Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravniški poklici - Irska

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Na tej strani je na voljo pregled pravnih poklicev na Irskem.


Pravniški poklici

Pravni poklici - uvod

Sodno vejo države izvršuje sodstvo v skladu s 34. členom Ustave in nekaterimi zakoni: predvsem zakon o sodiščih (ustanovitev in ustava) iz leta 1961 in zakon o sodiščih (dopolnilne določbe) iz leta 1961, kakor je bil spremenjen. Sodniki so imenovani izmed kandidatov iz pravnih poklicev. Pri opravljanju svojih funkcij so popolnoma neodvisni. Ta neodvisnost je zapisana v ustavi. Pravni poklic je razdeljen med odvetnike (ki se osredotočajo na neposredno delo strank) in odvetnike (ki so specializirani za zastopanje interesov in pravdni postopek).

1. Sodniki

Svetovalni odbor za imenovanja sodnikov določi in obvesti vlado o primernosti oseb za imenovanje na sodniški položaj. Svetovalni odbor za imenovanja sodnikov (JAAB) je bil ustanovljen v skladu z zakonom o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 1995. Upravni odbor sestavljajo predsednik sodišča, predsedniki pritožbenega sodišča, višjega sodišča, okrožnega sodišča in okrožnega sodišča, generalni državni tožilec, imenovani predstavniki odvetniškega sveta in odvetniške zbornice ter tri osebe, ki jih imenuje minister za pravosodje in zakonodajno reformo. Sodnike imenuje predsednik po nasvetu vlade. Sodstvo je neodvisno in zanj veljata le ustava in zakon. V skladu z ustavo je število sodnikov občasno določeno z zakonom.

Vrhovno sodišče sestavljajo predsednik vrhovnega sodišča, ki predseduje Sodišču, in sedem rednih sodnikov z nazivom „Sodnik vrhovnega sodišča“. Predsednik višjega sodišča je tudi član vrhovnega sodišča po uradni dolžnosti. Višje sodišče sestavljajo predsednik višjega sodišča, ki je odgovoren za splošno organizacijo dela vrhovnega sodišča, in redni sodniki z nazivom „Sodnik višjega sodišča“. Tudi predsednik okrožnega sodišča in predsednik okrožnega sodišča sta po uradni dolžnosti člana Visokega sodišča. Višje sodišče sestavljajo predsednik in 35 sodnikov. Okrožno sodišče sestavljajo predsednik okrožnega sodišča in 37 rednih sodnikov z nazivom „Sodba okrožnega sodišča“. Predsednik okrožnega sodišča je tudi član okrožnega sodišča po uradni dolžnosti. Okrožno sodišče sestavljajo predsednik okrožnega sodišča in 63 drugih sodnikov z nazivom „Sodnik okrožnega sodišča“. Plače sodnikov so določene z občasno sprejeto zakonodajo.

Sodniki so imenovani iz pravnih poklicev kvalificiranih pravnikov ali odvetnikov z določenimi leti delovnih izkušenj (ne raziskave). Za okrožno sodišče člen 29(2) zakona o sodiščih (dopolnilne določbe) iz leta 1961 določa, da je oseba, ki opravlja poklic odvetnika ali pravnika z najmanj desetletnim mandatom, usposobljena za imenovanje za sodnika okrožnega sodišča. Člen 30 zakona o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 1995 določa, da je odvetnik ali odvetnik z desetletnim mandatom usposobljen za imenovanje za sodnika okrožnega sodišča. Zakon o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 2002 določa, da je oseba, ki opravlja poklic odvetnika ali pravnika z najmanj dvanajstletnim procesnim upravičenjem, usposobljena za imenovanje na High Court, Court of Appeal in Supreme Court. Kot je bilo že navedeno, je sodstvo neodvisno, saj zanj veljata le ustava in zakon ter ob nastopu funkcije v skladu s členom 34.5.1 ustave podaja naslednjo izjavo:

„Ob prisotnosti almightyja Goda si svečano in iskreno obljubljam in izjavljam, da bom ustrezno in zvesto ter po najboljših močeh izvrševal funkcijo vrhovnega sodnika (ali odvisno od primera) brez strahu ali naklonjenosti vsakemu človeku in da bom spoštoval ustavo in zakone. Morda boga neposredno in vzdrževana.“

V skladu z ustavo je mogoče sodnike vrhovnega sodišča in vrhovnega sodišča razrešiti s položaja le zaradi domnevnega neprimernega ravnanja ali nesposobnosti, potem ko so bile resolucije sprejete prek obeh domov irskega parlamenta. Zakon o sodiščih iz leta 1924 in zakon o sodiščih iz leta 1946 vsebujeta podobne zakonske določbe za sodnike okrožnih in okrožnih sodišč.

2. Generalni državni tožilec in direktor državnega tožilstva

Generalni državni tožilec je „svetovalec vlade v pravnih in pravnih zadevah“, kot določa 30. člen Ustave. Generalnega državnega tožilca imenuje predsednik ob imenovanju predsednika vlade Taoiseach, ki se mora upokojiti, ko ga imenuje predsednik vlade. Generalni državni tožilec je običajno barrister in višji svetovalec. Ni pravila, ki bi od državnega tožilca zahtevalo, da preneha z zasebno prakso, vendar se je to zgodilo v zadnjih letih.

Generalni državni tožilec kot pravni svetovalec vlade pregleda vse osnutke zakonodaje, ki jih namerava vlada predložiti Oireachtas (parlamentarni domovi), da bi jih sprejela v zakonodajo. Generalni državni tožilec vladi svetuje tudi glede mednarodnih zadev, kot je ratifikacija mednarodnih sporazumov. Druga naloga generalnega državnega tožilca je zastopanje javnosti pri uveljavljanju javnih pravic. To se stori tako, da se sproži ali ugovarja sodni postopek. Generalni državni tožilec je sicer imenovan s strani predsednika vlade, vendar je neodvisen od vlade. Z vidika ustave je generalni državni tožilec vedno glavna tožena stranka, kadar se izpodbija ustavnost zakonodaje.

Pred letom 1976 so bila vsa huda kazniva dejanja preganjana v imenu generalnega državnega tožilca. Ustava določa, da lahko to funkcijo opravlja druga oseba, ki je po zakonu pooblaščena za delovanje v ta namen. Urad direktorja državnega tožilstva je bil tako ustanovljen s členom 2 zakona o tožilstvu za kazniva dejanja iz leta 1974, ki je začel veljati leta 1976, pri čemer naj bi bil za opravljanje teh funkcij imenovan uradnik, neodvisen od političnih povezav. Direktorja imenuje vlada, vendar je javni uslužbenec, zato direktor v nasprotju z generalnim državnim pravobranilcem ob padcu vlade ne odstopi. To zagotavlja kontinuiteto pri pregonu kaznivih dejanj. Zakon iz leta 1974 določa tudi, da je direktor državnega tožilstva pri opravljanju svojih nalog neodvisen. Vlada lahko direktorja razreši s položaja, vendar šele po tem, ko odbor, ki ga sestavljajo vrhovni sodnik, sodnik višjega sodišča in generalni državni tožilec, pripravi poročilo o njegovem zdravju ali ravnanju.

Povezava se odpre v novem oknuDirektor državnega tožilstva torej odloči, ali je treba osebo obtožiti hudega kaznivega dejanja in kakšna naj bo obtožba. Vsa kazniva dejanja se zagrešijo v imenu DPP, vendar lahko večino manj hudih kaznivih dejanj preganja Gardaí (irska policija), ne da bi zadevo posredovala DPP. V teh primerih ima DPP pravico, da družbi Gardaí svetuje, kako obravnavati zadevo. Čeprav je DPP prevzel vlogo generalnega državnega tožilca pri pregonu zadev, jo generalni državni tožilec ohrani v zvezi s primeri mednarodnega značaja, kot je izročitev.

3. Zaposleni v sodni službi

Sodni tajniki in sodni uradniki so zaposleni v sodni službi

Sodni tajniki so odgovorni za splošno upravljanje sodišč. Glavna naloga sodnega tajnika je pomagati sodniku med sodnim postopkom in zagotavljati učinkovito upravljanje uprave, ki je potrebna za nemoteno delovanje sodišč.

Sodna služba je neodvisen pravni subjekt, ki je začel delovati novembra 1999 in ga je vlada ustanovila na podlagi zakona o sodniški službi iz leta 1998. Sodna služba je odgovorna ministru za pravosodje in enakost, prek ministra pa vladi.

Sodna služba ima pet mandatov:

 • Upravljanje sodišč
 • Zagotavljanje podpornih storitev za sodnike
 • Obveščanje javnosti o sistemu sodišč
 • Zagotavljanje, upravljanje in vzdrževanje stavb Sodišča
 • Zagotavljanje storitev uporabnikom sodišč

4 Sheriff

Vsaka okraja na Irskem ima grofijski grofij, ki je javni uslužbenec, del njihove odgovornosti pa je, da vzamejo in prodajo blago za odpust dolgov po pridobitvi sodbe sodišča. Grofiji so imenovani v skladu z Zakonom o sodnih uradnikih iz leta 1945 in členom 12(5) zakona o sodiščih, ki so bili imenovani le na osebe, ki so barristers ali solicitors opravljale petletno prakso, ali na tiste, ki so vsaj pet let delali kot upravni referenti ali glavni pomočniki v podsheriff ali grofije. Člen 12(6)(g) zakona določa, da pogoje zaposlitve vsakega sheriffa, za katerega veljajo prej navedeni členi zakona, občasno določi minister za finance po posvetovanju z ministrom za pravosodje in enakost.

5. Pravni svetovalci

Povezava se odpre v novem oknuIrska odvetniška zbornica ima nadzor nad izobraževanjem študentov, ki želijo postati pravni svetovalci, in disciplinska pooblastila nad kvalificiranimi odvetniki. Da bi posamezniki postali pravnik, morajo opraviti končne preglede (FE-1s), ki potekajo dvakrat letno, običajno spomladi in jeseni. Pregled FE-1 je sestavljen iz osmih dokumentov; Pravo gospodarskih družb, ustavno pravo, pogodbeno pravo, kazensko pravo, pravičnost, pravo Evropske unije, pravo realne lastnine in hipotekarno pravo. Posamezniki morajo nato najti ustreznega (praktičnega) odvetnika, ki bo deloval kot strokovni sodelavec za začetek tečaja o poklicni praksi I (PDC I). Projekt PPC I poteka od septembra do marca, skozi celoten tečaj pa so zajete naslednje teme: Veljavno zemljiško pravo, Probate & Tax, Business Law, a Foundation Course, Litigation (Civil & Criminal), Legal Practice Irish (LPI) ter znanja in spretnosti (Civilno in advocacy, interviewing & Advising, Legal Presentation Skills, Legal Presentation Skills; Legal Writing & Legal Law - Legal Law, Legal Writing & Legal Practice Irish (LPI); Pravna praksa na Irskem (LPI) ter znanja in spretnosti (Civilno in advocacy, interviewing & a consultancy, Legal Presentation Skills, Legal presentationing & Legal Writing), Legal Practice Irish (LPI) and Legal Practice Irish (LPI) ter znanja in spretnosti (Civilno in advocacy, interviewing & amp, interviewing & a consultancy, Legal Preentation Skills, Legal Writmenting & Legal Practice, negotiating andamp), ki vključujejo (Civilno in advocision, interviewing & amp, interviewing & consulting, Legal Preentration Skills, Legal presentationing & Legal Writing & LPI), ter znanja in spretnosti (LPI), ki vključujejo (Civilno in zagovorništvo, razgovor, razgovor, svetovanje, pravne raziskave, odvetniške spretnosti in spretnosti, pisanje, pisanje in pisanje, pisanje in pisanje, pisanje, pisanje, pisanje, pisanje, pisanje, v irščino, pravno prakso na Irskem (LPI)) ter znanja in spretnosti (LPI), ki vključujejo (LPI) in zagovorništvo, razgovor, intervjuvno posvetovanje, svetovanje, svetovanje, pravne raziskave, pravne predstavitve, pisanje in pisanje, pisanje, pisanje, pisanje, pisanje in pisanje, pravno prakso na Irskem (LPI), ter sposobnosti za pravno prakso na Irskem (LPI) in pravno prakso na Irskem (LPI), vključno s pravno prakso na Irskem (LPI) in pravno prakso na Irskem (LPI), ter znanja in spretnosti in spretnosti, ki vključujejo (Civilna in odvetniška pravo, intervizijsko pravo, poslovno pravo, poslovno pravo, poslovno pravo, poslovno pravo, poslovno pravo, Teme, ki jih obravnava komisija za varstvo osebnih informacij II, so strokovna praksa, ravnanje in upravljanje (obvezno) ter vrsta izbirnih odločitev v okviru treh področij: podjetja, prakse in prakse, postopki in zasebna stranka. Običajno se začne vsako leto aprila in traja 11 tednov, vključno z izpiti. Po končanem PPC II se morajo posamezniki vrniti v pisarno odvetnika za usposabljanje in končati obdobje, ki je odprto - deset mesecev, če pripravnik ni pridobil kreditne točke za delo, opravljeno pred PPC I, ali šest mesecev, če je bilo pridobljeno posojilo.

Praktikanti lahko zaprosijo za vpis svojega imena v Roll of Solicitors, če:

 • so uspešno opravili vse preizkuse znanja,
 • so uspešno zaključili obdobje usposabljanja in
 • strokovni sodelavec je zaprisegel, da je pripravnik sposoben in primeren za to, da postane solicitor.

Nazadnje je mogoče zaprositi za potrdilo o opravljanju poklica, ko je bilo ime posameznikov sprejeto v Roll of Solicitors.

Za vsakega kvalificiranega odvetnika veljajo disciplinska pooblastila odvetniškega združenja. V skladu z Zakoni o odvetnikih iz leta 1954 do 1994 je disciplinsko sodišče odvetniškega društva pristojno za preiskavo domnevnih kršitev, kot je odtujitev denarnih sredstev. Kadar se ugotovi kršitev, lahko Sodišče za uslužbence sam naloži sankcijo odvetniku (ki lahko vključuje navodilo, naj se povrne znesek, ki ne presega 15000 EUR), ali pa lahko sodišče svojo ugotovitev in priporočilo predloži predsedniku višjega sodišča, ki bo na koncu odločalo o tem, kdo bo naložen odvetniku. Predsednik je pooblaščen, da začasno prekine opravljanje odvetniškega poklica in prekliče začasno prekinitev. Disciplinsko sodišče je pristojno, da zahteva vračilo sredstev strankam, če ugotovijo, da je solicitor previsoko obračunal stroške.

Zakonski instrument 732 iz leta 2003, Regulations 2003 o Evropskih skupnostih (odvetniški ustanovi) iz leta 2003 določa, da odvetniki iz držav članic, ki želijo opravljati poklicno dejavnost odvetnika ali odvetnika, za registracijo zaprosijo odvetniško zbornico ali odvetniško zbornico. Vloga se obravnava in če je sprejeta, se izda potrdilo o registraciji. Pritožbo zoper zavrnitev odvetniške zbornice ali odvetniške zbornice vloži High Court (višje sodišče).

6. Odvetniki (barristers)

Častna društva kraljevih materincev zagotavlja podiplomsko pravno usposabljanje, ki vodi do naziva odvetniške diplome, za tiste, ki želijo delati v odvetniški zbornici, kot je poklic splošno znan. Kraljski oče deluje kot prostovoljna družba pod nadzorom Bencherjev častne družbe kraljevih materincev, ki so člani sodstva in višji barristers. Dodiplomski študij se lahko opravi z vpisnim izpitom za diplomante kraljevega diplome iz pravnih znanosti ali diplomante prava. Diploma iz pravnih študij traja dve leti (s krajšim delovnim časom), sodniški tečaj za odvetniški poklic pa je redni enoletni ali modularni dvoletni tečaj. Po uspešnem zaključku študijskega programa predsednik vrhovnega sodišča dijake povabi v odvetniško zbornico vrhovnega sodišča, barristerji pa po slovesni podelitvi podpišejo imenik članov odvetniške zbornice. Vendar obstajajo dodatne zahteve, preden lahko opravljajo plačano pravno delo.

Odvetniki morajo biti člani pravne knjižnice, da lahko opravljajo svoje delo. Knjižnica Law Library zagotavlja prostor za delo in dostop do pravnih besedil in gradiv v zameno za letno plačilo. Odvetnik mora, preden postane član pravne knjižnice, izbrati poveljnika - uveljavljenega barristerja z vsaj petimi leti izkušenj. Medtem ko je pod vodstvom poveljnika, ki običajno traja eno leto, je na novo usposobljen barrister znan kot obovalec. Mojster napeljuje k praktičnemu delu barristerja in ga bo običajno prosil za pomoč pri pripravi sodnih spisov, pravne raziskave in udeležbo na sodišču v njegovem imenu.

Povezava se odpre v novem oknuGeneralni svet irske odvetniške zbornice, ki je nezakonit organ, nadzoruje ravnanje odvetnikov. Svet vsako leto izvolijo člani odvetniške zbornice in izda kodeks poklicnega ravnanja, ki ga občasno spreminjajo člani odvetniške zbornice. Ta kodeks ravnanja določa, kaj se zahteva od odvetnikov.

Obtožbe o kršitvah kodeksa ravnanja preiskuje odbor za poklicno ravnanje odvetniške zbornice, ki vključuje tudi nečlane odvetniške zbornice. Odbor je pristojen za izrekanje glob in opominov ter za začasno izključitev ali izključitev člana iz pravne knjižnice. Pritožbe na njihove odločitve se lahko vložijo pri pritožbenem odboru, ki vključuje sodnika Circuit Courta in tudi člana porotnika.

Odvetnik je moral običajno prejemati navodila od odvetnikov, neposreden dostop do odvetnikov pa je bil prepovedan. To prakso je preučila komisija za pravično trgovino, ki je v svojem poročilu iz leta 1990 priporočila, da je splošna prepoved neposrednega dostopa omejevalna praksa in bi jo bilo treba črtati iz kodeksa ravnanja. Komisija se je strinjala, da je v nekaterih primerih zaželeno nadaljnje sodelovanje odvetnika. Komisija je priporočila, da ne bi smela obstajati nobena zakonska ali druga pravila, ki bi zahtevala fizično prisotnost odvetnika na sodišču, da bi odvetniku dali navodila. Ta priporočila niso bila v celoti izvedena, vendar so bile uvedene številne spremembe kodeksa ravnanja, da bi nekaterim odobrenim strokovnim organom omogočili neposreden dostop.

Odvetniki so nižji ali višji svetovalci. Po tradiciji morajo člani odvetniške zbornice več let delati kot podrejeni zagovorniki, preden se odločijo, ali naj postanejo višji svetovalci. Ne gre za samodejno napredovanje in nekateri nižji svetovalci se bodo odločili, da se ne bodo nikoli prijavili. Na splošno večina odvetnikov razmišlja o tem, da bi postali višji svetovalec po 15 letih prakse. Tisti, ki želijo postati višji svetovalci, zaprosijo generalnega državnega tožilca za odobritev, vendar dejansko imenovanje opravi vlada po nasvetu generalnega državnega tožilca, ki se prav tako poveže s predsednikom vrhovnega sodišča, predsednikom višjega sodišča in predsednikom odvetniškega sveta.

Na splošno nižji svetovalec pripravlja in pripravlja vloge ter vodi nekatere sodne postopke, običajno na nižjih sodiščih, vendar ne izključno. Naloge višjega svetovalca bi vključevale pregled osnutkov vlog, ki jih pripravi nižji svetovalec, in vodenje težjih zadev na vrhovnem in vrhovnem sodišču.

7. Okrožni registratorji

Povezava se odpre v novem oknuOkrožni registratorji so kvalificirani odvetniki, ki jih imenuje vlada. V zvezi z okrožnim sodiščem opravljajo navidezno sodno funkcijo in so odgovorni za upravljanje okrožnih sodnih pisarn.

Delujejo tudi kot grofije Sheriff (razen v Dublinu in Corku).

8. Notarji

Notarje imenuje predsednik sodišča, ki zaseda na javni obravnavi. Notar opravlja naslednje glavne naloge:

 • Overjanje dokumentov
 • Potrjevanje in preverjanje podpisov na listinah
 • Izvajanje notarskih protestov v zvezi s komercialnimi dokumenti, kot so menice in lastne menice, ter v pomorskih zadevah
 • Sprejemanje izjav, izjav in (razen v zvezi s postopki pred irskimi sodišči) zapriseženih izjav.

Vloge se vložijo s peticijo, v kateri so navedeni prebivališče in poklic vlagatelja peticije, število notarjev v okrožju, prebivalstvo okrožja in okoliščine, ki kažejo na potrebo po notarju in/ali kako je prišlo do prostega delovnega mesta. Peticijo je treba preveriti z zapriseženo izjavo vlagatelja peticije, v kateri je navedeno potrdilo o sposobnosti, ki ga je na splošno podpisalo šest lokalnih odvetnikov in šest vodij lokalne poslovne skupnosti. Peticija se vloži na vrhovnem sodišču z obvestilom o gibanju, ki se vroči prek urada vrhovnega sodišča pri sodnem tajniku notarske fakultete na Irskem, tajniku odvetniškega društva in vseh notarjih, ki opravljajo dejavnosti v okrožjih tožeče stranke in sosednjih okrožjih.

Splošna praksa je, da se solicitors imenuje samo za notarje. Kadar oseba, ki ni solic, zaprosi za notarsko notarsko zbornico, bo odvetniška družba zahtevala, da se vlagatelj peticije pred vrhovnim sodnikom zaveže, da ne bo opravljal prenosa ali pravnega dela, ki ga običajno opravlja solicitor. Da bi bili vsi vlagatelji peticije imenovani za notarja, morajo najprej opraviti izpit, ki ga določi notarska fakulteta na Irskem.

 

Opomba:

Vprašanja o trenutnih prejemkih generalnega državnega tožilca, direktorja državnega tožilstva, sodnega tajnika in grofije so lahko:

 • Povezava se odpre v novem oknuPo e-pošti ali
 • poslano na naslov:

  Oddelek za človeške vire
  Merrion Street
  Dublin 2

Odvetniki so samozaposleni, njihovi zaslužki pa se zelo razlikujejo.

Pravni svetovalci so lahko samozaposleni (z lastnimi praksami) ali zaposleni, zelo različni pa so tudi njihovi zaslužki.

Notarji zaračunajo pristojbino za notarsko overjeno listino. Ni zakonodaje, ki bi urejala zaračunano pristojbino, notarji pa na podlagi časa, potovanja in zneska, ki bi ga moral zaračunati strokovnjak, običajno zaračunajo storitev.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 19/11/2020