Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Holandsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických povolaní v Holandsku.


Právnické profesie

Prokurátori

Organizácia

Prokuratúra (Openbaar Ministerie, OM) je vnútroštátna organizácia s kanceláriami vo všetkých regiónoch. Existuje aj národná prokuratúra, ktorá sa zameriava na boj proti (medzinárodnej) organizovanej trestnej činnosti, a funkčnú prokuratúru na boj proti environmentálnej a finančnej trestnej činnosti a podvodom.

Existuje 10 okresných prokuratúr, kde prokurátori za pomoci administratívnych a právnych expertov riešia niekoľko stotisíc prípadov ročne. Veci, v ktorých bolo podané odvolanie, sa postúpia jednému zo štyroch regionálnych úradov prokuratúry. Zástupca OM v uvedených úradoch sa nazýva „generálny advokát“ (advocaat-generaal). Na čele úradov prokuratúry stoja hlavní prokurátori a hlavní generálni advokáti. Na celoštátnej úrovni je OM riadená Radou generálnych prokurátorov (rada prokurátorov) v Den Haagu. Politickú zodpovednosť za OM nesie minister spravodlivosti, Ktorý spolu s radou prokurátorov stanovuje priority vyšetrovania a trestného stíhania.

Funkcia a úlohy

Prokuratúra sa zaoberá prípadmi podozrenia zo spáchania trestného činu. V Holandsku je prokuratúra jedinou inštanciou, ktorá môže v prípade podozrenia z trestnej činnosti zabezpečiť vedenie trestného konania. Prokuratúra zabezpečuje vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov.

Spolupracuje pritom s políciou a s ďalšími útvarmi pre odhaľovanie trestnej činnosti. Vyšetrovanie riadi prokurátor. Prokuratúra dohliada aj na riadny výkon rozhodnutí súdu; pokuty musia byť zaplatené, tresty odňatia slobody odpykané a verejnoprospešné práce náležite vykonané. Generálny prokurátor je spolu so sudcami súčasťou súdnictva. Prokuratúra teda nie je ministerstvom v pravom slova zmysle.

Sudcovia

Organizácia

Každý, kto sa chce stať sudcom, musí mať niekoľko rokov odbornej praxe. Viac informácií o požiadavkách nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Odborná prax sa môže získať internou odbornou prípravou v súdnictve alebo inde v justičnom systéme. Justičný systém zabezpečuje potrebnú prax.

Sudcov vymenúva Krown pod vedením ministra spravodlivosti a bezpečnosti. Za sudcov môžu byť vymenovaní len občania holandskej národnosti. Uchádzači musia mať právnické vzdelanie dosiahnuté na holandskej univerzite.

Jednotliví uchádzači môžu byť vymenovaní za sudcov len na odporúčanie vnútroštátneho výberového výboru zloženého z členov rôznych súdov, prokuratúry a jednotlivcov činných v spoločnosti.

Vymenovaný sudca vykonáva sudcovskú činnosť na konkrétnom súde. Takéto vymenovanie sa môže uskutočniť len vtedy, ak príslušný súd vymenuje potenciálneho sudcu. Vzhľadom na tieto podmienky je systém vymenovania čo najviac objektívny.

Sudca je vládnym činiteľom s osobitným štatútom. Po počiatočnom vymenovaní sudca nesmie prijať vymenovanie na inom súde. Sudcovia môžu zotrvať v úrade do veku 70 rokov. Predtým, ako ho dosiahnu, môžu byť prepustení z úradu zo svojej vôle len najvyšším súdom v Holandsku, Najvyšším súdom Holandska (Hoge Raad der Nederlanden), a to na podnet generálneho prokurátora (procureur-general) tohto súdu.

Funkcia a úlohy

Úlohou sudcu je výlučne vyniesť rozsudok v právnych sporoch vrátane prípadov, ktorých stranami sú verejné orgány. S cieľom zabezpečiť nestrannosť, pokiaľ ide o administratívu, je zavedený osobitný systém výberu a menovania. Právne postavenie sudcov sa teda líši od právneho postavenia ostatných vládnych úradníkov.

V holandskej ústave sa vyžaduje, aby sudcovia rozhodovali o sporoch, a obsahuje ustanovenia o právnom postavení sudcov.

Na základe platných právnych predpisov môžu sudcovia podľa vlastného uváženia prejednávať veci. Vo veľkej miere určujú aj praktický priebeh konania (napríklad dĺžku určitých častí konania).

Existuje niekoľko zákonných ustanovení upravujúcich správanie sudcov, ktorých cieľom je zaručiť, aby sudcovia vykonávali svoju prácu nestranne. Ak má účastník konania pochybnosti o nestrannosti sudcu, zákon mu dáva možnosť vzniesť námietky proti vyšetrujúcemu sudcovi. Niekedy jedna strana súdneho konania nie je spokojná s prácou sudcu. Tu sa rozlišuje medzi rozhodnutím súdu a správaním sudcu.

 1. Ak sa nespokojnosť týka rozsudku, strana, ktorá podala sťažnosť, má zvyčajne možnosť podať odvolanie;
 2. Sťažnosti týkajúce sa správania sudcu sa môžu podávať rade súdu, v ktorom daný sudca vykonáva svoju funkciu. Každý súd má postup podávania sťažností, v ktorom sa stanovujú pravidlá vybavovania sťažností.

Sudcovia musia získať odborné znalosti aspoň v dvoch oblastiach. Vo všeobecnosti sa zaoberajú vecou v konkrétnej oblasti práva a potom prechádzajú na inú jurisdikciu. Cieľom tohto pravidla je zabrániť tomu, aby sa sudcovia príliš dlho a príliš zameriavali na jednu oblasť odborných znalostí.

Sudcovia pracujú na okresných súdoch (rechtbanken). Patria medzi ne aspoň štyri sektory: oblasť občianskeho práva, oblasť trestného práva, oblasť správneho práva a oblasť okresných súdov. Sudcovia, ktorí pracujú v tomto odvetví, sa nazývajú Kantonrechter, ostatné sa označujú ako rechter. Sudcovia pracujúci na odvolacích súdoch a na najvyššom súde sa nazývajú raadsheer.

Zloženie súdov pri rozhodovaní o veciach je takéto:

 • Kantonálnymi sudcami sú samosudcovia.
 • Sudcovia okresných súdov zvyčajne prejednávajú veci samostatne, ale niektoré prípady musia prejednávať senát zložený z troch sudcov.
 • Sudcovia na odvolacích súdoch prejednávajú veci s trojčlenným senátom, s výnimkou prípadov, keď takúto vec môže prejednávať jeden sudca. Pravidlá sú stanovené v zákone (zákon o justičnej organizácii).
 • Najvyšší súd prejednáva každú vec s piatimi sudcami.

Súdna rada je zodpovedná za pravidlá upravujúce toto povolanie.

Právna databáza

Viac informácií možno nájsť na verejne dostupnej justičnej webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknev Holandsku.

Organizácia právnických profesií

Právnici

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandská advokátska komora ( Orde) je verejnoprávna profesijná organizácia všetkých právnikov v Holandsku. Štatutárnou hlavnou činnosťou advokátskej komory je dohliadať na kvalitu služieb advokátov. Táto kvalita sa okrem iného zabezpečí:

 • Komplexný program odbornej prípravy pre právnické povolanie
 • Vypracovanie nariadení a iných záväzných pravidiel pre právnikov
 • Disciplinárne konanie
 • Informovanie a služby členom
 • Poradenstvo holandskej vláde o politických zámeroch a návrhoch zákonov

Advokát musí byť členom advokátskej komory. V súčasnosti je registrovaných viac ako 18 000 právnikov.

Právni zástupcovia/právni poradcovia

Neexistuje centralizovaný orgán, ktorý by reguloval tieto povolania.

Notári

Organizácia

Odkaz sa zobrazí v novom okneKráľovská notárska profesijná organizácia zastupuje záujmy Odkaz sa zobrazí v novom oknenotárov v Holandsku a zabezpečuje, aby mohli riadne vykonávať svoju prácu.

Funkcia a úlohy

V zákone sa stanovuje povinnosť notárskeho úkonu v prípade viacerých zmlúv a právnych úkonov. Najdôležitejšie sú:

 1. Preprava nehnuteľností v Holandsku,
 2. Vytváranie alebo zrušenie hypoték,
 3. Zakladanie akciových spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným (NV a BV) alebo zmenu ich stanov,
 4. Zakladanie nadácií alebo združení (vrátane družstiev) alebo zmena ich stanov,
 5. Vypracúvanie, menenie a vykonávanie závetov,
 6. Vypracovanie alebo zmena manželských zmlúv a registrovaných vnútroštátnych dohôd o partnerstve,
 7. Prevod akcií na meno,
 8. Poskytovanie darov a darov vo forme notárskej zápisnice.

Z praktických dôvodov notár často vykonáva aj iné druhy právnych úkonov a môže navrhovať iné druhy dohôd. Patria medzi ne napríklad dohody o partnerstve (obchodné, občianskoprávne a komanditné spoločnosti), dohody medzi partnermi a ustanovenia na ochranu spoločností s ručením obmedzeným pred tretími osobami.

Iné právnické povolania

Odkaz sa zobrazí v novom okneKráľovská profesijná organizácia súdnych úradníkov (KBvG) sa riadi zákonom o súdnej exekúcii. Tým sa KBvG – ku ktorému sa musia pripojiť všetci súdni úradníci v Holandsku – zveruje úloha podporovať osvedčené postupy v rámci tejto profesie.

Holandskí súdni exekútori sú zodpovední za prijímanie a zasielanie písomností v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. Písomnosti, ktoré sa majú doručiť v Holandsku, sa musia zaslať priamo jednému z jeho súdnych úradníkov. Žiadosti o túto službu musia byť predložené v holandčine alebo angličtine. Nie je možné zaslať takúto žiadosť holandskému ústrednému orgánu, Kráľovskej profesijnej organizácii súdnych úradníkov. O pomoc tejto organizácie možno požiadať len za výnimočných okolností uvedených v článku 3 písm. c) uvedeného nariadenia EÚ.

Pro bono právne služby

Ak potrebujete právne poradenstvo z prvej línie, môžete sa obrátiť na jedno z úradov právneho servisu. Tu môžete požiadať o objasnenie právnych záležitostí, informácií a poradenstva. Ide o prvý prístav, v ktorom sa nachádza právna pomoc.

V prípade potreby budete postúpení súkromnému právnikovi alebo mediátorovi, ktorý pôsobí ako vedľajšia línia právnej pomoci.

Všetky informačné služby na informačných kanceláriách právnych služieb sú bezplatné. Poskytujú sa buď na mieste, alebo v rámci konzultácie. Na tieto pracoviská sa môžete obrátiť s problémami týkajúcimi sa občianskeho, správneho, trestného a imigračného práva.

Zriadilo sa celkovo 44 kancelárií právnych služieb, ktoré boli zriadené rovnomerne z geografického hľadiska, takže každý holandský občan má jednoduchý prístup k právnym službám.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávneho servisu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneProkuratúra

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandský súdny systém a najvyšší súd Holandska

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandská advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneKráľovská notárska profesijná organizácia

Odkaz sa zobrazí v novom okneKráľovská profesijná organizácia súdnych úradníkov

Odkaz sa zobrazí v novom okneOddelenie právnej pomoci


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 24/11/2020