo advokátom, ktorý má najmenej desať rokov aktívnej legitimácie, je spôsobilá na vymenovanie za sudcu okresného súdu. § 30 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995 stanovuje, že právnik alebo advokát s desaťročnou pôsobnosťou je spôsobilý na vymenovanie za sudcu obvodného súdu. Zákon o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 2002 stanovuje, že osoba, ktorá je advokátom alebo advokátom s najmenej 12-ročnou pôsobnosťou, má kvalifikáciu na vymenovanie do Najvyššieho súdu, odvolacieho súdu a najvyššieho súdu. Ako už bolo uvedené, súdnictvo je nezávislé v tom, že sa na ne vzťahuje len ústava a zákon a pri nástupe do funkcie vydá toto vyhlásenie podľa článku 34.5.1 ústavy:

„Za prítomnosti almighty Goda robím slávnostne a úprimne sľubujem a vyhlasujem, že budem riadne a verne a podľa mojich najlepších vedomostí vykonávať funkciu predsedu najvyššieho súdu (alebo prípadne) bez strachu alebo zvýhodňovania, narušovania alebo zlej vôle vo vzťahu ku ktorémukoľvek človeku a že budem dodržiavať ústavu a zákony. Môžem sa pohnúť priamo a udržovať.“

Podľa ústavy môžu byť sudcovia najvyššieho súdu a najvyššieho súdu odvolaní z funkcie z dôvodu údajného nesprávneho správania alebo nespôsobilosti len po tom, ako boli uznesenia prijaté oboma domami Oireachtas (írsky parlament). Zákon o súdoch z roku 1924 a zákon o súdoch (okresný súd) z roku 1946 poskytujú podobné zákonné ustanovenia pre sudcov obvodných a okresných súdov.

2. Generálny prokurátor a riaditeľ prokuratúry

Generálny prokurátor je „poradcom vlády v právnych veciach a v právnych otázkach“, ako sa stanovuje v článku 30 ústavy. Generálneho prokurátora vymenúva prezident na nomináciu predsedu vlády (írskeho predsedu vlády) a je povinný odísť z funkcie, keď predseda vlády vystúpi. Generálny prokurátor je vo všeobecnosti advokátom a vyšším poradcom. Neexistuje pravidlo, na základe ktorého by sa od generálneho prokurátora vyžadovalo, aby ukončil svoju súkromnú prax, ale v posledných rokoch to tak bolo.

Generálny prokurátor ako právny poradca vlády preskúmava všetky návrhy právnych predpisov, ktoré má vláda v úmysle predložiť obom orgánom Oireachtas (domovia parlamentu) s cieľom prijať právne predpisy. Generálny prokurátor tiež poskytuje poradenstvo vláde v medzinárodných záležitostiach, ako je napríklad ratifikácia medzinárodných dohôd. Ďalšou úlohou generálneho prokurátora je zastupovať verejnosť pri uplatňovaní verejných práv. Uskutočňuje sa tak začatím alebo odporovaním súdneho konania. Hoci ho menuje predseda vlády, generálny prokurátor je nezávislý od vlády. Pokiaľ ide o ústavu, generálny prokurátor je vždy hlavným žalovaným, v ktorom sa spochybňuje ústavnosť právnych predpisov.

Pred rokom 1976 boli všetky závažné trestné činy stíhané v mene generálneho prokurátora. Ústava stanovuje, že túto funkciu môže vykonávať iná osoba, ktorá je zo zákona oprávnená konať na tento účel. Úrad riaditeľa prokuratúry bol takto vytvorený článkom 2 zákona o prokuratúre z roku 1974, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1976, s myšlienkou mať úradníka, ktorý by bol nezávislý od politických väzieb na výkon týchto funkcií. Riaditeľ je vymenovaný vládou, ale je štátnym zamestnancom, takže riaditeľ neodstúpi, keď zapadne vláda, na rozdiel od generálneho prokurátora. Tým sa zabezpečí kontinuita stíhania trestných činov. Zákon z roku 1974 tiež stanovuje, že riaditeľ prokuratúry je pri výkone svojich povinností nezávislý. Riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie vládou, ale až po vypracovaní správy o ich zdraví alebo správaní výboru zloženého z predsedu najvyššieho súdu, sudcu Najvyššieho súdu a generálneho prokurátora.

Odkaz sa zobrazí v novom okneRiaditeľ prokuratúry (DPP preto rozhoduje o tom, či má byť osoba obvinená zo závažného trestného činu a aké by malo byť obvinenie. Všetky trestné činy sa prijímajú v mene DPP, ale väčšinu menej závažných trestných činov môže stíhať Gardaí (írska polícia) bez zaslania spisu DPP. V týchto prípadoch má DPP právo poradiť Gardaíovi, ako riešiť prípad. Hoci DPP prevzal úlohu generálneho prokurátora pri trestnom stíhaní vecí, generálny prokurátor ju zachováva v súvislosti s prípadmi medzinárodnej povahy, ako je vydanie.

3. Zamestnanci Súdnej služby

Súdni tajomníci a súdni úradníci sú zamestnancami súdnej služby.

Administratívni úradníci Súdneho dvora sú zodpovední za všeobecnú správu súdov. Hlavnou úlohou tajomníka Súdneho dvora je pomáhať sudcovi počas zasadania súdu a zabezpečovať efektívne riadenie administratívy potrebnej na riadne fungovanie súdov.

Súdna služba je nezávislá právnická osoba, ktorá vznikla v novembri 1999 a ktorú zriadila vláda na základe zákona o súdnych službách z roku 1998. Súdna služba sa zodpovedá ministrovi spravodlivosti a rovnosti a prostredníctvom ministra vláde.

Súdna služba má päť mandátov:

 • Riadiť dvory
 • Poskytovanie podporných služieb pre sudcov
 • Poskytovať verejnosti informácie o súdnom systéme
 • Poskytovať, spravovať a udržiavať budovy Dvora audítorov
 • Poskytovať zariadenia používateľom súdov

4 Šerif

Každá župa v Írsku má šerifa, ktorý je štátnym zamestnancom a časť jeho zodpovednosti spočíva v prevzatí a predaji tovaru s cieľom oddlžiť po vydaní súdneho rozhodnutia. Šerifovia sú menovaní podľa zákona o súdnych úradníkoch z roku 1945 a § 12 ods. 5 zákona obmedzujú vymenovanie funkcie na osoby, ktoré sú advokátmi alebo advokátmi, ktoré vykonávali činnosť päť rokov, alebo na osoby, ktoré pôsobili najmenej päť rokov ako riadiaci úradník alebo hlavný asistent pod šerifom alebo šerifom. V § 12 ods. 6 písm. g) zákona sa uvádza, že podmienky zamestnávania každého šerifa podliehajúceho uvedeným častiam zákona z času na čas určuje minister financií po porade s ministrom spravodlivosti a rovnosti.

5. Advokáti

Odkaz sa zobrazí v novom okneÍrska advokátska komora má kontrolu nad vzdelávaním študentov, ktorí sa chcú stať advokátmi, a má disciplinárnu právomoc voči kvalifikovaným právnikom. Na to, aby sa jednotlivci stali právnym zástupcom, musia dokončiť záverečné skúšky (FE-1s), ktoré sa konajú dvakrát ročne, zvyčajne na jar a na jeseň. Skúška FE-1 pozostáva z ôsmich dokumentov; Právo obchodných spoločností, ústavné právo, zmluvné právo, trestné právo, vlastné imanie, právo Európskej únie, právo nehnuteľností a právo hypoték. Jednotlivci musia potom nájsť vhodného (praktického) právneho zástupcu, ktorý bude pôsobiť ako právny zástupca v oblasti odbornej prípravy s cieľom začať odborný kurz I (PPC I). PPC I prebieha od septembra do marca a počas celého kurzu sú pokryté tieto témy: Aplikované pozemkové právo, Probate & Tax, Business Law, Foundation Course, Litigation (Civil & Criminal), Legal Practice Irish (LPI) a zručnosti vrátane (Civil and Advocacy, Interviewing & Advising, Legal Research, Legal Presentation Skills, Legal Writing &Makinging, Negotiation & Professional Development). Zmluva o odbornej príprave uchádzačov sa potom začína 14 dní po tom, ako ste absolvovali záverečnú skúšku v odbore IPC. Témy, na ktoré sa vzťahuje PPC II, sú odborná prax, správanie a riadenie (povinné) a rad voliteľných rozhodnutí v rámci troch okruhov "Business, Practice & Procedure" a "Private Client“. Zvyčajne sa začína každý rok v apríli a trvá 11 týždňov vrátane vyšetrení. Po dokončení PPC II sa jednotlivci musia vrátiť do kancelárie právneho zástupcu pre odbornú prípravu a dokončiť zostávajúce obdobie – desať mesiacov, ak stážista nezískal kredit za prácu vykonanú pred PPC I, alebo šesť mesiacov v prípade získania kreditu.

Stážisti môžu požiadať o zápis ich mien do zoznamu právnych zástupcov, ak:

 • úspešne absolvovali všetky skúšky
 • úspešne ukončili obdobie odbornej prípravy a
 • právny zástupca pre odbornú prípravu zložil, že stážista je spôsobilá a vhodná na to, aby sa stal právnym zástupcom.

Napokon možno požiadať o osvedčenie o vykonávaní povolania po tom, ako bolo meno jednotlivcov prijaté do zoznamu právnych zástupcov.

Každý kvalifikovaný právny zástupca podlieha disciplinárnym právomociam právnickej spoločnosti. Podľa zákona o administrátoroch z rokov 1954 až 1994 je disciplinárny súd advokátskej spoločnosti oprávnený vyšetrovať obvinenia z pochybenia, ako je sprenevera finančných prostriedkov. V prípade zistenia pochybenia môže súd sám uložiť právnemu zástupcovi sankciu (ktorá môže zahŕňať príkaz na vrátenie sumy nepresahujúcej 15000 EUR akémukoľvek poškodenému účastníkovi konania) alebo tribunál môže postúpiť svoje zistenie a odporúčanie predsedovi Najvyššieho súdu, ktorý v konečnom dôsledku rozhodne o uložení sankcie. Predseda má právomoc pozastaviť činnosť právneho zástupcu a zrušiť pozastavenie. Disciplinárny súd má právomoc požadovať vrátenie finančných prostriedkov klientom, ak zistia, že právny zástupca nadmerne zaťažil klientovi.

V zákonnom predpise 732 z roku 2003 sa v nariadeniach o založení Európskych spoločenstiev (právnikov) z roku 2003 ustanovuje, že právnici z členských štátov, ktorí chcú vykonávať profesijnú činnosť advokáta alebo právneho zástupcu, požiadajú o registráciu advokátsku radu alebo advokátsku spoločnosť. Žiadosť sa posudzuje a ak sa prijme potvrdenie o registrácii. Proti zamietnutiu advokátskej rady alebo advokátskej spoločnosti je možné podať odvolanie na High Court (Vyšší súd).

6. Advokáti

Honorable Society of King’s Inns poskytuje postgraduálne právnické vzdelanie, ktoré vedie k získaniu titulu právnika, pre tých, ktorí chcú vykonávať povolanie v advokátskej komore ako povolanie, ktoré je kolektívne známe. Kráľ Inns pôsobí ako dobrovoľná spoločnosť pod kontrolou Benchers of the Honorable Society of King’s Inns, ktorí sú členmi súdnictva a vysokopostavení právnici. Vstup na vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje prostredníctvom vstupnej skúšky pre absolventov kráľovského diplomu Inns v odbore právne štúdie alebo absolventov práva. Kurz diplomacie v odbore právne štúdie trvá dva roky (čiastočný) a kurz barrist-at Law je denný jednoročný kurz alebo modulový dvojročný kurz. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia sú študenti pozvaní do advokátskej komory Najvyššieho súdu predsedom najvyššieho súdu a advokáti po slávnostnom odovzdávaní podpisujú rolovanie členov advokátskej komory. Na to, aby sa mohli zapojiť do platenej právnej práce, však existujú ďalšie požiadavky.

Advokáti musia byť členmi advokátskej knižnice, aby mohli vykonávať svoju činnosť. Advokátska knižnica poskytuje miesto na prácu z právnych textov a materiálov a prístup k nim za ročný poplatok. Pred tým, ako sa stane členom advokátskej knižnice, musí si zvoliť kapitána – etablovaného barristera s minimálne päťročnou praxou. Zatiaľ čo pod vedením kapitána, ktorý je zvyčajne na jeden rok, je novokvalifikovaný advokát známy ako devil. Kapitán vloží devil do praktickej práce advokáta a zvyčajne požiada devil o pomoc pri vypracúvaní súdnych písomností, právneho výskumu a o účasť na súde v jeho mene.

Odkaz sa zobrazí v novom okneGenerálna rada írskej advokátskej komory, ktorá nie je štatutárnym orgánom, dohliada na správanie advokátov. Radu každoročne volia členovia advokátskej komory a vydáva profesijný kódex správania, ktorý členovia advokátskej komory z času na čas menia. V tomto kódexe správania sa stanovuje, čo sa vyžaduje od advokátov.

Obvinenia z porušenia kódexu správania vyšetruje Výbor pre profesijnú prax advokátskej rady, ktorý zahŕňa aj nečlenov advokátskej komory. Výbor má právomoc udeľovať pokuty a obhajoby a pozastaviť členstvo v právnickej knižnici alebo ho vylúčiť. Odvolania proti ich rozhodnutiam sa môžu podávať odvolacej rade, ktorá zahŕňa sudcu obvodného súdu a zahŕňa aj laického člena.

Obhajca bol tradične povinný prijímať pokyny od právneho zástupcu a priamy prístup k advokátom bol zakázaný. Tento postup preskúmala Komisia pre spravodlivý obchod, ktorá vo svojej správe z roku 1990 odporučila, aby bol všeobecný zákaz priameho prístupu reštriktívnym postupom a mal by sa vypustiť z kódexu správania. Komisia akceptovala, že v určitých prípadoch je žiaduce, aby sa právny zástupca naďalej zapájal. Komisia odporučila, aby neexistovali žiadne zákonné alebo iné pravidlá, ktoré by vyžadovali fyzickú prítomnosť právneho zástupcu na súde s cieľom dať obhajcovi pokyn. Tieto odporúčania neboli vykonané v plnom rozsahu, ale v kódexe správania sa vykonalo niekoľko zmien, aby sa umožnil priamy prístup určitých schválených profesijných orgánov.

Advokáti sú buď pomocní alebo starší právni zástupcovia. Tradíciou je, aby členovia advokátskej komory niekoľko rokov pôsobili ako pomocný poradca predtým, ako sa uvažovali o tom, či sa stanú vyšším poradcom. Nejde o automatické povyšovanie a niektorí pomocní poradcovia sa rozhodnú, že sa nikdy nepodajú. Väčšina advokátov vo všeobecnosti zvažuje, že sa po 15 rokoch praxe stane vedúcim poradcom. Tí, ktorí sa chcú stať hlavným advokátom, požiadajú generálneho prokurátora o schválenie, ale skutočné vymenovanie uskutočňuje vláda na základe odporúčania generálneho prokurátora, ktorý tiež spolupracuje s predsedom najvyššieho súdu, predsedom najvyššieho súdu a predsedom advokátskej rady.

Vo všeobecnosti pomocný právny zástupca vypracúva a pripravuje podania a vedie niektoré súdne konania, zvyčajne na súdoch nižšieho stupňa, ale nie výlučne. Funkcie vyššieho právneho zástupcu by zahŕňali preskúmanie návrhov podaní vypracovaných juniorským poradcom a vedenie zložitejších vecí na Najvyššom a najvyššom súde.

7. Krajskí registrátori

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistrátori grófstva sú kvalifikovaní právni zástupcovia a vymenúva ich vláda. Vykonávajú kvázi súdne funkcie vo vzťahu k obvodnému súdu a sú zodpovedné za správu obvodových súdnych úradov.

Konajú tiež ako grófstvo Sheriff (okrem Dublinu a Corku).

8. Notári

Notárov verejných notárov vymenúva predseda najvyššieho súdu zasadajúci na verejnom pojednávaní. Notár vykonáva tieto hlavné funkcie:

 • Overovanie dokumentov
 • Osvedčovanie a overovanie podpisov na dokladoch
 • Vykonávanie notárskych protestov v súvislosti s obchodnými dokumentmi, ako sú zmenky a vlastné zmenky, a námorné záležitosti
 • Prijímanie vyhlásení, vyhlásení a (s výnimkou konaní pred írskymi súdmi) čestných vyhlásení.

Žiadosti sa podávajú na základe petície, v ktorej sa uvádza bydlisko a povolanie predkladateľa petície, počet verejných notárov v okrese, počet obyvateľov okresu a okolnosti preukazujúce nevyhnutnosť notárskej verejnej správy a/alebo spôsob, akým došlo k voľnému miestu. Petícia sa musí overiť čestným vyhlásením predkladateľa petície, v ktorom sa preukazuje osvedčenie o spôsobilosti všeobecne podpísané šiestimi miestnymi právnikmi a šiestimi vedúcimi predstaviteľmi miestnej podnikateľskej komunity. Návrh sa podáva na Najvyššom súde oznámením o pohybe, ktoré sa podáva prostredníctvom Úradu najvyššieho súdu pre tajomníka Fakulty notárov v Írsku, tajomníka právnickej spoločnosti a všetkých notárov, ktorí vykonávajú verejnú činnosť v župách a priľahlých grófstvach žiadateľa.

Všeobecnou praxou je vymenovanie právnych zástupcov len za verejných notárov. Ak osoba, ktorá nie je solicitorom, požiada o notársku verejnú službu, právnická spoločnosť bude vyžadovať, aby sa predkladateľ petície zaviazal, že nebude vykonávať prevod ani právnu prácu, ktorú zvyčajne vykonáva právny zástupca. Na to, aby boli všetci predkladatelia petícií vymenovaní za notára, musia najprv absolvovať skúšku, ktorú stanoví Fakulta notárov Public v Írsku.

 

Poznámka:

Otázky o súčasnej odmene generálneho prokurátora, riaditeľa prokuratúry, súdnych úradníkov a šerifov môžu byť

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneE-mailom alebo
 • odoslané na adresu:

  Oddelenie ľudských zdrojov Merrion
  Street
  Dublin 2

Advokáti sú samostatne zárobkovo činní a ich príjmy sa značne líšia.

Právni zástupcovia môžu byť samostatne zárobkovo činnými osobami (vlastníctvom vlastných postupov) alebo zamestnancami a ich príjmy sa tiež značne líšia.

Notári účtujú poplatok za notársky overený dokument. Neexistujú žiadne právne predpisy upravujúce účtovaný poplatok, ale notári vo všeobecnosti účtujú poplatky na základe času, cesty a sumy, ktorú by mal odborník za službu účtovať.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/11/2020