Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Юридически професии - Литва

Настоящата страница съдържа преглед на юридическите професии в Литва.


Юридически професии

Юридически професии — въведение

Юридическите професии в Литва включват:

 • Прокурори (prokurorai)
 • Съдии (teisėjai)
 • Адвокати (advokatai)
 • Нотариуси (notarai)
 • Съдия-изпълнители (antstoliai)

Прокурори

Организация

В Литва съществуват 56 териториални прокуратури:

 • 51 регионални
 • 5 окръжни

Връзката отваря нов прозорецГлавният прокурор (Generalinė prokuratūra) е отговорен за териториалните прокуратури (teritorinės prokuratūros). Той се назначава за седемгодишен мандат от президента на Литовската република (Lietuvos Respublikos Prezidentas) със съгласието на Парламента (Seimas).

Главният прокурор е отговорен пред Парламента и президента. Видовете прокурори биват:

 • главен прокурор (generalinis prokuroras)
 • териториални (окръжни или регионални) началник-прокурори (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • други прокурори.

Няма връзка между Министерството на правосъдието и прокуратурата — йерархична зависимост, обща компетентност или някаква друга специфична връзка.

Роля и задължения

Функциите на прокуратурите са:

 • да организират и направляват досъдебни разследвания
 • да повдигат обвинения от името на държавата по наказателни дела
 • да защитават обществения интерес
 • да гарантират справедливост
 • да подпомагат съдебната система при правораздаването

Прокурорите участват във всички наказателни дела и в граждански или административни дела, съгласно посоченото в иска.

Съдии

Организация

В Литва няма различни видове съдии; всичките са професионални съдии (profesionalūs teisėjai).

Общите принципи на съдебната система са установени в Конституцията и в парламентарния акт за устройството на съдилищата. Съдилищата са независими, със следните автономни органи:

 • Общо събрание на съдиите (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • Съдебен съвет (Teisėjų taryba)
 • Почетен съд (Teisėjų garbės teismas)

Съдилищата са подпомагани в своята дейност от Връзката отваря нов прозорецНационалната съдебна администрация (Nacionalinė teismų administracija).

Организация на юридическата професия: Адвокати

Адвокати, имащи право да пледират във висша инстанция / адвокати

В Литва има адвокати (advokatai) и стажант-адвокати (advokatų padėjėjai). Стажант-адвокатите могат да представляват своите клиенти при граждански производства и да ги защитават при наказателни производства — с разрешението на надзираващия адвокат и когато законът позволява.

Адвокатите и стажант-адвокатите не са класифицирани по вид. Адвокатите са свободни да избират областта на правото, в която желаят да специализират (специализация на адвокат).

Бази данни с правна информация

Можете да намерите повече информация на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Литва (Lietuvos advokatūra)..

Достъпът до тази база данни безплатен ли е?

Да, достъпът до уебсайта на Адвокатска колегия на Литва е безплатен.

Юрисконсулти/ Правни съветници

В Литва няма юрисконсулти или правни съветници.

Нотариуси

Организация

В Литва има само един вид нотариуси (notarai). Броят на нотариусите, техните кантори и територията на тяхната  компетентност се определят от министъра на правосъдието (Teisingumo ministerija). Нотариусите се назначават и отзовават от министъра.

Нотариусите са част от Нотариалната камара (Notarų rūmai). Всяка година Нотариалната камара предава на министъра на правосъдието подробен годишен доклад за своите дейности, заедно с прогноза и насоки за дейностите на нотариусите през следващата година.

Регулаторните актове, уреждащи дейността на нотариусите, се одобряват от министъра на правосъдието с оглед на становището на Президиума на Нотариалната камара (Notarų rūmų prezidiumas).

Ако министърът на правосъдието е на мнение, че дадена резолюция или решение на Нотариалната камара е в противоречие със законите на Република Литва, той може да подаде жалба при Регионалния съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos teismas) за отмяна на тези резолюции или решения.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецНотариална камара на Литва.

Роля и задължения

Основните задължения на Нотариалната камара са:

 1. Координиране на дейностите на нотариусите
 2. Полагане на грижи за професионалното израстване на нотариусите
 3. Защита и представителство на интересите на нотариусите в институциите на държавното управление и администрация
 4. Изготвяне на проекти на регулаторни актове по въпроси, свързани с нотариалната служба, и тяхното предаване на министъра на правосъдието
 5. Единство на нотариалната практика
 6. Надзор върху това как нотариусите изпълняват своите функции и как се съгласуват с изискванията на професионалната етика
 7. Гарантиране на запазването и употребата на инструментите, изготвени в практиката на нотариалната професия
 8. Осигуряване на нотариално обучение
 9. Извършване на други задачи, предвидени в Устава на Нотариалната камара (Notarų rūmų statutas).

Други юридически професии

Съдия-изпълнители

Има само един вид съдия-изпълнители (antstoliai) в Литва.

Можете да намерите информация относно съдия-изпълнителите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта, посветен на професията съдия-изпълнител, както и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецКамарата на съдия-изпълнителите (Antstolių rūmai).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/04/2020