Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusalan ammatit - Alankomaat

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Tällä sivulla on yleiskatsaus oikeusalan ammatteihin Alankomaissa.


Oikeusalan ammatit

Syyttäjät

Organisaatio

Syyttäjälaitos (Openbaar Ministerie, OM) on kansallinen organisaatio, jolla on toimistoja kaikilla alueilla. sillä on myös kansallinen syyttäjänvirasto, joka keskittyy (kansainvälisen) järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, sekä toiminnallinen syyttäjänvirasto, jonka tehtävänä on torjua ympäristö- ja talousrikoksia ja -petoksia.

Valtakunnansyyttäjänvirastoja on 10, joissa yleiset syyttäjät käsittelevät hallinnollisia ja oikeudellisia asiantuntijoita avustaen useita satoja tuhansia tapauksia vuodessa. Jos muutosta haetaan, asia siirretään johonkin neljästä alueellisesta syyttäjänvirastosta. OM:n edustajaa näissä toimistoissa kutsutaan julkisasiamieheksi tai julkisasiamieheksi. Pääsyyttäjät ja pääsyyttäjät ovat vastuussa näistä virastoista. Kansallisella tasolla toimintakäsikirjaa hallinnoi Haagin syyttäjäneuvosto (College van Procureurs-generaal). Poliittinen vastuu toimintaohjelmasta on oikeusministerillä. Hän päättää yhdessä yleisen syyttäjäneuvoston kanssa tutkinnan ja syytteeseenpanon tärkeysjärjestyksestä.

Asema ja tehtävät

Kaikkien, joiden epäillään syyllistyneen rikokseen, on käsiteltävä toimintakäsikirjaa. Toimintakäsikirja on Alankomaissa ainoa elin, joka voi saattaa epäillyt oikeuden eteen. Sillä varmistetaan rikosten tutkinta ja syytteeseenpano.

Se toimii yhteistyössä poliisin ja muiden tutkintayksiköiden kanssa. Yleinen syyttäjä vastaa tutkinnasta. Toimintakäsikirja valvoo myös tuomioistuinten päätösten asianmukaista täytäntöönpanoa. sakot on maksettava, vankeusrangaistukset suoritettava ja yhdyskuntapalvelu suoritettava. Syyttäjä on yhdessä tuomareiden kanssa osa oikeuslaitosta. Näin ollen OM ei ole ministeriö sanan tavanomaisessa merkityksessä.

Tuomarit

Organisaatio

Jokaisella, joka haluaa tulla tuomariksi, on oltava usean vuoden ammattikokemus. Lisätietoja vaatimuksista on Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä. Työkokemusta voidaan hankkia sisäisellä koulutuksella oikeuslaitoksessa tai muualla oikeuslaitoksessa. Oikeuslaitos tarjoaa tarvittavaa koulutusta.

Tuomarit nimittää valtio oikeus- ja turvallisuusministerin alaisuudessa. Tuomarin virkaan voidaan nimittää vain Alankomaiden kansalaisia. Hakijalla on oltava oikeustieteen tutkinto alankomaalaisesta yliopistosta.

Yksittäiset henkilöt voidaan nimittää oikeuslaitokseen ainoastaan kansallisen valintalautakunnan suosituksesta. valintalautakuntaan kuuluu jäseniä eri tuomioistuimista, syyttäjänvirastosta ja yhteiskunnallisesti aktiivisista henkilöistä.

Tuomari nimitetään hoitamaan oikeudenkäyttöä tietyssä tuomioistuimessa. Nimitys voidaan tehdä vain, jos kyseinen tuomioistuin nimeää tulevan tuomarin. Näiden edellytysten tarkoituksena on tehdä nimitysjärjestelmästä mahdollisimman puolueeton.

Tuomari on hallituksen virkamies, jolla on erityisasema. Tuomari ei voi nimityksen jälkeen hyväksyä nimitystä muualla. Tuomarit voivat jatkaa tehtävässään 70 vuoden ikään asti. Tätä ennen ainoastaan Alankomaiden korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden) voi erottaa hänet vastoin hänen tahtoaan tämän tuomioistuimen yleisen syyttäjän aloitteesta.

Asema ja tehtävät

Tuomarin tehtävänä on tehdä varsinainen päätös oikeusriidoissa, myös tapauksissa, joissa viranomaiset ovat osapuolina. Hallinnon puolueettomuuden varmistamiseksi käytössä on erityinen valinta- ja nimitysjärjestelmä. Näin ollen tuomareiden oikeudellinen asema eroaa muiden valtion virkamiesten oikeudellisesta asemasta.

Alankomaiden perustuslaissa edellytetään, että tuomarit ratkaisevat riita-asiat, ja se sisältää säännöksiä oikeuslaitoksen jäsenten oikeudellisesta asemasta.

Tuomarit voivat harkintansa mukaan käsitellä asioita voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ne myös määrittävät suurelta osin menettelyn käytännön etenemisen (esimerkiksi menettelyn tiettyjen osien keston).

Tuomareiden käytöstä on annettu useita säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tuomarit tekevät työnsä puolueettomasti. Jos menettelyn osapuoli epäilee tuomarin puolueettomuutta, hänellä on lain mukaan mahdollisuus esittää vastalauseita tutkintatuomaria vastaan. Joskus yksi oikeudenkäynnin osapuolista on tyytymätön tuomarin työhön. Tässä yhteydessä erotetaan toisistaan tuomioistuimen antama tuomio ja tuomarin käyttäytyminen.

 1. Jos tyytymättömyys liittyy tuomioon, valituksen tekijällä on yleensä mahdollisuus hakea muutosta.
 2. Tuomarin toimintaa koskevat valitukset voidaan tehdä sen tuomioistuimen lautakunnalle, jossa kyseinen tuomari toimii. Jokaisella tuomioistuimella on valitusmenettely, jossa vahvistetaan valitusten käsittelyä koskevat säännöt.

Tuomareiden on hankittava asiantuntemusta vähintään kahdelta alalta. Yleensä ne käsittelevät tiettyä oikeudenalaa koskevaa asiaa ja siirtyvät sen jälkeen toiseen tuomioistuimeen. Tämän säännön tarkoituksena on estää tuomareita keskittymästä liian pitkään ja liikaa yhteen asiantuntemuksen alaan.

Tuomarit työskentelevät piirituomioistuimissa (rechtbanken). Näitä aloja on vähintään neljä: siviilioikeuden ala, rikosoikeuden ala, hallinto-oikeuden ala ja alioikeuksien ala. Viimeksi mainitun alan tuomareista käytetään nimitystä ”kantonrechter”, muista käytetään nimitystä rechter. Muutoksenhakutuomioistuinten ja korkeimman oikeuden tuomareita kutsutaan raadsheer-nimisiksi tuomareiksi.

Tuomioistuinten kokoonpano asian käsittelyssä on seuraava:

 • Kantonien tuomarit ovat yhden tuomarin kokoonpanossa toimivia tuomareita.
 • Piirituomioistuinten tuomarit käsittelevät yleensä asioita yksin, mutta joitakin asioita on käsiteltävä kolmen tuomarin kokoonpanossa.
 • Muutoksenhakutuomioistuinten tuomarit käsittelevät asioita kolmen tuomarin kokoonpanossa, paitsi jos asiaa voi käsitellä yksi tuomari. Tästä säädetään laissa (laki oikeuslaitoksen organisaatiosta).
 • Korkein oikeus käsittelee kaikki asiat viiden tuomarin kokoonpanossa.

Tuomarineuvosto vastaa ammattia koskevista säännöistä.

Oikeudellinen tietokanta

Lisätietoja on saatavilla yleisesti saatavilla olevalla oikeuslaitoksen verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaissa.

Oikeusalan ammattien organisaatio

Asianajajat

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden asianajajaliitto ( Orde) on kaikkien Alankomaiden asianajajien julkisoikeudellinen ammattijärjestö. Asianajajaliiton lakisääteisenä ydintoimintana on valvoa asianajajien tarjoamien palvelujen laatua. Tämä laatu varmistetaan muun muassa:

 • Oikeusalan ammattilaisten kattava koulutusohjelma
 • Asianajajia koskevien sääntöjen ja muiden sitovien sääntöjen laatiminen
 • Kurinpitomenettelyt
 • Jäsenille tarjottavat tiedot ja palvelut
 • Alankomaiden hallituksen neuvominen poliittisissa aikeissa ja lakiluonnoksissa

Asianajajan on lain mukaan liityttävä asianajajaliiton jäseneksi. Rekisteröityjä lakimiehiä on tällä hetkellä yli 18.000.

Lainopilliset neuvonantajat

Näiden ammattien sääntelystä ei ole keskitettyä elintä.

Notaarit

Organisaatio

Notaarien ammattijärjestö ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanRoyal Notarial Professional Organization) edustaa Alankomaiden Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarien etuja ja varmistaa, että notaarit voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Asema ja tehtävät

Laissa säädetään, että notaarin vahvistama asiakirja on pakollinen useille sopimuksille ja oikeustoimille. Tärkeimmät ovat:

 1. Kiinteän omaisuuden välittäminen Alankomaissa,
 2. Asuntolainojen luominen tai peruuttaminen,
 3. Julkisten tai yksityisten osakeyhtiöiden perustaminen tai niiden yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
 4. Säätiöiden tai yhdistysten (osuuskunnat mukaan luettuina) perustaminen tai niiden perustamisen muuttaminen,
 5. Testamenttien laatiminen, muuttaminen ja täytäntöönpano,
 6. Avioehtosopimusten ja rekisteröityjen kotimaisten parisuhteiden solmiminen tai muuttaminen,
 7. Rekisteröityjen osakkeiden siirto,
 8. Lahjojen ja lahjoitusten antaminen notaarin vahvistamassa asiakirjassa.

Käytännön syistä notaari suorittaa usein myös muuntyyppisiä oikeustoimia ja voi laatia muunlaisia sopimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kumppanuussopimukset (kaupalliset, siviilioikeudelliset ja kommandiittiyhtiöt), avopuolisoiden väliset sopimukset ja määräykset, joilla suojataan rajavastuuyhtiöitä kolmansilta osapuolilta.

Muut oikeusalan ammatit

KBvG:hen ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanRoyal Professional Organization of Judicial Officers) sovelletaan tuomioistuinvalvonnasta annettua lakia (Judicial Enforcement Act). Näin ollen KBvG:n – johon kaikkien Alankomaiden oikeusviranomaisten on osallistuttava – tehtävänä on edistää hyviä käytäntöjä ammatissa.

Alankomaalaiset haastemiehet ovat vastuussa asiakirjojen vastaanottamisesta ja toimittamisesta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 13. marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 mukaisesti. Alankomaissa tiedoksiannettavat asiakirjat on lähetettävä suoraan jollekin Alankomaiden oikeusvirkamiehistä. Tätä palvelua koskevat pyynnöt on toimitettava hollannin tai englannin kielellä. Tällaista pyyntöä ei ole mahdollista lähettää alankomaalaiselle keskuselimelle, oikeusviranomaisten kuninkaalliselle ammattijärjestölle. Järjestöltä voidaan pyytää apua ainoastaan edellä mainitun EU-asetuksen 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Maksuttomat oikeudelliset palvelut

Ensimmäisen linjan oikeudellista neuvontaa varten voi ottaa yhteyttä oikeudellisen yksikön toimistoon. Tässä voit pyytää selvennystä oikeudellisista asioista, tiedoista ja neuvoista. Tämä on ensimmäinen käyntisatama oikeusavun tarjoamisessa.

Tarvittaessa sinut ohjataan yksityisen asianajajan tai sovittelijan puoleen, joka toimii oikeusavun toissijaisena linjana.

Kaikki oikeudellisten palvelujen palvelupisteissä tarjottavat tietopalvelut ovat maksuttomia. Ne toimitetaan joko paikan päällä tai osana kuulemista. Yhteyspisteisiin voi ottaa yhteyttä siviili-, hallinto-, rikos- ja maahanmuuttolainsäädäntöön liittyvissä ongelmissa.

Oikeudellisia palvelupisteitä on perustettu yhteensä 44, ja ne on perustettu tasaisesti maantieteellisesti, joten kaikki Alankomaiden kansalaiset ovat helposti oikeudellisten palvelujen ulottuvilla.

Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeudellisen yksikön verkkosivustolla.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSyyttäjälaitos

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden oikeusjärjestelmä ja Alankomaiden korkein oikeus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden baari

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRoyal Notary Professional Organization

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomareiden kuninkaallinen ammattijärjestö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeudellinen tukipalvelu (Legal Help Desk)


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 24/11/2020