Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridiske erhverv - Litauen

Dette afsnit giver et overblik over de juridiske erhverv i Litauen.


Juridiske erhverv

Juridiske erhverv – indledning

De juridiske erhverv i Litauen omfatter:

 • Anklagere (prokurorai)
 • Dommere (teisėjai)
 • Advokater (advokatai)
 • Notarer (notarai)
 • Fogeder (antstoliai)

Anklagere

Organisation

I Litauen er anklagemyndigheden fordelt på 56 geografiske enheder:

 • 51 regionale kontorer
 • 5 distriktskontorer.

Link åbner i nyt vindueDen offentlige anklagers kontor (Generalinė prokuratūra) har ansvaret for anklagemyndighedens geografiske enheder (teritorinės prokuratūros). Den offentlige anklager udnævnes for syv år ad gangen af Republikken Litauens præsident (Lietuvos Respublikos Prezidentas) efter godkendelse af parlamentet.

Den offentlige anklager refererer til parlamentet og præsidenten. Der findes følgende typer anklager:

 • den offentlige anklager (generalinis prokuroras)
 • de øverste distrikts- eller regionalanklagere (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • andre anklagere.

Der er ikke nogen forbindelse mellem justitsministeriet og anklagemyndigheden i henseende til underordning, fælles kompetence eller andre specifikke indbyrdes forhold.

Rolle og ansvarsopgaver

Anklagemyndigheden har til opgave at:

 • tilrettelægge og styre forundersøgelser
 • rejse tiltale på statens vegne i straffesager
 • beskytte det offentliges interesser
 • sikre retfærdighed
 • bistå retsvæsnet i forvaltningen af retsplejen.

Anklagerne deltager i alle straffesager og i civile og forvaltningsretlige sager i henhold til, hvad der er anført i kravet.

Dommere

Organisation

Alle dommere i Litauen er professionelle dommere (profesionalūs teisėjai).

De almindelige principper for retsvæsnet er fastlagt i forfatningen og i en retsakt om domstolene, som parlamentet har vedtaget. Domstolene er uafhængige og omfatter følgende selvstyrende organer:

 • Dommernes generalforsamling (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • Dommerrådet (Teisėjų taryba)
 • Disciplinærdomstolen (Teisėjų garbės teismas).

Domstolene bistås i deres virke af Link åbner i nyt vindueden nationale domstolsforvaltning (Nacionalinė teismų administracija).

Advokater

Organisation

Procederende advokater

Der findes advokater (advokatai) og advokatfuldmægtige (advokatų padėjėjai) i Litauen. Advokatfuldmægtige kan repræsentere deres klienter i civile sager og forsvare dem i straffesager med tilladelse af den tilsynsførende advokat og i henhold til lovens bestemmelser.

Advokater og advokatfuldmægtige er ikke opdelt i typer. Advokater kan frit vælge det område af loven, som de ønsker at specialisere sig inden for.

Juridiske databaser

Webstedet for det Link åbner i nyt vinduelitauiske advokatsamfund (Lietuvos advokatūra) indeholder flere oplysninger.

Er der gratis adgang til denne database?

Ja, der er gratis adgang til webstedet for det litauiske advokatsamfund.

Rådgivende advokater

Der findes ingen rådgivende advokater i Litauen.

Notarer

Organisation

I Litauen findes der kun én kategori af notarer (notarai). Antallet af notarer, deres kontorer og afgrænsningen af deres kompetence er fastlagt af justitsministeren (Teisingumo ministerija). Notarer udnævnes og afskediges af ministeren.

Notarer hører under notarkammeret (Notarų rūmai). Hvert år aflægger notarkammeret en detaljeret rapport til justitsministeriet om sine aktiviteter sammen med en prognose og retningslinjerne for notaraktiviteterne i det kommende år.

Lovbestemmelser om notarer godkendes af justitsministeren under hensyntagen til en udtalelse fra notarkammerets præsidium (Notarų rūmų prezidiumas).

Hvis justitsministeren mener, at en beslutning truffet af notarkammeret strider mod Republikken Litauens love, kan ministeren appellere sagen til den regionale domstol i Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) med påstand om at få den pågældende beslutning omgjort.

Der findes flere oplysninger på webstedet for det Link åbner i nyt vindueLitauens notarkammer.

Rolle og ansvarsopgaver

Notarkammeret har følgende primære opgaver:

 1. koordinering af notaraktiviteter
 2. karrierefremme for notarer
 3. beskyttelse og repræsentation af notarernes interesser i de statslige forvaltninger og institutioner
 4. udarbejdelse af udkast til love om emner vedrørende notarerhvervet og forelæggelse heraf for justitsministeriet
 5. ensretning af notarpraksis
 6. tilsyn med, hvordan notarerne udfører deres opgaver og overholder kravene til god notarskik
 7. bevaring og anvendelse af retsakter om udøvelsen af notarerhvervet
 8. praktikantforløb for notarer
 9. varetagelse af andre opgaver i henhold til notarkammerets vedtægter (Notarų rūmų statutas).

Andre juridiske erhverv

Fogeder

I Litauen findes der kun én kategori af fogeder (antstoliai).

Der findes flere oplysninger om fogeder på Link åbner i nyt vinduefogederhvervets websted og på webstedet for Link åbner i nyt vinduefogedkammeret (Antstolių rūmai).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/04/2020