Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Nizozemí

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Tato stránka poskytuje přehled právnických profesí v Nizozemsku.


Právnická povolání

Státní zástupci

Organizace

Státní zastupitelství (Openbaar Ministerie, OM) je vnitrostátní organizace s kancelářemi ve všech regionech. Existuje také státní zastupitelství, které se zaměřuje na boj proti (mezinárodní) organizované trestné činnosti, a funkční státní zastupitelství pro boj proti trestné činnosti a podvodům v oblasti životního prostředí a financí.

Existuje 10 okresních státních zastupitelství, kde státní zástupci za pomoci administrativních a právních odborníků vyřizují ročně několik stovek tisíc případů. Věci, v nichž došlo k odvolání, se postoupí jednomu ze čtyř resortních státních zastupitelství. Zde se představitel státního zastupitelství nazývá „generální advokát“. Státní zastupitelství řídí hlavní státní zástupci a hlavní generální advokáti. Celostátní řízení státního zastupitelství má na starosti kolegium zástupců Nejvyššího státního zastupitelství (kolegium) v Haagu. Politickou odpovědnost za státní zastupitelství nese ministr spravedlnosti. Společně s kolegiem určuje priority v oblasti odhalování a stíhání trestné činnosti.

Úloha a úkoly

Státní zastupitelství se zabývá případy, kdy je osoba podezřelá ze spáchání trestného činu. Státní zastupitelství je v Nizozemsku jedinou instancí, která může zajistit, aby bylo s podezřelým vedeno trestní řízení. Státní zastupitelství zajišťuje odhalování a stíhání trestných činů.

Spolupracuje přitom s policií a dalšími útvary pro odhalování trestné činnosti. Státní zástupce řídí vyšetřování. Státní zastupitelství rovněž dohlíží na řádný výkon rozsudků — pokuty musejí být placeny, tresty odnětí svobody vykonávány a veřejně prospěšné práce řádně prováděny. Státní zástupce je spolu se soudci součástí soudnictví. Státní zastupitelství (nizozemsky „openbaar ministerie“) tedy není ministerstvem v pravém smyslu slova.

Soudci

Organizace

Každý, kdo se chce stát soudcem, musí mít řadu let odborné praxe. Více informací o požadavcích naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Odbornou praxi lze získat prostřednictvím interní odborné přípravy v rámci soudnictví nebo jinde v soudním systému. Systém soudní moci poskytuje potřebné vzdělání.

Soudce jmenuje koruna pod vedením ministra spravedlnosti a bezpečnosti. Soudcem se může stát pouze občan Nizozemského království. Uchazeči musí mít diplom z oboru práva z některé z nizozemských univerzit.

Návrh na jmenování uchazeče do funkce soudce musí být podpořen doporučením národní výběrové komise složené z členů různých soudů, státního zastupitelství a osob aktivně činných ve společnosti.

Soudce je jmenován k výkonu soudní moci u určitého soudu. K tomuto jmenování může dojít pouze tehdy, pokud předmětný soud kandidáta na funkci soudce nominuje. Díky těmto podmínkám je systém jmenování maximálně objektivní.

Soudce je státním úředníkem se zvláštním postavením. Po prvotním jmenování nemusí soudce přijmout žádné další jmenování na jiné místo. Soudci mohou ve funkci zůstat až do doby dosažení věku 70 let. Před dosažením tohoto věku mohou být z funkce odvoláni proti své vůli pouze nejvyšším soudem Nizozemska, nizozemským Nejvyšším soudem (Hoge Raad der Nederlanden), a to na podnět státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství (procureur-general) působícího u tohoto soudu.

Úloha a úkoly

Je úkolem soudce, aby v soudních sporech, včetně případů, jejichž stranami jsou orgány veřejné moci, rozhodl pouze. Aby byla zajištěna nestrannost s ohledem na správu, byl zaveden zvláštní systém výběru a jmenování. Tím se právní postavení soudců liší od jiných státních úředníků.

Nizozemská ústava vyžaduje, aby soudci rozhodovali o sporech, a obsahuje ustanovení o právním postavení soudců.

Vedeni platnou a účinnou právní úpravou mohou soudci projednávat jednotlivé případy dle svého uvážení. Také do značné míry určují praktický postup v řízení (například délku trvání některých fází řízení).

Chování soudců se řídí několika zákonnými ustanoveními, jejichž účelem je zajistit, aby soudci vykonávali svou práci nestranně. Má-li účastník řízení pochybnosti o nestrannosti soudce, dává mu zákon možnost vznést námitky proti vyšetřujícímu soudci. Někdy je některá ze stran soudního řízení s prací soudce nespokojená. Zde je nutno rozlišovat mezi soudem vydaným rozhodnutím a chováním soudce.

 1. Pokud se důvod nespokojenosti vztahuje k rozsudku, má stěžovatel obvykle možnost podat proti rozhodnutí odvolání
 2. Stížnosti na chování soudce je možno podávat u rady příslušného soudu, kde daný soudce vykonává svou funkci. Každý soud má svá pravidla vedení řízení o stížnostech, která stanoví postup pro vyřizování takových stížností.

Soudci musí mít odborné znalosti a zkušenosti alespoň ve dvou oborech. Zpravidla se zabývají případem v určité oblasti práva a poté přecházejí na jinou soudní příslušnost. Smyslem tohoto pravidla je zabránit tomu, aby se soudci příliš dlouho a příliš intenzivně soustředili na jednu jedinou právní oblast.

Soudci působí u okresních soudů (rechtbanken). Patří mezi ně alespoň čtyři odvětví: občanskoprávního úseku, trestního úseku, správního úseku a obvodního úseku. Soudci, kteří pracují u posledně jmenovaného úseku, se nazývají: „kantonrechter“; ostatní jsou označováni jako „rechter“. Soudci pracující u odvolacích soudů a u Nejvyššího soudu se nazývají raadsheer.

Složení soudů při projednávání jednotlivých případů je následující:

 • Kantonální soudci jsou samosoudci.
 • Soudci u okresních soudů obvykle projednávají případy jako samosoudci, ale někdy je nezbytné rozhodovat v senátu složeném ze tří soudců,
 • Soudci u odvolacích soudů projednávají případy v trojčlenných senátech s výjimkou případů, kdy lze daný případ projednat v rámci řízení se samosoudcem. Příslušná pravidla jsou stanovena v zákoně (zákon o soudní organizaci).
 • Nejvyšší soud projednává každý případ v senátu složeném z pěti soudců.

Za pravidla pro výkon povolání odpovídá rada pro justici.

Právní databáze

Více informací naleznete na veřejně přístupných internetových stránkách justice Odkaz se otevře v novém okně.v Nizozemsku.

Organizace právnických povolání

Právníci

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská advokátní komora ( Orde) je veřejnoprávní profesní organizací všech advokátů v Nizozemsku. Klíčovou, zákonem stanovenou činností komory je dohlížet na kvalitu poskytování právních služeb advokáty. Tato kvalita je zajištěna mimo jiné:

 • Komplexní vzdělávací program pro právnické profese
 • Vypracování nařízení a dalších závazných pravidel pro právníky
 • Disciplinární řízení
 • Poskytování informací a služeb jednotlivým členům,
 • Poskytování poradenství nizozemské vládě ohledně politických záměrů a návrhů zákonů

Advokát musí být ze zákona členem komory. V současné době je registrováno více než 18 000 advokátů.

Právní zástupci/právní poradci

Není ustaven žádný ústřední orgán, který by řídil působení těchto profesí.

Notáři

Organizace

Odkaz se otevře v novém okně.Královský notářský profesní svaz zastupuje zájmy Odkaz se otevře v novém okně.notářů v Nizozemsku a zajišťuje, aby mohli řádně vykonávat svou práci.

Úloha a úkoly

Zákon stanoví povinnost notářského zápisu pro řadu smluv a právních úkonů. Mezi nejdůležitější patří:

 1. Převody nemovitostí v Nizozemsku;
 2. Zřizování nebo rušení zástavních práv;
 3. Zakládání akciových společností nebo společností s ručením omezeným (NV a BV) nebo změny jejich stanov;
 4. Zakládání nadací nebo sdružení (včetně družstev) nebo změny jejich zřizovacích listin;
 5. Sepisování, změny nebo realizace závětí;
 6. Uzavírání nebo změny manželských dohod (tj. obvykle předmanželských smluv) a dohod o registrovaném partnerství;
 7. Převody akcií na jméno;
 8. Poskytování darů a věnování formou notářského zápisu.

Z praktických důvodů notář také často provádí jiné druhy právních transakcí a může sepisovat i jiné druhy smluv. Patří mezi ně například dohody o sdružení (obchodní, občanskoprávní sdružení a komanditní společnosti), dohody mezi osobami žijícími ve společné domácnosti a ustanovení na ochranu společností s ručením omezeným před třetími osobami.

Další právnická povolání

Odkaz se otevře v novém okně.Královský profesní svaz soudních vykonavatelů (KBvG) se řídí zákonem o výkonu soudních rozhodnutí. Na základě tohoto zákona má KBvG - jejímiž členy musí být všichni soudní úředníci v Nizozemsku - povinnost dohlížet nad řádným výkonem činností v rámci soudnictví.

Nizozemští soudní vykonavatelé odpovídají za přijímání a zasílání písemností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Písemnosti, které mají být doručeny v Nizozemsku, musí být zaslány přímo některému ze soudních úředníků. Žádosti o doručení musí být podávány v nizozemštině nebo v angličtině. Není přípustné zasílat takové žádosti nizozemskému ústřednímu orgánu, Královské profesní organizaci soudních úředníků. O pomoc této organizace lze požádat pouze za výjimečných okolností uvedených v čl. 3 písm. c) výše uvedeného nařízení EU.

Bezplatné právní služby

Pokud jde o právní poradenství v první linii, můžete se obrátit na jeden z úřadů právní služby. Tato střediska nabízejí objasnění právních záležitostí, poskytují informace a poradenství. Jsou první institucí, na kterou je možno se obrátit se žádostí o poskytnutí právní pomoci.

V případě potřeby budete odkázáni na soukromého právníka nebo mediátora, kteří působí jako poskytovatelé právní pomoci v druhém sledu.

Veškeré informační služby u středisek právní pomoci jsou zdarma. Tyto informace jsou poskytovány buď přímo na místě, nebo jako součást konzultace. Na tato střediska se můžete obrátit s problémy týkajícími se občanského, správního, trestního i imigračního práva.

Bylo zřízeno celkem 44 kanceláří pro právní služby, které byly zřízeny rovnoměrné geograficky, takže každý nizozemský občan má snadný přístup k právním službám.

Další informace naleznete na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.právní služby.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Státní zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemský soudní systém a Nejvyšší soud Nizozemska

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Královský notářský profesní svaz

Odkaz se otevře v novém okně.Královský profesní svaz soudních vykonavatelů

Odkaz se otevře v novém okně.Oddělení právní pomoci


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 24/11/2020