Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusalan ammatit - Portugali

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Tällä sivulla on tietoa oikeusalan ammateista Portugalissa.


Oikeusalan ammatit

Yleisten tuomioistuinten sekä hallinto- ja verotuomioistuinten tuomarit

Syyttäjät

Asianajajat

Oikeudelliset neuvonantajat

Asianajajat

Täytäntöönpanosta vastaavat henkilöt ja toimielimet#n06

Notaarit

Konservatiivit

Oikeuden sihteerit

Sovittelijat

Selvittäjät#n11

Teollisoikeuksien vastuuhenkilö ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Maksuttomia oikeudellisia palveluja tarjoavat organisaatiot

Yleisten tuomioistuinten sekä hallinto- ja verotuomioistuinten tuomarit

Portugalin perustuslain (constituição) mukaan tuomarit toimivat tuomioistuimissa, jotka ovat täysivaltaisia elimiä.

Tuomarit käyttävät oikeutta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yleisten tuomioistuinten tuomareiden toimintaa koskevat säännöt perustuvat perustuslakiin ja ammattikunnan omaan Estatuto dos Magistrados Judiciais -ohjesääntöön. Yleisten tuomioistuinten tuomarit voidaan jakaa kolmeen ryhmään tuomioistuinhierarkian mukaisesti:

 • Korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) tuomarit, jotka on nimetty nimellä Conselheiros;
 • Muutoksenhakutuomioistuinten (Tribunais das Relações) tuomarit, jotka on nimetty Desembargadores -nimisiksi tuomareiksi;
 • Tuomarit 1. oikeusasteessa (Juízes de Direito).

Hallinto- ja verotuomioistuinten tuomareiden toimintaa koskevat säännöt perustuvat perustuslakiin, hallinto- ja verotuomioistuinten Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais -ohjesääntöön ja toissijaisesti myös Estatuto dos Magistrados Judiciais -ohjesääntöön. Hallinto- ja verotuomioistuinten tuomarit voidaan jakaa kolmeen ryhmään tuomioistuinhierarkian mukaisesti:

 • Korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) tuomarit, jotka on nimetty Conselheiros’ksi;
 • Hallinnollisten keskustuomioistuinten (tribunais centrais administrativos) tuomarit (desembargador)
 • Hallinnollisten piirituomioistuinten (tribunais administrativos de círculo) ja verotuomioistuinten (tribunais tributários) tuomarit (juíz de direito).

Tuomarin virkaan haetaan kolmivaiheisessa menettelyssä, joka koostuu julkisesta hakumenettelystä, teoreettisesta ja käytännön koulutuksesta Centro de Estudos Judiciários -oppilaitoksessa sekä harjoittelujaksosta. Nämä kolme vaihetta menestyksellisesti suorittaneet hakijat nimitetään alioikeuden tuomareiksi (juíz de direito).

Tuomarit jatkavat kouluttautumistaan koko uransa ajan.

Korkein tuomarineuvosto (Conselho Superior da Magistratura) tekee säännöllisesti tarkastuskäyntejä alioikeuksiin valvoakseen yleisten tuomioistuinten tuomareiden toimintaa. korkein hallinto- ja verotuomarineuvosto (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) valvoo puolestaan hallinto- ja verotuomioistuinten tuomareiden toimintaa. Tarkastuskäynnin päätteeksi tuomareiden pätevyyttä arvioidaan ja jokaiselle annetaan arvosana (muito bom, bom com distinção, bom, suficiente tai medíocre). Jos tuomarin ammatillinen pätevyys arvioidaan heikoksi (medíocre), tuomari pidätetään tehtävästään ja aloitetaan perusteellisempi pätevyyden kartoitus.

Korkeimmalla tuomarineuvostolla (Conselho Superior da Magistratura) ja korkeimmalla hallinto- ja verotuomarineuvostolla (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) on toimivalta valita, nimittää, siirtää ja ylentää tuomareita ja kohdistaa heihin kurinpitotoimia.

Tuomareiden riippumattomuus ja puolueettomuus varmistetaan perustuslailla. siinä säädetään, että tuomarit eivät voi ottaa vastaan muita julkisia tai yksityisiä tehtäviä, lukuun ottamatta opetustehtäviä, joista ei makseta korvausta, tai oikeusalan tieteelliseen tutkimukseen liittyviä tehtäviä. tuomarin voi siirtää toisiin tehtäviin, pidättää tehtävistään, siirtää eläkkeelle tai irtisanoa vain lainsäädännössä sallituissa tapauksissa. tuomarit voidaan asettaa syytteeseen tekemistään päätöksistä ainoastaan lainsäädännössä säädetyissä poikkeustilanteissa.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://www.csm.org.pt/ Linkki avautuu uuteen ikkunaanjaLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.cstaf.pt/.

Syyttäjät

Syyttäjälaitoksessa (Ministério Público) toimivien oikeusalan ammattilaisten eli syyttäjien (magistrados do Ministério Público) tehtävänä on edustaa valtiota, ajaa rikoskanteita sekä puolustaa demokratiaa ja lainsäädännössä vahvistettuja intressejä. Syyttäjäkunnalla on oma ohjesääntönsä ja lakisääteinen autonomia.

Syyttäjän virkaan haetaan julkisessa hakumenettelyssä, joka koostuu alan tuntemusta mittaavista kokeista, ansioluettelon arvioinnista sekä psykologisista testeistä tuomarien koulutuksesta vastaavassa Centro de Estudos Judiciários -laitoksessa.

Valitut hakijat nimitetään tuomioistuinharjoittelijoiksi (auditores de justiça). Teoreettisen ja käytännön koulutuksen Centro de Estudos Judiciários -laitoksessa suorittaneet tuomioistuinharjoittelijat nimitetään harjoittelujaksoa suorittaviksi apulaissyyttäjiksi (procuradores-adjuntos).

Syyttäjälaitoksessa toimivan syyttäjän uralla on viisi porrasta, joiden järjestys on ylimmältä hierarkiatasolta lukien seuraava:

 • Valtakunnansyyttäjä (Procurador-Geral da República)
 • Varavaltakunnansyyttäjä (Vice-Procurador-Geral da República)
 • Apulaisvaltakunnansyyttäjä (Procurador-Geral Adjunto)
 • Syyttäjä;
 • Apulaissyyttäjä.

Valtakunnansyyttäjänvirasto (Procuradoria-Geral da República) on valtakunnansyyttäjänviraston ylin elin, jonka puheenjohtajana toimii valtakunnansyyttäjänvirasto, johon kuuluu myös valtakunnansyyttäjänvirasto (Conselho Superior do Ministério Público), neuvoa-antava neuvosto, viralliset oikeudelliset neuvonantajat ja tukipalvelut.

Syyttäjälaitoksen korkeimmalla neuvostolla on valtuudet valita, nimittää, siirtää ja ylentää syyttäjälaitoksen virkamiehiä sekä kohdistaa heihin kurinpitotoimia.

Lisätietoja on osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ministeriopublico.pt/.

Asianajajat

Asianajajat (advogado) ovat Portugalin asianajajaliittoon (Ordem dos Advogados) kuuluvia oikeusalan ammattilaisia. he edustavat päämiestään tuomioistuimessa ja antavat oikeudellista neuvontaa, johon kuuluu lainsäädännön säännösten tulkinta ja soveltaminen.

Portugalissa tässä ammatissa voivat toimia ainoastaan asianajajat, jotka ovat Portugalin asianajajaliiton (Ordem dos Advogados) jäseniä.

Asianajajan ammattia voivat harjoittaa henkilöt,

 • Joilla on Portugalissa suoritettu oikeustieteen tutkinto tai jotka ovat suorittaneet ulkomailla korkeakouluopinnot, joiden katsotaan vastaavan kyseistä oikeustieteen tutkintoa tai jotka hyväksytään vastaavantasoiseksi koulutukseksi;
 • Suoritettava 18 kuukauden pituinen harjoittelu, joka koostuu kahdesta koulutusvaiheesta: peruskoulutusvaihe, joka kestää 6 kuukautta, ja lisäkoulutusvaihe, joka kestää 12 kuukautta;
 • Jotka ovat suorittaneet kirjallisen ja suullisen asianajajatutkinnon.

Portugalissa tutkinnon suorittanut ulkomaan kansalainen voi liittyä asianajajaliittoon samoin ehdoin kuin Portugalin kansalainen, jos maa, jonka kansalainen hän on, myöntää vastaavan oikeuden Portugalin kansalaiselle.

Jos muissa EU:n jäsenvaltioissa toimiluvan saaneet asianajajat haluavat sijoittautua pysyvästi Portugalin alueelle ja harjoittaa ammattiaan alkuperäisellä ammattinimikkeellään, heidän on ensin liityttävä Portugalin asianajajaliittoon. He voivat kuitenkin edustaa päämiestään portugalilaisissa tuomioistuimissa vain Portugalin asianajajaliittoon kuuluvan asianajajan ohjauksessa. Jos he haluavat harjoittaa asianajajan ammattia täysin samoin ehdoin kuin portugalilaiset asianajajat, heidän on asianajajaliittoon liityttyään suoritettava kirjallinen ja suullinen asianajajatutkinto portugalin kielellä.

Asianajajaliitto (Bar Association) on sellaisten ammatinharjoittajien julkinen etujärjestö, jotka sen sääntöjen mukaan harjoittavat asianajajan ammattia. Se vastaa mm. oikeussuojan saatavuudesta, asianajotoimen sääntelystä ja harjoittamisesta, toteuttaa asianajajiin ja harjoittelua suorittaviin asianajajiin kohdistuvia kurinpitotoimia, varmistaa asianajajan ammatin yhteiskunnallisen aseman ja arvovallan säilymisen ja edistää lainsäädäntöä ja sen soveltamista koskevaa tiedonsaantia.

Lisätietoja on osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://portal.oa.pt/.

Oikeudelliset neuvonantajat

Portugalin oikeusjärjestyksessä ei tehdä eroa asianajajien ja oikeudellisten neuvonantajien (consultores jurídicos) välillä.

Asianajajat

Lakimiehet ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka tarjoavat asiakkailleen oikeudellista neuvontaa ja oikeudellista edustusta tuomioistuimessa oman lainsäädäntönsä ja prosessilainsäädäntönsä asettamissa rajoissa. he voivat edustaa osapuolia tuomioistuimessa aina, kun asianajajan (advogado) käyttö ei ole pakollista.

Toimistoasianajajat voivat edustaa päämiehiään (yksityishenkilöitä tai yrityksiä) myös tuomioistuinten ulkopuolella, esimerkiksi verohallinnossa, notaarintoimistoissa, rekisteritoimistoissa ja julkishallinnon elimissä.

Asianajajan ammattia voivat harjoittaa henkilöt,

 • Hakijalla on oltava virallisesti tunnustettu oikeustieteen tutkinto, jota ei ole rekisteröity asianajajaliittoon, tai oikeusasiamiesten tutkinto.
 • Jotka ovat suorittaneet 12–18 kuukautta kestävän harjoittelun;
 • Jotka ovat saaneet harjoittelusta hyvät arvosanat sen valvojalta (patrono) ja järjestävältä laitokselta ja jotka ovat läpäisseet kansallisen kokeen, joka vastaa alan asettamia vaatimuksia.

Toisesta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta tulevien ammatinharjoittajien rekisteröimisestä asianajajien kollegioon säädetään 4. maaliskuuta annetussa laissa N:o 9/2009, sellaisena kuin se on nykyisessä muodossaan.

Toimistoasianajajien ja ulosottoviranomaisten liitto (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) on toimistoasianajajia edustava julkinen yhdistys. Se esimerkiksi käyttää kurinpitovaltaa jäseniinsä sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista lakiehdotuksista.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.osae.pt/.

Täytäntöönpanosta vastaavat henkilöt ja toimielimet

Ulosottoviranomaiset (agentes de execução) ovat ammattilaisia, joilla on lakisääteiset valtuudet toteuttaa Portugalissa siviilioikeudelliseen pakkotäytäntöönpanoon liittyviä toimia. He ovat riippumattomia ja puolueettomia ammattilaisia, eivätkä edusta mitään menettelyn osapuolta. he hoitavat kaikki pakkotäytäntöönpanoon liittyvät muodollisuudet, kuten ulosmittaus, tiedoksianto, haasteet ja ulosmitatun omaisuuden myynti. Ulosottoviranomaisen tehtäviä voi joissakin tapauksissa hoitaa tuomioistuimen virkailija (oficial de justiça).

Ulosottoviranomaisen nimittää velkoja ulosottohakemuksessa tai tuomioistuin.

Ulosottoviranomaisena voivat toimia vain toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajajat,

 • Olet Portugalin kansalainen
 • Jotka eivät kuulu toimistoasianajajien ja ulosottomiesten liiton (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução) tai asianajajaliiton (Ordem dos Advogados) ohjesäännön mukaisten rajoitusten piiriin;
 • Joita ei ole viimeisten kymmenen vuoden aikana merkitty lakisääteiseen julkiseen velallisluetteloon;
 • Jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi alan harjoittelun;
 • Jotka ovat toimineet yli kolme vuotta ulosottotehtävässä, osallistuneet kokeeseen ja saaneet puoltavan lausunnon oikeudellisten avustajien lautakunnalta (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Jotka ovat hakeneet kolmen vuoden kuluessa harjoittelusta rekisteröintiä alan erityiskollegioon;
 • Sillä on yhtiökokouksen hyväksymässä asetuksessa määritellyt atk-rakenteet ja -keinot.

Toimistoasianajajien ja ulosottomiesten liitto (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução) ja ulosottomiesten erityiskollegio (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) ovat ammattikunnan sääntelystä vastaavia elimiä.

Toimistoasianajajien ja ulosottomiesten liitosta riippumaton elin CAAJ vastaa ulosottoviranomaisten valvonnasta ja heitä koskevista kurinpitotoimista.

LisätietojaLinkki avautuu uuteen ikkunaanon sivuilla http://www.osae.pt/ ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://caaj.justica.gov.pt/.

Notaarit

Notaarit ovat erikoistuneita ammattilaisia, joilla on valtuudet hoitaa tehtäviä tietyissä oikeudellisissa yhteyksissä. heillä on merkittävä rooli kaupankäynnissä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Notaarien tehtävänä on

 • Laatia yksityisiä sopimuksia ja ohjata osapuolia kohdellen kumpaakin osapuolta oikeudenmukaisesti. Laatiessaan virallisia asiakirjoja notaari on vastuussa niiden laillisuudesta sekä antamistaan ohjeista. Notaarin on tiedotettava osapuolille heidän velvoitteidensa vaikutuksista ja seurauksista.
 • Panna täytäntöön vahvistamansa oikeustoimet; Asiakirja voidaan sen jälkeen rekisteröidä suoraan viralliseen rekisteriin tai panna täytäntöön, jos joku osapuolista ei täytä velvoitteitaan, ilman tuomarin ennalta toteuttamia toimia.
 • Toimia puolueettomina välimiehinä kaikkia lainsäädännön mukaisia vaatimuksia noudattaen, jotta osapuolet voisivat päästä molempien kannalta hyväksyttävään ratkaisuun;
 • Laatia asiakirjoja ja inventaariomenettelyn ehdot, lukuun ottamatta asioita, joita ei pidä ratkaista inventaariomenettelyssä asian luonteen tai oikeudellisen tai tosiasiallisen monimutkaisuuden vuoksi; näistä asioista päättää sen alioikeuden tuomari (tribunal de comarca), jolla on toimivalta sen notaarin toimistossa, jossa oikeudenkäynti on pantu vireille (5. maaliskuuta 2013 annettu laki N:o 23/2013, jolla hyväksyttiin notaareja koskeva oikeudellinen kehys, ja jolla näin ollen luodaan jaetun toimivallan järjestelmä).

Notaaritoiminnan uudistuksen ja siitä seuranneen alan yksityistämisen myötä notaareilla on kaksitasoinen asema, sillä he ovat julkisen vallan tehtäviä hoitavia vapaan ammatin harjoittajia. he eivät kuitenkaan ole valtion virkamiehiä.

Julkisia tehtäviä hoitaessaan notaari vastaa toiminnastaan oikeusministeriölle, jolla on oikeus vahvistaa notaarien toimintaa koskevia sääntöjä ja toteuttaa heitä koskevia kurinpitotoimia. Notaarien uusi vapaa ammatti huomioon ottaen notaarikamari on vuodesta 2006 lähtien säännellyt yhdessä oikeusministeriön kanssa sen varmistamista, että eettisiä periaatteita, joita notaarien on noudatettava, noudatetaan, ja sen yleisen edun turvaamista, johon notaarien ammatti perustuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusministeriön lakisääteisiä toimintavaltuuksia, kun otetaan huomioon kyseisen ammatin luonne.

Lisätietoja verkkosivuilta Linkki avautuu uuteen ikkunaanKs. www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konservatiivit

Rekisterinpitäjät (conservadores) ovat valtion virkamiehiä, joiden tehtävänä on kiinteään omaisuuteen ja rekisteröitävään irtaimeen omaisuuteen, liiketoimintaan ja yksityiselämän tapahtumiin liittyvien oikeustoimien ja -seikkojen kirjaaminen ja kuuluttaminen. Rekisterinpitäjien pääasiallisena tehtävänä on tarkastaa edellä mainittujen oikeustoimien ja -seikkojen sekä niihin liittyvien asiakirjojen laillisuus sekä varmistaa, että rekisteröintiasiakirjoihin perustuvat oikeudet on määritelty asianmukaisesti ja lakisääteisen rekisteröinti- ja lainhuutovelvollisuuden edellyttämällä tavalla. edellytysten täyttyessä rekisterinpitäjät kirjaavat oikeustoimen tai -seikan rekisteristeriin.

Rekisterinpitäjät voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin sen mukaan, minkälaisia tehtäviä he hoitavat:

 • Väestörekisterin pitäjät (conservadores do registo civil) hoitavat luonnollisten henkilöiden asemaa ja elämää koskevien oikeusseikkojen ja -toimien määrittelyyn ja julkisuuteen liittyviä tehtäviä. Heidän vastuullaan on tiettyjen tapahtumien, kuten lapsen syntymän, avioliiton, kuoleman, adoption ja äitiyden/isyyden tunnustamisen ja vahvistamisen rekisteröinti, avioeroon ja asumuseroon liittyvistä menettelyistä huolehtiminen sekä todistusten ja rekisteriotteiden antaminen.
 • Maarekisterin pitäjät (conservadores do registo predial) hoitavat kiinteistöjen omistusoikeuksien lainhuudatukseen liittyviä tehtäviä, joilla varmistetaan kiinteistökauppoja koskeva oikeusturva.
 • Ajoneuvorekisterin pitäjät (conservadores do registo de veículos) hoitavat rekisteröitävän irtaimen omaisuuden (esimerkiksi moottoriajoneuvojen, laivojen ja lentokoneiden) omistusoikeuksien julkisuuteen liittyviä tehtäviä. he pitävät julkista moottoriajoneuvo- ja perävaunurekisteriä niiden kauppaan liittyvän oikeusturvan varmistamiseksi.
 • Kaupparekisterin pitäjät (conservadores do registo commercial) hoitavat yksityisten elinkeinonharjoittajien, yhtiöiden ja kaupallisen yhtiön muodossa toimivien siviilioikeudellisten yhtiöiden, rajavastuuyhtiöiden ja muiden kaupparekisteriin ilmoitettavien oikeushenkilöiden aseman julkisuuteen liittyviä tehtäviä, jotta varmistetaan liiketoimia koskeva oikeusturva.

Edellytyksenä on, että portugalilainen yliopisto tai vastaava akateeminen pätevyys voi ryhtyä harjoittamaan oikeustieteen ammattia, suorittaa kelpoisuuskokeita, suorittaa yliopiston jatkokurssin, jossa käsitellään ammatin harjoittamisen kannalta merkityksellisiä oikeudellisia/rekisteröityjä asioita ja joka kestää 6 kuukautta, ja suorittaa 1 vuoden harjoittelun, jota seuraa julkinen todistus. Kaikki tämän prosessin vaiheet arvioidaan, ja ne voivat johtaa hakijan poissulkemiseen, jos takaisinperintää ei suoriteta. Tähän hakumenettelyyn haetaan kirjaamo- ja notariaattiviraston (Instituto dos Registos e do Notariado) järjestämässä avoimessa kilpailussa.

Kirjaamo- ja notariaattivirasto (Instituto dos Registos e do Notariado) johtaa, koordinoi, tukee, arvioi ja valvoo rekisteritoimistojen toimintaa.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://irn.justica.gov.pt/.

Oikeuden sihteerit

Haastemiehet muodostavat ryhmän tuomioistuimen henkilöstön jäseniä, jotka avustavat oikeudenkäynneissä tai syyttäjänvirastoissa. Oikeusviranomaisen käsitteeseen kuuluu kuitenkin edelleen atk-henkilöstö, hallintohenkilöstö, tekninen henkilöstö ja ammattihenkilöstö.

Pääsy tuomioistuimen virkamiehen uralle alkaa tuomioistuinlaitoksen avustavan virkailijan (escrivão apulainen) ja syyttäjälaitoksen avustavan lakimiesavustajan (técnico de justiça apulainen) tehtävistä. pääsy on avoin henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammatillisen koulutuksen ja jotka on hyväksytty maahanpääsymenettelyllä.

Oikeusviranomaisten henkilöstöön sovelletaan 26. elokuuta 2007 annetun asetuksen N:o 343/1999 nykyisessä versiossa vahvistettuja henkilöstösääntöjä, ja heidän tehtäviensä hoitamisella on merkittävä rooli kansainvälisessä oikeudellisessa yhteistyössä, erityisesti EU:n asetusten ja direktiivien täytäntöönpanossa.

Oikeushallintovirasto (Direção-Geral da Administração da Justiça) on oikeusministeriön alainen elin, joka vastaa virkamiesten palkkauksesta, johtamisesta ja hallinnosta.

Tuomioistuinvirkamiesten neuvosto (Conselho dos Oficiais de Justiça) arvioi tuomioistuinten virkamiesten ammattipätevyyden ja toteuttaa heihin kohdistuvia kurinpitotoimia.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Sovittelijat

Sovittelijalla tarkoitetaan 19. huhtikuuta 2013 annetun lain 29/2013 2 artiklan b alakohdan mukaan ”puolueetonta ja riippumatonta kolmatta osapuolta, jolla ei ole toimivaltaa määrätä sovittelun kohteena olevia osapuolia toimimaan ja joka auttaa heitä pääsemään lopulliseen sopimukseen riidanalaisesta asiasta”. Kyseisessä laissa säädetään myös välittäjän asemasta toiminnan harjoittamiseksi Portugalissa ja tämän välittäjän sisällyttämisestä kunkin julkisen sovittelujärjestelmän luetteloon, joka toteutetaan valintamenettelyllä, joka hyväksyttiin 25. toukokuuta annetulla asetuksella nro 282/2010.

Sovittelijan toiminta on erittäin tärkeää, koska se auttaa osapuolia rakentamaan sopimusta ja edistää yhteiskuntarauhan ylläpitämistä ja joissakin tapauksissa sen palauttamista. Portugalissa toimii perhe-, työ- ja rikosasioihin erikoistuneita sovittelijoita. Sovittelua harjoittavia kansalaisjärjestöjä ei ole, mutta sovittelu- ja koulutuspalveluja sovittelijoille tarjoavat yksityiset järjestöt.

Sovittelijoita koskevaa valtakunnallista ammattieettistä ohjesääntöä ei ole. Edellä mainitussa sovittelulaissa on kuitenkin luku sovittelijan oikeuksista ja velvollisuuksista. sovittelijan on myös toimittava sovittelijoita koskevissa eurooppalaisissa menettelysäännöissä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jotka ovat olennainen osa sovittelijoiden koulutusta.

Sovittelijoiden toimintaa valvotaan julkisen sovittelujärjestelmän avulla kolmessa osassa: siviili-, työ- ja rikosasioihin. Näitä kutakin julkisen sovittelujärjestelmän osaa hallinnoi julkinen viranomainen, joka määritellään sen perussäännössä.

Portugalissa sovittelijat eivät saa koulutusta julkiselta elimeltä, vaan he saavat koulutusta yksityisiltä elimiltä, jotka oikeusasioiden pääosasto (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) on sertifioinut 27. marraskuuta 2013 annetun asetuksen nro 345/2013 mukaisesti ja joissa keskitytään erityisesti laatupuitteiden noudattamiseen.

DGPJ hallinnoi vaihtoehtoisia riitojenratkaisutoimistonsa (Alternative Dispute Settlement Office, GRAL) kautta julkisia sovittelujärjestelmiä. vaikka se ei anna tietoja sovittelijan löytämisestä, se pitää luetteloa sovittelijoista, ja sovittelijat voivat liittyä näihin luetteloihin osallistumalla valintamenettelyyn, josta säädetään 25. toukokuuta 2010 annetulla asetuksella nro 282/2010 hyväksytyissä säännöissä.

Lisätietoja on sivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.dgpj.mj.pt/.

Selvittäjät

Pesänhoitaja vastaa erityiseen elvyttämisprosessiin kuuluvien toimien valvonnasta ja ohjauksesta sekä konkurssipesän hallinnoinnista tai likvidaatiosta maksukyvyttömyysmenettelyssä ja vastaa kaikkien sille laissa ja laissa annettujen toimien toteuttamisesta. Menettelyn yhteydessä toteutettavien toimien mukaan selvittäjä voidaan nimittää tilapäiseksi toimitsijamieheksi, pesänhoitajaksi tai uskotuksi mieheksi.

Ulosottomiehen tehtävästä säädetään 26. helmikuuta 2013 annetussa laissa nro 22/2013.

Selvittäjien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 1. Heillä tulee olla tehtävään soveltuva loppututkinto ja riittävä työkokemus
 2. Osallistua 6 kuukauden pituiseen ylennettyyn harjoitteluun;
 3. Heidän on läpäistävä harjoittelun aikana saatuja tietoja mittaava pääsykoe
 4. He eivät saa olla tilanteessa, jonka vuoksi he olisivat estyneitä hoitamaan tehtäviä
 5. Heillä on oltava tehtävien hoitamisen edellyttämä soveltuvuus.

Selvittäjäksi ryhtymistä ja tehtävässä toimimista valvoo oikeudellisten avustajien lautakunta (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ).

LisätietojaLinkki avautuu uuteen ikkunaan: https://caaj.justica.gov.pt/

Teollisoikeuksien vastuuhenkilö ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Teollisoikeuksista vastaava toimihenkilö on teollisoikeuksien teknikko, jonka puoleen yritykset ja yksityishenkilöt voivat kääntyä puolustaakseen paremmin oikeuksiaan ja etujaan tällä alalla.

Teollisoikeuksien vastuuhenkilöitä ovat ne, jotka Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. on tunnustanut suorittamaan teollisoikeuksia koskevia toimia asiakkaidensa ja rakenneosien puolesta ja niiden edun mukaisesti ilman valtakirjaa.

Tämän toiminnan harjoittamisesta Portugalissa säädetään 24. tammikuuta 2009 annetulla asetuksella nro 15/95 (sellaisena kuin se on muutettuna) ja 29. marraskuuta annetulla asetuksella nro 1200/2010, sellaisena kuin se on muutettuna 25. heinäkuuta annetulla asetuksella nro 239/2013.

Lisätietoa löytyy osoitteesta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://inpi.justica.gov.pt/.

Maksuttomia oikeudellisia palveluja tarjoavat organisaatiot

Portugalin oikeusministeriö vastaa yhteistyössä asianajajaliiton ja paikallisviranomaisten kanssa siitä, että kaikkialla Portugalin alueella toimii oikeusaputoimistoja (Gabinetes de Consulta Jurídica), joissa kansalaiset voivat saada alan ammattilaisilta maksutonta oikeudellista neuvontaa. Luettelo näistä toimistoista sekä niiden yhteystiedot ovat saatavilla (muun muassa) oikeusasioiden pääosaston verkkosivuilla (Linkki avautuu uuteen ikkunaan kotisivu).


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 15/09/2020