Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Nizozemí

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Tato stránka poskytuje přehled o právnických profesích v Nizozemsku.


Právnická povolání

Státní zástupci

Organizace

Státní zastupitelství (Openbaar Ministerie nebo OM) je vnitrostátní organizací s kancelářemi ve všech regionech. je zde také státní zastupitelství, které se zaměřuje na boj proti (mezinárodnímu) organizovanému zločinu a funkci státního zastupitelství pro boj proti organizované a finanční trestné činnosti a podvodům.

Existuje 10 státních zastupitelství, kde státní zástupci, jimž jsou nápomocni administrativní a právní odborníci, se zabývají několika stovkami tisíc případů ročně. Věci, v nichž došlo k odvolání, se postoupí jednomu ze čtyř resortních státních zastupitelství. Zde se představitel státního zastupitelství nazývá „generální advokát“. Státní zastupitelství řídí hlavní státní zástupci a hlavní generální advokáti. Celostátní řízení státního zastupitelství má na starosti kolegium zástupců Nejvyššího státního zastupitelství (kolegium) v Haagu. Politickou odpovědnost za státní zastupitelství nese ministr spravedlnosti. Společně s kolegiem určuje priority v oblasti odhalování a stíhání trestné činnosti.

Úloha a úkoly

Státní zastupitelství se zabývá případy, kdy je osoba podezřelá ze spáchání trestného činu. Státní zastupitelství je v Nizozemsku jedinou instancí, která může zajistit, aby bylo s podezřelým vedeno trestní řízení. Státní zastupitelství zajišťuje odhalování a stíhání trestných činů.

Spolupracuje přitom s policií a dalšími útvary pro odhalování trestné činnosti. Státní zástupce řídí vyšetřování. Státní zastupitelství rovněž dohlíží na řádný výkon rozsudků — pokuty musejí být placeny, tresty odnětí svobody vykonávány a veřejně prospěšné práce řádně prováděny. Úřad je spolu se soudci součástí soudnictví. Státní zastupitelství (nizozemsky „openbaar ministerie“) tedy není ministerstvem v pravém smyslu slova.

Soudci

Organizace

Každý, kdo se chce stát soudcem, musí mít řadu let odborné praxe. Více informací o požadavcích naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Odborné zkušenosti lze získat v rámci vnitřního vzdělávání v soudnictví nebo jinde v rámci soudního systému. Systém soudní moci poskytuje potřebné vzdělání.

Soudci jsou jmenováni Koruntem na odpovědnost ministra spravedlnosti a bezpečnosti. Soudcem se může stát pouze občan Nizozemského království. Uchazeči musí mít diplom z oboru práva z některé z nizozemských univerzit.

Návrh na jmenování uchazeče do funkce soudce musí být podpořen doporučením národní výběrové komise složené z členů různých soudů, státního zastupitelství a osob aktivně činných ve společnosti.

Soudce je jmenován k výkonu soudní moci u určitého soudu. K tomuto jmenování může dojít pouze tehdy, pokud předmětný soud kandidáta na funkci soudce nominuje. Díky těmto podmínkám je systém jmenování maximálně objektivní.

Soudce je státním úředníkem se zvláštním postavením. Po prvotním jmenování nemusí soudce přijmout žádné další jmenování na jiné místo. Soudci mohou ve funkci zůstat až do doby dosažení věku 70 let. Před dosažením tohoto věku mohou být z funkce odvoláni proti své vůli pouze nejvyšším soudem Nizozemska, nizozemským Nejvyšším soudem (Hoge Raad der Nederlanden), a to na podnět státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství (procureur-general) působícího u tohoto soudu.

Úloha a úkoly

Je povinností soudu rozhodovat o právních sporech, včetně případů, kdy je orgán veřejné moci stranou. K zajištění nestrannosti veřejného sektoru se použije zvláštní systém výběru a jmenování. Tím se právní postavení soudců liší od jiných státních úředníků.

Nizozemská ústava ukládá soudcům povinnost rozhodovat ve sporech a obsahuje ustanovení o právním postavení soudců.

Vedeni platnou a účinnou právní úpravou mohou soudci projednávat jednotlivé případy dle svého uvážení. Také do značné míry určují praktický postup v řízení (například délku trvání některých fází řízení).

Existuje několik zákonných ustanovení, která upravují chování soudců. jejich cílem je zajistit, aby soudci mohli vykonávat svou práci nestranně. Pokud má účastník řízení pochybnosti o nestrannosti soudce, stanoví mu zákon možnost vznést námitky vůči vyšetřujícímu soudci. Někdy je některá ze stran soudního řízení s prací soudce nespokojená. Zde je nutno rozlišovat mezi soudem vydaným rozhodnutím a chováním soudce.

 1. Pokud se důvod nespokojenosti vztahuje k rozsudku, má stěžovatel obvykle možnost podat proti rozhodnutí odvolání
 2. Stížnosti na chování soudce je možno podávat u rady příslušného soudu, kde daný soudce vykonává svou funkci. Každý soud má svá pravidla vedení řízení o stížnostech, která stanoví postup pro vyřizování takových stížností.

Soudci musí mít odborné znalosti a zkušenosti alespoň ve dvou oborech. Projednávají se zpravidla v určité oblasti a přecházejí z jedné jurisdikce do druhé. Smyslem tohoto pravidla je zabránit tomu, aby se soudci příliš dlouho a příliš intenzivně soustředili na jednu jedinou právní oblast.

Soudci působí u okresních soudů (rechtbanken). Patří k nim nejméně čtyři odvětví: občanskoprávního úseku, trestního úseku, správního úseku a obvodního úseku. Soudci, kteří pracují u posledně jmenovaného úseku, se nazývají: „kantonrechter“; ostatní jsou označováni jako „rechter“. Soudci pracující u odvolacích soudů a u Nejvyššího soudu se nazývají raadsheer.

Složení soudů při projednávání jednotlivých případů je následující:

 • Okresní soudy jsou samosprávnými soudy.
 • Soudci u okresních soudů obvykle projednávají případy jako samosoudci, ale někdy je nezbytné rozhodovat v senátu složeném ze tří soudců,
 • Soudci u odvolacích soudů projednávají případy v trojčlenných senátech s výjimkou případů, kdy lze daný případ projednat v rámci řízení se samosoudcem. Pravidla jsou stanovena zákonem (zákon o soudnictví).
 • Nejvyšší soud projednává každý případ v senátu složeném z pěti soudců.

Rada odpovídá za pravidla pro výkon povolání.

Právní databáze

Další informace naleznete na obecně přístupné internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.v Nizozemsku.

Organizace právnických povolání

Právníci

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora Nizozemska (dále jen „Komory“) je profesním sdružením všech advokátů v Nizozemsku. Klíčovou, zákonem stanovenou činností komory je dohlížet na kvalitu poskytování právních služeb advokáty. Tato kvalita se zajistí mimo jiné:

 • Rozsáhlý vzdělávací program pro právní profesi
 • Vypracování návrhu nařízení a dalších závazných pravidel pro právníky
 • Disciplinární řízení
 • Poskytování informací a služeb jednotlivým členům,
 • Poradenství nizozemským orgánům ohledně politických záměrů a návrhů právních předpisů

Advokát musí být ze zákona členem komory. V současné době existuje více než 18.000 registrovaných právníků.

Komerční právníci/právní poradci

Není ustaven žádný ústřední orgán, který by řídil působení těchto profesí.

Notáři

Organizace

Odkaz se otevře v novém okně.Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) hájí zájmy Odkaz se otevře v novém okně.notářů v Nizozemsku a zajišťuje jejich řádný výkon.

Úloha a úkoly

Zákon vyžaduje notářsky ověřený úkon pro řadu smluv a právních úkonů. Mezi nejdůležitější patří:

 1. Převody nemovitostí v Nizozemsku;
 2. Zřizování nebo rušení zástavních práv;
 3. Zakládání akciových společností nebo společností s ručením omezeným (NV a BV) nebo změny jejich stanov;
 4. Zakládání nadací nebo sdružení (včetně družstev) nebo změny jejich zřizovacích listin;
 5. Sepisování, změny nebo realizace závětí;
 6. Uzavírání nebo změny manželských dohod (tj. obvykle předmanželských smluv) a dohod o registrovaném partnerství;
 7. Převody akcií na jméno;
 8. Poskytování darů a věnování formou notářského zápisu.

Z praktických důvodů notář také často provádí jiné druhy právních transakcí a může sepisovat i jiné druhy smluv. Patří mezi ně například dohody o sdružení (obchodní, občanskoprávní sdružení a komanditní společnosti), dohody mezi osobami žijícími ve společné domácnosti a ustanovení na ochranu společností s ručením omezeným před třetími osobami.

Další právnická povolání

Odkaz se otevře v novém okně.Na královskou profesní organizaci soudních exekutorů se vztahuje zákon o soudních vykonavatelích ( KBvG). Na základě tohoto zákona má KBvG – jejímiž členy musí být všichni soudní úředníci v Nizozemsku – povinnost dohlížet nad řádným výkonem činností v rámci soudnictví.

Nizozemský soudní vykonavatelé jsou odpovědní za přijímání a předávání dokumentů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Písemnosti, které mají být doručeny v Nizozemsku, musí být zaslány přímo některému ze soudních úředníků. Žádosti o doručení musí být podávány v nizozemštině nebo v angličtině. Není přípustné zasílat takové žádosti nizozemskému ústřednímu orgánu, Královské profesní organizaci soudních úředníků. Pomoc této organizace lze využít pouze za výjimečných okolností uvedených v čl. 3 písm. c) výše uvedeného nařízení EU.

Bezplatné právní služby

V případě právního poradenství v první linii se můžete obrátit na některou z kanceláří asistenční služby pro právní služby. Tato střediska nabízejí objasnění právních záležitostí, poskytují informace a poradenství. Jsou první institucí, na kterou je možno se obrátit se žádostí o poskytnutí právní pomoci.

V případě potřeby budete odkázáni na soukromého právníka nebo mediátora, kteří působí jako poskytovatelé právní pomoci v druhém sledu.

Veškeré informační služby u středisek právní pomoci jsou zdarma. Ty jsou poskytovány buď na místě, nebo v rámci konzultace. Na tato střediska se můžete obrátit s problémy týkajícími se občanského, správního, trestního i imigračního práva.

Bylo zřízeno celkem 44 kanceláří oddělení pro právní služby, které byly geograficky rozmístěny tak, aby se všichni nizozemští občané mohli snadno dostat k právním službám.

Další informace naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách právní služby.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Státní zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská judikatura a Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska)

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Královská notářská rada

Odkaz se otevře v novém okně.Royal Professional Organisation of Judicial Officers (Královská profesní organizace soudních vykonavatelů)

Odkaz se otevře v novém okně.Asistenční služba


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 12/12/2019