Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Portugal

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Ova stranica sadržava pregled pravne struke u Portugalu.


Pravna struka

Suci općih sudova te suci upravnih i poreznih sudova

Tužitelji

Odvjetnici

Pravni savjetnici

Pravni savjetnici

Izvršni nositelji#n06

Javni bilježnici

Konzervativci

Službenici Suda

Medijatori

Sudski upravitelji ( Administradores Judiciais)

Službenici za industrijsko vlasništvo ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge#n13

Suci općih sudova te suci upravnih i poreznih sudova

U skladu s portugalskim Ustavom suci su dio neovisne sudbene vlasti.

Suci su odgovorni za izvršenje pravde u ime građana uz poštovanje zakona.

Rad sudaca općih sudova uređen je Ustavom i Statutom sudaca općih sudova (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Postoje tri vrste sudaca, u skladu s hijerarhijom sudova:

 • Suci Vrhovnog suda (Supremo Tribunal de Justiça), poznati kao Conselheiros;
 • Suci žalbenih sudova (Tribunais das Relações), poznati kao Desembargadores te
 • Suci na 1. stupnju, poznati kao Juízes de Direito.

Rad sudaca upravnih i poreznih sudova uređen je Ustavom, Statutom upravnih i poreznih sudova (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) te, na supsidijarnoj osnovi, Statutom sudaca općih sudova (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Postoje tri vrste sudaca upravnih i poreznih sudova, u skladu s hijerarhijom sudova:

 • Suci Vrhovnog upravnog suda (Supremo Tribunal Administrativo), poznati kao Conselheiros;
 • Suci središnjih upravnih sudova, poznati kao Desembargadores te
 • Suci okružnih upravnih i poreznih sudova, poznati kao Juízes de Direito.

Pristup zanimanju suca postupak je koji se sastoji od tri faze, a sastoji se od postupka koji se sastoji od tri faze. javnog natječaja, teorijsko i praktično osposobljavanje u Centru za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários), te naukovanje. Kandidati koji uspješno prođu sve tri faze imenuju se Juízes de Direito.

Suci se osposobljavaju tijekom cijele karijere.

Visoko pravosudno vijeće (Conselho Superior da Magistratura) provodi redovite inspekcije na prvostupanjskim sudovima, a Visoko vijeće upravnih i poreznih sudova (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) provodi redovite inspekcije rada sudaca tih sudova. Nakon svake inspekcije, uspostavlja se ljestvica najboljih sudaca na temelju ocjena vrlo dobar, dobar s pohvalom, dobar, zadovoljavajuće i loše. Ako je rad suca ocijenjen „lošim”, suspendirat će ga se s dužnosti te će se pokrenuti istraga radi procjene njegove prikladnosti za taj posao.

Visoko pravosudno vijeće i Visoko vijeće upravnih i poreznih sudova odgovorni su za proglašavanje, imenovanje, raspored, premještaj i promicanje sudaca te izricanje stegovnih mjera sucima općih sudova, upravnih i poreznih sudova.

Kako bi se osiguralo da su suci neovisni i nepristrani, Ustavom utvrđeno je sljedeće: suci koji obavljaju dužnost ne smiju obavljati druge dužnosti, bilo da su javne ili privatne, s izuzetkom neplaćenog podučavanja ili znanstvenog istraživanja u području prava. suci se premještaju, suspendiraju s dužnosti, umirovljuju ili otpuštaju u slučajevima predviđenima zakonom. ne mogu odgovarati za svoje odluke, osim u izuzetnim slučajevima predviđenima zakonom.

Više informacija dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.csm.org.pt/ i Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.cstaf.pt/.

Tužitelji

Tužitelji u javnom tužiteljstvu odgovorni su za zastupanje države, vršenje kaznenog progona te zaštitu demokratske vladavine prava i interesa utvrđenih zakonom. Javni tužitelji imaju vlastiti statut i autonomiju djelovanja kako je predviđeno zakonom.

Javnim tužiteljem postaje se sudjelovanjem u javnom natječaju koji se sastoji od ispita znanja, procjene životopisa i psihološkog testiranja. sva predviđena testiranja i procjene odvijaju se u Centru za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários).

Uspješnim kandidatima dodjeljuje se mjesto vježbenika (auditores de justiça). Nakon uspješnog završetka teorijskog i praktičnog osposobljavanja u Centru za pravosudne studije, dodjeljuje im se mjesto pripravnika-zamjenika tužitelja.

Karijera javnog tužitelja sastoji se od pet razina, navedenih počevši od najvišeg položaja u hijerarhiji:

 • Glavni tužitelj (Procurador-Geral da República);
 • Zamjenik glavnog tužitelja (Vice-Procurador-Geral da República);
 • Pomoćnik glavnog tužitelja (Procurador-Geral Adjunto);
 • Državni odvjetnik;
 • Državni odvjetnik zamjenika Republike.

Ured glavnog tužitelja (Procuradoria-Geral da República) najviše je tijelo javnog tužiteljstva, a njime predsjeda i Visoko vijeće javnog tužiteljstva (Conselho Superior do Ministério Público), Savjetodavno vijeće, službeni pravni savjetnici i službe za podršku.

Visoko vijeće javnog tužiteljstva odgovorno je za proglašenje, imenovanje, raspored, promicanje i premještaj javnih tužitelja te izricanje stegovnih mjera javnim tužiteljima.

Više informacija možete pronaći na adresi: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ministeriopublico.pt/.

Odvjetnici

Odvjetnici su pravni stručnjaci koji, nakon što su primljeni u odvjetničku komoru, pružaju pravno zastupanje i pravne savjete koji se sastoje od tumačenja i primjene pravnih propisa na zahtjev treće osobe.

Članstvo u odvjetničkoj komori (Ordem dos Advogados) uvjet je za obavljanje odvjetničkog zvanja u Portugalu.

Za obavljanje odvjetničkog posla potrebno je:

 • Posjedovati diplomu pravnog fakulteta bilo kojeg priznatog sveučilišta u Portugalu ili inozemnu sveučilišnu diplomu prava, ako se smatra jednakovrijednom ili se može priznati kao diploma studija iste razine;
 • Završiti vježbeništvo u trajanju od 18 mjeseci, koje se sastoji se od dvije faze: faza početne izobrazbe u trajanju od 6 mjeseci i dodatna faza osposobljavanja u trajanju od 12 mjeseci;
 • Položiti pismeni i usmeni pravosudni ispit.

Strani državljani koji su stekli svoju diplomu u Portugalu mogu se upisati u portugalsku odvjetničku komoru na isti način kao i portugalski državljani, pod uvjetom da njihova matična država pruža jednaka prava državljanima Portugala.

Odvjetnici iz drugih država članica EU-a koji žele trajno obavljati dužnost u Portugalu pod stručnim zvanjem stečenim u matičnoj državi moraju se upisati u odvjetničku komoru. U tom slučaju dopušteno im je zastupati stranke na sudu samo uz vodstvo odvjetnika koji je upisan u odvjetničku komoru. Ako žele obavljati odvjetničko zvanje pod jednakim uvjetima kao i portugalski odvjetnici, moraju se registrirati u odvjetničkoj komori i položiti pismeni i usmeni ispit iz portugalskog jezika.

Odvjetnička komora je predstavničko javno udruženje profesionalaca koji u skladu sa svojim statutom obavljaju odvjetničku djelatnost. Komora je nadležna za osiguravanje pristupa zakonima, reguliranje struke te poduzimanje disciplinskih mjera protiv odvjetnika i odvjetničkih vježbenika (jedino nadležno tijelo), za zaštitu društvene uloge, dostojanstva i ugleda struke te promicanje pristupa znanju i primjeni zakona.

Više informacija možete pronaći na adresi: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://portal.oa.pt/.

Pravni savjetnici

U portugalskom pravnom sustavu nema razlike između odvjetnika i pravnih savjetnika.

Pravni savjetnici

Pravni zastupnici neovisni su stručnjaci koji svojim klijentima pružaju pravne savjete i pravno zastupanje pred sudom u granicama određenima njihovim statutom i postupovnim zakonodavstvom. oni mogu zastupati stranke na sudu kad god pravno zastupanje odvjetnika (advogado) nije obvezno.

Pravni zastupnici također mogu pružiti građanima i trgovačkim društvima izvansudsko zastupanje, primjerice, pred poreznom upravom, u javnobilježničkim uredima, registarskim uredima te pred tijelima državne uprave.

Za obavljanje odvjetničkog posla potrebno je:

 • Imaju službeno priznatu diplomu prava i nisu upisani u odvjetničku komoru ili imaju službeno priznatu diplomu iz studija pravnih zastupnika. strani državljani druge države članice EU-a moraju posjedovati akademske i stručne kvalifikacije koje su zakonski obvezne obavljati tu profesiju u svojoj državi podrijetla;
 • Završiti vježbeništvo u trajanju od 12 do 18 mjeseci;
 • Tijekom vježbeništva pribaviti odgovarajuće preporuke voditelja programa i centara za osposobljavanje te položiti državni ispit u skladu s odgovarajućim pravilima.

Upis stručnjaka iz druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora u kolegij pravnih savjetnika uređen je Zakonom br. 9/2009 od 4. ožujka u njegovoj sadašnjoj verziji.

Komora pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) javna je udruga koja zastupa te pravne stručnjake. Nadležna je, među ostalim, za izricanje disciplinskih mjera protiv svojih članova i za izdavanje mišljenja o nacrtima zakona u području svojih nadležnosti.

Dodatne informacije dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.osae.pt/.

Izvršni nositelji

Izvršitelji sudskih naloga stručnjaci su kojima su dane ovlasti na nacionalnoj razini za provedbu građanskih ovršnih postupaka. Ti neovisni i nepristrani pravni stručnjaci ne zastupaju ni jednu stranku, već su odgovorni za obavljanje svih formalnosti u pogledu izvršavanja, uključujući zapljenu, dostavu pismena, obavijesti i prodaju zaplijenjene imovine. U nekim slučajevima njihove dužnosti može obavljati sudski službenik.

Izvršitelje sudskih naloga imenuje vjerovnik ili sud.

Izvršitelji sudskih naloga pravni su zastupnici ili odvjetnici koji:

 • Državljanstvo je Portugala;
 • Ne podliježu ograničenjima nametnutima statutima komore pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga i odvjetničke komore;
 • U posljednjih deset godina nisu bili uvršteni na službeni javni popis dužnika;
 • Su uspješno završili vježbeništvo za izvršitelje sudskih naloga;
 • Su položili ispit za pravne pomoćnike nakon što su više od tri godine obavljali dužnost izvršitelja sudskih naloga i dobili pozitivno mišljenje Komisije za pravne pomoćnike (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Su postali članovi odgovarajuće strukovne udruge u roku od tri godine po uspješnom završetku vježbeništva;
 • Ima minimalne strukture za obradu podataka i sredstva definirana uredbom koju odobrava glavna skupština.

Nadležna su tijela za reguliranje struke komora pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga i specijalizirano vijeće izvršitelja sudskih naloga (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução).

CAAJ, koji je neovisan o komori pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga, nadležno je tijelo za nadzor rada izvršitelja sudskih naloga i izricanje disciplinskih mjera.

Više informacija dostupno je na sljedećim internetskim stranicamaPoveznica se otvara u novom prozoru: http://www.osae.pt/ i Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://caaj.justica.gov.pt/.

Javni bilježnici

Javni bilježnici specijalizirani su stručnjaci ovlašteni za obavljanje dužnosti u određenim pravnim kontekstima. imaju važnu ulogu u trgovini, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Javni bilježnici ovlašteni su za:

 • Sastavljanje privatnih ugovora i savjetovanje stranaka istovremeno ispunjujući obvezu poštenog postupanja sa svakom strankom Pri izradi službenih dokumenata javni su bilježnici odgovorni za njihovu zakonitost i pružene savjete; Dužni su obavijestiti stranke o implikacijama i posljedicama obveza koje preuzimaju
 • Obavljanje pravnih poslova dogovorenih u njihovoj prisutnosti. Isprava se može izravno registrirati u službenim evidencijama ili izvršiti ako jedna od stranaka ne ispuni svoje obveze, bez prethodne intervencije suca
 • Nastupanje u ulozi izmiritelja, nepristrano i uz puno poštovanje zakona, kako bi strankama omogućili postizanje uzajamno prihvatljivog dogovora;
 • Sastaviti dokumente i uvjete vođenja popisa imovine, osim onih pitanja koja se ne smiju odlučivati u postupcima inventure, zbog prirode ili pravne ili činjenične složenosti predmeta; o takvim pitanjima odlučuje sudac okružnog suda (tribunal de comarca) koja je nadležna za javnobilježnički ured u kojem je postupak pokrenut (Zakon br. 23/2013 od 5. ožujka 2013.., kojim je odobren pravni okvir za postupke izrade popisa, javni bilježnici imaju tu ovlast, čime je stvoren sustav zajedničkih ovlasti).

Reforma javnobilježničke struke koja je za posljedicu imala njezinu privatizaciju osigurala je javnim bilježnicima dvostruku ulogu: oni su javni dužnosnici koji obavljaju slobodnu djelatnost, ali više nisu državni službenici.

Kao javni dužnosnici javni bilježnici u nadležnosti su Ministarstva pravosuđa, koje ima regulatorne ovlasti te ovlasti za izricanje disciplinskih mjera protiv javnih bilježnika. S obzirom na novo slobodno zanimanje javnih bilježnika, Vijeće javnog bilježnika od 2006. je osnovano. godine u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa, u smislu osiguranja poštovanja etičkih načela kojih se trebaju pridržavati stručnjaci koji su u njoj sudjelovali i osiguranja ostvarivanja njegovih temeljnih interesa, ne dovodeći u pitanje ovlasti intervencije koje su, s obzirom na prirodu profesije, predviđene zakonom Ministarstvu pravosuđa.

Više informacija dostupno je na: Poveznica se otvara u novom prozoruWww.notarios.pt/OrdemNotarios/pt

Konzervativci

Voditelji registara javni su službenici nadležni za upis i objavu pravnih akata i činjenica povezanih s pokretnom i nepokretnom imovinom koje je potrebno upisati, poslovnim djelatnostima i važnim događajima u životima građana. Njihova uloga u biti podrazumijeva provedbu pravnih provjera u vezi s navedenim i povezanim dokumentima te osiguravanje da su prava sadržana u dokumentima kojima se dokazuju činjenice koje treba registrirati pravilno definirana i da poštuju zakonski propisan redoslijed registracije; također su odgovorna za objavu tih podataka i mogu odlučiti o tome hoće li ili neće unijeti pravni akt ili činjenica u registar.

Ovisno o području njihove nadležnosti, voditelji registara mogu biti:

 • Voditelji matičnih registra (conservadores do registo civil), čije su dužnosti utvrđivanje i objava pravnih činjenica povezanih sa životima fizičkih osoba. Njihova nadležnost uključuje registraciju djela kao što su rođenje, brak, smrt, donošenje te prijava i utvrđivanje majčinstva/očinstva; organizacija postupaka kao što su postupci vezani uz razvod i rastavu uz obostranu suglasnost te izdavanje potvrda i preslika registriranih dokumenata.
 • Voditelji zemljišnih knjiga (conservadores do registo predial), koji objavljuju prava na nepokretnu imovinu u cilju osiguravanja pravne sigurnosti u prometu nekretninama;
 • Voditelji registra vozila (conservadores do registo de veículos), čije se dužnosti odnose na objavu prava na pokretnu imovinu podložnu upisu u registre (motorna vozila, plovila i letjelice) i koji objavljuju pravni status motornih vozila i prikolica u cilju osiguravanja pravne sigurnosti transakcija;
 • Voditelji trgovačkih registara (conservadores do registo commercial), koji objavljuju pravne statuse trgovaca pojedinaca, trgovačkih društava, društava građanskog prava komercijalnog oblika, poduzeća s ograničenom odgovornošću te ostalih subjekata podložnih upisu u trgovačke registre u cilju osiguravanja pravne sigurnosti transakcija.

To su zahtjevi za stjecanje prava na obavljanje profesije na portugalskom sveučilištu ili jednakovrijednoj akademskoj kvalifikaciji, kao i provedba provjere osposobljenosti, tečaj produljenja studija kojim se razvijaju pravna/registrirana pitanja i koji su relevantni za obavljanje te profesije, u trajanju od 6 mjeseci, i pripravnički staž u trajanju od 1 godine, nakon čega slijede javni dokazi. Svi koraci u tom postupku podliježu procjeni i mogu dovesti do isključenja podnositelja zahtjeva u slučaju izostanka povrata. Na kraju postupka prijavljuju se na javni natječaj koji organizira Institut voditelja registara i javnih bilježnika (Instituto dos Registos e do Notariado).

Institut voditelja registara i javnih bilježnika nadležan je za vođenje, koordinaciju, potporu, ocjenjivanje i nadzor rada registarskih ureda.

Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://irn.justica.gov.pt/.

Službenici Suda

Sudski ovršitelji članovi su osoblja sudskog osoblja koje radi u potporu postupcima pred sudovima ili državnim odvjetništvima. Međutim, pojam dužnosnika u pravosuđu i dalje uključuje računalne, administrativne, tehničke i stručne osoblje.

Pristup karijeri sudskog službenika počinje s početničkim ulogama pomoćnih službenika (ecrivão auxiliar) u sudskoj službi i pomoćnog pravnog službenika (técnico de justiça auxiliar) u javnim službama kaznenog progona. pristup je otvoren osobama koje su završile stručno osposobljavanje i koje su odobrene u postupku prihvata.

Osoblje pravosudnih službenika uređeno je Pravilnikom o osoblju utvrđenim u sadašnjoj verziji Uredbe sa zakonskom snagom br. 343/1999 od 26. kolovoza 2007.., a izvršavanje njihovih funkcija ima važnu ulogu u međunarodnoj pravnoj suradnji, posebno u provedbi europskih uredbi i direktiva.

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça) tijelo je Ministarstva pravosuđa nadležno za zapošljavanje sudskih službenika i upravljanje njihovim radom.

Vijeće sudskih službenika (Conselho dos Oficiais de Justiça) tijelo je nadležno za ocjenjivanje profesionalnih zasluga sudskih službenika i za izricanje stegovnih mjera koje se odnose na njih.

Više informacija dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Medijatori

U članku 2. točka (b) Zakona 29/2013 od 19. travnja 2013.., izmiritelj je definiran kao „(...) nepristrana i neovisna treća osoba, bez ovlaštenja za nametanje tijeka postupka, koja strankama u postupku mirenja pomaže da postignu konačan dogovor o predmetu spora”. U tom je zakonu također predviđen status posrednika za obavljanje njegove djelatnosti u Portugalu i uključivanje tog posrednika na popise svakog od sustava mirenja, koji se provodi u okviru postupka odabira, čija je uredba odobrena Odlukom br. 282/2010 od 25. svibnja.

Aktivnost posrednika od velike je važnosti jer pomaže strankama u izgradnji sporazuma da doprinose održavanju i, u nekim slučajevima, ponovnoj uspostavi socijalnog mira. U Portugalu djeluju specijalizirani izmiritelji za obiteljske, radne i kaznene predmete. Ne postoje nevladine organizacije koje se bave mirenjem, no postoje privatne udruge koje miriteljima pružaju usluge posredovanja i osposobljavanja.

Ne postoji etički kodeks miritelja na razini cijele zemlje, Međutim, spomenuti Zakon o mirenju sadržava poglavlje o pravima i dužnostima posrednika, koji također mora postupati u skladu s načelima utvrđenima u Europskom kodeksu ponašanja za medijatore, koji je sastavni dio njihova osposobljavanja.

Postupanje posrednika prati sustav javnog mirenja u tri dijela: građanska, radnička i kaznena pitanja. Svaki dio javnog sustava mirenja u nadležnosti je javnog tijela, što je definirano osnivačkim aktom odgovarajućeg tijela.

Posrednici u Portugalu ne primaju obuku javnog tijela, već ih obučavaju privatna tijela s ovjerom Glavne uprave za pravosuđe (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) u skladu s Provedbenim nalogom br. 345/2013, s posebnim naglaskom na usklađenost s okvirom kvalitete.

DGPJ, putem svojeg ureda za alternativno rješavanje sporova (GRAL), upravlja javnim sustavom mirenja. iako ne pruža informacije o tome kako pronaći izmiritelja, u njemu se vodi popis posrednika, a posrednici se mogu pridružiti tim popisima sudjelovanjem u postupku odabira koji je utvrđen provedbenim odlukama br. 282/2010 od 25. svibnja 2010..

Više informacija možete pronaći ovdje: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dgpj.mj.pt/.

Sudski upravitelji ( Administradores Judiciais)

Sudski administrator odgovoran je za nadzor i vođenje akata koji su dio postupka posebne revitalizacije te upravljanje ili likvidaciju stečajne mase u stečajnom postupku te je odgovoran za provođenje svih radnji koje su joj dodijeljene zakonom i zakonom. Ovisno o zadaćama koje je potrebno obaviti tijekom postupka imenuje se privremeni sudski upravitelj, stečajni upravitelj ili fiducijar.

Uloga sudskog upravitelja utvrđena je Zakonom br. 22/2013 od 26. veljače 2013..

Sudski upravitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Posjedovati odgovarajuće sveučilišne kvalifikacije i radno iskustvo;
 2. Pratite pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci;
 3. Položiti prijemni ispit na kojem se ocjenjuje znanje stečeno tijekom vježbeništva;
 4. Ne nalaziti se u situaciji koja je nespojiva sa službenim dužnostima;
 5. Biti prikladan za obavljanje posla sudskog izvršitelja.

Komisija za pravne pomoćnike (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) nadležna je za selekcijski postupak za sudske izvršitelje i nadzor njihovog rada.

Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruna adresi https://caaj.justica.gov.pt/

Službenici za industrijsko vlasništvo ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Službenik za industrijsko vlasništvo je tehničar za tehnološka pitanja, kojem poduzeća i pojedinci mogu bolje braniti svoja prava i interese u tom području.

Službenici za industrijsko vlasništvo su one koje priznaje Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. za izvršavanje djela industrijskog vlasništva u ime i u interesu svojih klijenata i sastavnih dijelova bez punomoći.

Pristup toj djelatnosti u Portugalu uređen je Uredbom sa zakonskom snagom br. 15/95 od 24. siječnja 2009.. (kako je izmijenjena) i Odlukom br. 1200/2010, kako je izmijenjena Odlukom br. 239/2013 od 25. srpnja.

Više informacija dostupno je na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge

Ministarstvo pravosuđa u suradnji s odvjetničkom komorom i lokalnim tijelima vlasti u cijelom Portugalu nadležno je za rad ureda za pravne savjete (Gabinetes de Consulta Jurídica) u kojima pravni stručnjaci građanima daju besplatne pravne savjete. Popis ureda, kao i informacije o odgovarajućim podacima za kontakt mogu se pronaći na internetu, uključujući internetske stranice Glavne uprave za pravosudnu politiku (www.dgpj.mj.pt).


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 26/08/2019