Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zawody prawnicze - Niderlandy

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Na tej stronie przedstawiono przegląd zawodów prawniczych w Holandii.


Zawody prawnicze

Prokuratorów;

Organizacja

Prokuratura (Openbaar Ministerie, OM) jest krajową organizacją skupiającą biura we wszystkich regionach. istnieje również prokuratura krajowa, która skupia się na zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (międzynarodowej) oraz na prokuraturze w celu zwalczania przestępstw przeciwko środowisku i przestępstw finansowych oraz oszustw.

Obecnie funkcjonuje 10 rejonowych biur prokuratury, w ramach których prokuratorzy, wspomagani przez ekspertów administracyjnych i prawnych, prowadzą kilkaset tysięcy spraw rocznie. Jeżeli złożono odwołanie, sprawa zostanie przekazana do jednego z czterech biur prokuratury okręgowej (ressortsparketten). Przedstawiciel Openbaar Ministerie w biurach prokuratury okręgowej zwany jest Advocaat-Generaal. Biurami zarządzają najwyżsi rangą prokuratorzy i rzecznicy generalni (advocates-general). Na poziomie krajowym służby prokuratorskie są zarządzane przez radę prokuratorów generalnych (College van Procureurs-generaal) w Hadze. Odpowiedzialność polityczną za służby prokuratorskie ponosi Minister Sprawiedliwości. Wraz z radą prokuratorów generalnych podejmuje on decyzje dotyczące priorytetów dotyczących dochodzenia i ścigania.

Rola i zadania

Każda osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa będzie miała do czynienia ze służbami prokuratorskimi. Są one jedynym podmiotem w Niderlandach, który może postawić podejrzanego przed sądem. W przypadku gdy doszło do popełnienia przestępstwa, służby prokuratorskie mają za zadanie zadbać o wszczęcie dochodzenia i postawienie zarzutów.

Służby prokuratorskie współpracują z policją i innymi służbami dochodzeniowymi. Dochodzenia nadzoruje prokurator. Openbaar Ministerie nadzoruje również właściwe wykonywanie orzeczeń sądowych; grzywny muszą być bowiem zapłacone, kara pozbawienia wolności – odbyta, a prace społeczne – wykonane. Wraz z sędziami Urząd jest częścią sądownictwa. Openbaar Ministerie nie jest zatem ministerstwem w zwykłym tego słowa znaczeniu.

Sędziowie

Organizacja

Każdy, kto chce zostać sędzią, musi mieć określoną liczbę lat doświadczenia zawodowego. Więcej informacji na temat wymogów można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj. Doświadczenie zawodowe można zdobyć w ramach szkolenia wewnętrznego w sądownictwie lub w innych częściach systemu sądowego. Potrzebne szkolenia organizowane są przez wymiar sprawiedliwości.

Sędziowie są powoływani przez Crown na odpowiedzialność ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Na urząd sędziego mogą być powołani jedynie obywatele niderlandzcy. Ponadto kandydaci muszą mieć ukończone wyższe studia prawnicze na niderlandzkim uniwersytecie.

Poszczególne osoby wyznacza się do sprawowania stanowisk w wymiarze sprawiedliwości na podstawie rekomendacji krajowej komisji selekcyjnej (nationale selectiecommissie), złożonej z członków różnych sądów, prokuratury i osób fizycznych aktywnie działających na forum społecznym.

Sędziego powołuje się do pełnienia funkcji w konkretnym sądzie. Jest to możliwe pod warunkiem, że dany sąd sam wyznaczył przyszłego sędziego. Dzięki tym warunkom system powoływania sędziów zachowuje najwyższy możliwy poziom obiektywizmu.

Sędzia jest urzędnikiem państwowym, któremu przysługuje specjalny status. Sędzia powołany do pełnienia funkcji w sądzie nie może przyjąć innego stanowiska. Sędziowie mogą pełnić urząd do ukończenia 70. roku życia. Do tego czasu wbrew ich woli może ich odwołać z urzędu tylko sąd najwyższej instancji w Niderlandach, czyli niderlandzki Sąd Najwyższy (Hoge Raad der Nederlanden), na wniosek prokuratora generalnego (procureur-general) tego sądu.

Rola i zadania

Obowiązkiem sądu jest rozstrzyganie sporów prawnych, w tym w sprawach, w których organ władzy publicznej jest stroną. W celu zapewnienia bezstronności sektora publicznego stosuje się specjalny system wyboru i mianowania. A status prawny sędziego różni się od statusu innych urzędników państwowych.

Konstytucja Niderlandów wymaga od sędziów orzekania w sporach i zawiera przepisy dotyczące sytuacji prawnej sędziów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowie mogą, według własnego uznania, rozpatrywać sprawy. W szerokim zakresie regulują oni również praktyczny przebieg postępowania, na przykład czas trwania jego poszczególnych etapów.

Istnieje kilka przepisów ustawowych regulujących postępowanie sędziowskie, których celem jest zagwarantowanie bezstronnego wykonywania pracy przez sędziów. Jeżeli strona postępowania ma wątpliwości co do bezstronności sędziego, prawo to daje mu możliwość wniesienia sprzeciwu wobec sędziego śledczego. Zdarza się, iż jedna ze stron postępowania sądowego nie jest zadowolona ze sposobu wypełniania obowiązków przez sędziego. W takim przypadku oddziela się kwestię orzeczenia wydanego przez sąd od kwestii zachowania konkretnego sędziego.

 1. Jeśli problem dotyczy samego orzeczenia, strona skarżąca ma zazwyczaj możliwość wniesienia odwołania.
 2. Skargę na zachowanie sędziego można złożyć do prezesa sądu, w którym dany sędzia sprawuje urząd. W każdym sądzie istnieje procedura składania skarg, która określa zasady ich rozpatrywania.

Sędziowie powinni mieć doświadczenie w co najmniej dwóch dziedzinach. Zasadniczo rozpatrują sprawę w określonym obszarze i przechodzą z jednej jurysdykcji do drugiej. Zasada ta ma na celu uniknięcie nadmiernego koncentrowania się sędziów przez długi czas na jednym obszarze specjalizacji.

Sędziowie pracują w sądach okręgowych (rechtbanken). Obejmują one co najmniej cztery sektory: Wydział cywilny, wydział karny, wydział administracyjny i wydział rejonowy. Sędziowie pracujący w tym sektorze nazywa się kantonrechter, inne nazwy nazywa się rechter. Sędziów pracujących w sądach apelacyjnych oraz w Sądzie Najwyższym nazywa się raadsheer.

Składy orzekające przedstawiają się następująco:

 • Sądy rejonowe są sędziami jednoosobowym.
 • Sędziowie sądów okręgowych zazwyczaj rozpatrują sprawy w składzie jednoosobowym, lecz w niektórych przypadkach w sprawach orzeka sąd w składzie trzech sędziów.
 • Sędziowie w sądach apelacyjnych rozpatrują sprawy w składzie trzech sędziów, chyba że sprawa może zostać rozpatrzona przez sąd w składzie jednego sędziego. Zasady są określone w ustawie (ustawa o sądownictwie).
 • Sąd Najwyższy rozpatruje wszystkie sprawy w składzie pięciu sędziów.

Rada jest odpowiedzialna za przepisy regulujące ten zawód.

Prawna baza danych

Więcej informacji można znaleźć na ogólnie dostępnej stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniew Holandii.

Organizacja zawodów prawniczych

Prawnicy

Link otworzy się w nowym oknieIzba Adwokacka w Holandii (Association) jest publiczno-prawną organizacją zawodową wszystkich prawników w Holandii. Określona ustawowo podstawowa działalność Izby polega na zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych przez adwokatów. Taką jakość zapewnia się między innymi przez:

 • Szeroko zakrojony program szkoleniowy dla zawodów prawniczych
 • Opracowywanie przepisów i innych wiążących zasad dla prawników
 • Postępowanie dyscyplinarne
 • Informacje i usługi na rzecz jej członków
 • Doradzanie władzom Niderlandów w sprawie intencji politycznych i projektów ustaw

Zgodnie z prawem adwokat musi być członkiem izby. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 18.000 prawników.

Radcy prawni

Nie istnieje centralna instytucja regulująca ten zawód.

Notariusze

Organizacja

Link otworzy się w nowym oknieKoninklijke Notariële Beroeporganisatie (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) broni interesów Link otworzy się w nowym oknienotariuszy w Niderlandach i zapewnia im możliwość prawidłowego wykonywania swojej pracy.

Rola i zadania

Ustawa wymaga aktu notarialnego w odniesieniu do szeregu umów i aktów prawnych. Do najważniejszych należą:

 1. Przekazywanie nieruchomości w Niderlandach,
 2. Tworzenie lub anulowanie kredytów hipotecznych,
 3. Włączenie spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (NOV i BV) lub zmiana ich statutów,
 4. Tworzenie fundacji lub stowarzyszeń (w tym spółdzielni) lub zmiana ich konstytucji,
 5. Sporządzanie, zmienianie i wykonywanie testamentów;
 6. Sporządzanie lub zmiana umów małżeńskich oraz zarejestrowanych krajowych umów o partnerstwie,
 7. Przeniesienie akcji imiennych,
 8. Dokonanie darowizny w formie aktu notarialnego.

Ze względów praktycznych notariusz często przeprowadza inne rodzaje transakcji prawnych i może sporządzać inne umowy. Należą do nich na przykład umowy o partnerstwie (handlowe, cywilne i komandytowe), umowy między konkubentami i przepisy mające na celu ochronę prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością od osób trzecich.

Inne zawody prawnicze

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o komornikach ma zastosowanie do Royal Professional Organization of Judicial Officers (KBvG). Ustawa nakłada na KBvG, do której mają obowiązek należeć wszyscy urzędnicy sądowi, zadanie krzewienia dobrych praktyk zawodowych.

Za przyjmowanie i przekazywanie dokumentów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w państwach członkowskich odpowiadają holenderscy komornicy. Dokumenty do doręczenia na terytorium Niderlandów należy przesyłać bezpośrednio do jednego z urzędników sądowych. Wnioski o doręczenie należy składać w języku niderlandzkim lub angielskim. Nie przewiduje się przesyłania wniosków do organu centralnego, czyli królewskiej organizacji zawodowej urzędników sądowych. Na pomoc tej organizacji można się powołać jedynie w wyjątkowych okolicznościach wymienionych w art. 3 lit. c) wyżej wymienionego rozporządzenia UE.

Usługi prawne pro bono

Aby uzyskać poradę prawną w pierwszej linii, można skontaktować się z jednym z biur punktu obsługi prawnej. Można tam uzyskać wyjaśnienia w sprawach natury prawnej, informacje i porady. Jest to miejsce pierwszego kontaktu w zakresie pomocy prawnej.

Jeżeli zajdzie potrzeba, interesant jest kierowany do prawnika świadczącego usługi odpłatnie lub mediatora, który udziela specjalistycznej porady prawnej.

Wszystkie usługi informacyjne w punktach pomocy prawnej są nieodpłatne. Są one przyznawane na miejscu lub w ramach konsultacji. Punkty pomocy prawnej zajmują się problematyką z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz imigracyjnego.

Utworzono łącznie 44 biur służb prawnych, które są rozmieszczone w sposób równomierny pod względem geograficznym, w związku z czym każdy obywatel niderlandzki jest w łatwy sposób do wyświadczenia usług prawnych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym oknieserwisu Legal Service Desk.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieProkuratura

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkie orzecznictwo i Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów)

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzka Izba Adwokacka

Link otworzy się w nowym oknieKrólewska Zawodowa Organizacja Notariuszy

Link otworzy się w nowym oknieKrólewska Organizacja Zawodowych Urzędników Sądowych

Link otworzy się w nowym okniePunkt obsługi prawnej


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 12/12/2019