Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Severné Írsko

Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických profesií v jurisdikcii Spojeného kráľovstva Severné Írsko.


Právnické profesie

Právnické profesie – úvod

Medzi právnické profesie v Severnom Írsku patria:

 • Sudcovia
 • Prokurátori (Prosecutors)
 • Právni zástupcovia (Barristers)
 • Obhajcovia (Solicitors)

 

 

 

Organizácie právnických profesií: Sudcovia

V jurisdikcii Severného Írska sa v oblasti súdnictva vyskytujú tieto funkcie:

 • Lord kancelár (Lord Chief Justice) – najvyššie postavená osoba v súdnictve
 • Odvolací sudcovia (Lord justices of appeal)
 • Sudcovia vyššieho súdu (High court judges)
 • Sudcovia najvyššieho súdu (Masters of the Supreme Court)
 • Sudcovia krajských súdov (County Court Judges)
 • Oblastní sudcovia (krajské súdy) (District Judges (county court))
 • Oblastní sudcovia (magistrátne súdy) (District Judges (magistrates court))
 • Laickí sudcovia (Lay Magistrates)
 • Sudcovia koronerských súdov (Coroners)

Organizácia právnických profesií: Prokurátori

Organizácia

Hlavným orgánom povereným trestným stíhaním v Severnom Írsku je Prokuratúra pre Severné Írsko [Public Prosecution Service for Northern Ireland (PPS)]. Okrem rozhodnutí súvisiacich so stíhaním v prípadoch, ktoré vyšetruje polícia v Severnom Írsku, rieši aj prípady, ktorými sa zaoberajú iné štatutárne orgány ako daňová a colná správa (HM Revenue and Customs).

Na čele tohto orgánu stojí riaditeľ prokuratúry pre Severné Írsko. Takisto tu pôsobí zástupca riaditeľa tohto úradu. Zástupca riaditeľa má všetky právomoci ako riaditeľ, ale musí ich vykonávať pod vedením či riadením riaditeľa. Do funkcií ich menuje generálny prokurátor (Attorney General) Severného Írska.

PPS je iným než ministerským úradom vlády. V súlade so zákonom o súdnictve Severného Írska [Justice (Northern Ireland) Act] z roku 2002 sú funkcie riaditeľa vykonávané nezávisle od akejkoľvek inej osoby. Zákon z roku 2002 stanovuje, že riaditeľ a generálny prokurátor spolu môžu z času na čas konzultovať akékoľvek záležitosti, za ktoré generálny prokurátor nesie zodpovednosť voči Zhromaždeniu Severného Írska (Northern Ireland Assembly). V súčasnosti je mnoho záležitostí súvisiacich s trestným stíhaním vyhradených parlamentu vo Westminsteri. Povinnosti týkajúce sa týchto záležitostí vykonáva generálny advokát (Advocate General) pre Severné Írsko.

Úloha a povinnosti

Primárna úloha PPS je rozhodovať o stíhaní či nestíhaní osôb za spáchanie trestných činov a o primeranosti trestov.

Tento úrad je taktiež zodpovedný za podávanie a zastupovanie obžaloby na súde. Prokurátor predkladá na súdy dôkazy menom Koruny. Prokurátori predvolávajú a vyšetrujú korunných svedkov a robia krížový výsluch svedkov obhajoby. Pri uzatváraní prípadu zhŕňajú pred súdom menom Koruny dôkazy.

Organizácia právnických profesií: Právnici

Právni zástupcovia [Barristers (Advocates)]

V Severnom Írsku sa tzv. barristers rozdeľujú na „senior counsel“ (známy takisto ako Queen’s Counsel) a „junior counsel“. Advokátska komora je orgán špecializovaných advokátov skúsených v oblasti súdnych sporov, ku ktorým má verejnosť prístup prostredníctvom obhajcov (solicitors) a za obmedzených okolností priamym prístupom pre odborníkov (direct professional access).

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Severného Írska (The Bar of Northern Ireland) je združením nezávislých právnych zástupcov (barristers) so sídlom v Bar Library v Belfaste. K 1. septembru 2012 združovala takmer 600 právnych zástupcov (barristers), ktorí  prevádzkovali súkromnú prax.

Obhajcovia [Solicitors (legal advisers)]

Regulačným úradom, ktorý riadi vzdelávanie, účtovníctvo, disciplínu a profesionálne správanie obhajcov (solicitors) je v Severnom ÍrskuOdkaz sa zobrazí v novom oknePrávnická spoločnosť (Law Society) . Jej úlohou je dohliadať na nezávislosť, etické normy, profesionálne schopnosti a kvalitu služieb ponúkaných verejnosti. Obhajcovia (solicitors) sa môžu špecializovať na konkrétnu oblasť alebo viesť všeobecnú prax.

Notári

V Severnom Írsku sú všetci obhajcovia (solicitors) pod prísahou. To znamená, že môžu overovať úradné dokumenty (ktoré nevyhotovili oni sami alebo ich protistrana vo veci).

Navyše sú niektorí obhajcovia (solicitors) verejnými notármi, čo znamená, že môžu overovať dokumenty, aby mohli byť použité v zahraničí. Príslušné informácie nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávnickej spoločnosti (Law Society Northern Ireland).

Patentoví zástupcovia, zástupcovia ochranných známok

Patentoví zástupcovia a zástupcovia ochranných známok sú odborní poradcovia v oblasti duševného vlastníctva. Klientom poskytujú právne poradenstvo v tejto oblasti, najmä čo sa týka patentov, ochranných známok, vzorov a autorských práv. Zastupujú tiež svojich klientov na špecializovaných súdoch duševného vlastníctva (niektorí získajú ďalšie právomoci po nadobudnutí doplňujúcej právnickej kvalifikácie – litigator’s qualification).

Väčšina patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok pracuje v súkromnej praxi, niektorí však pracujú aj v partnerstve so solicitormi. Značná časť osôb činných v tomto povolaní pracuje v priemysle.

Rovnako ako solicitori, aj patentoví právni zástupcovia a právni zástupcovia ochranných známok majú právomoc zastupovať svojich klientov na súde v súdnych sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva, a to vrátane práva poveriť advokáta vedením prípadu.

Odkaz sa zobrazí v novom okneChartered Institute of Patent Attorneys [Inštitút patentových zástupcov (CIPA)] zastupuje patentových zástupcov v Spojenom kráľovstve. Náplňou jeho činnosti je spolupráca s vládou v oblasti legislatívy týkajúcej sa duševného vlastníctva, poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy patentovým zástupcom a účastníkom vzdelávania a spolupráca s regulačnými orgánmi tejto profesie. Cieľom CIPA je podporovať právo a profesie v oblasti duševného vlastníctva.

Odkaz sa zobrazí v novom okneInstitute of Trade Mark Attorneys (Inštitút zástupcov ochranných známok) reprezentuje zástupcov ochranných známok a túto profesiu v Spojenom kráľovstve. Medzi jeho úlohy patrí rokovanie s vládou, s jej nezávislým regulačným orgánom (IPReg) a s inými príslušnými organizáciami a lobovanie v ich radoch. Poskytuje príslušné vzdelávanie, odbornú prípravu a poradenstvo pre povolanie zástupcu ochrannej známky a má na starosti podporu tejto profesie a duševného vlastníctva.

Odkaz sa zobrazí v novom okneIntellectual Property Regulation Board [Rada pre reguláciu v oblasti duševného vlastníctva (IPReg)] sa zaoberá všetkými regulačnými a disciplinárnymi záležitosťami a ustanovuje, monitoruje a uplatňuje štandardy pre patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok v Spojenom kráľovstve. Koná vo verejnom záujme a spravuje zákonný Register patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok, tak jednotlivcov, ako aj subjektov.

Ostatné právnické profesie

Úradníci súdov (Court Clerks)

Úradníci a iní zamestnanci súdov Severného Írska sú štátnymi zamestnancami, ktorí nie sú odborníci v odbore právo a zaoberajú administratívnymi záležitosťami.

Úradníci súdov (Court Clerks) zabezpečujú, aby mali sudcovia pripravené dokumenty, ktoré potrebujú, aby mohli predsedať súdnemu konaniu. Zaznamenávajú rozhodnutia sudcov vo veciach a poskytujú im všetku ďalšiu potrebnú administratívnu podporu. Úradníci súdov vám môžu poskytnúť radu týkajúcu sa súdneho konania, nemôžu však poskytovať právne poradenstvo, ani nemôžu dávať účastníkom súdneho konania odporúčania týkajúceho sa postupu. Všetci úradníci súdov sú štátnymi zamestnancami  Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnej služby Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service), čo je agentúra patriaca pod Ministerstvo spravodlivosti Severného Írska.

Úradníci orgánov na presadzovanie práva (Enforcement officers)

Úradníci orgánov na presadzovanie práva sú štátnymi zamestnancami Súdnej služby Severného Írska (Northern Ireland Court and Tribunals Service). Zaoberajú sa výkonom rozsudkov v občianskoprávnych sporoch prostredníctvom Kancelára pre výkon rozsudkov (Enforcement of Judgements Office). Tento úrad vykonáva rozsudky na magistrátnych súdoch a krajských súdoch (magistrates’ and county courts) (vrátane súdov riešiacich veci s nízkou hodnotou sporu ), ako aj vyššieho súdu (High Court). Právne predpisy, ktorými sa výkon riadi sú stanovené v Poriadku pre výkon rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981 [Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] a Pravidlá pre výkon rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981 [Judgement Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981] v znení zmien.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneProkuratúra (Public Prosecution Service)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Severného Írska (Bar of Northern Ireland)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávnická spoločnosť (Law Society)

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/10/2018