Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - Olanda

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-professjonijiet legali fin-Netherlands.


Il-professjonijiet legali

Prosekuturi

Organizzazzjoni

Is-servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Openbaar Ministerie, jew OM) huwa organizzazzjoni nazzjonali b’uffiċċji fir-reġjuni kollha. Hemm ukoll Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku nazzjonali li jiffoka fuq il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (internazzjonali), u Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Funzjonali għall-ġlieda kontra l-kriminalità ambjentali u finanzjarja u l-frodi.

Hemm 10 uffiċċji tal-prosekuturi distrettwali, fejn il-prosekuturi pubbliċi, megħjuna minn esperti amministrattivi u legali, jimmaniġġaw mijiet ta’ eluf ta’ każijiet kull sena. Jekk jitressaq appell, il-kawża tiġi riferuta lil wieħed mill-erba’ uffiċċji tal-prosekuturi reġjonali. Ir-rappreżentant tal-OM f’dawn l-uffiċċji jissejjaħ l-avukat ġenerali jew Advocaat-Generaal. Il-Kapijiet Prosekuturi Pubbliċi u l-kapijiet avukati ġenerali jieħdu ħsieb dawn l-uffiċċji. Fil-livell nazzjonali l-OM huwa mmexxi minn Bord ta’ Prokuraturi Ġenerali (College van Procureurs-generaal) fl-Aja. Ir-responsabbiltà politika għall-OM hija fdata f’idejn il-Ministru tal-Ġustizzja. Flimkien mal-Bord tal-Prokuraturi Ġenerali, dan jiddeċiedi dwar il-prijoritajiet għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni.

Rwol u kompiti

Kull persuna ssusspettata li wettqet reat kriminali jkollha x’taqsam mal-OM. L-OM huwa l-uniku korp fin-Netherlands li jista’ jtella’ persuna ssusspettata l-qorti. Huwa jiżgura li r-reati kriminali jiġu investigati u li ssir il-prosekuzzjoni.

Huwa jaħdem f’kollaborazzjoni mal-pulizija u servizzi oħra ta’ investigazzjoni. Il-Prosekutur Pubbliku huwa responsabbli mill-investigazzjonijiet. L-OM jissorvelja wkoll l-eżekuzzjoni xierqa tad-deċiżjonijiet tal-qorti; il-multi jridu jitħallsu, sentenzi ta’ priġunerija jiġu skontati, u s-servizz komunitarju jitwettaq. Flimkien mal-imħallfin, il-Prosekutur Pubbliku huwa parti mill-ġudikatura. Għaldaqstant, l-OM mhuwiex Ministeru kif nafuh ġeneralment.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Kull min jixtieq isir imħallef irid ikollu numru ta’ snin ta’ esperjenza professjonali. Aktar informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tista’ tinstab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk. L-esperjenza professjonali tista’ tinkiseb permezz ta’ taħriġ intern fi ħdan il-ġudikatura jew xi mkien ieħor fis-sistema ġudizzjarja. Is-sistema ġudizzjarja tipprovdi t-taħriġ meħtieġ.

L-imħallfin jinħatru mill-Kuruna taħt ir-responsabbiltà tal-Ministru tal-Ġustizzja u s-Sigurtà. Iċ-ċittadini Netherlandiżi biss jistgħu jinħatru fil-kariga ta’ mħallef. Il-kandidati jrid ikollhom lawrja fil-liġi minn università Netherlandiża.

L-individwi jistgħu jiġu nnominati għal ħatra fil-ġudikatura biss wara rakkomandazzjoni ta’ kumitat ta’ selezzjoni nazzjonali magħmul minn membri mid-diversi qrati, mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku u minn individwi soċjalment attivi.

Imħallef jinħatar biex jamministra l-ġustizzja f’qorti speċifika. Tali ħatra tista’ sseħħ biss jekk il-qorti inkwistjoni tinnomina lill-imħallef prospettiv. Dawn il-kundizzjonijiet jagħmlu s-sistema ta’ ħatriet kemm jista’ jkun oġġettiva.

L-imħallef huwa uffiċjal tal-gvern bi status speċjali. Wara l-ħatra, l-imħallef ma jistax jaċċetta kariga xi mkien ieħor. L-imħallfin jistgħu jibqgħu fil-kariga tagħhom sakemm jagħlqu 70 sena. Qabel dan, huma jistgħu jitneħħew mill-kariga kontra r-rieda tagħhom biss mill-ogħla qorti fil-Pajjiżi l-Baxxi, il-Qorti Suprema tal-Pajjiżi l-Baxxi (Hoge Raad der Nederlanden), fuq l-instigazzjoni tal-prokuratur ġenerali (procureur-general) ta’ din il-qorti.

Rwol u kompiti

Huwa l-kompitu tal-imħallef li jagħti sentenza pura f’tilwim legali, inklużi każijiet li fihom l-awtoritajiet pubbliċi huma partijiet. Sabiex tiġi żgurata l-imparzjalità fir-rigward tal-amministrazzjoni, hemm fis-seħħ sistema speċjali ta’ għażla u appuntamenti. B’hekk, l-istatus legali tal-imħallfin huwa differenti minn dak tal-uffiċjali l-oħra tal-gvern.

Il-Kostituzzjoni Netherlandiża tirrikjedi li l-imħallfin jiddeċiedu dwar it-tilwim u fiha dispożizzjonijiet dwar l-istatus legali tal-membri tal-ġudikatura.

Iggwidati mil-leġiżlazzjoni prevalenti, l-imħallfin jistgħu, fid-diskrezzjoni tagħhom, jisimgħu l-kawżi. Huma jiddeterminaw ukoll, sa ċertu punt, il-progress prattiku tal-proċedimenti (pereżempju, it-tul ta’ ċerti partijiet tal-proċedimenti).

Hemm diversi dispożizzjonijiet statutorji li jirregolaw l-imġiba tal-imħallfin. L-għan tagħhom huwa li jiggarantixxu li l-imħallfin jagħmlu xogħolhom b’mod imparzjali. Jekk parti fil-proċedimenti jkollha dubji dwar l-imparzjalità tal-imħallef, il-liġi tagħtiha l-opportunità li tqajjem oġġezzjonijiet kontra l-imħallef inkwirenti. Xi drabi, parti f’kawża ma tkunx sodisfatta b’ħidmet l-imħallef. Hawnhekk issir distinzjoni bejn id-deċiżjoni mogħtija mill-qorti u l-imġiba tal-imħallef.

 1. Jekk in-nuqqas ta’ sodisfazzjon ikun minħabba s-sentenza, il-parti li qed tilmenta ġeneralment ikollha l-possibbiltà li tressaq appell;
 2. L-ilmenti dwar l-imġiba ta’ mħallef jistgħu jitressqu quddiem il-bord tal-qorti fejn jipprattika l-imħallef inkwistjoni. Kull qorti għandha proċedura għall-ilmenti li tistipula r-regoli biex jiġu ttrattati l-ilmenti.

L-imħallfin iridu jiksbu għarfien espert f’mill-inqas żewġ oqsma. Bħala regola ġenerali, huma jittrattaw każ f’qasam partikolari tal-liġi u mbagħad jaqilbu għal ġurisdizzjoni oħra. Din ir-regola hija mfassla biex l-imħallfin ma jitħallewx jiffokaw għal wisq żmien u żżejjed fuq qasam wieħed ta’ għarfien espert.

L-imħallfin jaħdmu fi qrati distrettwali (rechtbanken). Dawn jinkludu mill-inqas erba’ setturi: is-settur tad-dritt ċivili, is-settur tad-dritt kriminali, is-settur tad-dritt amministrattiv u s-settur tal-qrati subdistrettwali. L-imħallfin li jaħdmu fis-settur tal-aħħar jissejħu kantonrechter, l-oħrajn jissejħu rechter. L-imħallfin li jaħdmu fil-qrati tal-appell u fil-Qorti Surpema jissejħu raadsheer.

Il-kompożizzjoni tal-qrati meta jisimgħu l-kawżi hija kif ġej:

 • L-imħallfin Kantonali għandhom ikunu Imħallfin uniċi.
 • L-imħallfin tal-qrati distrettwali ġeneralment jisimgħu l-kawżi waħidhom, imma wħud mill-kawżi jridu jinstemgħu minn bord ta’ tliet imħallfin.
 • L-imħallfin fil-qrati tal-appell jisimgħu l-kawżi f’bord ta’ tlieta, ħlief meta kawża ta’ din x-xorta tkun tista’ tinstema’ minn imħallef wieħed. Ir-regoli għal dan huma stabbiliti fil-Liġi (l-Att dwar l-Organizzazzjoni Ġudizzjarja).
 • Fil-Qorti Suprema, kull kawża tinstema’ minn ħames imħallfin.

Il-Kunsill għall-Ġudikatura huwa responsabbli għar-regoli li jirregolaw il-professjoni.

Bażi ta’ data legali

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fuq is-sit web ġudizzjarju disponibbli pubblikament Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-Pajjiżi l-Baxxi.

L-organizzazzjoni tal-professjonijiet legali

Avukati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tal-Avukati Olandiża ( l-Orde) hija l-korp professjonali tal-liġi pubblika tal-avukati kollha fil-Pajjiżi l-Baxxi. L-attività ċentrali tal-Kamra tal-Avukati, li hija rregolata b’mod statutorju, hija s-sorveljanza tal-kwalità tas-servizzi li jagħtu l-avukati. Dik il-kwalità għandha tiġi żgurata, inter alia, billi:

 • Programm ta’ taħriġ komprensiv għall-professjoni legali
 • Abbozzar ta’ regolamenti u regoli vinkolanti oħra għall-avukati
 • Proċeduri dixxiplinarji
 • Informazzjoni u servizzi lill-membri
 • L-għoti ta’ pariri lill-Gvern Olandiż dwar l-intenzjonijiet tal-politika u l-abbozzi tal-liġijiet

Bil-liġi, avukat irid isir membru tal-Kamra tal-Avukati. Bħalissa hemm aktar minn 18.000 avukat irreġistrat.

Konsulenti legali

M’hemm l-ebda entità ċentralizzata li tirregola din il-professjoni.

In-nutara

Organizzazzjoni

L-organizzazzjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaVotarili Professjonali Rjali tirrappreżenta l-interessi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatan-nutara fil-Pajjiżi l-Baxxi u tiżgura li dawn ikunu jistgħu jwettqu xogħolhom kif suppost.

Rwol u kompiti

Il-liġi tagħmel att notarili obbligatorju għal għadd ta’ kuntratti u atti legali. L-iktar importanti huma:

 1. Il-ġarr ta’ proprjetà immobbli fl-Olanda,
 2. Il-ħolqien jew il-kanċellazzjoni ta’ ipoteki,
 3. L-inkorporazzjoni ta’ kumpaniji pubbliċi jew privati b’responsabbiltà limitata (NVs u BVs) jew it-tibdil tal-istatut ta’ assoċjazzjoni tagħhom,
 4. L-istabbiliment ta’ fondazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet (inklużi kooperattivi) jew it-tibdil tal-kostituzzjoni tagħhom,
 5. It-tfassil, l-alterazzjoni u l-eżekuzzjoni tat-testmenti,
 6. It-tfassil jew it-tibdil ta’ kuntratti ta’ żwieġ u ftehimiet ta’ sħubija domestiċi rreġistrati,
 7. It-trasferiment ta’ ishma reġistrati,
 8. Il-provvista ta’ rigali u ta’ donazzjonijiet fi strument notarili.

Għal raġunijiet prattiċi, nutar ta’ spiss iwettaq anki tipi oħrajn ta’ tranżazzjonijiet legali u jista’ jabbozza tipi oħrajn ta’ ftehimiet. Dawn jinkludu, pereżempju, ftehimiet ta’ sħubija (sħubijiet kummerċjali, ċivili u limitati), ftehimiet bejn il-koabitanti u dispożizzjonijiet għall-protezzjoni ta’ kumpaniji privati b’responsabbiltà limitata minn partijiet terzi.

Professjonijiet legali oħra

L-organizzazzjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProfessjonali Rjali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (KBvG) hija rregolata mill-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju. Dan jagħti lill-KBvG — li l-uffiċjali ġudizzjarji kollha fin-Netherlands iridu jissieħbu fiha — il-kompitu li trawwem prattika tajba fi ħdan il-professjoni.

Il-bailiffs Netherlandiżi huma responsabbli biex jirċievu u jittrażmettu dokumenti f’konformità mar-Regolament tal-UE Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-13 ta’ Novembru 2007 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali. Id-dokumenti li għandhom jiġu servuti fin-Netherlands iridu jintbagħtu direttament lil wieħed mill-uffiċjali ġudizzjarji tagħha. It-talbiet għal dan is-servizz iridu jsiru bin-Netherlandiż jew bl-Ingliż. Talba ta’ din ix-xorta, madankollu, ma tistax tintbagħat lill-entità ċentrali Netherlandiża, l-Organizzazzoni Professjonali Rjali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji. L-assistenza ta’ din l-organizzazzjoni tista’ tintalab biss fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 3(c) tar-Regolament tal-UE msemmi hawn fuq.

Servizzi legali pro bono

Għal parir legali tal-ewwel linja, tista’ tikkuntattja wieħed mill-uffiċċji tas-Servizz Legali. Hawnhekk tista’ titlob kjarifiki dwar kwistjonijiet legali, informazzjoni u pariri. Dan huwa l-ewwel post fejn il-konsumatur għandu jmur biex jingħata għajnuna legali.

Jekk ikun meħtieġ, inti tintbagħat għand avukat jew medjatur privat, u dan ikun it-tieni post fejn tingħata għajnuna legali.

Is-servizzi ta’ informazzjoni kollha fid-Dipartimenti tas-Servizzi Legali huma mingħajr ħlas. Dawn huma pprovduti jew fuq il-post jew bħala parti minn konsultazzjoni. Tista’ tavviċina dawn id-Dipartimenti bi problemi rigward id-dritt ċivili, id-dritt amministrattiv, id-dritt kriminali u d-dritt dwar l-immigrazzjoni.

Ġew stabbiliti total ta’ 44 Uffiċċju tas-Servizzi Legali. Dawn ġew stabbiliti b’mod ugwali ġeografikament, sabiex kull ċittadin Olandiż ikun jista’ jintlaħaq faċilment mis-servizzi legali.

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatas-Servizz Legali.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sistema ġudizzjarja Netherlandiża u l-Qorti Suprema tan-Netherlands

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kumitat nazzjonali tal-Avukati Olandiż

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjoni Professjonali Rjali tan-Nutara

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-organizzazzjoni Professjonali Rjali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Help Desk Legali


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 24/11/2020