Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Portugal

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Ova stranica sadržava pregled pravne struke u Portugalu.


Pravna struka

Suci općih sudova te suci upravnih i poreznih sudova

Tužitelji

Odvjetnici

Pravni savjetnici

Pravni savjetnici

Izvršni nositelji#n06

Javni bilježnici

Konzervativci

Službenici Suda

Medijatori

Sudski upravitelji (administradores Judiciais)

Službenik za industrijsko vlasništvo ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge#n13

Suci općih sudova te suci upravnih i poreznih sudova

U skladu s portugalskim Ustavom suci su dio neovisne sudbene vlasti.

Suci su odgovorni za izvršenje pravde u ime građana uz poštovanje zakona.

Rad sudaca općih sudova uređen je Ustavom i Statutom sudaca općih sudova (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Postoje tri vrste sudaca, u skladu s hijerarhijom sudova:

 • Suci Vrhovnog suda (Supremo Tribunal de Justiça), poznati kao Conselheiros;
 • Suci žalbenih sudova (Tribunais das Relações), poznati kao Desembargadores te
 • Suci u 1. stupnju, poznati kao Juízes de Direito.

Rad sudaca upravnih i poreznih sudova uređen je Ustavom, Statutom upravnih i poreznih sudova (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) te, na supsidijarnoj osnovi, Statutom sudaca općih sudova (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Postoje tri vrste sudaca upravnih i poreznih sudova, u skladu s hijerarhijom sudova:

 • Suci Vrhovnog upravnog suda (Supremo Tribunal Administrativo), poznati kao Conselheiros;
 • Suci središnjih upravnih sudova, poznati kao Desembargadores te
 • Suci okružnih upravnih i poreznih sudova, poznati kao Juízes de Direito.

Pristup profesiji sudaca trostupanjski je proces koji se sastoji od: javni natječaj, teorijski i praktični tečaj osposobljavanja u Centru za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários), i naukovanje. Kandidati koji uspješno prođu sve tri faze imenuju se Juízes de Direito.

Suci se osposobljavaju tijekom cijele karijere.

Visoko pravosudno vijeće (Conselho Superior da Magistratura) provodi redovite inspekcije na prvostupanjskim sudovima, a Visoko vijeće upravnih i poreznih sudova (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) provodi redovite inspekcije rada sudaca tih sudova. Nakon svake inspekcije, uspostavlja se ljestvica najboljih sudaca na temelju ocjena vrlo dobar, dobar s pohvalom, dobar, zadovoljavajuće i loše. Ako je rad suca ocijenjen „lošim”, suspendirat će ga se s dužnosti te će se pokrenuti istraga radi procjene njegove prikladnosti za taj posao.

Visoko pravosudno vijeće i Visoko vijeće upravnih i poreznih sudova odgovorni su za proglašavanje, imenovanje, raspored, premještaj i promicanje sudaca te izricanje stegovnih mjera sucima općih sudova, upravnih i poreznih sudova.

Kako bi se osiguralo da su suci neovisni i nepristrani, u Ustavu se utvrđuje sljedeće: suci koji obavljaju djelatnost ne smiju obavljati nikakve druge dužnosti, bilo javne ili privatne, osim neplaćenog podučavanja ili znanstvenog istraživanja u području prava. suci se premještaju, suspendiraju s dužnosti, umirovljuju ili otpuštaju u slučajevima predviđenima zakonom. ne mogu odgovarati za svoje odluke, osim u izuzetnim slučajevima predviđenima zakonom.

Više informacija dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.csm.org.pt/Poveznica se otvara u novom prozorui.

Tužitelji

Tužitelji u javnom tužiteljstvu odgovorni su za zastupanje države, vršenje kaznenog progona te zaštitu demokratske vladavine prava i interesa utvrđenih zakonom. Javni tužitelji imaju vlastiti statut i autonomiju djelovanja kako je predviđeno zakonom.

Javnim tužiteljem postaje se sudjelovanjem u javnom natječaju koji se sastoji od ispita znanja, procjene životopisa i psihološkog testiranja. Sva predviđena testiranja i procjene odvijaju se u Centru za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários).

Uspješnim kandidatima dodjeljuje se mjesto vježbenika (auditores de justiça). Nakon uspješnog završetka teorijskog i praktičnog osposobljavanja u Centru za pravosudne studije, dodjeljuje im se mjesto pripravnika-zamjenika tužitelja.

Karijera javnog tužitelja sastoji se od pet razina, navedenih počevši od najvišeg položaja u hijerarhiji:

 • Glavni tužitelj (Procurador-Geral da República);
 • Zamjenik glavnog tužitelja (Vice-Procurador-Geral da República);
 • Pomoćnik glavnog tužitelja (Procurador-Geral Adjunto);
 • Tužitelj;
 • Državni odvjetnik u Zastupničkom domu.

Glavno državno odvjetništvo (Procuradoria-Geral da República) najviše je tijelo u državnom odvjetništvu kojim predsjeda glavni državni odvjetnik, a čine ga i Visoko vijeće državnog odvjetništva (Conselho Superior do Ministério Público), Savjetodavno vijeće, službeni pravni savjetnici i pomoćne službe.

Visoko vijeće javnog tužiteljstva odgovorno je za proglašenje, imenovanje, raspored, promicanje i premještaj javnih tužitelja te izricanje stegovnih mjera javnim tužiteljima.

Više informacija možete pronaći na adresi: http://www.ministeriopublico.pt/. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ministeriopublico.pt/

Odvjetnici

Odvjetnici su pravni stručnjaci koji, nakon što su primljeni u odvjetničku komoru, pružaju pravno zastupanje i pravne savjete koji se sastoje od tumačenja i primjene pravnih propisa na zahtjev treće osobe.

Članstvo u odvjetničkoj komori (Ordem dos Advogados) uvjet je za obavljanje odvjetničkog zvanja u Portugalu.

Za obavljanje odvjetničkog posla potrebno je:

 • Posjedovati diplomu pravnog fakulteta bilo kojeg priznatog sveučilišta u Portugalu ili inozemnu sveučilišnu diplomu prava, ako se smatra jednakovrijednom ili se može priznati kao diploma studija iste razine;
 • Završiti vježbeništvo u trajanju od 18 mjeseci, koje se sastoji se od dvije faze: početnu fazu osposobljavanja u trajanju od 6 mjeseci i fazu dodatnog osposobljavanja u trajanju od 12 mjeseci;
 • Položiti pismeni i usmeni pravosudni ispit.

Strani državljani koji su stekli svoju diplomu u Portugalu mogu se upisati u portugalsku odvjetničku komoru na isti način kao i portugalski državljani, pod uvjetom da njihova matična država pruža jednaka prava državljanima Portugala.

Odvjetnici iz drugih država članica EU-a koji žele trajno obavljati dužnost u Portugalu pod stručnim zvanjem stečenim u matičnoj državi moraju se upisati u odvjetničku komoru. U tom slučaju dopušteno im je zastupati stranke na sudu samo uz vodstvo odvjetnika koji je upisan u odvjetničku komoru. Ako žele obavljati odvjetničko zvanje pod jednakim uvjetima kao i portugalski odvjetnici, moraju se registrirati u odvjetničkoj komori i položiti pismeni i usmeni ispit iz portugalskog jezika.

Odvjetnička komora predstavlja javno udruženje stručnjaka koji u skladu sa svojim statutom obavljaju odvjetničku djelatnost. Komora je nadležna za osiguravanje pristupa zakonima, reguliranje struke te poduzimanje disciplinskih mjera protiv odvjetnika i odvjetničkih vježbenika (jedino nadležno tijelo), za zaštitu društvene uloge, dostojanstva i ugleda struke te promicanje pristupa znanju i primjeni zakona.

Više informacija možete pronaći na adresi: https://portal.oa.pt/. Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://portal.oa.pt/

Pravni savjetnici

U portugalskom pravnom sustavu nema razlike između odvjetnika i pravnih savjetnika.

Pravni savjetnici

Pravni zastupnici neovisni su stručnjaci koji svojim strankama pružaju pravne savjete i pravno zastupanje na sudu, u granicama propisanima njihovim statutom i postupovnim zakonodavstvom, a mogu zastupati stranke na sudu kad god pravno zastupanje od strane odvjetnika (advogado) nije obvezno.

Pravni zastupnici također mogu pružiti građanima i trgovačkim društvima izvansudsko zastupanje, primjerice, pred poreznom upravom, u javnobilježničkim uredima, registarskim uredima te pred tijelima državne uprave.

Za obavljanje odvjetničkog posla potrebno je:

 • Imati službeno priznatu diplomu prava i nisu upisani u odvjetničku komoru ili imati službeno priznatu diplomu iz studija pravnih zastupnika. Strani državljani druge države članice EU-a moraju imati akademske i stručne kvalifikacije koje su zakonski obvezne za obavljanje profesije u svojoj državi podrijetla;
 • Završiti vježbeništvo u trajanju od 12 do 18 mjeseci;
 • Tijekom vježbeništva pribaviti odgovarajuće preporuke voditelja programa i centara za osposobljavanje te položiti državni ispit u skladu s odgovarajućim pravilima.

Upis stručnjaka iz druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora na kolegij pravnih savjetnika uređen je Zakonom br. 9/2009 od 4. ožujka, u njegovoj trenutačnoj verziji.

Komora pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) javna je udruga koja zastupa te pravne stručnjake. Nadležna je, među ostalim, za izricanje disciplinskih mjera protiv svojih članova i za izdavanje mišljenja o nacrtima zakona u području svojih nadležnosti.

Dodatne informacije dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.osae.pt/.

Izvršni nositelji

Izvršitelji sudskih naloga stručnjaci su kojima su dane ovlasti na nacionalnoj razini za provedbu građanskih ovršnih postupaka. Ti neovisni i nepristrani pravni stručnjaci ne zastupaju ni jednu stranku, već su odgovorni za obavljanje svih formalnosti u pogledu izvršavanja, uključujući zapljenu, dostavu pismena, obavijesti i prodaju zaplijenjene imovine. U nekim slučajevima njihove dužnosti može obavljati sudski službenik.

Izvršitelje sudskih naloga imenuje vjerovnik ili sud.

Izvršitelji sudskih naloga pravni su zastupnici ili odvjetnici koji:

 • Imate portugalsko državljanstvo;
 • Ne podliježu ograničenjima nametnutima statutima komore pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga i odvjetničke komore;
 • U posljednjih deset godina nisu bili uvršteni na službeni javni popis dužnika;
 • Su uspješno završili vježbeništvo za izvršitelje sudskih naloga;
 • Su položili ispit za pravne pomoćnike nakon što su više od tri godine obavljali dužnost izvršitelja sudskih naloga i dobili pozitivno mišljenje Komisije za pravne pomoćnike (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Su postali članovi odgovarajuće strukovne udruge u roku od tri godine po uspješnom završetku vježbeništva;
 • Ima minimalne strukture i sredstva za obradu podataka utvrđene uredbom koju je odobrila glavna skupština.

Nadležna su tijela za reguliranje struke komora pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga i specijalizirano vijeće izvršitelja sudskih naloga (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução).

CAAJ, koji je neovisan o komori pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga, nadležno je tijelo za nadzor rada izvršitelja sudskih naloga i izricanje disciplinskih mjera.

Više informacija dostupno je na sljedećim internetskim stranicama:Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.osae.pt/ iPoveznica se otvara u novom prozoru.

Javni bilježnici

Javni bilježnici specijalizirani su stručnjaci ovlašteni za obavljanje dužnosti u određenim pravnim kontekstima i imaju važnu ulogu u trgovini, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

Javni bilježnici ovlašteni su za:

 • Sastavljanje privatnih ugovora i savjetovanje stranaka istovremeno ispunjujući obvezu poštenog postupanja sa svakom strankom Pri izradi službenih dokumenata javni su bilježnici odgovorni za njihovu zakonitost i pružene savjete; Obavještavanje stranaka o implikacijama i posljedicama obveza koje preuzimaju
 • Obavljanje pravnih poslova dogovorenih u njihovoj prisutnosti. Isprava se može izravno registrirati u službenim evidencijama ili izvršiti ako jedna od stranaka ne ispuni svoje obveze, bez prethodne intervencije suca
 • Nastupanje u ulozi izmiritelja, nepristrano i uz puno poštovanje zakona, kako bi strankama omogućili postizanje uzajamno prihvatljivog dogovora;
 • Sastavlja dokumente i uvjete postupka popisa imovine, osim onih o kojima se zbog prirode ili pravne ili činjenične složenosti predmeta ne odlučuje u okviru postupka popisa imovine; o tim pitanjima mora odlučiti sudac okružnog suda (tribunal de comarca) koji je nadležan za javnobilježnički ured u kojem je postupak pokrenut (Zakon br. 23/2013 od 5. ožujka 2013. kojim je odobren pravni okvir za postupke za inventare, dodijeljen javnim bilježnicima, čime je stvoren sustav zajedničkih ovlasti).

Reforma javnobilježničke struke koja je za posljedicu imala njezinu privatizaciju osigurala je javnim bilježnicima dvostruku ulogu: oni su javni dužnosnici koji obavljaju slobodnu djelatnost, ali više nisu državni službenici.

Kao javni dužnosnici javni bilježnici u nadležnosti su Ministarstva pravosuđa, koje ima regulatorne ovlasti te ovlasti za izricanje disciplinskih mjera protiv javnih bilježnika. S obzirom na novo slobodno javnobilježničko zanimanje, javnobilježnička komora od 2006. uređuje, u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa, poštovanje etičkih načela kojih se moraju pridržavati stručnjaci koji su u nju uključeni i osiguravanje ostvarivanja javnih interesa na kojima se ona temelji, ne dovodeći u pitanje ovlasti intervencije koje su, s obzirom na prirodu profesije, zakonom predviđene za Ministarstvo pravosuđa.

Više informacija dostupno je na: Poveznica se otvara u novom prozoruHttp://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konzervativci

Voditelji registara javni su službenici nadležni za upis i objavu pravnih akata i činjenica povezanih s pokretnom i nepokretnom imovinom koje je potrebno upisati, poslovnim djelatnostima i važnim događajima u životima građana. Njihova uloga u osnovi uključuje provođenje pravnih provjera u pogledu gore navedenih i povezanih dokumenata te osiguravanje da su prava sadržana u dokumentima kojima se potvrđuju činjenice koje treba upisati ispravno definirana i u skladu sa zakonom propisanim redoslijedom upisa; također su odgovorni za objavljivanje tih informacija i mogu odlučiti hoće li ili neće unijeti pravni akt ili činjenicu u registar.

Ovisno o području njihove nadležnosti, voditelji registara mogu biti:

 • Voditelji matičnih registra (conservadores do registo civil), čije su dužnosti utvrđivanje i objava pravnih činjenica povezanih sa životima fizičkih osoba. Njihova nadležnost uključuje upis u registar akata kao što su rođenje, brak, smrt, posvojenje te izjava o rodiljnom/očinskom dopustu, organizaciju postupaka kao što su oni koji se odnose na sporazumni razvod i rastavu te izdavanje potvrda i preslika registriranih dokumenata.
 • Voditelji zemljišnih knjiga (conservadores do registo predial), koji objavljuju prava na nepokretnu imovinu u cilju osiguravanja pravne sigurnosti u prometu nekretninama;
 • Voditelji registra vozila (conservadores do registo de veículos), čije se dužnosti odnose na objavu prava na pokretnu imovinu podložnu upisu u registre (motorna vozila, plovila i letjelice) i koji objavljuju pravni status motornih vozila i prikolica u cilju osiguravanja pravne sigurnosti transakcija;
 • Voditelji trgovačkih registara (conservadores do registo commercial), koji objavljuju pravne statuse trgovaca pojedinaca, trgovačkih društava, društava građanskog prava komercijalnog oblika, poduzeća s ograničenom odgovornošću te ostalih subjekata podložnih upisu u trgovačke registre u cilju osiguravanja pravne sigurnosti transakcija.

To su zahtjevi za pristup pravnom profesiji na portugalskom sveučilištu ili jednakovrijednim akademskim kvalifikacijama, kao i za provođenje ispita osposobljenosti, produženog sveučilišnog studija kojim se razvijaju pravna/registrirana pitanja relevantna za obavljanje profesije, u trajanju od 6 mjeseci, te za pripravništvo u trajanju od 1 godine, nakon čega slijede javni dokazi. Svi koraci u tom postupku podliježu procjeni i mogu dovesti do isključenja podnositelja zahtjeva u slučaju izostanka povrata. Na kraju postupka prijavljuju se na javni natječaj koji organizira Institut voditelja registara i javnih bilježnika (Instituto dos Registos e do Notariado).

Institut voditelja registara i javnih bilježnika nadležan je za vođenje, koordinaciju, potporu, ocjenjivanje i nadzor rada registarskih ureda.

Dodatne informacije dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://irn.justica.gov.pt/.

Službenici Suda

Sudski izvršitelji čine skupinu osoblja sudskog osoblja koje sudjeluje u postupku pred sudovima ili državnim odvjetništvima. Međutim, koncept pravosudnog službenika i dalje uključuje računalno, administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Pristup karijeri sudskog službenika započinje s početnim ulogama pomoćnog službenika (escrivão auxiliar) u pravosudnoj službi i pomoćnog sudskog službenika (técnico de justiça auxiliar) u javnim tužiteljstvima. Pristup je omogućen osobama koje su završile tečaj stručnog osposobljavanja i koje su dobile odobrenje u okviru postupka prihvata.

Službenici pravosudnih dužnosnika uređeni su Pravilnikom o osoblju utvrđenim u važećoj verziji Uredbe sa zakonskom snagom br. 343/1999 od 26. kolovoza 2007., a obavljanje njihovih funkcija ima važnu ulogu u međunarodnoj pravnoj suradnji, osobito u provedbi europskih uredbi i direktiva.

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça) tijelo je Ministarstva pravosuđa nadležno za zapošljavanje sudskih službenika i upravljanje njihovim radom.

Vijeće sudskih službenika (Conselho dos Oficiais de Justiça) tijelo je nadležno za ocjenjivanje profesionalnih zasluga sudskih službenika i za izricanje stegovnih mjera koje se odnose na njih.

Za dodatne informacije vidjeti dostupne informacije na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Medijatori

U članku 2. točki (b) Zakona 29/2013 od 19. travnja 2013., izmiritelj je definiran kao „(...) nepristrana i neovisna treća osoba, bez ovlaštenja za nametanje tijeka postupka, koja strankama u postupku mirenja pomaže da postignu konačan dogovor o predmetu spora”. Taj zakon također predviđa svojstvo posrednika za obavljanje njegove djelatnosti u Portugalu i uvrštavanje tog posrednika na popise svakog od javnih sustava mirenja, koji se provodi u okviru postupka odabira čija je uredba odobrena Odlukom br. 282/2010 od 25. svibnja.

Aktivnost izmiritelja od velike je važnosti jer pomaže strankama u izgradnji sporazuma, čime se doprinosi održavanju, a u nekim slučajevima i ponovnoj uspostavi društvenog mira. U Portugalu djeluju specijalizirani izmiritelji za obiteljske, radne i kaznene predmete. Ne postoje nevladine organizacije koje djeluju u području posredovanja, ali postoje privatne udruge koje pružaju usluge posredovanja i osposobljavanja miriteljima.

Ne postoji etički kodeks za miritelje na nacionalnoj razini, Međutim, navedeni Zakon o mirenju sadržava poglavlje o pravima i dužnostima izmiritelja, koji također mora postupati u skladu s načelima utvrđenima u Europskom kodeksu ponašanja za medijatore, koji je sastavni dio njihova osposobljavanja.

Ponašanje miritelja prati sustav javnog mirenja u tri dijela: građanske, radne i kaznene stvari. Svaki dio javnog sustava mirenja u nadležnosti je javnog tijela, što je definirano osnivačkim aktom odgovarajućeg tijela.

U Portugalu izmiritelji ne osposobljavaju javno tijelo, nego ih osposobljavaju privatna tijela koja je ovlastila Glavna uprava za pravosudnu politiku (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) u skladu s Provedbenom odlukom br. 345/2013 od 27. studenoga 2013., s posebnim naglaskom na usklađenost s okvirom kvalitete.

DGPJ preko Ureda za alternativno rješavanje sporova (GRAL) upravlja javnim sustavima mirenja. Iako ne pruža informacije o tome kako pronaći izmiritelja, vodi popis izmiritelja, a izmiritelji se mogu pridružiti tim popisima sudjelujući u postupku odabira utvrđenom u pravilima odobrenim Provedbenom uredbom br. 282/2010 od 25. svibnja 2010.

Više informacija dostupno je ovdje: http://www.dgpj.mj.pt/. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dgpj.mj.pt/

Sudski upravitelji (administradores Judiciais)

Sudski upravitelj odgovoran je za nadzor i usmjeravanje akata koji su dio posebnog postupka revitalizacije, kao i za upravljanje ili likvidaciju stečajne mase u stečajnom postupku te je odgovoran za izvršavanje svih radnji koje su mu dodijeljene zakonom i zakonom. Ovisno o zadaćama koje je potrebno obaviti tijekom postupka imenuje se privremeni sudski upravitelj, stečajni upravitelj ili fiducijar.

Uloga sudskog upravitelja utvrđena je Zakonom br. 22/2013 od 26. veljače 2013.

Sudski upravitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Posjedovati odgovarajuće sveučilišne kvalifikacije i radno iskustvo;
 2. Pohađati promaknuće u trajanju od 6 mjeseci;
 3. Položiti prijemni ispit na kojem se ocjenjuje znanje stečeno tijekom vježbeništva;
 4. Ne nalaziti se u situaciji koja je nespojiva sa službenim dužnostima;
 5. Biti prikladan za obavljanje posla sudskog izvršitelja.

Komisija za pravne pomoćnike (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) nadležna je za selekcijski postupak za sudske izvršitelje i nadzor njihovog rada.

Više informacija Poveznica se otvara u novom prozoruna https://caaj.justica.gov.pt/

Službenik za industrijsko vlasništvo ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Službenik za industrijsko vlasništvo tehničar je industrijskog vlasništva kojim se poduzeća i pojedinci mogu koristiti kako bi bolje obranili svoja prava i interese u tom području.

Službenici za industrijsko vlasništvo oni su koje je Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., priznao za obavljanje poslova industrijskog vlasništva u ime svojih klijenata i sastavnih dijelova te u njihovu interesu, bez punomoći.

Pristup toj djelatnosti u Portugalu uređen je Uredbom sa zakonskom snagom br. 15/95 od 24. siječnja 2009. (kako je izmijenjena) i Odlukom br. 1200/2010 od 29. studenoga, kako je izmijenjena Odlukom br. 239/2013 od 25. srpnja.

Više informacija dostupno je na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge (pro bono)

Ministarstvo pravosuđa u suradnji s odvjetničkom komorom i lokalnim tijelima vlasti u cijelom Portugalu nadležno je za rad ureda za pravne savjete (Gabinetes de Consulta Jurídica) u kojima pravni stručnjaci građanima daju besplatne pravne savjete. Popis tih ureda, zajedno s relevantnim podacima za kontakt, dostupan je na internetu (među ostalim lokacijama) na web-mjestu Glavne uprave za pravosudnu politiku (domaća stranica).Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dgpj.justica.gov.pt/


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 15/09/2020