Juridische beroepen - Ierland

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: keskmine

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Ierland.


Juridische beroepen

Juridische beroepen — Inleiding

Het gerechtelijk apparaat van de staat wordt uitgeoefend door de rechterlijke macht overeenkomstig artikel 34 van de grondwet en bepaalde wetgeving: primair de Courts (establishment and Constitution) Act 1961 en de Courts (Supplemental Provisions) Act 1961, zoals gewijzigd. Rechters worden benoemd uit kandidaten uit beoefenaars van juridische beroepen. Zij oefenen hun taken volledig onafhankelijk uit. Deze onafhankelijkheid is verankerd in de grondwet. Het advocatenkantoor is verdeeld tussen advocaten (die zich concentreren op direct cliëntenwerk) en barristers (die gespecialiseerd zijn in belangenbehartiging en procesvoering).

1. Rechters

De Adviesraad voor benoemingen bepaalt en informeert de regering over de geschiktheid van personen voor benoeming in een gerechtelijk ambt. De raadgevende raad voor rechterlijke benoemingen (JAAB) is opgericht op grond van de wet op de gerechtsdeurwaarders van 1995. De raad bestaat uit de Chief Justice, de presidenten van het Hof van Beroep, het High Court, het Circuit Court, de districtsrechtbank, de procureur-generaal, de voorgedragen vertegenwoordigers van de raad van advocaten en de Law Society en drie personen die door de minister van Justitie en Hervorming van het Recht zijn voorgedragen. De rechters worden op advies van de regering door de president benoemd. De rechterlijke macht is onafhankelijk en is uitsluitend onderworpen aan de grondwet en de wet. Overeenkomstig de grondwet wordt het aantal rechters van tijd tot tijd bij wet vastgesteld.

Het Hooggerechtshof bestaat uit de opperrechter, die het voorzitterschap van het Hof bekleedt, en zeven gewone rechters met de titel „rechter bij het Hooggerechtshof”. De president van de High Court is ook ambtshalve lid van het Hooggerechtshof. De High Court bestaat uit de president van de High Court, die verantwoordelijk is voor de algemene organisatie van de werkzaamheden van het High Court, en gewone rechters met de titel „rechter van het hooggerechtshof”. Ook de Chief Justice en de president van het Circuit Court zijn ambtshalve lid van de High Court. De High Court bestaat uit een president en 35 rechters. Het Circuit Court bestaat uit de president van het Circuit Court en 37 gewone rechters met de titel „rechter van het Circuit Court”. De president van de rechtbank is ook ambtshalve lid van de Circuit Court. De districtsrechtbank bestaat uit de president van de arrondissementsrechtbank en 63 andere rechters, met de titel „rechter van de arrondissementsrechtbank”. De bezoldiging van rechters wordt vastgesteld bij wetgeving die van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

Rechters worden benoemd uit de juridische beroepen van gekwalificeerde solicitors of barristers met bepaalde jaren beroepservaring (geen onderzoek). Voor de arrondissementsrechtbank bepaalt Section 29 (2) van de Courts (Supplemental Provisions) Act 1961 dat een persoon die een advocaat of procureur van ten minste tien jaar is, in aanmerking komt voor benoeming tot rechter bij de arrondissementsrechtbank. Section 30 van de Courts and Courts Officers Act 1995 bepaalt dat een solicitor of barrister met een status van tien jaar gekwalificeerd is voor benoeming tot rechter bij de Circuit Court. De Courts and Courts Officers Act 2002 bepaalt dat een persoon die een advocaat of procureur is met een status van ten minste 12 jaar, gekwalificeerd is om te worden benoemd bij de High, Court, Court of Appeal en het Hooggerechtshof. Zoals eerder vermeld, is de rechterlijke macht onafhankelijk in die zin dat zij alleen onderworpen is aan de grondwet en de wet, en bij ambtsaanvaarding de volgende verklaring uit hoofde van artikel 34, lid 5.1, van de Grondwet aflegt:

„In aanwezigheid van almighty God doe ik plechtig en oprecht en verklaar ik dat ik naar behoren en loyaal en naar mijn weten en macht het ambt van opperrechter (of in voorkomend geval) zal uitoefenen zonder angst of voorkeur, ongerustheid of onwil jegens een man, en dat ik de grondwet en de wetten zal handhaven. May God direct en duurzaam.”

Volgens de grondwet kunnen rechters van het Hooggerechtshof en het Hooggerechtshof alleen uit hun ambt worden ontheven wegens vermeend wangedrag of onvermogen nadat beide huizen van de Oireachtas (Iers voor het parlement) resoluties hebben aangenomen. De Courts of Justice Act 1924 en de Courts of Justice (rechtbank) van 1946 voorzien in soortgelijke wettelijke bepalingen voor rechters van de Circuit and District Courts.

2. De procureur-generaal en de directeur van het Openbaar Ministerie

De procureur-generaal is „adviseur van de regering op het gebied van recht en juridisch advies”, zoals bepaald in artikel 30 van de Grondwet. De procureur-generaal wordt door de president benoemd op voordracht van de Taoiseach (Ierse premier) en is verplicht zijn ambt te beëindigen wanneer de Taoiseach dat doet. De procureur-generaal is in het algemeen een praktiserende barrister en een Senior Counsel. Er bestaat geen regel die de procureur-generaal verplicht een einde te maken aan zijn particuliere praktijk, maar dit is de afgelopen jaren het geval geweest.

Als juridisch adviseur van de regering onderzoekt de procureur-generaal alle wetsontwerpen die de regering voornemens is aan beide Oireachtas (huizen van het parlement) voor te leggen om in de wet te worden omgezet. De procureur-generaal adviseert de regering ook over internationale aangelegenheden zoals de ratificatie van internationale overeenkomsten. Een andere functie van de procureur-generaal is het vertegenwoordigen van het publiek bij de uitoefening van openbare rechten. Dit gebeurt door een gerechtelijke procedure in te leiden of tegen te gaan. Hoewel de procureur-generaal door de Taoiseach is benoemd, is hij onafhankelijk van de regering. Volgens de grondwet is de procureur-generaal altijd de belangrijkste verweerder wanneer de grondwettigheid van de wetgeving wordt betwist.

Vóór 1976 werden alle ernstige strafbare feiten vervolgd namens de procureur-generaal. De grondwet bepaalt dat deze functie kan worden uitgeoefend door een andere persoon die daartoe wettelijk gemachtigd is. Het ambt van directeur van het Openbaar Ministerie is dus ingesteld bij section 2 van de Wet op de vervolging van strafbare feiten van 1974, die in 1976 in werking is getreden. Het idee is dat er een officier moet zijn die onafhankelijk is van politieke banden om deze taken uit te voeren. De directeur wordt benoemd door de regering, maar is ambtenaar, zodat de directeur niet aftreedt wanneer een regering valt, in tegenstelling tot de procureur-generaal. Dit zorgt voor continuïteit in de vervolging van strafbare feiten. De wet van 1974 bepaalt ook dat de directeur van het openbaar ministerie zijn functie onafhankelijk uitoefent. De directeur kan door de regering van zijn functie worden ontheven, maar pas nadat een rapport over zijn gezondheid of gedrag is opgesteld door een commissie bestaande uit de Chief Justice, een rechter van het Hooggerechtshof en de procureur-generaal.

De link wordt in een nieuw venster geopend.De directeur van het Openbaar Ministerie (DPP) beslist derhalve of een persoon moet worden beschuldigd van een ernstig strafbaar feit en wat de tenlastelegging moet zijn. Alle strafbare feiten worden in naam van de DPP genomen, maar de meeste minder ernstige misdrijven kunnen door de Gardaí (Ierse politie) worden vervolgd zonder een dossier naar de DPP te sturen. In deze gevallen heeft de DPP het recht de Gardaí te adviseren over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld. Hoewel de DPP de rol van de procureur-generaal bij de vervolging van zaken heeft overgenomen, behoudt de procureur-generaal deze rol met betrekking tot zaken van internationale aard, zoals uitlevering.

3. Medewerkers van de gerechtelijke dienst

Griffiers en griffiers zijn in dienst van de Courts Service

De griffiers van het Hof zijn verantwoordelijk voor de algemene administratie van de rechtbanken. De voornaamste taak van de griffier van het Hof is de rechter tijdens de zitting bij te staan en ervoor te zorgen dat de administratie die nodig is voor de goede werking van de gerechten, efficiënt wordt beheerd.

De Courts Service is een onafhankelijk ondernemingsorgaan dat in november 1999 is opgericht en door de regering is opgericht op grond van de Courts Service Act van 1998. De Courts Service is verantwoording verschuldigd aan de minister van Justitie en Gelijke Kansen en, via de minister, aan de regering.

De Juridische Dienst heeft vijf mandaten:

 • Het beheer van de rechtbanken
 • Verlenen van ondersteunende diensten aan de rechters
 • Het verstrekken van informatie over het rechtsmiddelensysteem aan het publiek
 • Het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van gerechtsgebouwen
 • Het bieden van faciliteiten aan gebruikers van de rechtbanken

4 Sheriff

Elke graafschap in Ierland heeft een Sheriff die ambtenaar is en een deel van zijn verantwoordelijkheid is goederen te nemen en te verkopen om een schuld te vereffenen nadat een rechterlijke uitspraak is gedaan. Op grond van de Wet op de gerechtsdeurwaarders van 1945 en section 12 (5) van de wet wordt de benoeming van de functie beperkt tot personen die barristers of solicitors zijn die gedurende vijf jaar hun beroep hebben uitgeoefend, of tot personen die gedurende ten minste vijf jaar als leidinggevende of hoofdassistent van een ondersheriff of sheriff hebben gewerkt. Section 12 (6) (g) van de wet bepaalt dat de arbeidsvoorwaarden van elke Sheriff onder voorbehoud van de voorgaande onderdelen van de wet van tijd tot tijd worden vastgesteld door de minister van Financiën, na overleg met de Minister for Justice and Equality.

5. Advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Law Society of Ireland heeft zeggenschap over de opleiding van studenten die solicitors willen worden en heeft disciplinaire bevoegdheden ten aanzien van gekwalificeerde solicitors. Om solicitor te worden, moeten personen de eindonderzoeken (FE-1) die twee keer per jaar worden gehouden, meestal in het voorjaar en het najaar afronden. Het FE-1-onderzoek bestaat uit acht documenten; Vennootschapsrecht, constitutioneel recht, overeenkomstenrecht, strafrecht, rechtvaardigheid, recht van de Europese Unie, recht inzake onroerend goed en sportrecht. Personen moeten dan een geschikte (praktiserende) solicitor vinden om als opleidingssolicitor op te treden om de professionele praktijkcursus I (PPC I) te beginnen. De PPC I loopt van september tot maart en de volgende onderwerpen komen gedurende de hele cursus aan bod: Toegepast Land Law, Probate & Tax, Business Law, a Foundation Course, Litigation (civil & Criminal), Legal Practice Irish (LPI) en vaardigheden waaronder (civiel en advocaat, interviewing & Advising, Legal Research, Legal Presentation skills, Legal Mating & Drafting & Opdrachtgeving Beroepsontwikkeling) De kandidaten beginnen vervolgens 14 dagen na het eindexamen op PPC I. Voordat u tot de PPC II-cursus kan worden toegelaten, moet u door de C-commissie zijn aangemeld. De onderwerpen die aan bod komen in de PPC II zijn professionele praktijken, gedrag en management (verplicht) en een reeks keuzekeuzes onder de drie kopjes „Business, Practice & Procedure” en „Private Client”. Het begint gewoonlijk in april van elk jaar en duurt 11 weken, inclusief examens. Na voltooiing van PPC II moeten personen terugkeren naar het kantoor van de solicitor voor opleiding en de resterende periode voltooien — tien maanden als de stagiair geen studiepunten heeft gekregen voor vóór PPC I verrichte werkzaamheden, of zes maanden als er studiepunten zijn verkregen.

Stagiairs kunnen een aanvraag indienen om hun naam in te schrijven in de Roll of Solicitors wanneer:

 • zij zijn geslaagd voor alle examens
 • zij de opleidingsperiode met succes hebben doorlopen, en
 • de opleidingssolicitor heeft beëdigd dat de stagiair geschikt en betrouwbaar is om solicitor te worden.

Ten slotte kan een praktijkattest worden aangevraagd zodra de naam van de persoon tot de Roll of Solicitors is toegelaten.

Elke gekwalificeerde advocaat valt onder de disciplinaire bevoegdheden van de Law Society. Op grond van de Solicitors Acts 1954 tot en met 1994 is het tuchtgerecht van de Law Society bevoegd om beschuldigingen van wangedrag zoals het verduisteren van monies.Wanneer er sprake is van een fout, kan het Tribunal zelf een sanctie opleggen aan de solicitor (die een bevel kan omvatten tot terugbetaling van een bedrag van ten hoogste 15,000 EUR aan elke benadeelde partij) of kan het Tribunal zijn vaststelling en aanbeveling richten aan de president van de High Court, die uiteindelijk zal beslissen over de aard van de opgelegde sanctie. De president heeft de bevoegdheid om een advocaat uit de praktijk te schorsen en de schorsing op te heffen. Het tuchtgerecht is bevoegd om terugbetaling van gelden aan cliënten te eisen indien zij een solicitor te veel in rekening brengen.

In Statutory 732 van 2003, European Communities (Lawyers ’Establishment) Regulations 2003, is bepaald dat advocaten uit de lidstaten die de beroepswerkzaamheden van een advocaat wensen uit te oefenen, zich daartoe tot de orde van advocaten of de orde van advocaten moeten wenden. De aanvraag wordt in behandeling genomen en indien een bewijs van inschrijving wordt aanvaard, wordt een bewijs van inschrijving afgegeven. Tegen een weigering van de orde van advocaten of de Law Society kan hoger beroep worden ingesteld bij de High Court.

6. Barristers

De Honorable Society of King’s Inns biedt postdoctorale juridische opleiding, die leidt tot de toekenning van de graad van advocaat, aan diegenen die in de balie willen werken, aangezien het beroep collectief bekend is. De Inns van de koning opereert als een vrijwilligersorganisatie onder toezicht van de Benchers van de Honorable Society of King’s Inns, die lid zijn van de rechterlijke macht en hoge barristers. De toegang tot de graad vindt plaats door middel van een toelatingsexamen voor afgestudeerden van het Inns Diploma van de Koning in juridische studies of rechtenafgestudeerden. Het diploma juridische studies duurt twee jaar (deeltijds) en de Barristerat Law Course is een voltijdse cursus van één jaar of een modulaire tweejarige cursus. Na de succesvolle voltooiing van de universitaire opleiding worden de studenten door de Chief Justice opgeroepen voor de balie van het Hooggerechtshof en ondertekenen de barristers die na de ceremonie de rol van leden van de balie hebben getekend. Er zijn echter nog andere eisen voordat zij betaald legaal werk kunnen verrichten.

Barristers moeten lid zijn van de Law Library om hun beroep uit te oefenen. De Law Library biedt een werkplek van en toegang tot wetteksten en materiaal tegen een jaarlijkse vergoeding. Alvorens lid te worden van de Law Library, moet een barrister een kapitein kiezen — een gevestigde barrister met ten minste vijf jaar ervaring. Onder begeleiding van de kapitein, die over het algemeen een jaar duurt, wordt de nieuw gekwalificeerde barrister een afwijking genoemd. De kapitein introduceert de afwijking van de praktische werkzaamheden van een barrister en zal de wijk gewoonlijk vragen om bijstand te verlenen bij het opstellen van processtukken en juridisch onderzoek en om de rechtbank namens hen bij te wonen.

DeDe link wordt in een nieuw venster geopend.Algemene Raad van de Orde van Ierland, een niet-statutair orgaan, ziet toe op het gedrag van barristers. De Raad wordt jaarlijks gekozen door leden van de orde en stelt een gedragscode op, die van tijd tot tijd door de leden van de Orde wordt gewijzigd. In deze gedragscode wordt bepaald wat voor barristers vereist is.

Beschuldigingen van inbreuken op de gedragscode worden onderzocht door de Professional Practices Committee of the Bar Council, die ook niet-leden van de balie omvat. Het Comité heeft de bevoegdheid boetes en overnames op te leggen en een lid van de Law Library op te schorten of uit te sluiten. Tegen hun beslissingen kan beroep worden ingesteld bij de commissie van beroep, die bestaat uit een Circuit Court Judge en een leid lid.

Een barrister was van oudsher verplicht instructies van een solicitor te ontvangen en rechtstreekse toegang tot barristers was verboden. Deze praktijk werd onderzocht door de Fair Trade Commission, die in haar verslag van 1990 aangaf dat het algemene verbod op rechtstreekse toegang een restrictieve praktijk was en uit de gedragscode moest worden geschrapt. De Commissie aanvaardde dat in bepaalde gevallen de voortzetting van de betrokkenheid van een advocaat wenselijk was. De Commissie heeft aanbevolen geen wettelijke of andere regels vast te stellen die de fysieke aanwezigheid van een advocaat in de rechtbank verplichten een barrister te instrueren. Deze aanbevelingen zijn niet volledig uitgevoerd, maar in de gedragscode zijn een aantal wijzigingen aangebracht om rechtstreekse toegang van bepaalde erkende beroepsorganisaties mogelijk te maken.

Barristers zijn junior of senior counsel. De traditie bestaat erin dat advocaten gedurende een aantal jaren als junior raadsman optreden alvorens te overwegen om senior raadsman te worden. Het gaat niet om automatische promotie, en sommige junior advocaten zullen ervoor kiezen nooit een aanvraag in te dienen. In het algemeen overwegen de meeste barristers senior counsel te worden na 15 jaar praktijk. Degenen die senior raadsman wensen te worden, dienen bij de procureur-generaal om goedkeuring in, maar de daadwerkelijke benoeming geschiedt door de regering op advies van de procureur-generaal, die tevens contacten onderhoudt met de Chief Justice, de president van het Hooggerechtshof en de voorzitter van de Orde van Advocaten.

In het algemeen stelt junior raadsman memories op en bereidt zij een aantal rechtszaken voor, meestal in de lagere rechtbanken, maar niet uitsluitend. Tot de taken van een senior raadsman behoort het bestuderen van door junior raadslieden opgestelde ontwerpmemories en het behandelen van de moeilijkste zaken bij het Hooggerechtshof en het Hooggerechtshof.

7. Registrars van het graafschap

De link wordt in een nieuw venster geopend.De provinciale registrators zijn gekwalificeerde solicitors en worden benoemd door de regering. Zij vervullen quasi-gerechtelijke taken met betrekking tot de circusrechter en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de kantoren van de circusrechtbank.

Zij treden ook op als County Sheriff (behalve in Dublin en Cork).

8. Notarissen

Notarissen Public worden benoemd door de Chief Justice in openbare zitting. De Notary Public vervult de volgende hoofdfuncties:

 • Authenticatie van documenten
 • Verklaring en verificatie van handtekeningen op documenten
 • Uitvoering van notariële protesten met betrekking tot handelsdocumenten zoals wisselbrieven, orderbriefjes en maritieme aangelegenheden
 • Het afleggen van verklaringen, verklaringen en (behalve in verband met procedures voor de Ierse rechtbanken) beëdigde verklaringen.

Aanvragen worden ingediend door middel van een verzoekschrift waarin de woonplaats en het beroep van indiener, het aantal notarissen in het district, de bevolking van het district en de omstandigheden waaruit blijkt dat er behoefte is aan een notaris en/of hoe een vacature zich heeft voorgedaan, worden vermeld. Het verzoekschrift moet worden gecontroleerd aan de hand van een beëdigde verklaring van indiener, waarin een geschiktheidsverklaring wordt getoond die in het algemeen is ondertekend door zes lokale advocaten en zes leiders van het lokale bedrijfsleven. Het verzoekschrift wordt ingediend bij de Chief Justice per Notice of Motion, die via het Hooggerechtshof wordt betekend aan de Registrar of the Faculty of Notaries Public in Ireland, de Secretary of the Law Society en alle notarissen die werkzaam zijn in de provincies van de verzoeker en aangrenzende graafschappen.

De algemene praktijk is dat solicitors alleen tot notarissen worden benoemd. Wanneer een persoon die geen solicitor is, een notaris aanvraagt, eist de Law Society dat de indiener zich tot de Chief Justice verbindt om zich niet bezig te houden met overdrachten of juridische werkzaamheden die gewoonlijk door een advocaat worden verricht. Om te worden benoemd tot notaris moeten alle indieners eerst slagen voor een examen van de Faculteit Notaries Public in Ierland.

 

Opmerking:

Vragen over de huidige bezoldiging van de Attorney General, Director of Public Prosecutions, Clerks of the Court and Sheriffs kunnen

 • De link wordt in een nieuw venster geopend.Per e-mail of
 • gepost naar:
  Human Resources
  Department of Finance
  Merrion Street
  Dublin 2

Barristers zijn zelfstandigen en hun inkomen varieert sterk.

Solicitors kunnen zelfstandigen zijn (door hun eigen praktijken te bezitten) of werknemers, en ook hun inkomsten lopen sterk uiteen.

Notarissen brengen een honorarium in rekening per notariële akte. Er bestaat geen wettelijke regeling voor het in rekening brengen van de vergoeding, maar de notaris brengt in het algemeen kosten in rekening op basis van tijd, reis en het bedrag dat een beroepsbeoefenaar voor een dienst in rekening zou moeten brengen.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 19/11/2020