Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zawody prawnicze - Niderlandy

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Na tej stronie przedstawiono przegląd zawodów prawniczych w Niderlandach.


Zawody prawnicze

Prokuratorów;

Organizacja

Prokuratura (Openbaar Ministerie, OM) jest organizacją krajową z biurami we wszystkich regionach. Istnieje również Prokuratura Krajowa, która koncentruje się na zwalczaniu (międzynarodowej) przestępczości zorganizowanej, oraz prokuratura funkcjonalna zajmująca się zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku i oszustwom finansowym.

Obecnie funkcjonuje 10 rejonowych biur prokuratury, w ramach których prokuratorzy, wspomagani przez ekspertów administracyjnych i prawnych, prowadzą kilkaset tysięcy spraw rocznie. Jeżeli złożono odwołanie, sprawa zostanie przekazana do jednego z czterech biur prokuratury okręgowej (ressortsparketten). Przedstawiciel Openbaar Ministerie w biurach prokuratury okręgowej zwany jest Advocaat-Generaal. Biurami zarządzają najwyżsi rangą prokuratorzy i rzecznicy generalni (advocates-general). Na poziomie krajowym służby prokuratorskie są zarządzane przez radę prokuratorów generalnych (College van Procureurs-generaal) w Hadze. Odpowiedzialność polityczną za służby prokuratorskie ponosi Minister Sprawiedliwości. Wraz z radą prokuratorów generalnych podejmuje on decyzje dotyczące priorytetów dotyczących dochodzenia i ścigania.

Rola i zadania

Każda osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa będzie miała do czynienia ze służbami prokuratorskimi. Są one jedynym podmiotem w Niderlandach, który może postawić podejrzanego przed sądem. W przypadku gdy doszło do popełnienia przestępstwa, służby prokuratorskie mają za zadanie zadbać o wszczęcie dochodzenia i postawienie zarzutów.

Służby prokuratorskie współpracują z policją i innymi służbami dochodzeniowymi. Dochodzenia nadzoruje prokurator. Openbaar Ministerie nadzoruje również właściwe wykonywanie orzeczeń sądowych; grzywny muszą być bowiem zapłacone, kara pozbawienia wolności –odbyta, a prace społeczne - wykonane. Prokurator wraz z sędziami jest częścią sądownictwa. Openbaar Ministerie nie jest zatem ministerstwem w zwykłym tego słowa znaczeniu.

Sędziowie

Organizacja

Każdy, kto chce zostać sędzią, musi posiadać wieloletnie doświadczenie zawodowe. Więcej informacji na temat wymogów można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj. Doświadczenie zawodowe można zdobyć w drodze wewnętrznych szkoleń w sądownictwie lub w innych miejscach w systemie sądownictwa. Potrzebne szkolenia organizowane są przez wymiar sprawiedliwości.

Sędziowie są powoływani przez Korony pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa. Na urząd sędziego mogą być powołani jedynie obywatele niderlandzcy. Ponadto kandydaci muszą mieć ukończone wyższe studia prawnicze na niderlandzkim uniwersytecie.

Poszczególne osoby wyznacza się do sprawowania stanowisk w wymiarze sprawiedliwości na podstawie rekomendacji krajowej komisji selekcyjnej (nationale selectiecommissie), złożonej z członków różnych sądów, prokuratury i osób fizycznych aktywnie działających na forum społecznym.

Sędziego powołuje się do pełnienia funkcji w konkretnym sądzie. Jest to możliwe pod warunkiem, że dany sąd sam wyznaczył przyszłego sędziego. Dzięki tym warunkom system powoływania sędziów zachowuje najwyższy możliwy poziom obiektywizmu.

Sędzia jest urzędnikiem państwowym, któremu przysługuje specjalny status. Sędzia powołany do pełnienia funkcji w sądzie nie może przyjąć innego stanowiska. Sędziowie mogą pełnić urząd do ukończenia 70. roku życia. Do tego czasu wbrew ich woli może ich odwołać z urzędu tylko sąd najwyższej instancji w Niderlandach, czyli niderlandzki Sąd Najwyższy (Hoge Raad der Nederlanden), na wniosek prokuratora generalnego (procureur-general) tego sądu.

Rola i zadania

Do sędziego należy wydanie orzeczenia w sporach prawnych, w tym w sprawach, w których organy publiczne są stronami. Aby zapewnić bezstronność administracji, wprowadzono specjalny system selekcji i mianowania. A status prawny sędziego różni się od statusu innych urzędników państwowych.

Niderlandzka konstytucja nakłada na sędziów obowiązek orzekania w sporach i zawiera przepisy dotyczące statusu prawnego sędziów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowie mogą, według własnego uznania, rozpoznawać sprawy. W szerokim zakresie regulują oni również praktyczny przebieg postępowania, na przykład czas trwania jego poszczególnych etapów.

Istnieje kilka przepisów ustawowych regulujących postępowanie sędziów, których celem jest zagwarantowanie, że sędziowie będą wykonywać swoją pracę bezstronnie. Jeżeli strona postępowania ma wątpliwości co do bezstronności sędziego, prawo daje jej możliwość wniesienia sprzeciwu wobec sędziego śledczego. Zdarza się, iż jedna ze stron postępowania sądowego nie jest zadowolona ze sposobu wypełniania obowiązków przez sędziego. W takim przypadku oddziela się kwestię orzeczenia wydanego przez sąd od kwestii zachowania konkretnego sędziego.

 1. Jeśli problem dotyczy samego orzeczenia, strona skarżąca ma zazwyczaj możliwość wniesienia odwołania.
 2. Skargę na zachowanie sędziego można złożyć do prezesa sądu, w którym dany sędzia sprawuje urząd. W każdym sądzie istnieje procedura składania skarg, która określa zasady ich rozpatrywania.

Sędziowie powinni mieć doświadczenie w co najmniej dwóch dziedzinach. Co do zasady zajmują się one daną sprawą w określonej dziedzinie prawa, a następnie przechodzą do innej jurysdykcji. Zasada ta ma na celu uniknięcie nadmiernego koncentrowania się sędziów przez długi czas na jednym obszarze specjalizacji.

Sędziowie pracują w sądach okręgowych (rechtbanken). Obejmują one co najmniej cztery sektory: Wydział cywilny, wydział karny, wydział administracyjny i wydział rejonowy. Sędziowie zatrudnieni w tym ostatnim sektorze nazywani są Kantonrechter, pozostałe określa się mianem rechtera. Sędziów pracujących w sądach apelacyjnych oraz w Sądzie Najwyższym nazywa się raadsheer.

Składy orzekające przedstawiają się następująco:

 • Sędziowie kantonalni są sędziami jednoosobowymi.
 • Sędziowie sądów okręgowych zazwyczaj rozpatrują sprawy w składzie jednoosobowym, lecz w niektórych przypadkach w sprawach orzeka sąd w składzie trzech sędziów.
 • Sędziowie w sądach apelacyjnych rozpatrują sprawy w składzie trzech sędziów, chyba że sprawa może zostać rozpatrzona przez sąd w składzie jednego sędziego. Zasady w tym zakresie określa ustawa (ustawa o organizacji sądowej).
 • Sąd Najwyższy rozpatruje wszystkie sprawy w składzie pięciu sędziów.

Za przepisy regulujące wykonywanie zawodu odpowiada Rada Sądownictwa.

Prawna baza danych

Więcej informacji można znaleźć na ogólnodostępnej stronie internetowej poświęconej wymiarowi sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniew Niderlandach.

Organizacja zawodów prawniczych

Prawnicy

Link otworzy się w nowym oknieHolenderska Izba Adwokacka ( Orde) jest organem zawodowym prawa publicznego wszystkich prawników w Niderlandach. Określona ustawowo podstawowa działalność Izby polega na zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych przez adwokatów. Jakość ta jest zapewniana między innymi poprzez:

 • Kompleksowy program szkoleń dla zawodów prawniczych
 • Redagowanie przepisów i innych wiążących zasad dotyczących adwokatów
 • Postępowanie dyscyplinarne
 • Informacje i usługi na rzecz jej członków
 • Doradzanie rządowi niderlandzkiemu w sprawie intencji politycznych i projektów ustaw

Zgodnie z prawem adwokat musi być członkiem izby. Obecnie istnieje ponad 18 000 zarejestrowanych adwokatów.

Radcy prawni

Nie istnieje centralna instytucja regulująca ten zawód.

Notariusze

Organizacja

Link otworzy się w nowym oknieKrólewska Organizacja Notarialna reprezentuje interesy Link otworzy się w nowym oknienotariuszy w Niderlandach i zapewnia im właściwe wykonywanie ich pracy.

Rola i zadania

Ustawa nakłada obowiązek aktu notarialnego w odniesieniu do szeregu umów i aktów prawnych. Do najważniejszych należą:

 1. Przewiezienie nieruchomości w Niderlandach,
 2. Tworzenie lub anulowanie hipotek,
 3. Włączenie spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (NVs i BV) lub zmianę ich statutu,
 4. Zakładanie fundacji lub stowarzyszeń (w tym spółdzielni) lub modyfikowanie ich statutu,
 5. Sporządzanie, zmienianie i wykonywanie testamentów,
 6. Sporządzanie lub zmienianie umów małżeńskich i zarejestrowanych krajowych umów partnerskich,
 7. Przeniesienie akcji imiennych,
 8. Dokonanie darowizny w formie aktu notarialnego.

Ze względów praktycznych notariusz często przeprowadza inne rodzaje transakcji prawnych i może sporządzać inne umowy. Obejmują one na przykład umowy o partnerstwie (spółki handlowe, cywilne i komandytowe), umowy między konkubinatami oraz postanowienia chroniące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed osobami trzecimi.

Inne zawody prawnicze

Link otworzy się w nowym oknieRoyal Professional Organisation of Judicial Officers (KBvG) podlega ustawie o egzekucji sądowej. Ustawa nakłada na KBvG, do której mają obowiązek należeć wszyscy urzędnicy sądowi, zadanie krzewienia dobrych praktyk zawodowych.

Holenderscy komornicy są odpowiedzialni za przyjmowanie i przekazywanie dokumentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Dokumenty do doręczenia na terytorium Niderlandów należy przesyłać bezpośrednio do jednego z urzędników sądowych. Wnioski o doręczenie należy składać w języku niderlandzkim lub angielskim. Nie przewiduje się przesyłania wniosków do organu centralnego, czyli królewskiej organizacji zawodowej urzędników sądowych. O pomoc tej organizacji można zwrócić się wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, o których mowa w art. 3 lit. c) wyżej wymienionego rozporządzenia UE.

Usługi prawne pro bono

W celu uzyskania porady prawnej można skontaktować się z jednym z biur Wydziału Prawnego. Można tam uzyskać wyjaśnienia w sprawach natury prawnej, informacje i porady. Jest to miejsce pierwszego kontaktu w zakresie pomocy prawnej.

Jeżeli zajdzie potrzeba, interesant jest kierowany do prawnika świadczącego usługi odpłatnie lub mediatora, który udziela specjalistycznej porady prawnej.

Wszystkie usługi informacyjne w punktach pomocy prawnej są nieodpłatne. Są one udostępniane na miejscu lub w ramach konsultacji. Punkty pomocy prawnej zajmują się problematyką z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz imigracyjnego.

Utworzono łącznie 44 punkty obsługi prawnej, które zostały utworzone w sposób równomierny pod względem geograficznym, tak więc każdy obywatel Holandii znajduje się w łatwym zasięgu usług prawnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieWydziału Prawnego.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieProkuratura

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzki system sądowy i Sąd Najwyższy Niderlandów

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzka Izba Adwokacka

Link otworzy się w nowym oknieKrólewska Zawodowa Organizacja Notariuszy

Link otworzy się w nowym oknieKrólewska organizacja zawodowa urzędników sądowych

Link otworzy się w nowym okniePunkt Pomocy Prawnej


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 24/11/2020